Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  passengers transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W artykule przedstawiono wybrane czynniki kształtujące popyt na przewozy pasażerskie właściwe dla kolei dużych prędkości. Projekt KOP oznacza wprowadzenie nowej usługi na polskim rynku transportowym. Wiążą się z tym określone zachowania użytkowników wynikające ze spe.cyfiki tego środka transportu. S[...]
2
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Podstawowe prawa pasażerów korzystających z usług różnych gałęzi transportu na obszarze Wspólnoty Europejskiej. Przepisy unijne ustanawiające wspólne zasady odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład samolotu albo odwołania lub dużego opóźnienia lotu. Ogłoszony projekt[...]
EN The fundamental rights of passengers using services from different branches of transport on the European Community area. The union recipes estabilishing common principles of damages and help for passengers in case of unacceptance on board or dismissal or large delay of flight. Announced project of E[...]
3
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Uregulowania prawne międzynarodowych przewozów pasażerskich. Lokalizacja polsko-niemieckich kolejowych przejść granicznych. Międzynarodowe przewozy pasażerskie wykonane przez PKP w latach 2000-2004. Osobowy ruch graniczny w latach 2003-2004, w tym między Polską a Niemcami. Oferta pasażerskich usług [...]
EN Legal settlement of international passengers transport. Localization of Polish - German railway border passages. International passengers transport executed by PKP in years 2000-2004. Personal border traffic 2003-2004, including traffic between Poland and Germany. The offer of passenger railway serv[...]
4
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W ciągu ostatnich czterdziestu lat Europa przeżywa boom komunikacyjny. Dla milionów Europejczyków podróże stały się codziennością. Ruch pasażerski, łącznie z samochodowym transportem indywidualnym, zwiększył się trzykrotnie z 2,1 mld pas.km w 1970 r. do 6,3 mld w 2008 r.
5
88%
Przegląd Komunikacyjny
6
75%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 3 2--8
PL Historia miejskiej komunikacji zbiorowej przedstawiona w ostatnich ośmiu dekadach. Podjęte aspekty: system zarządzania komunikacją, funkcjonujące przedsiębiorstwa przewozowe oraz tabor autobusowy i trolejbusowy.
EN The history of city public transport presented in last eight decades. The considered aspects: the system of transport management, the transport operators, the bus and trolleybus fleet.
7
75%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 2 19--25
PL Historia przekształceń przedsiębiorstw komunikacji samochodowej (PKS). Kierunki zmian własnościowych i organizacyjnych. Komercjalizacja, komunalizacja i prywatyzacja. Upadłości i likwidacje. Konsolidacje.
EN The brief review of road transport companies (PKS) transformations. The directions of the transfer of property and the organisational changes. The commercialisation, communalisation and privatisation. The bankruptcy and liquidation. The consolidation.
8
75%
Problemy Kolejnictwa
2011 Z. 153 203-215
PL Jednym z podstawowych celów polityki transportowej jest zrównoważony rozwój transportu, uwzględniający ekonomiczną efektywność, ekologiczną racjonalność i społeczną zasadność. Koleje dużych prędkości spełniają wszystkie cele polityki transportowej UE: zapewniają sprawny i efektywny transport umożliw[...]
EN Sustainable development of transport, taking economic effectiveness, ecological and social rationality into consideration, is one of the basic goals of transport policy. High-speed railways satisfy all goals of the EU transport policy: ensure efficient and effective transport that enables high level[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 5 104-110
PL W artykule przedstawiono kluczowe czynniki zintegrowanego systemu transportowego z punktu widzenia korzyści pasażera. Określono najważniejsze przesłanki wyboru środka transportu miejskiego w porównaniu z transportem indywidualnym. Rozwiązania zintegrowanego systemu będą wdrażane w miastach Słowacji [...]
EN The article deals with the key success factors of integrated transport system from the passenger’s point of view, what is the most important for passenger’s decision to choose the public passenger transport, how the services of integrated transport system can be competitive with an individual automo[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL 20 sierpnia na Placu Defilad w Warszawie odbyła się konferencja prasowa PolskiBus.com. Okazją była trzecia rocznica pierwszego połączenia autokarowego uruchomionego przez tego przewoźnika. Oprócz konferencji prasowej zorganizowany został festyn z licznymi atrakcjami.
11
75%
Przegląd Komunikacyjny
PL Rozwój pasażerskiego ruchu lotniczego w latach 1993-2004 według liczby pasażerów obsłużonych w portach zarządzanych przez British Airports Authority. Ruch lotniczy w Polsce na tle innych krajów europejskich w 2004 r. Usługi lotnicze tanich przewoźników w Warszawie i w portach regionalnych. Wykorzyst[...]
EN Air transport development in the period 1993-2004 in according to passengers amount attended on airports managed by British Airpoorts Authority. Poland air traffic compared with another European countries in 2004. Cheapservices of air carriers in Warsaw and regional airports. Making full use of tran[...]
12
75%
Przegląd Komunikacyjny
PL Tendencje rozwoju transportu kolejowego w krajach UE. Podstawowe problemy funkcjonowania i rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Malejący udział kolei w przewozach i w pracy przewozowej. Etapy reformowania przedsiębiorstwa PKP i próba oceny dotychczasowych efektów. Liberalny charakter polskich zas[...]
EN The tendencies of development of railway transport in EU countries. Basic problems of financing and development of Polish railway transport. Decrescent share of railway in transports and in the transport - work. The stages of reforming process of PKP enterprise and the test of estimate of exist effe[...]
13
63%
Problemy Kolejnictwa
2011 Z. 153 217-235
PL Referat zawiera opis metodyki badań główne wyniki dokonanych analiz oferty przewozowej oraz badań marketingowych, przeprowadzonych wśród grupy potencjalnych klientów szybkich połączeń kolejowych, wykonanych za pomocą opracowanego dokumentu "Kierunkowy program rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce [...]
EN The paper includes description of the research methodology, major results of an analysis of the transport offer, as well as the results of marketing research carried out among potential customers interested in the high-speed services. This research was based on the prepared document "Directional Pro[...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
15
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
16
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Podstawowym procesem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem przewoźników kolejowych jest niewątpliwie wykonywanie samego przewozu (pasażerskiego lub towarowego). Świadczy o tym choćby definicja przewoźnika. Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym przewoźnik kolejowy to przedsiębiorca, który na podstaw[...]
17
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W czerwcu br. do polskiego klienta trafił pierwszy egzemplarz autobusu turystycznego klasy premium Setra S 517 HDH, należący do rodziny TopClass 500. Ten luksusowy autobus został zakupiony przez firmę przewozową Gwiździel Transport Międzynarodowy z Chojnic, specjalizującą się przede wszystkim w tran[...]
18
63%
Przegląd Komunikacyjny
PL Przykłady ofert DB AG dla pasażerów w ruchu dalekobieżnym i regionalnym. Propozycje taryfowe. Usługi towarzyszące. Oferty specjalne.
19
63%
Przegląd Komunikacyjny
PL Omówienie przeprowadzonych przez Katedrę Logistyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu w Toruniu od kwietnia do czerwca 2005 r. badań satysfakcji klienta z korzystania z usług PKP PLK. Ocena efektywności współpracy prywatnych przewoźników kolejowych z zarządcami infrastruktury kol[...]
EN The discussion conducted through Department of Logistics of Economic Sciences and Management Faculty of University in Torun since April till June 2005 r., researches of the customers satisfaction of using services the PKP PLK. The opinion of private rail carrier co-operation efficiency with administ[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last