Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  physical nonlinearity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Praca zawiera wyniki analizy porównawczej stanu naprężenia w płaskich strukturach cienkościennych z wykrojami o kształcie koła oraz prostokąta, poddanych rozciąganiu. Badania eksperymentalne przeprowadzono na elementach konstrukcji wykonanych z materiału optycznie czynnego. Obliczenia wykonano, wyko[...]
EN The paper presents results of comparative analysis of state of stress in flat thin-walled structures with axisymmetric and rectangular holes put to the tensile test. Experimental researches on the structure elements made of optical material have been performed. The calculations have been carried out[...]
2
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN A few unique buckling and postbuckling characteristics of short superelastic shape memory alloy (SMA) columns are observed experimentally and explained in terms of numerical simulation. Interestingly, it is found from the load-deformation curves that during compression the SMA column with slendernes[...]
3
100%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN In this paper we use the theory of monotone operators to generalize the linear shell model presented in (Blouza and Le Dret, 1999) to a class of physically nonlinear models. We present a family of nonlinear constitutive equations, for which we prove the existence and uniqueness of the solution of th[...]
4
84%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: An analysis of the static load - carrying capacity of rectangular reinforced concrete deep beam taking into account the physical nonlinearities of structural materials: concrete and reinforcing steel, was the aim of the paper. Design/methodology/approach: The model of the elastic-perfectly [...]
5
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono metodę analizy nieliniowego zachowania elementów żelbetowych poddanych działaniu krótkotrwałego obciążenia statycznego. Przeprowadzono rozważania w zakresie modelowania procesów odkształcania elementu żelbetowego. Metodę analizy wytężenia układu konstrukcyjnego opracowano z wyk[...]
EN The paper presents a method for the analysis of nonlinear behaviour of reinforced concrete bent elements subjected to short-term static load. The considerations in the range of modelling of deformation processes of reinforced concrete element were carried out. The method of structure effort analysis[...]
6
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono analizę dynamicznej nośności prostokątnych tarcz żelbetowych wykonanych z materiałów o bardzo wysokiej wytrzymałości obciążonych dynamicznie z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Rozwiązanie otrzymano na podstawie met[...]
EN The paper presents an analysis of the dynamic load capacity of a dynamically loaded rectangular reinforced-concrete deep beam made of high-strength materials, including the physical nonlinearity of the construction materials: concrete and reinforcing steel. The solution was acquired with the use of [...]
7
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2018 Vol. 67, nr 1 141--174
PL Prezentowana praca jest trzyczęściowym zbiorem opracowań zawierających analizę porównawczą stanu przemieszczenia prostokątnych tarcz żelbetowych wykonanych z betonu różnych klas bardzo wysokiej wytrzymałości, obciążonych dynamicznie. Analiza została przeprowadzona na podstawie metody zaprezentowanej[...]
EN The work presented is a three-part set of studies containing a comparative analysis of the displacement state of rectangular concrete deep beams made of concrete of different classes of very high strength, loaded dynamically. The analysis was carried out on the basis of the method presented in this [...]
8
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2018 Vol. 67, nr 3 129--154
PL W pracy przedstawiono analizę stanu przemieszczenia prostokątnych tarcz żelbetowych wykonanych z betonu bardzo wysokiej wytrzymałości klasy C300 obciążonych dynamicznie z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Analiza została przeprowadzona n[...]
EN This work demonstrates an analysis of the displacement state of rectangular concrete deep beams made of very high strength concrete grade C300 under a dynamic load, including the physical nonlinearity of construction materials: concrete and reinforcing steel. The analysis was conducted with the meth[...]
9
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2018 Vol. 67, nr 3 165--183
PL W pracy przedstawiono analizę deformacji prostokątnych tarcz żelbetowych wykonanych z betonów o bardzo wysokiej wytrzymałości obciążonych dynamicznie z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Rozwiązanie otrzymano na podstawie metody zaprezent[...]
EN The paper presents an analysis of the deformation of a dynamically loaded rectangular reinforced-concrete deep beam, including the physical nonlinearity of construction materials: concrete and reinforcing steel. The solution was acquired with the use of the method presented in [15]. The displacement[...]
10
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu ilości i sposobu geometrycznego rozkładu zbrojenia na dynamiczne wytężenie prostokątnych tarcz żelbetowych z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Analizę przeprowadzono na podstawie metody zaprezentowane[...]
EN The analysis is presented of influence of volume and manner of geometrical distribution of the reinforcement on the dynamic effort of the rectangular reinforced concrete deep beam including physical nonlinearities of the structural materials (i.e. concrete and reinforcing steel bars). The analysis w[...]
11
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu bardzo wysokiej wytrzymałości betonu na nośność tarczy żelbetowej obciążonej statycznie. Rozwiązanie otrzymano na podstawie metody statycznej analizy niesprężystego zachowania tarczy żelbetowej [22]. Wyznaczono nośność tarczy żelbetowej w przyrostowym procesie ob[...]
EN The analysis of influence of very high strength of concrete on load carrying capacity of reinforced concrete deep beam under static load is presented in the paper. The solution was obtained on the base of the method of static analysis of inelastic behaviour of reinforced concrete deep beam [22]. The[...]
12
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2016 Vol. 65, nr 4 143--165
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu wysokiej wytrzymałości betonu i stali zbrojeniowej na wytężenie prostokątnych tarcz żelbetowych z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Analiza została przeprowadzona na podstawie metody zaprezentowanej w[...]
EN The paper presents an analysis of the influence of high-strength concrete and reinforcing steel on the effort of the rectangular reinforced concrete deep beams taking into account physical nonlinearity of structural materials: concrete and reinforcing steel. The analysis was carried out on the basis[...]
13
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono metodę analizy statycznego odkształcania ściskanych elementów żelbetowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej elementów i nieliniowości fizycznych materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali. Dla stali zbrojeniowej zastosowano model materiału sprężysto - idealnie plasty[...]
EN Theoretical formulation and algorithmization of the method of the analysis of behaviour of compressed reinforced concrete members subjected to the short - duration static loading were introduced in the paper. The method of analysis of the structure effort is the basis of development of the own numer[...]
14
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Celem pracy jest opracowanie metody analizy dynamicznego zachowania prostokątnych tarcz żelbetowych z uwaględnieniem nieliniowości fizycznych materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali. Dla stali zbrojeniowej zastosowano model materiału sprężysto/lepko-idealnie plastycznego uwzględniaj[...]
EN The method of analysis of the dynamic deformation processes of the reinforced concrete rectangular deep beam with regard to the physical nonlinearities of the structural materials (i.e. concrete and reinforcement steel) is the purpose of the paper. The elastic/ visco- perfectly plastic material mode[...]
15
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono analizę dynamicznego wytężenia prostokątnych tarcz żelbetowych z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Analiza została przeprowadzona na podstawie metody zaprezentowanej w pracy [1]. Przedstawiono wyniki rozwiązań numer[...]
EN The analysis of the dynamic load carrying capacity of the rectangular reinforced concrete deep beam including the physical nonlinearities of the structural materials (i.e. concrete and reinforcing steel bars) was presented in the paper. The analysis was carried out on the basis of the method present[...]
16
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono analizę statycznego wytężenia prostokątnych tarcz żelbetowych z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Analizę przeprowadzono na podstawie metody zaprezentowanej w pracy [2]. Wyniki rozwiązań numerycznych ilustrują stan naprężenia [...]
EN The analysis of the static effort of the rectangular reinforced concrete deep beam with regard to the physical nonlinearities of the structural materials (i.e. concrete and reinforcement steel) was presented in the paper. The analysis was carried out on the basis of the method presented in the paper[...]
17
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono analizę statycznej nośności prostokątnych tarcz żelbetowych z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Analiza została przeprowadzona na podstawie metody zaprezentowanej w pracy [3]. Przeprowadzono wyniki rozwiązań numeryc[...]
EN The analysis of the static load carrying capacity of the rectangular reinforced concrete deep beam with regard to the physical nonlinearities of the structural materials (i.e. concrete and reinforcement steel) was presented in the paper. The analysis was carried out on the basis of the method presen[...]
18
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu sposobu podziału konstrukcji na elementy skończone na numeryczne rozwiązanie zadania statyki tarcz betonowych i żelbetowych, przy wykorzystaniu modelu betonu wykazującego osłabienie materiałowe. Przyjęcie takiego modelu betonu umożliwia uproszczony opis zarysowan[...]
EN The analysis of influence of the manner of dividing of the structure on numerical solution of concrete and reinforced concrete deep beams static problems, using the constitutive model of concrete that demonstrates the material softening, was presented in the paper. Assumption of such a concrete mode[...]
19
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono metodę analizy statycznego odkształcenia słupów żelbetowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i nieliniowości fizycznych materiałów konstrukcyjnych. Dla stali zbrojeniowej zastosowano model materiału sprężysto-plastyczny ze wzmocnieniem. Dla betonu przyjęto model spr[...]
EN The method of the analysis of static deformation of reinforced concrete columns with regard to geometrical nonlinearity of the columns and physical nonlinearity of structural materials was presented in the paper. For reinforcing steel, the elastic-plastic model of material with material hardening wa[...]
20
67%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2010 z. 10 43--46
EN An essence information on numerical method of calculation reinforced concrete sections with polygonal contour has been presented. The method enables effective designing of such sections in contrary to the other time consuming methods using extensive auxiliary tables or nomograms and diagrams.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last