Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pig iron
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 6 477--481
PL Proces wielkopiecowy jest znany i rozwijany od setek lat ale dotychczas nie jest w pełni rozpoznany. Szybki rozwój w ostatnich latach technik komputerowych umożliwił znaczący postęp w zakresie wyjaśniania niektórych mechanizmów procesów zachodzących w wielkim piecu. Spowodowało to znaczne zautomatyz[...]
EN The blast furnace process is known and developed for hundreds of years, but it is not fully recognized so far. Fast development of the computer techniques in last years enabled remarkable progress in range of explaining some mechanisms of the process, which takes place in the blast furnace. It resul[...]
2
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2012 Vol. 55, nr 2 876--880
EN Purpose: The main aim of the paper is the evaluation of efficiency of working time of equipment in blast furnace department with the use of Overall Equipment Effectiveness (OEE) and PAMCO method. Design/methodology/approach: The investigation was made for blast furnace department in Polish steel pla[...]
3
88%
Karbo
2001 Nr 2 57-60
PL W Hucie im. T. Sendzimira S.A. podjęto próbę ustalenia składu mieszanki wsadowej, gwarantującej uzyskanie koksu o właściwościach korzystnych dla pracy wielkiego pieca oraz opłacalnej z punktu widzenia ekonomiki obu procesów. Do obliczania efektów ekonomicznych wytypowano trzy okresy pracy wielkiego [...]
4
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 4 1793--1798
EN Copper slag is a by-product obtained during smelting and refining of copper. Copper smelting slag typically contains about 1 wt.% copper and 40 wt.% iron depending upon the initial ore quality and the furnace type. Main components of copper slag are iron oxide and silica. These exist in copper slag [...]
5
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule omawiane są problemy narostów w wielkim piecu, a przede wszystkim zmiany ich masy, wymiarów i objętości. Zmiany te są powodowane przez incydentalne czynniki i mają ograniczony związek z dynamiką pracy wielkiego pieca. W wielkim piecu stale wy-stępują warunki, które umożliwiają ciągłe twor[...]
EN The paper is oriented on the accretions in the blast furnace that still change their mass, dimensions and volume. The changes of accretions are caused by incidental factors and they have narrow connection with dynamics of blast furnace work place. There are permanent conditions that enable perpetual[...]
6
75%
Gospodarka Paliwami i Energią
2004 nr 7-8 12-17
PL Rosnące wymagania stalowni co do zawartości siarki w surówce doprowadziły do zainstalowania w 1996 roku, w stalowni konwertorowej Huty im. T. Sendzimira energooszczędnego urządzenia firmy Krupp - Polysius do odsiarczania ciekłej surówki o wydajności 2 mln t/rok. Obróbka surówki odbywa się w otwartyc[...]
EN Krupp - Polysius built an installation working by powder materials injection method PHS JSCo., HTS Department, in 1996. Two reagents are used in this method: burnt lime and magnesium. Since July 1997 only magnesium is imported from Germany. Burnt lime manufactured by ZPW Trzuskawica JSCo. By means o[...]
7
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 44 109--112
PL Podjęto próbę wytworzenia żeliwa sferoidalnego z surówki wielkopiecowej. Użyto surówki norweskiej i surówki polskiej z Huty Katowice. Uzyskano pozytywne wyniki stosując do wytworzenia żeliwa sferoidalnego technologii „IN MOLD”. Technologia ta eliminuje drogie materiały wsadowe i kosztowną technologi[...]
EN A trial of ductile cast iron production with the use in 100% blast furnace pig iron has been undertaken. Norwegian pig iron OB and Polish pig iron from Steelworks Katowice have been used. Ductile cast iron has been produced by “IN MOLD” technology and some positive results have been obtained – they [...]
8
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 9 1752--1755
PL Monitorowano zawartość cynku w surowcach i w produktach przemysłowego wielkopiecowego procesu produkcji surówki żelaznej. Określano także zawartość cynku w wymurówce wielkiego pieca. Przedyskutowano możliwości usuwania cynku z procesu wielkopiecowego.
EN Zn content was monitored in the input raw materials and output products of the industrial blast-furnace process for Fe prodn. The content of Zn in the blast furnace lining was also detd. The possibilities for removing Zn from the blastfurnace process were discussed.
9
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 12 837--839
PL Przemysł hutniczy wytwarza jako produkt uboczny znaczną ilość zgorzeliny. Pochodzi ona z walcowni, kuźni, a także ciągłego odlewania stali. Istotną cechą tych materiałów odpadowych, wpływającą na możliwość powtórnego ich przerobu jest niekiedy zawartość ropopochodnych pochodzących z chłodziwa walców[...]
EN The steel industry produces large quantity of mill scale as a byproduct. lt mainly comes from rolling-mills, forges and continuous casting. Often the mill scale contains oil, which comes from cooling liquid of these machinery. However non-oily scale mill usually is reused by its additive into sinter[...]
10
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 9 25--33, CD
PL W artykule przedstawiono analizę rytmiczności produkcji surówki hutniczej produkowanej przez wybrany wydział wielkopiecowy jednej z polskich hut. W analizie wyznaczono wartość wskaźnika nierytmiczności produkcji dla całego okresu badawczego, poszczególnych lat i poszczególnych miesięcy. Dokonano ide[...]
EN The paper presents the analysis of the rhythmicity of pig production produced by a selected blast furnace department of one of Polish steelworks. In the analysis, the value of the production arrhythmicity index was determined for the entire research period, individual years and individual months. Th[...]
11
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule przedstawiono analizę jakości surówki wielkopiecowej z wykorzystaniem kart kontrolnych. Jako parametry jakościowe wybrano: zawartość podstawowych pierwiastków stopowych i temperaturę surówki. Przeprowadzona analiza miała na celu stwierdzenie, czy badane parametry charakteryzują się zmienn[...]
EN The quality analysis of pig iron production using the control charts is presented in this paper. The content of basic alloying elements and the temperature of pig iron were selected as quality parameters. The analysis was made to identify if tested quality parameters are characterized by variation o[...]
12
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 9 789--792
PL W artykule przedstawiono model zmian ceny surówki wielkopiecowej w latach 2001÷2010 na świecie w zależności od zmian cen podstawowych surowców hutniczych. Jako podstawowe surowce hutnicze wybrano ceny: rud żelaza, węgli koksujących, gazu ziemnego oraz energii elektrycznej. Dokonano doboru zmiennych [...]
EN The analysis of changes prices of pig iron in the world in 2001 – 2010 was presented in this paper depending on changes in process of basic of raw materials. Proces of iron ores, coking coals natural gas and alectric current were chosen as basic raw materials. Variables were selected to the model us[...]
13
63%
Materiały Ceramiczne
2013 T. 65, nr 4 488--490
PL Artykuł porusza problem trwałości wymurówki kadzi zalewowej, w której prowadzi się proces odsiarczania surówki. Dokonano przeglądu konstrukcji wyłożeń ogniotrwałych oraz materiałów, które były zastosowane w różnych strefach wyłożenia. Szczególną uwagę poświęcono użyciu materiałów ASC w strefie żużlu[...]
EN The problem of durability of linings of pig iron ladles, in which the desulphurization process proceeded, is raised. A survey is given of the refractory lining constructions and the materials used in different zones of the lining. The special attention has been paid to the usage of ASC materials in [...]
14
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 6 424--426
PL Wielki piec jest urządzeniem, którego pracę łatwo rozregulować. Każda zmiana optymalnych warunków pracy wielkiego pieca powiększa jednostkowe zużycie paliw, zmienia jego wydajność i może pogorszyć jakość surówki. Wielkopiecownicy w większości przypadków skutecznie usprawniają występujące zaburzenia,[...]
EN Blast furnace is the system easy to put out of adjustment. Each change of optimum conditions in blast furnace working increases the specific fuel consumption per unit, changes its productivity and it can make worse quality of pig iron. The blast furnace workers easy remove often arising disturbances[...]
15
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
EN The modern metallurgy of iron and steel is first of all oriented in quality improvement, effectiveness and competitiveness of its production. Generally speaking, sulphur is considered a harmful element for steel quality, reason why all the technological steps are being taken in order to eliminate it[...]
16
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Wielki piec jest urządzeniem, które pracuje w sposób ciągły kilkanaście lat. Stała obserwacja zmian podstawowych parametrów pracy ma istotne znaczenie dla prowadzenia procesu. Dzięki analizie statystycznej można określić, czy te zmiany są dla procesu istotne. W artykule dokonano oceny istotności róż[...]
EN Blast furnace is an installation which works contninuously a few years. Constant control of changes of basic parameters has a great importance for process operations. This analysis helps to determine if these changes are significant for process or not. The estimation of significance of blast furnace[...]
17
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Surówka była zawsze podstawowym składnikiem używanym przy produkcji stali. Pomimo tego, że w ostatnich 40 latach stalownictwo znacznie się zmieniło, to znaczenie surówki w procesie stalowniczym jeszcze bardziej wzrosło. Asortyment stali produkowanych w piecach EAF został rozszerzony o nowe gatunki n[...]
EN Since the first steel was made pig iron in one form or another has been an integral component material. Though the face of steelmaking has changed considerably over the past 40 years the utilization of pig iron as a raw material for steel production has grown. The assortment of steel produced in EAF[...]
18
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono odpady powstające podczas produkcji surówki wielkopiecowej w wybranym zakładzie metalurgicznym w trzech kolejnych latach. Zalecane w stosownych dokumentach europejskich metody utylizacji przedstawionych odpadów są zbieżne z najważniejszymi celami ujętymi w działalności tego zakładu. Po[...]
EN The wastes from blast furnace production of pig iron in selected metallurgical plant in the period of three years were presented. The recommended methods of recycling of presented wastes in the European documents are convergent with main goals in this plant working. It allow to create the possibilit[...]
19
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule dokonano przeglądu struktury generowanych materiałów odpadowych w hutnictwie żelaza i stali i sposobów ich zagospodarowania w drugiej połowie XX wieku. Przedstawiono niektóre przyszłościowe trendy w tym zakresie, w tym ograniczenie emisji CO2, biorąc pod uwagę perspektywę produkcji żelaza[...]
EN In the paper an overview concerning the main waste materials generated in iron and steel industry over the second half of the XX century is presented. Some future trends, taking into account the worldwide prospects of iron and steel production up to 2100 year and factors that favour the waste materi[...]
20
63%
Archiwum Energetyki
PL Minimalizacja wyczerpywania nieodnawialnych bogactw naturalnych powinna stanowić równie ważne kryterium przy projektowaniu i eksploatacji urządzeń przemysłowych co kryterium ekonomiczne. Miarą szkodliwości działalności ludzkiej powinna być wielkość wyczerpywania zasobów nieodnawialnych. Jako miarę j[...]
EN The minimization of the depletion of non-renewable natural resources during the designing and operation process of technical devices should be as important as the economic one. The magnitude of natural resources depletion can be used as a measure of the harmful impacts of human activity. The quality[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last