Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pierścienie tłokowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Pierścienie tłokowe w znaczący sposób wpływają również na charakterystykę roboczą slnika. Zmiana kształtu powierzchni pierścieni lub rowka pierścieniowego w tłoku może prowadzić do zakłóceń działania układu w wyniku obniżenia szczelności, a w skrajnym przypadku nawet do zatarcia silnika w następstwi[...]
EN Piston rings in significant way have effect on engine performance. Alternation of ring shape or piston groove can lead to engine trouble which can be caused by compression decrease and in extreme case to scuffing. In the paper, ring wear and reasons for occurence of this phenomenon have been present[...]
2
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Układ tłokowy wykorzystuje do 50% energii silnika. Dlatego też tu szuka się możliwości ulepszeń. W artykule przedstawiono niekonwencjonalne pokrycia pierścieni tłokowych oraz możliwości ich współpracy z różnymi tulejami.
EN Piston system utilizes about 50% of engine power. Therefore possibility improvements have been sought here. In the paper ring coatings of piston and their test wear results have been presented.
3
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W referacie przedstawiono konstrukcje pierścieni wytwarzanych w kraju (firma Prima) i za granicą, stosowanych do starszych rozwiązań silników. Scharakteryzowano materiały, pokrycia oraz konstrukcje pierścieni uszczelniających i zgarniających, wystepujących w silnikach samochodowych z zapłonem iskrow[...]
EN In this lecture the piston rings produced domestically and abroad used for older constructions of car engines was performed. The materials, layers and constructions of compressing and oil control rings used for diesel and spark ignition engines in passenenger cars and commercial vehicles were charac[...]
4
51%
Archiwum Motoryzacji
1998 Nr 3/4 101-112
PL Koncepcje tłoków lekkich wymagają zastosowania pierścieni o mniejszej szerokości, być może zmniejszenie ilości pierścieni oraz zastosowania węższej powierzchni górnej. Pociąga to za sobą wyższe temperatury, obciążenia oraz konieczność pracy w trudniejszych warunkach. Artykuł prezentuje główne trendy[...]
EN Lightweight piston concepts necessitate smaller width piston rings, perhaps fewer rings, and narrower piston top lands, which cause higher temperature, loading and an altogether harsher operating environment. In the paper main trends of development works on the latest methods of piston ring surface [...]
5
51%
Journal of KONES
PL Pośród widocznych zmian zachodzących w ostatnich latach w budowie układu tłokowo cylindrowego, a w szczególności tzw. uszczelnienia gazowego, należy wymienić zmniejszenie liczby wchodzących w jego skład pierścieni tłokowych oraz obniżenie ich wysokości osiowej. Współczesny silnik spalinowy jest najc[...]
EN A reduction in ring number and narrower ring face are the most visible features of piston-cylinder set observed in recent years. Modem internal combustion engines are most frequently equipped with three piston rings, i.e. two compression and one oil control ring. Eliminating one of them, for example[...]
6
51%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W opracowaniu przedstawiono projekt, sposób wykonania i badania wstępne uszczelniającego pierścienia tłokowego z przeciwzużyciową warstwą ceramiczną do silnika o zapłonie samoczynnym. Zamieszczono wyniki badań struktury ceramicznej warstwy wierzchniej pierścienia oraz jej przylegania do podłoża wyko[...]
EN The project of design, manufacture and test of piston gas ring with ceramic antiwear layer for Diesel engine is presented in this paper. The results from scanning microscope of ring outside layer ceramic structure research is enclosed. Moreover the results of piston ceramic layer structural analysis[...]
7
38%
Inżynieria Powierzchni
2006 nr 4 42-51
PL Tematem pracy było opracowanie technologii wypełniania rowków na powierzchni bocznej pierścieni tłokowych silników spalinowych. Jako wypełnienie zastosowano mieszaninę tlenku żelaza Fe3O4 oraz lepiszcza. Lepiszczem jest metakrzemian sodu (Na2SiO3) w postaci sypkiej lub jako składnik szkła wodnego. O[...]
EN The object of this study was to develop the groove filling technology on lateral surface of piston rings of combustion engines. A mixture of iron oxides and a binder was used as a filler. The binder is sodium silicate (Na2SiO3) in loose form or as an ingredient of water-glass. The accurate mixture r[...]
8
38%
Problemy Eksploatacji
1999 nr 3 347-358
PL W artykule przedstawiono metody i przyrządy pomiarowe, opracowane i zbudowane przez firmę Goethe do badania pierścieni tłokowych oraz omówienie wyników w zależności od materiału podstawowego, odmian warstw chromowych i ich grubości.
EN In paper methods and measuring instruments for ring testing made in Goethe Company have been presented. Results of different coatings and their thickness have also been discussed.
9
38%
Journal of KONES
PL W artykule omówiono wyniki kolejnej próby trwałości zespołowej przeprowadzonej na silniku Seicento 900. W szczególności badaniom poddano pierścienie tłokowe produkcji FPT „Prima" S. A. Przy czym jako pierwszy pierścień uszczelniający zastosowano prototypowy pierścień stalowy zwijany z taśmy poddany [...]
EN The results of durability test in article were described was conducted on engine Seicento 900. The investigation were subjected the piston rings of production FPT "Prima” S. A. It was applied as a first sealing ring prototype nitride steel ring rolled up from tape. Second ring was applied standard c[...]
10
38%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1082--1087
PL W artykule omówiona została nowoczesna metoda regulowanego azotowania gazowego, nazywana ZeroFlow, która wykorzystywana jest do azotowania części silników spalinowych. Wzrastająca wydajność silników spalinowych powoduje, że silniki te pracują w warunkach dużych obciążeń cieplnych i mechanicznych, co[...]
EN Paper presents new method of controlled gas nitriding called ZeroFlow, which is used for nitriding of internal combustion engine parts. Increasing efficiency of internal combustion engines means that engines are working under high thermal and mechanical loads, which is the unfavorable phenomenon – e[...]
11
38%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1127--1132
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu rozruchu zimnego silnika na zużycie pierścieni tłokowych oraz tulei cylindrowej silnika spalinowego z zapłonem iskrowym. Celem badań było wykazanie wpływu częstości rozruchu i jakości oleju silnikowego na intensywność procesu zużycia tul[...]
EN Results of experimental research of piston rings and cylinder wearing process were presented in this article. The oil grade impact on piston’s rings wearing intensity were discussed in this paper. Research were conducted for “cold start” engine condition. The results were obtained for two different [...]
12
32%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, nr 2 128-141
PL W artykule przedstawiono kompleksowy model ruchu pakietu pierścieni tłokowych po filmie olejowym o grubości porównywalnej z sumaryczną chropowatością powierzchni roboczych pierścieni tłokowych i tulei cylindrowej. Zaadaptowano model przepływu oleju w szczelinie o chropowatych ściankach Patira i Chen[...]
EN In the paper a model of a piston ring pack motion on an oil film has been analysed. The local oil film thickness can be compared to height of the combined roughness of mating surfaces of piston rings and cylinder liner. Equations describing the mixed lubrication problem based on the empirical mathem[...]
13
32%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 1/82 5--17
PL W artykule przedstawiono kompleksowy model ruchu pakietu pierścieni tłokowych po filmie olejowym o grubości porównywalnej z sumaryczną chropowatością pierścieni i gładzi cylindrowej. Zaadaptowano model przepływu oleju w szczelinie o chropowatych ściankach Patira i Chenga [3,4] oraz model elastyczneg[...]
EN The paper presents a model of a ring pack motion on an oil film. The thickness of the oil film can be compared to the thickness of the combined surface of a cylinder liner and piston rings roughness. Equations which describe the complex lubrication problem are based on the empirical mathematical mod[...]
14
32%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2002 nr 66 9-15
PL Przedstawiono wpływ zastosowania pierścieni, według patentu PL 170524 pomysłu prof. zw. dr hab. inż. Henryka Dziewanowskiego, na wielkość natężenia przedmuchów spalin do skrzyni korbowej jednocylindrowego, badawczego silnika SB-3.1. Charakterystyki natężenia przedmuchów gazów w funkcji prędkości obr[...]
EN This paper presents the influence of rings, using the patent PL 170524, developed by Prof. Henryk Dziewanowski, on blow-by into the crankcase of a single-cylinder engine SB-3.1. The blow-by-speed characteristics were made for idle running.
15
32%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono kompleksowy model ruchu pakietu pierścieni tłokowych po filmie olejowym o grubości porównywalnej z sumaryczną chropowatością pierścieni i gładzi cylindrowej. Zaadaptowano model przepływu oleju w szczelinie o chropowatych ściankach Patira i Chenga [8,9] oraz model elastyczneg[...]
EN In the paper a complex model of a piston ring pack motion on an oil film has been presented. The local thickness of the oil film can be compared to height of the combined surface roughness of a cylinder liner and piston rings. Equations describing the mixed lubrication problem based on the empirical[...]
16
32%
Tribologia
2006 nr 2 195-205
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki porównawczego testu trwałościowego silnika o ZS zasilanego klasycznie - olejem napędowym oraz dwupaliwowo - gazem LPG jako paliwem głównym wykorzystując do zapłonu niewielką dawkę oleju napędowego. Badania przeprowadzono na eksperymentalnym stanowisku zbudowanym na[...]
EN In the paper the results of a comparative durability test of compression ignition engine fed with diesel oil and dually fuelled with LPG as a main fuel, using a small amount of diesel oil for the ignition were presented. The investigations were carried out on an experimental station constructed on t[...]
17
32%
Tribologia
2007 nr 5 53-65
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki badań, których celem była identyfikacja wymuszeń oddziałujących na układ tribologiczny tłok-pierścień--cylinder w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym dwupaliwowo gazem LPG jako paliwem głównym, wykorzystującym do zapłonu niewielką dawkę oleju napędowego. Badan[...]
EN In the paper the results of a test that aimed to identify input functions influencing the tribological system: piston-ring-cylinder of compression ignition engine fed with diesel oil and dually fuelled with LPG as a main fuel, using a small dose of diesel oil for the ignition were presented. The inv[...]
18
32%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2013 z. 251 3--205
PL Rozprawa dotyczy procesów przepływowych w układzie tłok-pierścienie-cylinder (TPC) silnika spalinowego. W jednym z początkowych rozdziałów dokonano przeglądu publikacji na temat zjawisk fizycznych towarzyszących funkcjonowaniu pierścieni tłokowych, metod modelowania oraz metod badań empirycznych roz[...]
EN This work deals with the modelling and simulation of the tribological system piston-rings-cylinder of an internal combustion engine. The initial part of the work includes a relevant bibliography study of piston rings operation and presents methods of its modelling. As a conclusion, the aims and scop[...]
19
26%
Problemy Eksploatacji
2005 nr 4 235--248
PL W pracy przedstawiono rezultaty badań eksploatacyjnych w zakresie zużycia eksploatacyjnego zespołu cylindrowego silnika tłokowego lotniczego dużej mocy podczas prób na stanowisku hamownianym. Przedmiotem weryfikacji był prototyp silnika z wytworzonymi warstwami przeciwzużyciowymi na elementach silni[...]
EN It the paper there are presented the results of experiments examining the operation wear of aircraft's high power cylindrical piston engine. The tests were conducted at the engine test house in order to verify the prototype of the engine with the anti-wear coatings covering some parts as well as wit[...]
20
26%
Tribologia
2009 nr 5 135-145
PL Przedstawiono modele tribologiczne współpracy skojarzenia tłok–tuleja–pierścienie tłokowe silnika spalinowego w aspekcie poprawy współpracy elementów silnika oraz zmniejszenia ich zużycia. Wykorzystując ablacyjną mikroobróbkę laserową wytworzono mikrozasobniki olejowe, pozwalające na utrzymanie mikr[...]
EN A tribological model of the piston–brush–piston rings association interaction in combustion engines were presented in the aspect of engine element interaction improvements and usage decrease. Laser ablation micro-treatment was applied in oil micro-containers manufacturing, allowing the conserving of[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last