Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pieczywo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 1 67-68
PL Pomimo spadku wielkości spożycia pieczywo ciągle odgrywa znacząca rolę w diecie Polaków. Konsumenci cenią pieczywo o chrupiącej, rumianej, błyszczącej skórce, niekruszącym się elastycznym miękiszu o drobnej cienkościennej porowatości. Do czynników decydujących o wyborze chleba zaliczają: producenta,[...]
EN Despite a fall in consumption, bread still has significant role in the Polish people diet. Consumers appreciate bread with a well crunchy and brown shiny surface crust and non-crumbling, elastic and of thin-walled porosity crumb. To decisive factors in bread purchasing one can include: producer (bak[...]
2
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Analizowano możliwość przedłużenia trwałości dwóch gatunków bułek przez pakowanie i przechowywanie w modyfikowanej atmosferze. Bułki zwykłe i luksusowe, wyprodukowane na naturalnym zakwasie, bez dodatku konserwantów chemicznych (w tym substancji antypleśniowych), przechowywano w modyfikowanej atmosf[...]
EN A possibility of prolonged storage of two types of rolls by packing and storing in a modified atmosphere was analysed. Regular and extra rolls, baked using a natural leaven, with no preservatives and anti-mould agents added, were stored in the modified atmosphere with three compositions (100% N2, 50[...]
3
100%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2012 nr 2 20-24
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów cech geometrycznych i fizycznych pieczywa typu "kajzerka" i "minikajzerka". Pomiary geometryczne wykonano laserowym skanerem 3D. Uzyskane modele cyfrowe z dużą dokładnością odwzorowują kształt i powierzchnię bułek. Obliczone średnie pole powierzchni bułek na[...]
EN This paper presents measurements of geometric and physical characteristics of two bread types called "kajzerka" and "minikajzerka". Geometric measurements were made using a 3D laser scanner. The obtained digital models reproduce both the shape and surface of the studied bread rolls with a high level[...]
4
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2017 nr 3 66--69
PL Pieczywo, ziemniaki, kukurydza, ryż i inne. Są to niektóre z podstawowych produktów spożywczych, które karmią świat. Fakt iż jest to pożywienie podstawowe, nie oznacza jednak, że nie ulega ewolucji. Zmienia się sam produkt, metody wytwarzania, transportu. Niektóre jego odmiany nabierają cech bardzie[...]
5
88%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 1-2 50-52
PL Wykorzystanie w produkcji pieczywa naturalnych dodatków nie budzi zastrzeżeń konsumentów, wzbogaca asortyment pieczywa, poprawia cechy jakościowe, podnosi wartość odżywczą. Istnieje wiele możliwości stosowania do pieczywa dodatków naturalnych, wśród których szczególne znaczenie mają: przetwory zbożo[...]
EN The use of natural additives in bread industry does not evoke criticism among consumers. It enriches assortment, improves quality of bread and rises its nourishing value. There are many possibilities of using natural additives in bread making. Among the most significant are: processed cereal, dairy [...]
6
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Badania obejmowały nakłady energii potrzebnej do wyprodukowania następujących gatunków pieczywa: pszenno-żytniego, pszennego, graham, drożdżówek i chleba bułkowego. W pracy przedstawiono wyniki dotyczące zużycia energii potrzebnych na wyprodukowanie: jednej sztuki pieczywa, jednego kilograma pieczyw[...]
EN The scope of tests included expenditure of energy needed to manufacture the following bakery product types: wheat-rye, wheat, graham, buns, and roll bread. The paper presents obtained results concerning energy consumption for production of single bread piece and one kilogram of bread during one hour[...]
7
75%
Przemysł Spożywczy
2016 T. 70, nr 7 33--35
PL Nowym kierunkiem w próbach otrzymywania pieczywa bezpiecznego dla osób z nietolerancją glutenu jest poddanie surowców ukierunkowanej obróbce. Obiecujące wyniki w obniżaniu immunoreaktywności mąki pszennej daje zastosowanie fermentacji zakwasu. Fermentacja z udziałem wyselekcjonowanych szczepów bakte[...]
EN Processing of gluten-containing raw materials represents a novel approach in trials aiming to obtain breads safe for people with gluten intolerance. Sourdough fermentation gives promising results in reduction of immunoreactivity of wheat flour proteins. Fermentation with the selected lactic acid bac[...]
8
75%
Ekologia i Technika
2005 R. 13, nr 5 187-192
EN Mycoxins in food and feed are considered as important safety issues of growing concern. Most scientific developments have occurred in the last decades in the area of mycotoxins. Formal health risk assessments have been carried out or are underway by the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additiv[...]
9
75%
Ekologia i Technika
2005 R. 13, nr 5 193-198
EN In order to study the composition of the lactic acid bacteria (LAB) population of spontaneous rye sourdoughs used for the manufacture of traditional Lithuanian bread, 56 strains of LAB were isolated from nine samples and identified. Morphological and phenotypic analysis showed the presence of six gr[...]
10
75%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 10 227--233
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zużycia nośników energii na produkcję pieczywa w wybranej piekarni. W piekarnia zużywa się energię cieplną uzyskaną ze spalonego węgla do wypieku chleba i wytworzenia pary technologicznej oraz energii elektrycznej do procesów przesiewania i miesienia ciasta. Jednos[...]
EN The paper presents results of research on the consumption of energy carriers in bread production in chosen bakery. In this bakery the energy obtained from carbon burning is used in the process of bread baking and technological steam producing. In addition electrical energy is used in process of seei[...]
11
75%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2019 nr 1 103--107
PL Wytłoki owoców, warzyw i nasion oleistych są bogatym źródłem błonnika pokarmowego, który jest cennym elementem codziennej diety. Dlatego opracowuje się metody pozwalające wzbogacić w ten składnik różne produkty spożywcze, w tym pieczywo. Oprócz korzyści dietetycznych dodatek wytłoków pozwala kształt[...]
EN Pomace of fruit, vegetables and oilseeds are the rich source of dietary fiber. It also is a valuable element of daily diet. Therefore, methods allowing to enrich various food products in this ingredient, including bread, are developed. In addition to nutritional benefits, this operation also shapes [...]
12
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Zastosowanie laserowego skanera 3D pozwala na bezdotykowy pomiar i odwzorowanie powierzchni a następnie obliczenie współczynników charakteryzujących właściwości geometryczne. Dodatkową korzyścią z zastosowania bezdotykowego pomiaru geometrii za pomocą skanera 3D jest możliwość pomiaru produktów o de[...]
EN 3D laser scanner application allows non-contact measurement and mapping of surfaces and calculation of the factors characterizing geometric features. An additional benefit of using noncontact measurement of geometry using the 3D scanner is the ability to measure the products of fine texture and sens[...]
13
63%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Pieczywo charakteryzuje się krótkim okresem trwałości i przydatności do spożycia, co jest związane z jego szybkim procesem czerstwienia. Celem pracy było określenie wpływu dodatku sera topionego na zmiany fizykochemiczne i sensoryczne chleba pszenno-żytniego w czasie zamrażalniczego przechowywania. [...]
EN Generally, bakery products are characterized by a short-term stability and shelf life as a result of a fast running staling process. The aim of the study was to define the influence of addition of melted cheese on physical chemis-try and sensory changes of sour wheat-rye bread during frozen storage.[...]
14
63%
Analityka : nauka i praktyka
2004 nr 2 4-8
15
63%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2003 Z. 67 33-41
PL Przeprowadzono badania mające na celu sprawdzenie aktywności liofilizowanej piekarskiej kultury starterowej w czasie fermentacji zakwasów. Ocenie poddano zakwasy sporządzone ze zróżnicowaną wydajnością ciasta. Sprawdzano dynamikę wzrostu drobnoustrojów oraz ich aktywność kwaszącą. Dowiedziono, że dz[...]
EN Activity of freeze-dried bakery starter culture during sourdough fermentation was determined. Growth dynamics of microorganisms and its acidyfying activity in sourdoughs prepared with different yield were examined. It was proved that fermentation process can be shortened into one phase owing to the [...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2003 Z. 67 43-51
PL W pracy przedstawiono schemat technologii produkcji pieczywa z zastosowaniem jednofazowej fermentacji zakwasu. Zoptymalizowano ilość stosowanego żuru oraz dodatek mąki żytniej. Ocenie poddano parametry wypiekowe oraz jakościowe uzyskanego chleba. Najwyżej oceniono pieczywo z 20% dodatkiem zakwasu i [...]
EN Scheme of bread production with the use of one-phase sourdough fermentation process is presented. Quantity of sourdough and amount of rye flour used in preparing of the dough were optimised. Baking parameters and quality of bread obtained were examined. Bread prepared with 20% participation of sourd[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2003 Z. 67 17-24
PL W celu określenia przydatności wybranych szczepów bakterii mlekowych do tworzenia populacji skojarzonych oceniono ich aktywność fizjologiczną w układach dwupopulacyjnych z drożdżami. Poznanie parametrów wzrostu oraz ilości i jakości metabolitów pozwoliło na skomponowanie wieloskładnikowych kultur st[...]
EN Physiological activity of lactic acid bacteria (LAB) cultured with yeasts were examined to determine the ability of chosen LAB strains to create the associated cultures. Growth parameters and quantity and quality of LAB metabolites were assessed. Association of homo- and heterofermentative LAB with [...]
18
63%
Inżynieria Rolnicza
2004 R. 8, nr 5 281--289
PL W pracy przedstawiono ocenę porównawczą wartości wypiekowej mąki pszennej typ 650 i typ 750 oraz mąki żytniej typ 720 pochodzących z trzech młynów Pomorza Środkowego różniących się między sobą wydajnością i zapleczem technicznym. Wartość wypiekową mąk określono metodą pośrednią (liczba opadania, ilo[...]
EN Paper presents comparison assessment bake’s worth wheat flour type 650 and type 750 as well as rye flour type 720 which came from three Middle Pomerania mills. The mills are different in productivity and technical back. The bake’s worth was assessed by intermediate method (number of falling, gluten’[...]
19
63%
Analityka : nauka i praktyka
2016 nr 2 40--47
PL Chleb jest jednym z podstawowych i historycznie najstarszych składników diety ludzi. Jego historia sięga 10 000 lat p.n.e. i początków rolniczej aktywności związanej z uprawą zbóż, których ziarna okazały się odżywcze.
20
63%
Ekologia i Technika
2005 R. 13, nr 5 182-186
EN Dynamic Headspace and Gas Chromatography and Mass Spectrometry (GC and MS) methods have been adapted for rye bread flavour analysis, optimising parameters: the amount of sample, trapping time, cold trap temperature and sample preparation method. Commercial rye bread was used as a reference. Experime[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last