Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  piesi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1998 Z. 64 125-132
PL Piesi są uczestnikami ruchu drogowego, chociaż nie posiadają indywidualnego oświetlenia. To powoduje, że wiele wypadków drogowych z udziałem pieszych dzieje się po zmroku. Wówczas często jedynym żródtem oświetlenia pieszego są reflektory samochodu. Kiedy dokonywana jest rekonstrukcja wypadku, bardzo[...]
EN The pedestrian takes part in the traffic those hę hasn 't his own lamps. This is the reasou thut at night a lut ofroad accidents with pedestrian take place. The source oflight arę ofteii oniy head lights at this time. When the reconstruction ofaccident is madę, very importantis to know the distance [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1998 Z. 64 115-123
PL Świadkiem wypadku drogowego jest często pieszy uczestnik ruchu. Podczas przesłuchania pieszy proszony jest o podanie odległości. Ponadto pieszy każdorazowo ocenia odległość od nadjeżdżającego pojazdu, gdy przekracza jezdnię. W obu tych przypadkach trafność oceny odleglości przez pieszego jest bardzo[...]
EN A pedestrian often witnesses the road accident. Then it is important his opinion about distances.The pedestrian also estimates the distance, when he goes across a street. For person who makes the reconstruction of road accident it is important to know, what mistake can make the pedestrian when he es[...]
3
70%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 55 65-72
PL Artykuł opisuje możliwości usprawnienia widoczności użytkowników w miejscach, gdzie pojawiają się stężenia ruchu samochodowego - większe prawdopodobieństwo wypadku samochodowego - oraz w miejscach, gdzie transport samochodowy krzyżuje się z ruchem pieszym i rowerowym. Dla pieszych bezpieczeństwo na [...]
EN The article describes possibilities for improvement of road users visibility in places, where happen to concentration of automobile transport - higher traffic accidents probability - and in places, where automobile transport intersects with pedestrians and bikers. For pedestrians safety on crosswalk[...]
4
61%
Logistyka
2014 nr 3 4073--4082
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów czasów przejścia pieszych widzących jak i z niesprawnością narządu wzroku przez przejścia dla pieszych zlokalizowane na wlocie i wylocie ronda dwupasowego. Przejście pieszych niewidomych przez przejście dla pieszych jest szczególnie trudne w przypadku skrzyżo[...]
EN The results of measurements of pedestrian crossing time at inlet and outlet of two lane roundabout for sighted and blind pedestrians have been presented in this article. For blind pedestrians crossing process on the pedestrian crossing is particularly difficult in case of intersections like roundabo[...]
5
61%
Logistyka
2015 nr 4 6671--6680, CD2
PL Piesi stanowią znaczącą część ofiar wypadków drogowych. Jedną z możliwych przyczyn wypadków z udziałem pieszych jest słaba widoczność pieszego z samochodu. Zależy ona od wielu czynników, wśród których istotne miejsce zajmuje jasność i kolor odzieży. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu tych [...]
EN Share of pedestrians in road accident victims number is significant. One of possible causes of road accidents with pedestrians is low pedestrian visibility. Numerous factors affects this visibility. An important one is brightness and colour of pedestrian clothes. This article presents a study of the[...]
6
61%
Logistyka
2015 nr 4 6645--6653, CD2
PL Przechodzenie pieszych przez drogi, a także ich poruszanie się po poboczach skutkuje znaczącą ilością wypadków drogowych z ich udziałem. Jednym z czynników decydujących o bezpieczeństwie pieszych na drodze jest ich widoczność, szczególnie w nocy. W artykule przedstawiono jej badania, przeprowadzone [...]
EN Crossing the roads by pedestrians results in significant number of road accidents. One of important factor that determines pedestrians safety on the roads is their visibility, especially at night. This paper presents results of this visibility investigation on a non-illuminated road. These results s[...]
7
61%
Transport Problems
PL W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań mające na celu określenie prędkości poruszania się pieszych w ruchu drogowym. Jako materiał badawczy wybrano dzieci w wieku szkolnym. Badania przeprowadzono dla ruchu o zróżnicowanym tempie: chód wolny, chód normalny, chód szybki, bieg. Wartości prędkośc[...]
EN In the article the initial results of research were presented which were conducted in order to define the speed of movement of pedestrians in road traffic. School-age children were chosen as the research material. The tests were conducted for movements of a different speed: slow walking, normal walk[...]
8
61%
Transport Miejski i Regionalny
2017 nr 5 19--23
PL Dużym zagrożeniem dla pieszych jest przekraczanie jezdni. Najczęstszym sposobem próby minimalizacji ryzyka z tym związanego jest stosowanie przejść dla pieszych. Jednak często przejścia nie spełniają warunków, które w pełni gwarantowałyby pieszemu bezpieczeństwo. Dorosły uczestnik ruchu jest w stani[...]
EN Pedestrian, also called vulnerable road user, is particularly exposed on the risk associated with participation in the traffic. Crossing the road is a big threat for pedestrian. The most common way to minimize this risk is an application of the pedestrian crossings. Pedestrian crossings often do not[...]
9
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 377--390
PL Oświetlenie uliczne stanowi jeden z podstawowych elementów infrastruktury drogowej. Prawidłowo dobrane warunki oświetleniowe wpływają na bezpieczeństwo i komfort podróży wszystkich uczestników ruchu drogowego. Najbardziej narażoną na niebezpieczeństwo grupę stanowią piesi. Jako miejsce szczególnie n[...]
EN Street lighting is one of the basic elements of road infrastructure. Correctly matched lighting conditions affect the road safety and comfort of travel of all road users. The most exposed to danger group is the pedestrians. Pedestrian crossings are a particularly dangerous place for pedestrians. To [...]
10
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 391--401
PL Bezpieczeństwo ruchu drogowego stanowi istotny problem społeczny. Na tle krajów europejskich Polska wykazuje wysoki bilans ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. W celu poprawy poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego należy podejmować odpowiednie działania Przykładem takich czynności jest[...]
EN Road safety is an important social problem. Against the background of European countries, Poland shows a high level of road traffic fatalities. In order to improve the level of safety of road users, appropriate measures should be taken. An example of such activities is the comprehensive road safety [...]
11
61%
Transport Miejski i Regionalny
2017 nr 9 26--32
PL Mieszkańcy chętniej podejmą decyzję o odbyciu podróży transportem zbiorowym jeśli dojście do przystanków nie będzie zbyt uciążliwe. W mieście należy zatem stworzyć dobre warunki dla osób poruszających się pieszo, poprzez odpowiednie kształtowanie sieci ciągów pieszych i poprawianie standardu wyposaż[...]
EN Inhabitants more often use public transport when public transport stops are easily accessible. Pedestrian friendly city environment makes it easier to take a difficult decision on not using a car for journeys within urban area. Easy accessible public transport stops are crucial for changing travel b[...]
12
61%
Drogownictwo
2017 nr 12 407--411
PL Oświetlenie przejść dla pieszych stanowi istotny element infrastruktury drogowej. Prawidłowo dobrane warunki oświetleniowe wpływają na poprawę widzialności sylwetki pieszego na przejściu dla pieszych, a w efekcie na poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wybór odpowiedniego systemu oświetle[...]
EN Lighting of pedestrian crossings is an important element of road infrastructure. Properly matched lighting conditions influence the improvement of visibility silhouette of a pedestrian at pedestrian crossing, and as a result to improve the level of road safety. Selecting the right lighting system in[...]
13
61%
Technical Transactions
PL Starzejące się społeczeństwo i przewidywany wzrost niepełnosprawności osób starszych wymaga zwrócenia uwagi na kwestie dostępności i społecznej integracji przestrzeni miejskich. W niniejszym artykule dokonano przeglądu barier przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczonej mobilności osób [...]
EN An ageing society and the predicted increase in the visual impairment of older people requires attention to be paid to the accessibility and social inclusivity of urban spaces. This paper reviews spatial barriers with particular emphasis on the limited mobility of people with visual dysfunction. Fur[...]
14
61%
Przegląd Komunikacyjny
2011 Nr 11-12 62-65
PL Artykuł omawia problem oceny Poziomów Swobody Ruchu (PSR) na osygnalizowanych przejściach dla pieszych. Przeanalizowany zostanie obecny sposób oceny, propagowany w literaturze przedmiotu. Następnie, na podstawie analiz i obserwacji odczuć pieszych, zostaną zaproponowane nowe standardy oceny PSR, bar[...]
EN The paper discusses the problem of Level of Service (LOS) evaluation standards on signal controlled pedestrian crossings. The current assessment, as recommended in the literature, will be analyzed. Subsequently, based on analysis and observation of pedestrian feelings, new standards for evaluating t[...]
15
61%
Przegląd Komunikacyjny
2011 Nr 11-12 66-71
PL Celem referatu jest ocena jakości obsługi pasażerów transportu zbiorowego przez sygnalizację świetlną na najnowszej poznańskiej trasie tramwajowej. Trasa ta, jako w całości zbudowana od nowa, została wyposażona w dobrej jakości sterowanie; analiza tego sterowania pozwala więc ocenić faktyczne możliw[...]
EN The aim of this paper is to evaluate quality of passenger service by traffic lights on Poznań's newest tram way. The way, built as completely new, was equipped with a high quality traffic management. An analysis of this management allows therefore to evaluate practical tram priority possibilities an[...]
16
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 7/8 38-41
PL Sygnalizator dźwiękowy montowany na przejściach dla pieszych ma ułatwiać osobom z upośledzonym narządem wzroku bezpieczne korzystanie z przejść dla pieszych. Emitowany sygnał dźwiękowy musi być słyszalny. Gdy zmniejsza się poziom hałasu komunikacyjnego, sygnalizator może stać się dla okolicznych mie[...]
EN An audible pedestrian signal device on a crosswalk advises people with visual impairment when to cross safely. The signal should be clearly audible. A decrease in the level of traffic noise may render the signal too loud for inhabitants living near the crosswalk. The application of an adaptive audib[...]
17
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 1 40-43
PL W ciągu ostatnich kilku lat w naszym kraju powstało wiele ciekawych kładek dla pieszych, jak również wiele interesujących projektów, które, miejmy nadzieję, w najbliższym czasie zostaną zrealizowane. W niniejszym artykule przedstawiono kilka wybudowanych obiektów oraz projektów oczekujących na reali[...]
18
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono analizę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w okresie lat 2010-2015. W artykule porównano ogólną liczbę wypadków na polskich drogach w stosunku do liczby wypadków z udziałem pieszych, rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów. Przedstawiono udział procentowy p[...]
EN The article presents an analysis of the safety of unprotected road users in the period 2010-2015. The article compares the total number of accidents on Polish roads in relation to the number of accidents involving pedestrians, cyclists, motorcyclists and moped riders. It shows the percentage of indi[...]
19
51%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2016 Nr 4(111) 7--18
PL Temat artykułu – ruch pieszy w mieście – to wielkie wyzwanie w czasach gorącej dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju. Autorzy artykułu są psychologami i socjologami, a prezentowane podejście to punkt widzenia użytkowników dróg: jeśli się nie poruszają, nie ma kongestii, jeśli ludzie nie chodzą, n[...]
EN The topic, walking in the city is very challenging in times of intensive discussions concerning sustainability. The authors of this paper are psychologists and social scientists, therefore the approach will be via the road users: If people do not move there is no traffic, if people do not walk there[...]
20
51%
Środowisko Mieszkaniowe
2014 nr 13 144--150
EN The obsolescence of residential urban complexes built along the 20th century is one of the major problems European cities have to deal for the next decade. Developed to solve a lack of housing problem, they took the form of housing estates in Spain. They were built mainly between 1957 and 1975, crea[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last