Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  perspektywy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Kiedy patrzymy na rozwój tworzyw sztucznych w XXI wieku dostrzec mozemy stały stały i ciągły wzrost ich wytwarzania oraz zmiany związane z restrukturyzacją produkcji w zakresie tworzyw podstawowych. Widoczna jest także globalizacja przejawiająca się w specjalizacji i rozdziale pracy obejmującym w sk[...]
EN When we lock at the plastics development in the 21 st century, we can see a steady continued growht of plastics manufacture and changes in terms of restructuring, associated with focusing on core buisness in the field of basic plastics, and globalization represented by specializatiion and dist[...]
2
100%
Problemy Jakości
PL Obecnie nie jest możliwe osiągnięcie sukcesu rynkowego bez dbałości o jakość oferowanych produktów. Równie ważnym czynnikiem sukcesu jest powiązanie celów strategicznych firmy z jej bieżącą działalnością. Metodą ułatwiającą zdobycie przewagi konkurencyjnej jest zrównoważona karta wyników. Umożliwia [...]
3
100%
Recykling
2014 nr 3 42
PL Pod nowymi rządami Ministerstwo Środowiska zaczyna się powoli zmieniać, choć słowo „powoli” w dotychczasowej pragmatyce Ministerstwa nie oddaje w pełni tego, z czym mamy do czynienia. To pod poprzednimi rządami całe lata wakowały kluczowe stanowiska, takie jak dyrektorzy departamentów. I to nie byle[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2007 nr 132 37-46
PL W referacie przedstawiono potencjał hydroenergetyczny Świata, Europy i Polski. Podane zostały przyczyny dotychczasowego niskiego stopnia wykorzystania potencjału hydroenergetycznego Polski. Wskazano działania jakie powinny być podjęte dla zwiększenia udziału energii elektrycznej z elektrowniach wodn[...]
EN The present state and perspectives of development in the hydropower generation in the World, Europe and Poland are discussed. The causes of a low degree of utilization of the hydropower generation potential in Poland are given. The actions that should be undertaken to increase a proportion of elect[...]
5
100%
Utrzymanie Ruchu
2014 Nr 2 24--25
PL Rozwój przemysłu wymusza postęp w zakresie budowy maszyn oraz wymagań dotyczących warunków ich pracy. Spełnienie tych potrzeb wpływa z kolei na rozwój służb serwisowych. Często to właśnie te wyspecjalizowane w wąskim zakresie przedsiębiorstwa świadczące usługi serwisowe są w stanie, jako jedyne, nad[...]
6
100%
Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego
2017 R. XI 77--98
PL Do Federacji Rosyjskiej należy obecnie połowa wybrzeża Arktyki, a region, od którego zależy przyszły sukces ekonomiczny kraju, generuje piątą część przychodów dla gospodarki. Z punktu widzenia „posesora” wszelkie kroki dążące do ochrony obszaru poprzez modernizację, budowę obiektów i utrzymywanie wy[...]
EN Currently, half of the Arctic coast is in the Russian Federation hands, and the future economic success of the country depends on the region generating the fifth part of the economy. From the standpoint of the "possessor", all steps aiming to protect the area through the modernization, construction [...]
7
88%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2007 nr 9 35-42
8
88%
Budownictwo i Prawo
9
75%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2002 nr 3-4 3-16
PL Przeanalizowano zmiany, jakie nastąpiły na rynku telekomunikacyjnym od końca lat dziewięćdziesiątych. Skoncentrowano się na zagadnieniach ekonomicznych i podaniu przyczyn zahamowania rozwoju tego rynku. Do przedstawienia perspektyw rozwoju branży wykorzystano badania firmy doradczej McKinsey.
EN The paper presents an analysis of the changes in the European telecommunications market that have taken place from the end of 90's. The paper concerns the economical issues and reasons of existing difficulties in the development of the market. There were used the future prospects about the industry,[...]
10
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy tej przedstawiono właściwości fizyczne katod polowych i trzy rodzaje ich typowych konstrukcji oraz zarys technologii. Dotyczy to katod z emiterami typu Spindta, typu Graya i katod krawędziowych. W ostatniej części przedstawiono możliwości zastosowania przyrządów mikroelektroniki próżniowej z[...]
EN In this article the physical properties of the field emitter cathodes are presented. These concern the Spindt-emitter cathodes, Gray-emitter cathodes and adge field emitter arrays. In the last part of this article the possibility of applications of the vacuum microelectronic devices are presented. I[...]
11
75%
Problemy Kolejnictwa
2009 Z. 148 171-186
PL Artykuł przedstawia podstawowe problemy dotykające dzisiejszego transportu zbiorowego oraz formułuje wnioski i spostrzeżenia. Obrazuje możliwość podjęcia konkretnych rozwiązań organizacyjnych z wykorzystaniem przewoźnika kolejowego, sprzyjających racjonalnej poprawie funkcjonowania i planowania rozw[...]
EN Basic problems experienced in the contemporary public transport as well as conclusions and remarks are presented. The paper shows a possibility to introduce specific organizational solutions - involving the railway operator - supporting efficient improvement in functioning and planning the developme[...]
12
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2009 nr 3 11--14
13
75%
Mechanik
PL Przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania drukarek 3D w przemyśle. Wskazano możliwości rozwoju technologii drukowania 3D oraz omówiono sposoby wykorzystania tej technologii w regionie radomskim w odniesieniu do tendencji światowych, a także nakreślono perspektywy rozwoju tego regionu.
EN The paper presents the benefits of using 3D printers in industry. It has indicated the possibility of the development of 3D printing technology and discusses ways of using 3D printing technology to the Radom region in relation to global trends and also outlines the prospects for this region.
14
75%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 1 11-16
PL Czynniki warunkujące funkcjonowanie i rozwój komunikacji trolejbusowej na obszarach zurbanizowanych. Aktualny stan komunikacji trolejbusowej na świecie, w Polsce i w Gdyni. Perspektywy rozwoju tej komunikacji w Gdyni.
EN Factors depending trolley-bus transport operation and development in urban areas. Present state of trolley-bus transport over the world, in Poland and in Gdynia. Development perspectives for such transport in Gdynia.
15
75%
Wiadomości Górnicze
2017 R. 68, nr 4 170--177
PL Ogłoszona strategia rozwoju LW „Bogdanka" SA, do 2025 roku (z perspektywą do 2030 roku), pokazuje długoterminowy plan rozwoju kopalni na podstawie rozwoju organicznego, gwarantujący niezawodność dostaw surowca do produkcji energii. Jednym z wyszczególnionych w strategii inicjatyw innowacyjnych jest [...]
EN The announced development strategy of LC „Bogdanka" SA, up to 2025 (with perspective up to 2030), shows a long-term development plan of the mine on the basis of organic development, guaranteeing the reliability of the supply of raw materials for energy generation. One of the innovative initiatives i[...]
16
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
17
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 167--173
PL W pracy omówiono możliwości zastosowania sekwencji procedur sejsmiki 4D wraz z podstawami teoretycznymi, zarysem historycznym oraz perspektywami. Zawarto również przykłady zastosowania metody 4D na świecie oraz opisano jej znaczenie dla inżynierii złożowej, projektowania i eksploatacji złóż i podzie[...]
EN In this paper the fundamental assumptions of procedures of seismic 4D were discussed. Historical outline, prospects, the experience with 4D in Poland and examples of worldwide application in reservoir management of time-lapse seismic was presented.
18
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 6 72-74
PL Obecny stan infrastruktury kolejowej w Polsce jest wysoce niezadowalający i wymaga szybkiej poprawy. Podstawowe problemy, z jakimi borykamy się dzisiaj, to m.in. niska prędkość składów, ograniczona przepustowość, nacisk osiowy i długość składu, a także brak pełnej elektryfikacji. Problemy te są zwią[...]
19
75%
Elastomery
PL W artykule naświetlono problem nanotechnologii w przemyśle gumowym oraz przedstawiono perspektywy zastosowania nanotechnologii w Polsce w dziedzinie technologii elastomerów. Stwierdzono, że istnieje znaczna rozbieżność między poziomem nanotechnologii w Polsce i krajach rozwiniętych, szczególnie w St[...]
EN The article presents the problem of nanotechnology in the rubber industry and the prospects of the use of nanotechnology in Poland in the field of technology elastomers. It was found that there is a significant discrepancy between the level of nanotechnology in Poland and developed countries, especi[...]
20
75%
Logistyka
2014 nr 4 7--10
PL Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o perspektywy logistyki miasta, osadzone w koncepcji miasta globalnego. Miasto, które buduje swoją przewagę konkurencyjną poprzez celowe wzmacnianie funkcji komunikacyjnych przestrzeni miasta, celem zwiększania liczby interakcji międzyludzkich, ma szan[...]
EN The aim of this paper is to answer the question about the prospects of the city logistics, embedded in the concept of global city. The city, which builds its competitive advantage by deliberately strengthening the communication functions of the cities space, in order to increase the number of interp[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last