Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  passenger safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono problematykę związaną z oceną stanu wytężenia elementów wyposażenia współczesnych ambulansów drogowych zgodnie z normą PN-EN 1789. Zawarta charakterystyka normy w pierwszych rozdziałach opracowania uświadamia potrzebę zastosowania ostrych kryteriów dotyczących homologacji pojazdów sani[...]
EN The paper presents the issues related to the assessment of the effort state of equipment of modern road ambulances in accordance with PN-EN 1789 standard. Features characteristic included in the first chapters of the standard develop the need for use of strict criteria for the approval of vehicles i[...]
2
100%
Logistyka
PL Przedmiotem artykułu jest problematyka oceny funkcjonalności przystanków tramwajowych. Badania przeprowadzone zostały w oparciu o zbudowany kwestionariusz, będący uniwersalnym narzędziem do oceny przystanków. Na podstawie metod diagnozowania ergonomicznego obiektów dokonane zostały pomiary wskazując[...]
EN The subject of this article is the functionality assessment of the tram stops. Tests were carried out on the basis of constructed questionnaire, which is a universal tool to evaluate the stops. Based on the methods of diagnosis ergonomic objects were made measurements indicating the level of adaptat[...]
3
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wybrane problemy bezpieczeństwa podróżnych korzystających z usług publicznego transportu zbiorowego. Zwrócono uwagę na główne przyczyny wywołujące zagrożenia bezpieczeństwa w kolejnych fazach łańcucha podróży, związane z obiektami infrastrukturalnymi, środkami transportu i i[...]
EN The article presents the chosen problems of safety of passengers using the services of public transport. The main reasons causing security risks in subsequent phases of the travel chain have been highlighted, associated with infrastructure facilities, means of transport and their equipment, urban tr[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 447--453
PL Układ hamulcowy jest bezpośrednio związany z bezpieczeństwem pasażerów samochodu osobowego oraz wszystkich użytkowników dróg. Jest odpowiedzialny za przeniesienie siły użytej przez kierowcę, który naciska na pedał hamulca, na koła samochodu mające zatrzymać pojazd. Na proces hamowania wpływa wiele c[...]
EN The braking system is directly related to the safety of passengers in a car, and all road users. It is responsible for the transfer of power used by a driver who presses the brake pedal, the wheels of the car designed to stop the vehicle. The brake process are affected by many factors such as load, [...]
5
100%
Logistyka
2014 nr 6 8331--8338
PL Układy przeciwpoślizgowe ABS należą do komponentów lotniczych odpowiadających za bezpieczeństwo samolotów oraz ich pasażerów. Z tego względu, a także w wyniku ogólnych regulacji lotniczych, każdorazowe wprowadzenie prototypu takie układu wymaga przeprowadzenia prób laboratoryjnych wykazujących zasad[...]
EN Anti-Lock Braking Systems (ABS) are one of the aircraft components which are responsible for its and passenger’s safety. Due to this fact and aviation regulations, every time new prototype system is introduced, it is needed to perform full spectrum of laboratory tests proving legitimacy and correctn[...]
6
100%
Logistyka
2014 nr 6 7188--7195
PL Coraz szersza dostępność usług szkolenia kierowców z użyciem symulatorów wysokiej klasy niesie za sobą szereg problemów związanych z mnogością realizowanych programów szkolenia i przyjętych metodologii. W tym celu konieczne jest zaproponowanie działań mających na celu ujednolicenie działań w zakresi[...]
EN More and more high-class simulator-based driver training services provide a number of problems associated with the multiplicity of implemented training programs and methodologies. Due to this fact, it is necessary to propose the actions leading to the unification of actions in the field of professio[...]
7
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 10 107--110
PL W artykule przedstawiono wykaz środków ratunkowych, które powinny znajdować się na każdym statku. Podano również rozmieszczenie takich środków. Ważne są dokładne oznaczenia takich środków znajdujących się na statku. Ważne jest aby były oznaczone wyraźnie znaki ewakuacyjne i znaki nakazu. W artykule [...]
EN The article presents a list of rescue measures that should be on every ship. Are given the location of such measures. Important is an exact description of such measures on board. It is important to be clearly marked evacuation signs and warrant signs. The article also lists examples of instructions [...]
8
84%
Infrastruktura Transportu
2011 nr 6 38-39
PL Kontrola niezajętości torów i rozjazdów jest bardzo ważną częścią systemów urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Posiada ona ogromny wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów, a tym samym pasażerów i ładunków.
EN Control of busy condition of tracks and turnouts is a very important part of systems of steering devices. It has a huge impact on the safety of train operations and thus passengers and cargo.
9
84%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 2/88 35--47
PL Nadmierna liczba wypadków i ich wysoka ofiarochłonność wywołują konieczność wielokierunkowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednym z ważnych aspektów tych działań są zmiany w konstrukcji i wyposażeniu samochodów, mające na celu zwiększenie skuteczności ochrony pasażerów. P[...]
EN The excessive number of car accidents and the traffic fatalities cause the necessity of taking multidirectional activities in order to improve the road safety. Constructional and car equipment changes in order to improve the effectiveness of the passenger protection are important aspects of these ac[...]
10
84%
Archives of Transport System Telematics
EN This paper presents a prototype system being part of an Integrated System of Supporting Information Management in Passenger Traffic (the polish acronym of the system is ZSIKRP Demonstrator+). The system has characteristics distinguishing it from other products available on the market. The system wil[...]
11
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 376--380, CD
PL Niniejszy referat dotyczy oceny zagrożeń terrorystycznych skierowanych przeciwko międzynarodowym portom lotniczym. W szczególności skupia się na współczesnych sposobach działania organizacji terrorystycznych. W ramach referatu określono współczesne, istotne ryzyko, związane z zagrożeniami terrorysty[...]
EN The paper refers to aviation threat assessment in light of current dimension of terror against international airports, in particular taking into consideration current threats and modus operandi of terrorist’s organizations. Within this document highlighted current significant risk for airport enviro[...]
12
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 10 103--106
PL W artykule omówione zostały zbiorowe środki ratunkowe, które powinny być na pokładzie statków pasażerskich. Do nich należą tratwy ratunkowe sztywne oraz pneumatyczne. Wymieniono 10 prób, którym poddawane są wszystkie typy tratw. Dla każdej tratwy przypisana jest odpowiednia ilość ludzi i w związku z[...]
EN The article discusses the collective rescue measures, which should be on board passenger ships. Belong to them a life rafts rigid and pneumatic. Listed 10 attempts, which are subjected to all types of rafts. For each raft is assigned a number of people and therefore should be carried of buoyancy tr[...]
13
84%
Logistyka
2015 nr 4 7106--7115, CD2
PL Obciążenia dynamiczne podczas wypadku drogowego, działające na pasażerów jadących autobusem, zależą od właściwości systemu ochrony indywidualnej, który stanowią fotel z pasem bezpieczeństwa. Układy regulacji foteli w autobusach są zwykle podporządkowane zapewnieniu komfortu podróżowania, natomiast n[...]
EN The dynamic loads acting on bus passengers during a road accident depend on the properties of the personal protection system used, which is understood as the bus seat taken together with the accompanying seat belt. Usually, the bus seat adjustment systems are built to optimize the ride comfort, whil[...]
14
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 287--291, CD
PL W artykule omówione zostały próby materiału przeznaczone do budowy tratw ratunkowych. Tratwy ratunkowe poddawane są różnorodnym próbom. Jedną z wielu prób którym musi zostać poddana tratwa ratunkowa jest próba materiału. W pracy zostały również opisane kryteria przeprowadzania prób materiału. Główne[...]
EN This article discusses the attempts of material intended for the construction of life-rafts. Life-rafts are subject to a variety of trials. One of the many trials that must be subjected a life raft is a sample of material. Work criteria for material testing have also been described. The main criteri[...]
15
84%
Komunikacja Publiczna
2018 nr 3 23--29
PL Artykuł opisuje doświadczenie przeprowadzone przez zespół studentów Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, przy wsparciu merytorycznym kadry Katedry Transportu Kolejowego Wydziału Transportu, związane z wykorzystaniem autorskiego oprzyrządowania pomiarowego opartego o mikrokontroler i specjalnie[...]
EN The paper describes experiments, related to the use of proprietary measuring instruments based on a microcontroller and on specially developed software, carried out by a team of students from the Faculty of Transport of the Silesian University of Technology with the subject-matter support of the sta[...]
16
67%
Logistyka
2014 nr 3 7166--7174
PL Bezpieczeństwo przewozu osób mikrobusami to rozległe zagadnienie, które wymaga wielu badań i analiz. Konieczne jest poszukiwanie rozwiązań kompromisowych pomiędzy funkcją foteli w zakresie poprawy komfortu jazdy, dążeniem do minimalizacji ryzyka obrażeń w czasie wypadku drogowego, a koniecznością tr[...]
EN The safety of passenger transportation by minibuses is a complex issue, which requires extensive research and analyses. Solutions must be sought that would be a compromise between the seat functions aimed at achieving the best possible ride comfort, the striving to minimize the risk of injury in cas[...]
17
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 403--405
PL W artykule przedstawiono metodę oceny wiat przystankowych komunikacji miejskiej pod kątem bezpieczeństwa ich użytkowników oraz uzyskane wyniki oceny otrzymane podczas weryfikacji metody na wybranych obiektach badawczych. Integralną część opracowania stanowią wskaźniki, mierniki oraz zasady prowadzen[...]
EN The article presents a method for evaluating bus shelters of the public transport network in view of passenger safety. The proposed method was verified in selected facilities, and the results of the assessment are discussed in the paper. Evaluation indicators, measures and principles constitute an i[...]
18
67%
Archiwum Motoryzacji
PL Fotele pasażerów to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia autobusów. W celu zwiększenia wygody osób jadących coraz częściej wyposaża się je w stoliki podtrzymu-jące mobilny komputer, laptop lub tablet w pozycji dogodnej do jego wykorzystania. To jednak może być istotnym źródłem zagrożenia po[...]
EN Passenger seats are one of the most important parts of bus equipment. For the sake of passengers’ comfort, buses are increasingly often provided with small tables to support a mobile computer, laptop, or tablet in a position convenient for the user of a device of this kind. However, this may be an i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last