Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  physical planning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2015 No 257-258 96--118
EN Since the popularisation of the conception of sustainable development in the report Our Common Future of 1987, this type of development has been adopted in many countries of the world as a basis for all kinds of measures taken at various levels of territorial organisation. Also in Poland sustainable[...]
2
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Planowanie przestrzenne ma bardzo duży wpływ na projektowanie dróg, które powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami i zapewniać odpowiednie bezpieczeństwo ruchu drogowego. Obecnie można zauważyć niedocenianie procesu planowania przestrzennego przez zarządców dróg, a na tym etapie rozstrzygane s[...]
EN Physical planning influences on road designing. Road designing should follow up to regulations in force and provide proper road traffic safety. Nowadays it is noticed that the physical planning process is underestimated by road managers, although at this stage it is come a decision on the problems a[...]
3
88%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł zawiera ogólną systematykę negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze. Autor omawia trudności zapobiegania przez planowanie przestrzenne zagrożeniom środowiska. Analizuje strukturę problemu, wskazując czynniki: społeczne, gospodarcze, prawne i polityczne, w tym rolę: motywacji, hiera[...]
EN The paper contains general ordination of the negative influences on the natural environment condition. The author covers the difficulties of preventing from environmental emergency with the aid of spatial planning. He analyses the structure of problem showing the social, economical, legislative and [...]
4
75%
Roczniki Geomatyki
EN The paper presents the curriculum of the laboratories in the drawing for planning which take place at the Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz for students of third year of physical planning. The formation prepares staff for planning authorities of different levels: local, di[...]
5
75%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2007 Vol. 17a 63--71
At the beginning of 18th century, the English school of landscape introduced the new esthetic ideas in physical planning. Instead of former subjugation, since that time the nature became the subject of affirmation and imitation. From the other hand, in the same place the industrial revolution initia[...]
PL Angielska szkoła krajobrazu wprowadziła w XVIII wieku nowe wzorce ładu w kształtowaniu przestrzeni. Natura przez wieki ujarzmiana w imię ładu, stała sie odtąd przedmiotem afirmacji i naśladownictwa. Równocześnie w tej że Anglii zrodzona rewolucja przemysłowa doprowadziła do takiego rozrostu miast, ż[...]
6
75%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Rozwój cywilizacji i wzrost potrzeb społecznych doprowadzają do zagospodarowywania coraz to nowych fragmentów przestrzeni i modyfikacji terenów już zagospodarowanych, a co się z tym wiąże - do ciągłych zmian przebiegu struktur liniowych. Podczas prac związanych z projektowaniem struktur liniowych w [...]
EN Civilization development and increase in public needs leads to development of new fragments of space and modification of terrains already developed and, as a consequence, continuous changes in the course of linear structures. During work on design of linear structures in the process of local physica[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2009 z. 48 75-82
PL Procesy transformacji kraju trwające od osiemnastu lat w sferze przestrzennej nabrały tempa w okresie przyspieszonego wzrostu gospodarczego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Migracje ludności z regionów peryferyjnych do centralnych, z małych ośrodków do największych, w poszukiwaniu dobrej prac[...]
EN The processes of polish transformation, continued since eighteen years, in the spatial sphere became more intensive during quick economical growth after accession to UE. Large space spatial changes like migration from peripheries to central regions, from small towns to large cities, for good job to [...]
8
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2011 R. 108, z. 6-A 227--232
PL Celem badań jest ocena zmienności aparatu fotosyntetyzującego i zawartości metali ciężkich w zależności od zróżnicowania florystycznego i struktury pasów zieleni przy głównych ciągach komunikacyjnych o różnej intensywności transportu kołowego. Badania wykazały, że w planowaniu terenów zieleni przy c[...]
EN Aim of this study is to assess the variability of the photosynthesis apparatus and heavy metal content according to the floristic diversity and structure of green belts along major traffic routes of varying intensity of road transport. The studies have shown that in the planning of green areas with [...]
9
75%
Przegląd Geodezyjny
10
75%
Geomatics and Environmental Engineering
PL W artykule przybliżono zagadnienia związane z funkcjonowaniem planowania przestrzennego w odniesieniu do Niemiec, wskazując na podobieństwa i różnice w stosunku do rozwiązań polskich. Porównanie takie wynika z faktu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i potrzeby rozpoznania, na ile rozwiązania po[...]
EN The article is targeted at the readers from land surveying community and describes the physical planning rules and regulations in Germany with stress on similarities and differences to Poland. Such comparison results form the accession of Poland to European Union and the need to determine how much t[...]
11
63%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL Wybór optymalnej funkcji użytkowania ziemi zależy od występowania różnych cech przestrzeni w ocenianym miejscu. Cechy na powierzchni ziemi takie jak ukształtowanie terenu, cechy bonitacji gleb, istniejące elementy naturalne i antropogeniczne, najczęściej wpływają na decyzje planistyczne co do sposob[...]
EN We are all using models. In daily life we need effective models to act efficiently. Similarly, in studies on selecting the optimal development function we assume that the crossed space characteristics are related to a specific function, that the problems formulated relate to reality. Those assumptio[...]
12
63%
Roczniki Geomatyki
EN The paper contains synthetic information on the accomplishments of town and country planning in Poland in the years 1995.2004, i.e. in the period of gradual replacement of the planning system organised for the needs of state administration by a system, in which next to the government administration [...]
13
63%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 6 21--28
PL Miasto jako system. Rola transportu w realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego miast. Przykłady dobrych praktyk w zakresie zrównoważonej mobilności.
EN City as a system. The role of transport for implementation of the conception of sustainable development in the city. The examples of good practice in the field of sustainable mobility.
14
63%
Roczniki Geomatyki
EN The benefits of using GIS tools in spatial management are getting more and more appreciated among local authorities in Poland. Changing legal environment and dynamic changes in physical space lead to the evolution of the planning process so that it becomes more continuous and repetitive. This forces[...]
15
51%
Roczniki Geomatyki
EN The paper presents the problems of the use of GIS technology for monitoring of the spatial planning processes at community level. There are the following issues concerned: analysis of spatial distribution of decisions of physical planning, including investment with public aim as well as analysis of [...]
16
51%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Od roku 1994 zagadnienie krajobrazu stało się ważnym przedmiotem w Instytucie Planowania i Projektowania Krajobrazu na Wydziale Ekologii i Nauk o Środowisku Politechniki w Zwoleniu (Słowacja). Koniecznym wymogiem jest stosowanie metod interaktywnych oraz przetwarzanie i opracowywanie dokumentacji ni[...]
EN Since 1994 the topic of landscape is an important subject at the Department of Landscape Planning and Design, Faculty of Ecology and Environment, Technical University in Zvolen. The basic tool used for solving land problems, are landscape studies and landscape planning. Results are usually presented[...]
17
45%
Roczniki Geomatyki
2003 T. 1, z. 1 155-163
PL Publikacja stanowi omówienie ćwiczeń z rysunku planistycznego, prowadzonych od trzech lat na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów trzeciego roku kierunku Gospodarka Przestrzenna. Ćwiczenia odbywają się w oparciu o oprogramowanie ArcView GIS. Przedstawiono charakte[...]
EN This paper presents the drawing for planning subject carried out for three years already at the Faculty of Economics and Sociology of the University of Łódź for students of third year of physical planning. The practicals are based on ArcViewGIS software. It starts with definition of physical plannin[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last