Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 77
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  passenger car
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono analizę konstrukcji nadwozi samochodów osobowych, głównie studialnych, z lat 2003 i 2004. W jej wyniku wyłoniono trendy rozwojowe w zakresie ogólnej koncepcji użytkowej, zmian w strukturach nośnych oraz optymalizacji dostępu do wnętrza.
EN His contribution presents analysis of construction of personal cars body, especially concept cars, for 2003/2004 years. As a result above analysis was disclosed developing trends of general utility concept, changes in body structure and optimisation of access to interior.
2
88%
Engineering Transactions
EN In the paper a theoretical basis of determination of the steering wheel stub axle position and orientation in the suspension movements space, realized by the suspension mechanism are presented. The designed instrument allows measurement of quantities that are needed to compute the translation and or[...]
3
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 79 377-384
PL W artykule przedstawiono rozwój konstrukcji samochodu osobowego pod względem zapewnienia bezpieczeństwa. Analizą objęto okres od początku jego powstania w końcu XIX wieku do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku. W okresie początkowym problematyka bezpieczeństwa jazdy nie była dostrzegana. W miarę w[...]
EN This contribution presents development of construction of personal cars in safety assurance. Analysis covered period from cars launching at the end of XIX century to seventh decade of XX century. At the beginning, issue of automobiles safety was not considered. In the next years, importance of passi[...]
4
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2015 z. 105 97-100
EN This paper describes the process for research impact of changes of geometric components central differential QP12 to improve traction properties passenger car through the more efficient distribution ratio of torque to each axle.
5
88%
Journal of KONES
EN The aim of this study was to compare instantaneous fuel consumption of a FIAT Panda car with three types of propulsion system applied: engine positioned front-lengthwise to the direction of travel and rear-wheel drive, engine positioned front-transversely to the direction of travel and front - wheel[...]
6
88%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 3 113--120
EN The paper presents a comparative analysis of the instantaneous fuel consumption of a FIAT Panda vehicle equipped with a 1.3 JTD MultiJet compression ignition engine with Common Rail fuel system. Different types of propulsion system were taken into consideration (engine positioned front-lengthwise to[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 98 99-100
EN In this article the linear model of estimating the value of energy lost in a collision on deforming the bodywork of passenger car is presented. Model using the coefficient k of stiffness for spatial deformation. Presented in the literature the coefficient k can lead to significant errors so the a[...]
8
75%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 1 31-35
PL W artykule rozważany jest problem możliwości wykorzystania układu aktywnej redukcji hałasu do poprawy klimatu akustycznego w kabinie samochodu osobowego. Opisano model układu aktywnej redukcji hałasu, który posłużył do przeprowadzenia szerokich badań symulacyjnych, opartych na sygnałach zarejestrowa[...]
EN It was considered a problem of application possibility of active noise reduction system to improve acoustic environment in passenger car cab. There was described model of active noise reduction that was applied to lead widespread simulation experiments, based on signals registered during road tests.[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2001 z. 42 15-20
PL W artykule omówiono wyniki badań symulacyjnych wpływ zmian rozkładu mas wewnątrz nadwozia na efekty dynamiczne. W badaniach wykorzystano dyskretny model dynamiczny samochodu osobowego o zawieszeniu niezależnym, uwzględniający geometrię zawieszenia. Wyniki symulacji przedstawiono w postaci graficznej[...]
EN The paper presents results of simulation investigation influence of interior mass distribition on car body dynamics. The discrete model of the car with independent suspension was taken in researches. The results of simulation researches were shown on figures.
10
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono pewną metodę analizy dynamiki (w zakresie rozwiązywania tzw. prostego zadania dynamiki) układu wieloczłonowego będącego modelem fizycznym układu kierowniczego samochodów osobowych z zawieszeniem typu McPherson. W przyjętym modelu poszczególne człony traktowane są jako ciała szt[...]
EN The objective of this paper is to present a method of dynamic analysis of steering system of passenger cars with McPherson suspension. The links of the system are modeled as rigid bodies. The geometry of the system is described by using homogenous transformations and joint coordinates. Equations of [...]
11
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2003 nr 2 15-17
PL W artykule opisano wpływ wieku samochodu osobowego z silnikiem ZS na zadymienie spalin w warunkach pomiaru metodą swobodnych przyspieszeń. Analiza obejmuje wyniki badań prowadzonych w latach 1994-2002 na terenie miasta Lublina, podczas rutynowej kontroli policyjnej stanu technicznego pojazdów w ruch[...]
EN This paper deals with the influence of passenger car with diesel engine on age smoke emission in conditions, exhaust opacity was measured in test on free accelerations. The analysis hugs the results of investigations led in summers 1994-2002 on terrain of city Lublin, during routine police control o[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2009 z. 65 95-102
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń przebiegowego zużycia paliwa metodą energochłonności ruchu i bilansu węgla na podstawie dynamicznych map emisji CO2. Zestawienią wyników obliczeń dla miejskiego i drogowego cyklu jezdnego potwierdziło słuszność przyjętej przez autora metody wyznaczania mapy w[...]
EN Calculation results of mileage fuel consumption applying the method of energy consumption of driving as well as coal balance which takes into consideration CO2 emission dynamic maps have been presented in the paper. The comparison of calculation results of driving in the city and those of long dista[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2009 z. 65 103-112
PL W artykule przedstawiono przyczyny ewentualnych rozbieżności pomiędzy rzeczywistym a homologacyjnym przebiegowym zużyciem paliwa w samochodach osobowych. Zaprezentowane analizy oparto na najnowszych wynikach badań, uzyskanych w ostatnich latach przez autora i w ośrodkach zagranicznych.
EN The causes of probable divergences between the real and the oficially certified mileage fuel consumption in cars have been presented in the paper. The discussed analysis has beeb based on the latest examination results obtained by the writer of this paper and by the foregin research centers.
14
75%
Transport Samochodowy
2014 z. 1 15--32
PL Artykuł poświęcony badaniom realnych średniorocznych przebiegów samochodów osobowych ogółem i w podziale na pojemność skokową ich silników, rodzaj paliwa, miejsce rejestracji oraz wiek w Polsce na przełomie lat 2013/2014. Badania, którymi objęto ponad 3,2 tys. pojazdów poprzedzono analizą czynników [...]
EN The paper is dedicated to the research on the average real annual mileage of the passenger cars in total and divided according to the cubic capacity of their engines, type of fuel, place of the registration and the age, in Poland between 2013 and 2014. The research covering over 3.2 thousand vehicle[...]
15
75%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 4 489--496
EN The main aim of this study is to carry out dynamic finite element analysis of a collision between shunting locomotive and a passenger car. Numerical simulations include side impact of the running locomotive in the vehicle situated across the track on a level crossing. A considered locomotive based o[...]
16
75%
Logistyka
2014 nr 6 6712--6718
PL W artykule podjęto próbę zasygnalizowania problematyki dotyczącej wpływu porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję na koszty napraw samochodów osobowych w Polsce. Rozważania uzupełniono o autorskie symulacje kosztów napraw, obejmując[...]
EN This article attempts to indicate the issues of the impact of vertical agreements in the motor vehicle sector from the prohibition of agreements restricting competition on the cost of repairs passenger cars in Poland. Considerations supplemented by copyright simulations repair costs, including the u[...]
17
75%
Napędy i Sterowanie
PL Artykuł objaśnia zasadę działania zawieszenia hydropneumatycznego stosowanego od lat w samochodach osobowych francuskiej marki Citroën, zapewniającego wyższy komfort jazdy niż zawieszenie aut z konwencjonalnym rozwiązaniem resorowania. Układ hydrauliczny jest w tym przypadku centralnym układem otwar[...]
EN Article explains the principle of hydropneumatic suspension used for years in passenger cars French brand Citroën, providing greater comfort than the suspension of cars with conventional suspension solution. The hydraulic system is in this case an open central control unit whose function is the leve[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 296--307, CD
PL Dynamicznie rozwijające się społeczeństwo wykazuje coraz większą potrzebę przemieszczania i to zarówno osób, jak i ładunków. W konsekwencji prowadzi to do zwiększenia zapotrzebowania na środki transportu, które będą w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby. Pośród podmiotów mających potrzeby transporto[...]
EN Dynamically developing society shows a growing need for mobility, both people and cargo. Consequently, this leads to an increase in demand for means of transport, which will be able to satisfy all needs. Among the entities having transport needs are urban residents. All over the world can be observe[...]
19
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 115 131--144
PL Nowe procedury badawcze wyznaczania emisji drogowej zanieczyszczeń spalin dla pojazdów osobowych mają wejść w życie w 2017 roku. Od kilku lat Komisja Europejska zajmuje się opracowaniem nowych procedur, których celem jest wykonywanie badań w warunkach drogowych. Ma to na celu określenie rzeczywistyc[...]
EN New test procedures for determining exhaust emission from passenger vehicles will be introduced in 2017. For several years, the European Commission has been developing new procedures, which aim is to perform tests in road conditions. The purpose is to determine the real value of emissions, which are[...]
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 325-330
PL Przemysł tworzyw sztucznych należy do jednej z najmłodszych gałęzi przemysłu chemicznego. W ostatnich latach nastąpił ogromny rozwój tej gałęzi przemysłu zarówno pod względem ilościowym produkcji, jak również pod względem różnorodności jego asortymentu. Przy budowie pojazdów samochodowych stosowanyc[...]
EN Plastics industry is one of the youngest branches of the chemical industry. Last years there has been a tremendous growth of the industry both in terms of production volume, as well as in terms of diversity of its range. More than a dozen types of plastic are used to the construction of vehicles. Th[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last