Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  personel lotniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2015 nr 4 3875--3882, CD2
PL W artykule przedstawiono nowatorską metodę szkolenia personelu lotniczego z wykorzystaniem sygnalizatora diagnostycznego samolotu M-28. Przedstawiono podstawy teoretyczne oceny efektywności szkolenia na podstawie danych literaturowych, które dostosowano do uwarunkowań prowadzonych badań. Wskazano na[...]
EN The paper has been intended to introduce a new method of providing the aeronautical staff with training using the diagnostic simulator of the M-28 aircraft. Theory has been presented that underlies the assessment of the training effectiveness as based on the literature-originated data well suited to[...]
2
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie jest wojskową, publiczną uczelnią akademicką kształcącą od ponad 60. lat inżynierów oraz prowadzącą działalność badawczo-naukową dla potrzeb Sił Zbrojnych RP i gospodarki narodowej. Działalność dla potrzeb lotnictwa prowadzi w Wydzi[...]
EN Military University of Technology in Warsaw (MUT) is a military, engineering university operating over 60 years (since 1951). MUT educates students as well as cadets and conducts scientific researches for the needs of the Polish Armed Forces and national economy as well as defence sector. The Instit[...]
3
84%
TTS Technika Transportu Szynowego
2016 R. 23, nr 12 381--385
PL Właściwa eksploatacja skomplikowanego sprzętu lotniczego wymaga wysokiej wiedzy i umiejętności personelu lotniczego. W celu przygotowania personelu o takich umiejętnościach niezbędni są nie tylko doświadczeni instruktorzy, ale również baza dydaktyczna umożliwiająca prowadzenie zajęć na wysokim pozio[...]
EN Proper operation of complex aviation equipment requires high knowledge and skills of aviation personnel. To prepare for such personnel, they are indispensable not only experienced instructors but also suitable didactic base allows conducting classes at a high level. Due to the nature of tasks prepar[...]
4
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2265-2276
PL Autorzy odnieśli się w artykule do koncepcji kształcenia personelu lotniczego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Nowa koncepcja kształcenia uwzględnia wyzwania wynikające z dynamicznie zmieniającego się środowiska funkcjonowania jednostek lotniczych Sił Zbrojnych RP, przy szcz[...]
EN Paper discussed the new education concept of the air personnel in Polish Air Force Academy. The new concept of education takes into account the challenges arising from the rapidly changing functional environment of the Polish Air Force, with particular regard to the requirements laid down by nationa[...]
5
67%
Logistyka
2015 nr 6 1433--1440, CD
PL W artykule opisano wykorzystanie symulatorów lotniczych w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego personelu lotniczego. Zadania lotnicze realizowane są w środowisku trudnym dla człowieka. Proces szkolenia i doskonalenia lotniczego wspierany jest w coraz większym zakresie przez trening symulacyj[...]
EN The article describes the use of flight simulators in the training and improving vocational skills of aviation personnel. Aviation tasks are performed in an environment difficult for humans. The process of training and improving vocational skills is increasingly supported by simulator training. The [...]
6
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 698--703, CD
PL W artykule scharakteryzowano przebieg prac mających na celu stworzenie aplikacji mobilnej wykorzystującej technologię Mobile Augumented Reality wspomagającej proces szkolenia personelu obsługującego statki powietrzne w zakresie przeglądu przedlotowego samolotu. Przedstawiono wymagania jakim powinna [...]
EN The article describes the course of works aimed at creating a mobile application using Mobile Augmented Reality technology supporting the training process of personnel servicing aircraft in the field of pre-flight aircraft inspections. The requirements for the application, selection of programming t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last