Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 375
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  passenger transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Podstawowe założenia i cele projektu. Kluczowe znaczenie "organizatora transportu publicznego" i zakres jego działania. Umowy z przewoźnikami. Plan Transportu Publicznego. Źródła finansowania, w tym - jako novum - opłata transportowa. Decyzje o sposobie wykorzystania środków finansowych - w rękach s[...]
EN The main brief foredesigns and targets of the project. The key importance of the "passenger transport organizer" as well as the scope of his activity. The contracts with the carriers. The Plan of the Passenger Transport. The sources of the financing, including the truckage as a "novelty". The decisi[...]
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 555-564
PL W artykule przedstawiono wyniki z przeprowadzonych badań mających na celu ocenę realizacji regularnych przewozów pasażerskich jednego z przedsiębiorstw działających na terenie Powiatu Poznańskiego, tj. Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. z Rokietnicy. Ocenie poddano cztery najważniejsze [...]
EN The paper presents the results of carrier's tasks research in one of several bus public transportation companies from the Aglomeration of Poznan - ROKBUS Sp. z o.o. from Rokietnica. Authors have done measurements for four bus lines from another towns/villages to Poznan and have designated a several [...]
3
80%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 3 32--36
PL Park rowerowy w Polsce. Ruch rowerowy na drogach krajowych i w miastach różnej wielkości. Udział podróży rowerowych w miastach UE. Badania zainteresowania rowerem jako środkiem transportu.
EN The bicycle park in Poland. The bicycle traffic on national roads. The bicycle traffic in towns of various size. The share of bicycle trips in UE cities. The survey of the attitude to a bicycle as a mean of transport.
4
80%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Jedną z przyczyn niepowodzeń reformy kolei w Polsce jest brak polityki transportowej państwa, brak stabilnych systemów finansowania oraz dysproporcje w nakładach budżetu państwa na infrastrukturę drogową i kolejową. Stan kolei w Polsce jest dramatyczny: dekapitalizacja infrastruktury kolejowej, brak[...]
EN There are few reasons why the railway reform failed in Poland. The most important reasons are lack of transport policy of the state, lack of stable financing systems and disproportions in government budget's expenditures on road and railway infrastructure. The state of polish railway is dramatic: th[...]
5
80%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 6 28-35
PL Konkurencja przewoźników publicznych i prywatnych. Konkurencyjność w zakresie liczby i częstotliwości kursowania pojazdów, ceny, czasu przejazdu i oferty biletowej.
EN Competitiveness of the public and private carriers. Competitiveness in the referrence to number and frequency rides of vehicles, price, travel duration and fares.
6
80%
Logistyka
PL Artykuł poświęcony jest rozwojowi przewozów pasażerskich w Chinach i Japonii w ostatnim 30-leciu. Istotny wpływ na zmiany dystansu przewozów środkami transportowymi różnych gałęzi miał postęp techniczny, konkurencyjność między nimi oraz postępujące procesy urbanizacyjne. W Chinach w latach 1980-2010[...]
EN Article deals with the development of passenger railway traffic in Japan and China in the last three decades. The scientific and technological progress and ongoing urbanization have made a strong impact on transport distances and competition between different modes of transport. Within this thirty-y[...]
7
80%
Logistics and Transport
EN Australian economy is considered to be one of the most stable and competitive ones in the world. The country is a trading partner for more than 200 countries, with a 20% share of export in GDP. The economy is mainly based on services which constitute approx. 75% of GDP [1]. According to the UN Human[...]
8
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono problemy związane z rozwojem transportu publicznego. Były one omawiane w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, który się odbył 20 czerwca 2012 r. w Strykowie.
9
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 808--810
EN The article deals with issues of enhancing efficient use of the rolling stock of urban passenger transport through route optimisation. The authors offer to upgrade urban route network opt for: optimisation of routing system. In order to streamline passenger transport performance, the authors propose[...]
10
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie przedstawiono koncepcję kształtowania pasażerskiego systemu transportowego w województwie małopolskim. W szczególności sformułowano główne przesłanki kształtowania obsługi pasażerskiej o zasięgu regionalnym, integracji tej obsługi oraz zakresu i funkcji formalnych struktur zarządzających[...]
EN Idea of shaping of passenger transportation system in Małopolska province has been presented in the paper. In particular main circumstances for shaping passenger transportation system of regional range service integration, range and formal functions of structures managing the transport in province h[...]
11
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Komitet Unii Europejskiej w Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP) opublikował w 2003 roku dokument " Organizacja i główni aktorzy transportu publicznego na małe odległości w Unii Europejskiej". W artykule przedstawiono zawarte w dokumencie informacje na temat organizacji pasażerskiego t[...]
EN European Union Committee in the International Union of Public Transport published in 2003 the document "Organisation and major players of short distance public transport - New developments in the European Union". The information on regional passenger transport organisation included in the document h[...]
12
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 2(104) 421--429
PL Infrastruktura kolejowa wymaga dużych nakładów inwestycyjnych oraz jest bardzo kosztowna w eksploatacji. Konieczne jest zatem jej intensywne wykorzystanie, aby dobrze spełniała swoje funkcje w systemie społeczno-gospodarczym kraju, przyczyniając się do jego rozwoju. W artykule na podstawie wybranych[...]
EN The railway infrastructure requires large investments expenditures and is very expensive in exploitation. Intensive utilization of infrastructure is necessary to fulfill its functions in the social and economic system of the country. In the paper, the present exploitation grade of the Polish railway[...]
13
70%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 6 24-27
PL Charakterystyka systemu tramwajowego miasta. Nowoczesne cechy systemu tramwajowego. Tabor niskopodłogowy. System priorytetu w ruchu dla komunikacji tramwajowej.
EN The characteristics of the tramway system in the city. The modern features of the tramway system. The low-floor vehicles. The system of priorities for tramway transport.
14
70%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 4 15--26
EN This article presents the establishment of a model of understanding the access mode and railway station choice of Slovenian passengers. Therefore, a model has been designed to predict the determination of existing decision making preferences of railway users about the access mode and railway station[...]
DE Der Artikel präsentiert die Errichtung von einem Modell für Darstellung von Auswahl des Zutrittes und der Bahnstation von Passagieren in Slowenien. Dafür wurde ein Modell errichtet, der die vorhandenen Entscheidungen von Bahnpassagieren in den Bereich von Auswahl des Zutrittes und der Bahnstation pr[...]
15
61%
Transport Miejski i Regionalny
2013 nr 7 4--10
PL W artykule przedstawiono znaczenie oraz możliwości wykorzystania często niedocenianych badań czasu przejazdu w komunikacji zbiorowej. Tymczasem czas przejazdu stanowi jeden z najistotniejszych elementów podróży i ma istotny wpływ na wybór środka transportu. Omówiono zakres pozyskiwanych informacji p[...]
EN This paper presents importance of running time researches in urban public transport. Precision and scope of the information, possible to get by different methods of measurements have been discussed in the article. Author was also considering the potential effects of applying different methods and te[...]
16
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 21 71--82
PL [...] Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie, w jaki sposób konsumenci i przedsiębiorstwa postrzegają czas oraz jego wartość w procesach transportowych. Przedstawiono wybrane podejścia do pomiaru wartości czasu w transporcie, a następnie podjęto próbę oszacowania wyceny czasu przez przedsi[...]
EN The paper presents selected aspects of the methodology of transportation time value measurement taking into consideration the inhomogeneity of transport processes as regards the kinds and modes of transport. The lack of heterogeneity among transport service users was also taken into account. The aut[...]
17
61%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 10 22--24
PL Współpraca polsko-włoska podczas transferu technologii linii elastycznych. Charakterystyka systemu Tele-bus w Krakowie. Rozwój usługi Tele-bus i jej przyszła rola w komunikacji zbiorowej.
EN Polish-Italian cooperation during the transfer of technologies of flexible lines. Characteristics of Tele-bus system in Krakow. Development of Tele-bus service and its future function in collective transport.
18
61%
Transport Miejski i Regionalny
2013 nr 5 11--15
PL Funkcjonowanie transportu regionalnego jest nieodłącznym elementem systemu transportowego poszczególnych województw. Świadczenie usług przez przedsiębiorstwa działające na tym rynku wymaga zaspokojenia potrzeb przewozowych potencjalnych klientów, co wiąże się również z koniecznością ciągłego podnosz[...]
EN Functioning of regional transport is an integral part of transport system in Polish voivodeships. The provision of services by companies operating in this market requires to meet the transport needs of potential customers which is also connected with the need of constant improvement of its quality. [...]
19
61%
Transport Miejski i Regionalny
2013 nr 6 20--25
PL Rosnąca liczba pojazdów samochodowych, a co za tym idzie zwiększające się zatłoczenie ulic przyczyniło się do pogorszenia jakości komunikacji tramwajowej i autobusowej na początku lat dziewięćdziesiątych ostatniego stulecia. Zjawisko to było przyczyną zastosowania priorytetów w ruchu dla pojazdów tr[...]
EN Growing number of vehicles causing raise of street congestion has caused decline in conditions of tram’ and bus’ transport quality in the Nineties of last century. This phenomenon contributed with implementation of priorities in the traffic for the public transport vehicles in order to improve their[...]
20
61%
Transport Miejski i Regionalny
2013 nr 6 26--27
PL W czasach nowoczesnych mediów coraz ważniejszą rolę w dotarciu do obywateli odgrywa przekaz bezpośredni, dzięki któremu można w pełni i rzetelnie przedstawić społeczeństwu punkt widzenia oraz zamierzenia urzędu. W artykule opisano, jak z tego zadania wywiązuje się krakowski Zarząd Infrastruktury Kom[...]
EN In the times of modern mass media more and more important role to reach citizens plays direct information which provides possibility to present to the public point of view and intentions of the institutions and companies. The article presents activities undertaken by the Municipal Infrastructure and[...]
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last