Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  petrology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geology, Geophysics and Environment
EN Kuekvun' uplift is located within Chaun folded zone of Mesozoic Verkhoyansk--Chukchi foldbelt. Outcropped metamorphic rocks were explored here in 1960-1970s during the geological surveying. On latest geological maps (scale is 1:500,000) metamorphic rocks of Kuekvun' uplift are dated Devonian-Middle [...]
2
80%
Geologia Sudetica
2006 Vol. 38 39-61
EN The Permian intermediate-composition lavas of the North-Sudetic Basin represent a high-K calc-alkaline suite emplaced in an extensional, intracontinental, post-collisional setting in the eastern part of the European Variscan belt. The lavas, in a total volume of over 100 km3, erupted from fissure ve[...]
3
80%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
EN Since 50 years copper-silver ores have been extracted from the Lubin-Sieroszowice deposit located on the border between the Lower and Upper Permian sediments. It is a world class stratoidal type deposit. In the whole world the Kupferschiefer unit is recognized as a black, clayey organic-rich shale. [...]
4
70%
Volumina Jurassica
EN The ferromanganese crusts (FMC) and nodules at Stankowa Skała near Nowy Targ (Pieniny Klippen Belt, Poland) are developed in pelagic condensed limestones. The crusts appear on an uneven surface of limestones with thinshelled Bositra bivalves dated to the (?)uppermost Bajocian -Callovian. The crusts [...]
5
61%
Geological Quarterly
EN Occurrences of mafic alkaline volcanics are scattered all around Europe, being mostly related to anorogenic, extensional tectonic environments. While the widespread Cenozoic alkaline basalts have been intensively studied and are comparatively well-known, their Cretaceous precursors were often associ[...]
6
61%
Geochronometria
2009 Vol. 33 19-22
EN Samples from Fiodoro-Pansky massif were investigated by polarized light microscopy, EDS electron microscopy and isotope ratio mass spectrometry. We have observed four-stage ore mineralization: (1) magmatic Fe-Ti-oxides, (2) sulfide-ferrous oxide, (3) hydrothermal Cu-Ni-sulfide with haycokite, talnak[...]
7
61%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2003 nr 4 3-209
PL Badania petrologiczne rozproszonej w skałach osadowych materii organicznej pozwalają odtworzyć wyjściowy materiał biologiczny, paleośrodowiska oraz zmiany w niej zachodzące w czasie diagenezy jak i podczas innych podiagenetycznych procesów. Niniejsza praca jest rezultatem badań przeprowadzonych dla [...]
EN Petrologic studies of dispersed organic matter in sedimentary rocks can provide information on biological sources, palaeoenvironments and how this varied during diagenesis and post-diagenesis processes. The paper presents the results of these studies, focused on some sedimentary sequences of the lat[...]
8
61%
Geological Quarterly
2005 Vol. 49, No. 3 317--330
EN The Lower Jurassic Ciechocinek Formation from the Czestochowa-Wielun region of SW Poland comprises greenish-grey muds and silts as well as poorly consolidated mudstones and siltstones with lenticular intercalations of fine-grained sands, sandstones and siderites. Analysis of a mineral composition in[...]
9
61%
Geologia Sudetica
EN The Carbonifeorus-Permian volcanic rocks of the Intra-Sudetic Basin represent products of late- to post-collisional volcanism associated with extension within the eastern part of the Variscan belt of Europe. The volcanic succession is subdivided into the older, calc-alkaline suite (the early and lat[...]
10
61%
Przegląd Geologiczny
2019 Vol. 67, nr 3 175--178
EN Petrographic research was carried out on 549 thin sections representing Carpathian sandstones of the Lower Cretaceous to Miocene sediments from the Silesian and Skole units (east of Gorlice town). They represented the Lgota, Spass, Inoceramian, Stryj, Istebna, Jamna, Ciężkowice, Menilite, Polanica, [...]
11
61%
Geological Quarterly
EN The Upper Turonian to Middle Coniacian (Upper Cretaceous) succession of the Babadag Basin (North Dobrogea, Romania) constitutes an apparently continuous fossiliferous carbonate succession. The presence of moderately rich inoceramid, ammonite and foraminiferal assemblages allows for the application o[...]
12
51%
Geologia Sudetica
EN This paper presents the results of petrological investigations of rocks from the Szklary serpentinite massif in the eastern margin of the Góry Sowie Block. Among the weakly serpentinised ultrabasites present, harzburgites, lherzolites and pyroxenites have been distinguished. Small enclaves of metaba[...]
13
51%
Przegląd Geologiczny
2000 Vol. 48, nr 12 1187-1194
PL Złoże soli kamiennej Siedlec-Moszczenica jest zachodnim przedłużeniem złoża bocheńskiego. Zostało ono odkryte i udokumentowane wiatach 60. i 70. XX w., a eksploatowane metodą podziemną do początku lat 90. Przeprowadzone prace geologiczno-poszukiwawcze oraz udostępniające złoże pozwoliły na ustalenie[...]
EN The Siedlec-Moszczenica rock-salt deposit is a westward extension of the Bochnia deposit. It has been discovered and opened in 1960-1970-ties, and exploited until the beginning of 1990-ties. Both the exploration and development works allowed to recognize the geology and lithostratigraphy of the depo[...]
14
51%
Przegląd Górniczy
2015 T. 71, nr 4 52--55
PL W strefie przejściowej pomiędzy siodłem głównym a niecką główną występują osady warstw orzeskich, które ostatnio poznano jednym otworem z powierzchni. Rozpoznano część profilu, który uległ znacznym, daleko zaawansowanym procesom wietrzeniowym, o czym świadczy występowanie skał słabo zdiagenezowanych[...]
EN Orzesze Beds, which recently have been known by one bore hole from the surface, occur in the transition zone between the main saddle and the main basin sediments. The part of profile under the advanced weathering processes has been recognized, as evidenced by the occurrence of poorly diagenetically [...]
15
51%
Geology, Geophysics and Environment
PL Praca jest próbą syntetycznego przedstawienia charakterystyki wykształcenia, geochemii, składu mineralnego i petrograficznego późnopermskich (cechsztyńskich) utworów potasonośnych, budujących dwa wydzielenia litostratygraficzne - starszą (K2) i młodszą (K3) sól potasową. Charakterystykę oparto na an[...]
EN Analysis of archive and published geological, geochemical and petrological data on composition of potash-bearing units (Older Potash [K2] and Younger Potash [K3]) of the Polish Zechstein (Late Permian) sections (mainly sampled profiles form three salt diapirs located in central Poland: Góra, Kłodawa[...]
16
51%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2008 nr 429 43-49
PL Odcinki rdzeni wiertniczych ze złóż mioceńskich soli kamiennych Łężkowice i Siedlec-Moszczenica poddano badaniom wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie, rozciąganie oraz testom pełzania. Wyznaczono następujące parametry: ciężar objętościowy, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, mo[...]
EN Core samples from the Miocene salt deposits of Lezkowice and Siedlec-Moszczenica were tested for uniaxial compression and uniaxial tension strength and for creep properties. As a result of these tests the following parameters were calculated: bulk density, compressive strength, tensile strength, You[...]
17
51%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2018 T. 34, z. 3 37--52
PL Kopalnia Bogdanka jest jedyną obecnie czynną kopalnią na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego – eksploatuje węgiel kamienny z formacji lubelskiej karbonu górnego. Średnia zawartość siarki dla pokładu 385/2 wynosi 0,98%, a dla pokładu 391 jest nieco wyższa i wynosi 1,15%. Siarczki żelaza (piryt i m[...]
EN The Bogdanka coal mine, the only currently operating mine in the Lublin Coal Basin (LCB), extracts coal from the Upper Carboniferous formations of the LCB. The average sulfur content in the No. 385/2 seam is 0.98%, while in the case of the No. 391 seam it is slightly higher and amounts to 1.15%. The[...]
18
41%
Przegląd Geologiczny
2016 Vol. 64, nr 12 963--967
EN The study deals with clay-silt shales occurring in the lower Palaeozoic basin at the western slope of the East European Craton, and sandstones known from the Carboniferous Basin of SW Poland (basement of theFore-SudeticHomocline).The clay groundmass of the shales consistslargely of illite, and the s[...]
19
41%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2016 nr 467 61--85
PL Przeprowadzono badania petrologiczne utworów kambru górnego i tremadoku w rejonie Narola (S Lubelszczyzna) w aspekcie poszukiwań złóż gazu łupkowego. Wykonano obserwacje i analizy w mikroskopie polaryzacyjnym, luminoskopie (CL) oraz mikroskopie skaningowym (BSE, SE, EDS i SEM-CL). Przeprowadzono ana[...]
EN Petrologic investigations of Upper Cambrian and Tremadocian deposits were carried out in the Narol region (southern Lublin region) in prospecting for shale gas accumulations. The observations and analyses were made using a polarizing microscope, luminoscope (CL) and scanning microscope (BSE, SE, EDS[...]
20
41%
Kwartalnik Geologiczny
PL Przedstawiono wyniki badań litologicznych, petrograficznych i chemicznych transgresywno-regresywnej serii osadów tremadoku Lubelszczyzny, które stwierdzono w 17 otworach wiertniczych wykonanych w latach 1968-1992 przez Instytut Geologiczny i Zjednoczenie Górnictwa Naftowego oraz Gazownictwa (ZPGN-Wo[...]
EN Results of lithological, petrographical and chemical analyses of the transgressive-regressive sediments of Tremadoc series are presented based on 17 borehole sections from the Lublin area. The studied sequence predominantly comprises siliciclastic rocks of various grain sizes. Nonterrigenous rocks a[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last