Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 223
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pełzanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 99 120-122
EN Growth of intergranular voids in creep condition for polycrystalline material is modeled by means of cellular automata taking into account random- ness of material structure and deterioration processes. The results of simulations are fitted to experimental results. The scatter of time to failure due[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 94 67-68
EN In the paper results of test of wood creep was presented. Creep function of wood at pure bending was also determined.
3
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono procedurę pomiarową parametrów opisujących zmiany mikrostruktury w trakcie pełzania monokrystalicznych nadstopów niklu. Analiza obrazu została przeprowadzona na podstawie badań mikrostrukturalnych monokrystalicznego nadstopu niklu drugiej generacji -PWA 1484 poddanego pełzaniu [...]
EN Stereological procedure for characterizing a degree of rafting in single crystal nickel-base superalloys is discussed. The image analysis technique is described on the example of microstructural changes of 2nd generation single cystal superalloy PWA 1484 during creep tests under laboratory condition[...]
4
100%
Energetyka
2007 nr 12 917-921
PL Znaczna część ciśnieniowych, pracujących w warunkach pełzania, elementów elektrowni krajowych i zagranicznych przekroczyła obliczeniowy czas pracy. Jak wykazują doświadczenia eksploatacyjne i badania laboratoryjne metalu, stale, z których wykonano te elementy, zachowują ciągle wymagany zapas wytrzym[...]
EN Structural elements of the equipment operated in power plants and cogeneration facilities are undergoing continuous degradation process. At present a major part of critical component elements have already exceeded their design life, i.e. 1000 000 hrs; some of them have worked 180 000÷240 000 hrs and[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.24 49-56
PL Cztery modele pełzania ze zniszczeniem zostały wykalibrowane dla stali P91 a następnie zaimplementowane w programie ABAQUS. Dokonano obliczeń różnych elementów rurociągu pary świeżej siłowni nadkrytycznej.
EN Four different creep models coupled with damage calibrated for P91 steel and implemented within the commercial ABAQUS code have been analysed for different element of live steam piping system within the supercritical power plant.
6
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 339-342
PL Zbadano mikrostrukturę stopu CM186LC w aspekcie zastosowania tego materiału na łopatki turbin gazowych. Przeprowadzono próby pełzania w temperaturze 750°C przy naprężeniach 560 i 675 MPa, trwające do 11 440 godzin. Przebadano szczegółowo mikrostrukturę próbek po zerwaniu i po przerywanych próbach pe[...]
EN The microstructure of creep tested CM186LC Ni-base single crystal alloy was studied to assess its suitability for use in the industrial gas turbine environment. Creep tests were conducted at 750°C and at stresses 560 and 675 MPa up to 11440h. Microstructure of fractured and terminated specimens was[...]
7
88%
Świat Szkła
1998 nr 4 21-25
PL Niniejszy artykuł był podstawą seminarium poświęconego właściwościom okien z tworzyw sztucznych. Seminarium odbyło się w ramach Dni Okien w 1997 r. w Rosenheim. W sposób przejrzysty zasygnalizowano podstawowe problemy, z jakimi w praktyce mogą spotkać się producenci okien z PVC.
8
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 73 71-76
PL W pracy przedstawiono wyniki badań pełzania, stopu aluminium pod działaniem obciążeń statycznych oraz obciążeń cyklicznych w zł…ożonym stanie obciążenia, tj. rozciąganie ze skręceniem. Zbadano wpływ naprężeń cyklicznych na proces tworzenia się odkształceń pełzania przy stałym współczynniku amplitudy[...]
EN In the paper the results of creep testing of aluminium alloy under static and also cyclic loading in complex load states for tenison and torsion are presented. It was tested the effect of cyclic stress on process taking of creep deformations for constant value of stress intensity amplitude coefficie[...]
9
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2003 Z. 78 19-26
PL Silnie nieliniowe równania opisujące początkowo-brzegowe zagadnienia rozwoju uszkodzeń w konstrukcjach pracujących w warukach pełzania są pzryczyna braku zamkniętych rowiązań analitycznych i koniecznością poszukiwania rozwiązań na drodze numerycznej. Praca dotyczy doświadczeń autorów związanych z za[...]
EN The paper deals with the problem of damage growth in plates under creep conditions. Material properties are assumed to obey a non-stationary creep theory coupled with damage. The main interest was focused implementation of the computer system ABAQUS to anayse damage development prior to the first cr[...]
10
88%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 12 664-666
11
88%
Archives of Civil Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki oryginalnych badań pełzania i relaksacji młodego betonu rozciąganego. Wyznaczone doświadczalnie wartości współczynników reologicznych funkcji pełzania i relaksacji betonu obciążonego w wieku 12 do 72 godzin, opisujących początkowy okres tak zwanego szybkiego pełzania, są[...]
EN Results of original investigations on creep and relaxation are presented in the paper. Empirically determined values of rheological coefficients of creep and relaxation functions of concrete loaded at the age of 12 to 72 hours that specify the initial period of the so-called "rapid creep period'' ar[...]
12
88%
Engineering Transactions
EN The paper is concerned with the problem of creep buckling of a floating ice plate pressin against a rigid, vertical-walled, engineering structure of a finite lenght. The plate is modelled as a truncated wedge of a semi-infinite length and constant thickness, resting on a liquid base and subjected to[...]
13
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono model pełzania bazujący na tzw. charakterystycznym odkształceniu pełzania oraz pokazano jego zastosowanie w obliczeniach elementów turbin parowych. Model ten jest modyfikacją modelu Nortona polegającą na uzależnieniu wykładnika naprężeń od wytrzymałości pełzaniowej i wartoś[...]
EN The paper presents a model for creep basing on the so-called characteristic creep strain and illustrates its application in computations of steam turbines components. The presented model is a modification of the Norton model consisting in relating the stress exponent with the creep rupture strength [...]
14
75%
Acta Mechanica et Automatica
2013 Vol. 7, no. 3 166--169
EN The occurrence of statistical size effect is considered for damage in creep conditions. The numerical and experimental analysis have been performed. The obtained results are ambiguous. Numerical models confirm the scale effect which can be statistical or deterministic one. But this effect has no exp[...]
15
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN Grain size dependence of creep is a complex relation. It can be increasing, decreasing or constant function accordingly to current conditions and material. It is a consequence of complex nature of microscopic mechanisms affecting creep. Some of them are analyzed in current paper by means of multisca[...]
16
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy zaproponowano model opisu zniszczenia dla materiałów polikrystalicznych w warunkach pełzania. Przy pomocy automatu komórkowego zaimplementowano mieszany dyfuzyjno-odkształceniowy mechanizm rozwoju uszkodzeń. Przeprowadzone zostały symulacje dwuwymiarowe dla wybranej mikrostruktury materiału,[...]
EN The model of creep failure for polycrystalline materials in creep condition is proposed. The diffusional and creepdeformation damage growth mechanisms are implemented using cellular automaton. The two-dimensional simulations are performed for chosen microstructure of material for constant strain r[...]
17
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 4 306--310
PL Metodami skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej zbadano zmiany mikrostruktury w łopatce z monokrystalicznego nadstopu niklu CMSX-4 po 12 700 godzinach pracy w energetycznej turbinie gazowej. Zaobserwowano wyraźne różnice w mikrostrukturze u podstawy, w środku wysokości i przy wierzchoł[...]
EN Scanning and transmission electron microscopy investigations of microstructural changes in CMSX-4 single crystal blade after exploitation for 12 700 hours in stationary gas turbine have been performed. The pronounced differences in microstructure at the bottom, in the middle of the height and at the[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.24 17-24
EN Using the modified local fracture criterion the problem of creep crack growth under variable load is considered. The combined method of prediction of the crack growth process is offered.
19
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The numerical simulation of creep of polymer sample was the aim of work. Design/methodology/approach: Creep investigation included polypropylene. The test stand allowed to perform the creep process during bending at the 50 MPa stress level. The numerical analysis of creep model with the uni[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 26 371-376
EN A satisfactory finite element analysis model of the human mandibular and dentition system besides the detailed 3D geometry and static elastic properties should also consider time-dependent mechanical properties of different components of the jaw bone. Compact bone tissue plays the major role in this[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last