Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  physico-chemical parameters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Oceanologia
1999 No. 41 (4) 553-572
EN Long-term trends in the variations of physical and chemical parameters characterising seawater were analysed by a method, originally used in climatology, allowing detection of optimal cycles of these variations in incomplete (intermittent) data time series. The method was used to analyse measurement[...]
2
100%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN Physico-chemical variables of water quality and benthic community structure were assessed in order to evaluate the need for reinstating the use of the preliminary Jedlice Reservoir. The waters of the Mała Panew River carry a significant load of nutrient compounds, particularly nitrates and phosphate[...]
3
75%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 963--967
PL Celem pracy była ocena parametrów fizyko-chemicznych 10 próbek olejów napędowych zakupionych na olsztyńskich stacjach paliw. Próbki scharakteryzowano pod względem zawartości wody, lepkości kinematycznej w temp. 40°C, gęstości w temp. 15°C, liczby kwasowej, zawartości siarki, temperatury zapłonu i za[...]
EN The aim of the study was to evaluate physico-chemical parameters of 10 samples of diesel fuel purchased from Olsztyn stations. The samples were characterized for water content, kinematic viscosity at 40°C, density at 15°C, acid number, sulfur content, flash point and cold filter plugging point, oxid[...]
4
63%
Journal of Water and Land Development
PL Analizę parametrów fizyczno-chemicznych (temperatura, pH, zasolenie, tlen rozpuszczony), stężenia pierwiastków biogennych (PO4-P, NO3-N, SiO4-Si) i chlorofilu prowadzono w wodach estuarium Narmada od lipca 2008 do czerwca 2009. Statystyka wielowymiarowa i analiza głó[...]
EN Investigations on physicochemical parameters (temperature, pH, salinity, dissolved oxygen), including dissolved nutrients (PO4-P, NO3-N, SiO4-Si) and chlorophyll-a were carried out in the water off the mouth of the Narmada estuary from July 2008 to June 2009. The mul[...]
5
63%
Inżynieria Ekologiczna
2017 Vol. 18, nr 1 202--208
PL W pracy przedstawiono wyniki badań jakości wody cieku Bogdanka oraz zbiorników przez które przepływa, w okresach wegetacyjnych lat 2011–2012. Próbki do analiz laboratoryjnych pobierane były w siedmiu punktach pomiarowo-kontrolnych i obejmowały oznaczenie wybranych elementów fizykochemicznych tj. O
EN The paper concerns with water quality of Bogdanka Stream and its reservoirs, which flow trough it, during vegetation period of 2011–2012. The water samples for physico-chemical analysis were collected from seven control points and analyzed for: O2, BOD5, COD, pH, EC, N-NO3[...]
6
63%
Technologia i Jakość Wyrobów
2018 R. 63 85--94
PL Wody powierzchniowe są czynnikiem krajobrazowym, rekreacyjnym, a także środowiskiem bytowania organizmów żywych i dlatego niezwykle ważne jest przeprowadzanie badań w celu określenia ich jakości i oceny wpływu oddziaływania na środowisko oraz życie człowieka. Na terenie Łodzi znajduje się wiele zbio[...]
EN Surface waters are a landscaping and recreational factor, as well as an environment of living organisms, and therefore it is extremely important to carry out research in order to determine their quality and assess the impact on the environment and human life. There are many natural and anthropogenic[...]
7
63%
Technologia i Jakość Wyrobów
2017 R. 62 161--169
PL Wody ze studni głębinowych cieszą się zwykle dużym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców, pobierają oni wodę z tych ujęć przede wszystkim w celach konsumpcyjnych, twierdząc, że jest ona smaczniejsza i zdrowsza od dostępnej w kranach. Niestety wody podziemne mogą zawierać substancje mineralne i or[...]
EN Water from deep wells is usually very attractive to local residents, and they collect water from these sources primarily for consumption purposes, claiming that it is tastier and healthier than available in taps. Unfortunately, ground water may contain mineral and organic substances in concentration[...]
8
51%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2000 T. 5, z. 1 137-151
PL Pogarszający się systematycznie od kilku lat stan techniczny, wzniesionego na początku lat siedemdziesiątych, żelbetowego komina wysokości H = 80 m wymagał dokonania oceny aktualnego stopnia jego bezpieczeństwa. Podstawę opracowania takiej oceny stanowiły wyniki przeprowadzonych badań cech fizykoche[...]
EN The continuous downgrade of reinforced concrete chimney of heigh H = 80 m, erected in early 70-ties, forced the need of assessment of current safety state. This assessment was based upon the examination of physico-chemical parameters and strength both of chimney shaft concrete and heat-resisting con[...]
9
51%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 952--957
PL Celem pracy było porównanie parametrów fizyko-chemicznych oleju napędowego, oleju pirolitycznego ze zużytych opon samochodowych oraz 3 pirolitycznych frakcji nafty. Próbki scharakteryzowano pod względem lepkości kinematycznej w temp. 40°C, gęstości w temp. 15°C, liczby kwasowej, zawartości siarki, t[...]
EN The aim of the study was to compare the physico-chemical parameters of diesel fuel, pyrolysis oil from used vehicle tires and 3 fractions of pyrolysis naphtha. The samples were characterized in terms of kinematic viscosity at 40°C, density at 15°C, acid number, sulfur content, ignition temperature a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last