Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pełzanie betonu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1998 Z. 17 49-58
PL W pracy zostały przeanalizowane elementy teorii Rossa i możliwości wykorzystywania do opisu współczynników pełzania betonu funkcją ciągłą, zastępując klasyczne normowe wartości. Zdaniem autorów funkcja może być z powodzeniem wykorzystywana do obliczania ugięć niezarysowanych i zarysowanych elementów[...]
EN In the paper the elements of the Ross theory have been analyzed. Also, the continous function has been proposed to describe creep factors. That function may be with success be applied to the calculation of displacement of noncracked and cracked reinforced elements and presstresed force due to creep [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The paper describes the experimental research of the concrete specimens in creep tension at temperature up to 400 °C.
3
75%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Przewidywanie pełzania betonu jest wciąż zadaniem bardzo trudnym, pomimo stosowania modeli pełzania o znacznej złożoności, ale wciąż nie zapewniających dużej dokładności w fazie projektowania. Wzrost zainteresowania betonem wysokiej wytrzymałości w budownictwie wymógł wprowadzenie do modeli betonu w[...]
EN Predicting creep in concrete structures is still highly uncertain, with current models for creep in cement concrete differing in their accuracy and complexity. As high strength concrete is of interest in the building industry the contemporary concrete models should cover higher grades of concrete. T[...]
4
75%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2013 Nr 16 89--110
EN Creep of concrete causes stress redistribution in particular cross-sections of steel-concrete composite girder, and in statically indeterminate structures - also hyper-static variables. According to PN-EN creep effects may be assessed using equivalent relationship of elasticity module of steel and c[...]
5
63%
Civil and Environmental Engineering Reports
2014 No. 15 57--85
PL Konstrukcje zespolone typu stal-beton są od dziesięcioleci chętnie stosowane w obiektach mostowych. Wynika to z racjonalnego wykorzystania cech wytrzymałościowych betonu i stali. Jednocześnie żelbetowa (lub sprężona) płyta pomostu jest korzystniejsza niż stalowa płyta ortotropowa, stosowana w mostac[...]
EN Steel-concrete composite structures have been used in bridge engineering from decades. This is due to rational utilisation of the strength properties of the two materials. At the same time, the reinforced concrete (or prestressed) deck slab is more favourable than the orthotropic steel plate used in[...]
6
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL W artykule przedstawiono zagadnienie pełzania betonu sprzężone z reakcją alkalia-krzemionka (ASR). W pierwszej części zaprezentowano opis kinetyki reakcji, następnie omówiono model pełzania bazujący na podejściu normy Model Code 2010. Formuła analityczna jądra pełzania zapisana w Model Code 2010 zos[...]
EN Paper deals with creep effects being combined with alkali-silica reaction (ASR) in concrete. At first description of reaction kinetics is discussed, then the creep model is presented based on Model Code 2010 approach. An approximation of analytical formulation in the form of Kelvin chain is proposed[...]
7
63%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 3 152--157
PL Przedstawiono propozycję obliczeniowego ujęcia wpływu pełzania na nośność elementów prętowych obciążonych siłą i momentem w kontekście stosowania zbrojenia podłużnego ze stali o podwyższonej wytrzymałości oraz weryfikację tej propozycji na podstawie badań doświadczalnych. W analizie uwzględniano rów[...]
EN The paper presents a proposal for the own calculation procedure of creep impact on the load capacity of RC members loaded with axial force and bending moment in the context of using high strength longitudinal reinforcement and its verification on the basis of experimental investigations. The analysi[...]
8
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 3/I 523--534
PL Cement CSA jest spoiwem mineralnym, hydraulicznym, o szybkim narastaniu wytrzymałości wczesnej, małym skurczu i wysokiej odporności na siarczany. Po zarobieniu cementu CSA wodą następuje szybka reakcja pomiędzy siarczanoglinianem wapnia, gipsem i wodorotlenkiem wapnia, z dynamicznym wydzielaniem cie[...]
EN CSA is mineral, hydraulic, fast-setting binder of low shrinkage and high sulphate resistance. Once the CSA cement has been treated with water, a rapid reaction occurs between calcium sulphate, gypsum and calcium hydroxide, with dynamic heat generation and intensive ettringite, a mineral that achieve[...]
9
51%
Izolacje
PL W artykule wyznaczono eksperymentalnie odkształcenie pełzania dwóch betonów lekkich - autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) o gęstości 600 kg/m³ oraz betonu lekkiego z kruszywem styropianowym (styrobetonu) o gęstości 1000 kg/m³.
EN This article reports the results of an experimental investigation into creep deformation two lightweight concrete: autoclaved aerated concrete (AAC) in the density of 600 kg/m³ and polystyrene aggregate concrete (PAC) in the a density of 1000 kg/m³.
10
51%
Materiały Budowlane
2017 nr 10 32--34
PL Zgodnie z Eurokodem 2 nośność smukłych słupów żelbetowych można obliczać, stosując uproszczone metody uwzględniania efektów drugiego rzędu lub stosując metodę ogólną. W obliczeniach istotną rolę odgrywa wpływ obciążeń długotrwałych, a tym samym pełzanie betonu. Wpływ zjawisk reologicznych uważa się [...]
EN According to Eurocode 2 load bearing capacity of reinforced concrete columns can be calculated using the simplified methods taking into account second-order effects, or using the general method. In these calculations, the impact of long-term loads and, thus, creep of concrete, is important. The impa[...]
11
51%
Cement Wapno Beton
PL W pracy przedstawiono badania odkształceń pełzania dojrzewającego betonu, poddanego obciążeniu ściskającemu, lub rozciągającemu. W celu otrzymania temperatur zbliżonych do ich rzeczywistych zmian w betonowych konstrukcjach średnio-masywnych, betonowanie i pomiary temperatury oraz pełzania elementów [...]
EN The creep strains researches of hardening concrete subjected to compressive or tensile stresses are presented. To assure the temperature development similar to its real temperature changes, which occur in the semi-massive concrete structures, the elements were placed and tested in special polystyren[...]
12
51%
Mosty
2014 nr 1 43--47
PL Zmienność w czasie parametrów betonu konstrukcyjnego, takich jak pełzanie i skurcz, powodują stopniowe zmiany naprężeń i odkształceń w konstrukcjach betonowych. W małych mostach żelbetowych lub z betonu sprężonego, zależne od czasu naprężenia i deformacji, z reguły są niewielkie. W niektórych typach[...]
13
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2014 Nr 6 90--95
PL Pierwsza część artykułu – Konstrukcje sprężone. Materiały i wykonanie prac – została opublikowana w poprzednim numerze „Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego” [2014, nr 5 (56), s. 58–63]. Poza obszernie zreferowanymi i bogato zilustrowanymi zagadnieniami tytułowymi opisano w nim m.in. koncepcję i [...]
EN The first part of the article "Prestressed structures. Materials and work" was published in the previous issue of NBI [2014, 5 [56], pp. 58-63]. In addition to extensively described and well-illustrated prestressing issues, it also described the concept and history of prestressing, that is intention[...]
14
51%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
2019 Vol. 18, no. 3 193--210
PL Cechą charakterystyczną wielu mostów wykonanych z zastosowaniem technologii betonowania nawisowego, jako obiektów dużych rozpiętości, są nadmierne ugięcia przęseł wynikające z procesów reologicznych zachodzących w betonie i stali sprężającej. Mosty takie podlegają monitoringowi, podczas którego w od[...]
EN A characteristic feature of many long-span cantilever prestressed concrete bridges are excessive deflections of their spans due to the rheological processes in the concrete and in the prestressing steel. Such bridges are subject to monitoring during which geodetic surveys are usually conducted. The [...]
15
51%
Archives of Civil Engineering
2019 Vol. 65, nr 3 127--140
EN Admixtures are commonly used nowadays in the mix composition of concrete. These additions affect concrete properties and performance especially creep deformations. This paper shows the effect of admixtures on creep of concrete. In fact, creep deformations have prejudicial consequences on concrete be[...]
16
51%
Civil and Environmental Engineering Reports
2019 Vol. 29, no. 3 134--152
EN To solve the problem of predicting the service life of superstructures, this work proposes the basis and methodological developments of creep theory with increasing loads as well as regression analysis of the results of laboratory experiments. The main limitation in terms of reinforcement is corrosi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last