Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pedestrian crossing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 121 431--439
PL Wzrost zainteresowania problematyką bezpieczeństwa i zagrożeń w ruchu drogowym wpłynął na popularyzację badań prowadzonych w tym zakresie. Przeprowadzając analizę zagrożeń w ruchu drogowym szczególną uwagę należy zwrócić na stan techniczny pojazdu, stan infrastruktury drogowej, otoczenie i dostępnoś[...]
EN Increase in the interest of road safety and threats has influenced the promotion of research conducted in this area. When conducting the analysis of hazards in road traffic, special attention should be paid to the technical condition of the vehicle, the condition of the road infrastructure, the surr[...]
2
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2163-2175
PL W artykule przedstawiona zostanie analiza zachowań pieszych na przejściach sterowanych sygnalizacją świetlną, przez które piesi przechodzą etapowo (na raty). W dużych miastach takich jak Kraków, gdzie skrzyżowania są bardzo obciążone ruchem, w wielu miejscach trudno jest zapewnić pieszym przejście p[...]
EN The paper presents an analysis of the behavior of pedestrians at crossings controlled by traffic lights, through which pedestrians pass in stages. In large cities such as Krakow, where junctions are flow saturated, in many places it is difficult to provide a pedestrian crossing in a single signal cy[...]
3
86%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 6 44-50
PL W referacie przedstawiono rzadko poruszany problem bezpieczeństwa pieszych na przejściach bez sygnalizacji świetlnej przez jednokierunkowe jezdnie z pasami autobusowymi. Przejścia tego typu są stosunkowo rzadko stosowane, dlatego brakuje badań, które oceniałyby ich efektywność i bezpieczeństwo. Tymc[...]
EN The paper presents a rarely discussed problem of pedestrian safety at crossings without traffic lights at the one-way streets with separated bus lanes. This type crossings are is used relatively seldom, there is no studies about their effectiveness and safety. Meanwhile, they operate in Polish citie[...]
4
86%
Logistyka
2014 nr 3 4073--4082
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów czasów przejścia pieszych widzących jak i z niesprawnością narządu wzroku przez przejścia dla pieszych zlokalizowane na wlocie i wylocie ronda dwupasowego. Przejście pieszych niewidomych przez przejście dla pieszych jest szczególnie trudne w przypadku skrzyżo[...]
EN The results of measurements of pedestrian crossing time at inlet and outlet of two lane roundabout for sighted and blind pedestrians have been presented in this article. For blind pedestrians crossing process on the pedestrian crossing is particularly difficult in case of intersections like roundabo[...]
5
86%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2015 z. 108 109-121
PL Pieszy, jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego, jest szczególnie narażony na niebezpieczeństwo wypadku, doznania urazu lub śmierci. Na tle krajów europejskich, w Polsce odnotowano niski poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem zapobiegania zagrożeniom występującym w ruchu drogowym jest pode[...]
EN The pedestrian, as the unprotected road user, peculiarly is exposed to danger of the accident, experienced of the injury or the death. Relating to European countries, in Poland a low level of the road safety was taken note. With purpose of preventing for threats appearing in the road traffic one sho[...]
6
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 392-402
PL Przejście dla pieszych jest w Polsce miejscem szczególnie niebezpiecznym. Potwierdzają to dane statystyczne i raporty Komendy Głównej Policji. Niezmiennie dochodzi na nich do dużej liczby wypadków, gdzie głównym poszkodowanym jest pieszy. Jedną głównych z przyczyn tego stanu jest niewłaściwe oświetl[...]
EN Pedestrian crossing is in Poland a particularly dangerous place which is confirmed by statistical data and the National Police Headquarters' reports. A large number of accidents invariably occur on pedestrian crossings where the main injured party is the pedestrian. One of the main reasons of this s[...]
7
86%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 95 159--170
EN Pedestrians are vulnerable road users; therefore, they require special attention. In the pedestrian infrastructure, the greatest risk involves pedestrian crossings because they are the conflict points with vehicular traffic. A method to assess pedestrian crossing infrastructure in terms of road safe[...]
8
86%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 114 383--392
PL Polska zaliczana jest do krajów o wysokim ryzyku zagrożenia wypadkami z udziałem pieszych. W związku z tym podejmowane są liczne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ujęciu ogólnym dotyczą zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej obejmując elementy takie jak: audyt[...]
EN Poland ranks among the countries with a high risk threat of accidents involving pedestrians. Therefore they are taken a lot of action to improve road safety. In the general perspective they concern the safety management of the road infrastructure including such elements as: BRD audit (concerning the[...]
9
86%
Transport Miejski i Regionalny
2017 nr 5 19--23
PL Dużym zagrożeniem dla pieszych jest przekraczanie jezdni. Najczęstszym sposobem próby minimalizacji ryzyka z tym związanego jest stosowanie przejść dla pieszych. Jednak często przejścia nie spełniają warunków, które w pełni gwarantowałyby pieszemu bezpieczeństwo. Dorosły uczestnik ruchu jest w stani[...]
EN Pedestrian, also called vulnerable road user, is particularly exposed on the risk associated with participation in the traffic. Crossing the road is a big threat for pedestrian. The most common way to minimize this risk is an application of the pedestrian crossings. Pedestrian crossings often do not[...]
10
86%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2018 nr 1 54--55
PL Pod koniec minionego roku oddano do użytku trzy kładki nad tzw. Zakopianką, na trasie pomiędzy Krakowem a Myślenicami. Dwie powstały w miejscowości Głogoczów, jedna w Jaworniku.
11
86%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 2 76-77
PL Na jednej z najbardziej zatłoczonych ulic stolicy Podkarpacia ma powstać kładka dla pieszych o nietypowym kształcie pierścienia. Inwestycja usprawni poruszanie się samochodów i pieszych, zwiększy bezpieczeństwo przechodniów oraz poprawi płynność ruchu na skrzyżowaniu.
12
86%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
2008 [nr] 3-4 18-23
PL Z uwagi na bezpieczeństwo, przejścia dróg wyższych kategorii przez małe miejscowości są krytycznymi elementami sieci drogowej. Wynika to z nakładania się ruchu tranzytowego i lokalnego oraz wysokich prędkości przejazdu przez małe miejscowości. Dla poprawy bezpieczeństwa stosuje się metody i środki u[...]
13
86%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 96 413--422
PL Jednym ze sposobów poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach w porze nocnej jest montaż dodatkowych opraw oświetleniowych. Stosowane rozwiązania oświetleniowe nie zawsze zapewniają odpowiednie warunki oświetleniowe. Obecnie brakuje jednoznacznych wytycznych dotyczących parametrów oświetleniowyc[...]
EN One of the ways of improving pedestrian safety on pedestrian crossings at nighttime is application of additional light frames. Currently used lighting solutions do not always ensure proper lighting conditions. At present, there is a lack of unambiguous guidelines referring to lighting parameters whi[...]
14
86%
Archives of Transport System Telematics
EN Many pedestrians in Poland are killed or injured while crossing the road. This paper gives an overview of innovative solutions aimed at improving safety of pedestrian crossings: automatic pedestrian detection, dynamic traffic signs and better lighting systems. Among the pedestrian detection systems,[...]
15
72%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2013 Nr 3 23--25
PL Wypadki drogowe z udziałem pieszych są niestety najczęściej tragiczne w skutkach, dlatego autorzy niniejszego artykułu zajęli się analizą potencjalnego zagrożenia wynikającego z bliskości przejścia dla pieszych i zaparkowanego pojazdu.
EN Unfortunately road accidents involving pedestrians usually take their toll. Therefore the authors of the article have conducted the analysis of the potential hazard resulting from the small distance between pedestrian crossing and a parked vehicle.
16
72%
Budownictwo i Architektura
2014 Vol. 13, nr 4 177--184
PL Referat przedstawia wstępne rezultaty projektu Mobis, którego celem jest opracowanie metody oceny bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo. Na wybranym przejściu dla pieszych w Warszawie ruch pieszych i pojazdów był rejestrowany przez 2 miesiące, przed i po i[...]
EN Paper presents preliminary findings from the research project Mobis which is aimed at developing a method of assessing safety of pedestrian road crossings by using video image analysis. Pedestrian and vehicle traffic has been recorded at a selected crossing site in Warsaw for 2 months, before and af[...]
17
72%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2016 Nr 1 45
PL W Gaju w powiecie krakowskim, w gminie Mogilany, nad zakopianką powstała kładka dla pieszych. To kolejny obiekt nad ruchliwą DK nr 7. Dzięki inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo zarówno mieszkańców Gaju, jak i kierowców. Zadanie o wartości ponad 5,8 mln zł brutto zrealizowała Skanska.
EN A footbridge for pedestrian traffic was built over the Kraków - Zakopane road (commonly referred to as "zakopianka") in Gaj, Kraków district, in the community of Mogilany. It is another structure over the busy road No 7. The investment will increase the safety of both Gaj residents and drivers. Stru[...]
18
72%
Postępy Nauki i Techniki
2010 nr 5 138-144
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, które miały na celu określenie prędkości poruszania się pieszych użytkowników ruchu drogowego na drodze w obszarze zabudowanym. Badania przeprowadzono w czterech grupach wiekowych w miejscach dozwolonych zarówno bez jak i z sygnalizacją świetlną. Dodatkowo spra[...]
EN The manuscript presents the results of the tests which were conducted to determine the speed of pedestrian traffic users’ move on a built-up area road. The tests were carried out within four age groups in spaces allowed, both with traffic lights and without them. Additionally, the dependence of pede[...]
19
72%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 117 407--416
PL Przejście dla pieszych prowadzone w poziomie jezdni stanowi powierzchnię, na której w tym samym czasie może znajdować się zarówno uczestnik ruchu pieszego, jak i kołowego. Ze względu na ustalone prawnie pierwszeństwo przechodniów, ruch kołowy zostaje w tym miejscu zakłócony, a jego uczestnicy doznaj[...]
EN The pedestrian crossings at the level of the roadway are the conflicting areas both for pedestrian and for road traffic. Due to the legally established priority of the pedestrians, road traffic is disturbed in this place, and its participants experience delays mainly dependent on the intensity of pe[...]
20
72%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 230--234, CD
PL Przejścia dla pieszych muszą być tak oświetlone, by kierowca miał możliwość obserwacji sytuacji drogowej jak i obserwacji oczekującego na przejście czy też poruszającego się po przejściu pieszego, a pieszy miał możliwość obserwacji otoczenia przejścia oraz zbliżających się do niego pojazdów. Oświetl[...]
EN The paper presents problems of the pedestrians safety in the certain conditions of the road traffic. There were given the conditions of safe pedestrian crossing organization. On the basis of the case study the most important determinants of selection of lighting pedestrian crossings were presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last