Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  peracetic acid
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1171-1173
2
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 1 124--136
PL W wyniku procesu dezintegracji następuje rozdrobnienie cząstek stałych osadów oraz inaktywacji mikroorganizmów zawartych w osadach nadmiernych. Zniszczenie komórek mikroorganizmów prowadzi do uwalniania enzymów i substancji wewnątrzkomórkowych do cieczy nadosadowej. Zwiększenie stężenia substancji o[...]
EN Disintegration is the fragmentation of the solid phase of sludge and inactivation of sludge microorganisms. The destruction of microbial cells results in the release of substrates and enzymes to liquid sludge. The increased concentration of organic substances in the form of dissolved affects the int[...]
3
75%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Przedstawiono wyniki badań epoksydowania oleju rzepakowego za pomocą kwasów nadoctowego i nadmrówkowego, otrzymywanych in situ w reakcji 30% nadtlenku wodoru i odpowiedniego kwasu karboksylowego. Ustalono wpływ: temperatury (30-75[stopni]C), stosunku molowego H[2]O[2]/OR (1,5:1-4,0:1), stosunku molo[...]
EN The results of epoxidation of the rapeseed oil (RO) with peracetic and performic acids which were prepared in situ in the reaction of 30 wt.% hydrogen peroxide and appropriate carboxylic acid have been presented. The influence of temperature (30-75[degrees]C), the molar ratio of H[2]O[2]/RO (1.5:1-4[...]
4
75%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu kwasu nadoctowego na przebieg stabilizacji tlenowej osadów ściekowych (mieszanina 1:1, v/v osadu nadmiernego i surowego). Stabilizację tlenową prowadzono w skali laboratoryjnej, w trzech reaktorach o objętości 12 dm3. Do osadu w reaktorze kontrolnym (R1) nie wprowad[...]
EN The study presents the results of investigations on aerobic digestion of excess and raw sludge mixture (1:1, v/v) in the presence of peracetic acid (PAA). Aerobic digestion of the sludge was performed in laboratory scale, in three bath reactors (12 L volume each). To the first (blank) reactor (R1) n[...]
5
75%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 10 1789-1792
PL W badaniach skuteczności działania preparatów chemicznych zastosowano Agrosteril, Lerasept Spezial (zawierające jako główny składnik kwas nadoctowy) i formalinę (40-proc. formaldehyd), a także preparaty biologiczne EM-NA i EM-Bio do ograniczania wzrostu patogenicznych grzybów. Przeprowadzona walidac[...]
EN Two com. chem. prepns., formalin and 2 com. biol. prepns. were used for controlling growth of pathogenic fungi (Mycogone perniciosa and Lecanicillium fungicola) under in vitro conditions. At high concns., the pesticides used showed strong fungicidal activity and completely inhibited the M. pernicios[...]
6
75%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 10 1845-1849
PL Zbadano wpływ siarczanu żelaza(III) i kwasu nadoctowego na właściwości osadu czynnego, opierając się na wskaźnikach fizykochemicznych i mikrobiologicznych (indeks osadowy, indeks gęstości, zawiesiny ogólne, indeks biotyczny osadu, bakterie nitkowate). Zastosowane w doświadczeniu reagenty chemiczne w[...]
EN An activated sludge was treated with Fe2(SO4)3 (5–7 g/kg dry mass) and AcOOH (0.15–0.75 mg/kg dry mass) to change the suspension content, sediment index and d. index of the sludge. The addn. resulted in decrease of the biotic sediment index but did not result in any [...]
7
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 4 (58) 95--100
PL Badania dotyczą zagadnienia wpływu warunków procesu delignifikacji tlenowej masy celulozowej (tj. usuwania ligniny z włókien masy celulozowej za pomocą tlenu w środowisku alkalicznym) na jej właściwości. W szczególności zbadano wpływ ilości dozowanego NaOH, czasu trwania i temperatury procesu delign[...]
EN The research deals with the issue of how the conditions of the oxygen delignification process (that is, the removal of residual lignin from pulp fibres with oxygen in alkaline medium) affect pulp properties. The investigation refers in particular to the effect of the amount of added NaOH, the time a[...]
8
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 1 (60) 95--100
PL Zbadano wpływ warunków procesu delignifikacji tlenowej masy celulozowej siarczanowej brzozowej o liczbie kappa 18 na jej właściwości. Określono wpływ ilości użytego NaOH, czasu trwania i temperatury delignifikacji tlenowej na zmiany liczby kappa, wydajność i właściwości wytrzymałościowe masy, a takż[...]
EN We studied the effect of the conditions of the oxygen delignification of birch kraft pulp with kappa number 18 on pulp properties. The investigation refers in particular to the effect of the amount of NaOH added, as well as the time & temperature of oxygen delignification process on the kappa number[...]
9
63%
Ekologia i Technika
PL Przedstawiono charakterystykę kwasu nadoctowego. Szczególną uwagę zwrócono na mechanizm działania kwasu nadoctowego na mikroorganizmy oraz wrażliwość organizmów na pośrednie produkty utleniania. Podano przykłady instalacji do dezynfekcji ścieków miejskich za pomocą kwasu nadoctowego działających w s[...]
EN The characteristics of peracetic acid (PAA) are presented. Special attention is given to the reaction of microorganisms to particular disinfection method and sensibility of the organisms to intermediate products of oxidation. Examples of pilot-plant and commercial systems for municipal wastewater di[...]
10
63%
Proceedings of ECOpole
2016 Vol. 10, No. 1 193--200
PL Zanieczyszczenia mikrobiologiczne mogą stanowić zagrożenie podczas wytwarzania żywności, dlatego istotne jest stosowanie odpowiednich środków dezynfekcyjnych pozwalających zredukować możliwość kontaminacji produktu gotowego mikrobiotą towarzyszącą procesowi produkcji. Celem badań była ocena wpływu p[...]
EN Microbiological contamination may constitute a risk during food production. Therefore is highly important to apply appropriate disinfectant that reduces the possibility of contamination of the finished product by microorganisms associated with production process. The aim of this study was the assess[...]
11
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2015 Nr 3 (85) 125--142
PL Kwas nadoctowy (PAA) jest bezbarwną cieczą. Najczęściej występuje w postaci mieszaniny, w której pozostaje w stanie równowagi chemicznej z nadtlenkiem wodoru i kwasem octowym. Kwas nadoctowy jest powszechnie stosowany jako substancja: wybielająca, utleniająca i silnie dezynfekująca. Celem pracy było[...]
EN Peracetic acid (PAA) is a colorless liquid. It occurs in a form of a mixture in which it remains in a state of chemical equilibrium with hydrogen peroxide and acetic acid. PAA is frequently used as a bleach, disinfectant and oxidizing agent. The aim of this study was to develop and validate a sensit[...]
12
63%
Proceedings of ECOpole
2017 Vol. 11, No. 1 193--199
PL Środki dezynfekcyjne w dzisiejszych czasach są niezbędnym elementem w medycynie, przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Mikroorganizmy oporne lub posiadające zdolność degradacji dezynfektantów stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia człowieka, ale mogą też zostać wykorzystane w procesach uni[...]
EN Nowadays disinfectants are necessary in medicine, food and pharmaceutical industry. Microorganisms that are resistant to disinfectans or are able to degrade its, threaten the human health, but these species may be use to inactivate disinfectant solutions Divosan Forte (DF). The aim of the study was [...]
13
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2014 Nr 1 (79) 25--54
PL Kwas nadoctowy (PAA) jest substancją nietrwałą Najczęściej występuje w postaci mieszaniny, w której pozostaje w stanie równowagi chemicznej z: nadtlenkiem wodoru, kwasem octowym i wodą. W handlu kwas nadoctowy występuje w roztworach wodnych (o stężeniu ponad 15%), które są klarownymi, bezbarwnymi ci[...]
EN Peracetic acid (PAA) most often exists as a mixture, which is in chemical equilibrium with hydrogen peroxide, acetic acid and water. In trade, PAA is present in aqueous solutions (at a concentration of < 15%), which are clear, colorless liquids with a pungent odor of vinegar. Peracetic acid is mainl[...]
14
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 2 783--793
EN The aim of the study was to evaluate the bioavailability of Zn and Cu in digested sewage sludge chemically stabilised with CaO, Fenton’s reagent or peracetic acid. Sewage sludge samples were taken from closed fermentation chamber of municipal wastewater treatment plant. Calcium oxide (CaO), Fenton’s[...]
15
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 2 (56) 89--93
PL Zbadano możliwość uzyskania łatwobielnych mas celulozowych siarczanowych (charakteryzujących się liczbą kappa na poziomie <16 jednostek) z masy celulozowej siarczanowej sosnowej o wysokiej liczbie kappa (l.k.) - 68, w wyniku jej delignifikacji tlenowej. Ustalono również, jaki efekt może przynieść za[...]
EN The possibility of producing easy bleachable pulp (kappa number < 16) from high kappa number (68) pine kraft pulp through its oxygen delignification has been studied. The effect of the application of peroxy compounds in the oxygen delignification sequences of such pulps was also established. The yie[...]
16
51%
Przegląd Papierniczy
2006 R. 62, nr 12 717-721
PL Duża selektywność delignifikacji tlenowej stwarza możliwość znacznego podwyższenia wydajności bielonych mas celulozowych przez podniesienie, a nie obniżenie zawartości ligniny w masie przeznaczonej do bielenia. Pogłębioną delignifikację tlenową i bezchlorowe bielenie takiej twardej masy trzeba jedna[...]
EN High selectivity of oxygen delignification makes possible to increase yield of bleached pulp by increasing, instead of decreasing, lignin content in kraft pulp cooked for bleaching. Extended oxygen delignification and TCF bleaching of such a high-yield pulp should be supported by more active oxidize[...]
17
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 2 (46) 63--66
PL W publikacji zaprezentowano wyniki badań parametrów ścieków, w odniesieniu do różnych wariantów obróbki przędzy lnianej, pod kątem zróżnicowania środków bielących i preparatów enzymatycznych. Zaleca się stosowanie nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego jako alternatywnych wybielaczy zamiast związków c[...]
EN The present paper discusses the results of testing effluent quality in various variants of flax fibre preliminary treatment with the use of different bleaching agents, especially such which enhance the efficiency of the fibre chemical treatment process. Hydrogen peroxide and per-acetic acid are reco[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last