Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pasmo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przeprowadzono analizę zależności pasma światłowodu jednomodowego w zależności od jego parametrów i widma sygnału. Szerokie widmo sygnału oraz długość włókna znacznie redukują pasmo światłowodu.
EN Dependence of spectrum of transmitted signal and parameters of single mode optical fiber on its bandwidth is analyzed. Wide spectrum of signal reduces bandwidth in a large degree. Length of fiber also significantly reduces bandwidth of single mode fiber.
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki wybranych symulacji silnika skokowego przy różnych sposobach dołączania pasma do źródła napięcia.
EN The article presents results of chosen simulations of a stepper motor when different ways of connecting windings to the power supply were used.
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule analizowane są: pasmo przenoszenia, szczelina czasowa i opóźnienie w pasywnej optycznej sieci. Do alokacji szczeliny czasowej użyto protokołu MPCP. Przeprowadzono symulację zwiększonej liczby użytkowników sieci. Obserwowano sposób przpływu danych w sieci przy wysyłaniu I odbiorze.
EN This paper deals with the bandwidth calculation, time slot assignment and average delay analysis in passive optical networks. The basic principle used throughout the time slot allocation for the upstream traffic is provided by the MPCP protocol control messages. The recommendation of this protocol c[...]
4
84%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono model naprężeń w paśmie blachy poddanej walcowaniu. Pozwala on efektywnie obliczać siłę oddziaływania pasma na walce robocze klatki, pulsację naprężeń osiowych w swobodnej części pasma oraz jego zastępczą sztywność poprzeczną w szczelnie. Pulsacja naprężeń może w pewnych warunk[...]
EN In this paper the mathematical model describing state of stress in a rolled strip has been presented. Effect of longitudinal stress pulsation in the strip part connected neighbouring stands on roll separating force was discussed in detail. It has been printed out that pulsation mention can be cause [...]
5
84%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2014 Vol. 81, nr 9 667--669
PL Proces ciągłego odlewania stali stosowany jest w świecie od wielu lat. W Polsce nie zdecydowano się jednak na zastąpienie wszystkich stosowanych w języku angielskim określeń przez odpowiednie pojęcia w języku polskim. Dotyczy to angielskich nazw wlewków przeznaczonych na wyroby długie i skrótów stos[...]
EN The continuous steel casting process has been used around the world for several decades, but in Poland, however, not all English terms have been replaced with their Polish equivalents. These terms concern the English names of cast strands that are intended for long products (blooms, billets), along [...]
6
84%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 1 53--68
PL W pracy przedstawiono metodę diagnostycznego szacowania rzeczywistej sztywności obrotowej węzłów podatnych w portalowych ramach stalowych na podstawie analizy pierwszej częstości drgań swobodnych. Analizę przeprowadzono dla ram z ryglem podatnie zamocowanym w słupach oraz ram ze słupami podatnie zam[...]
EN The study shows the diagnostic method of estimation of the real rotational stiffness of semirigid joints in the portal steel frames on the basis of the measurement of the frequency of first-order free vibrations to estimate the real distribution of bending moments. The analysis was carried out for f[...]
7
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2019 Nr 2 (134) 39--44
PL Czynniki wpływające na skręt dzielą się na dwie główne kategorie: parametry strukturalne i parametry maszyny przędzalniczej typu self-twist. Po pierwsze, z wzoru skrętu przędzy samoskrętnej można uzyskać sześć parametrów strukturalnych, tj. skok oscylacyjny D, długość cyklu X, odległość L1
EN The factors influencing self twists include two main categories: structural parameters and process parameters on the self-twist spinning machine. Firstly from the twist formula of in-phase self-twist yarn over a half cycle length, six structural parameters can be obtained i.e. the oscillating stroke[...]
8
67%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W pracy zaprezentowano model propagacji światła w światłowodach wielomodowych. Na podstawie tego modelu określono zależności teoretyczne podstawowych parametrów transmisyjnych światłowodu (pasmo i tłumienność) od sposobu jego pobudzenia. Zależności te zostały zweryfikowane doświadczalnie przy pomocy[...]
EN The multimode (MM) optical fibers both silica and plastic are used nowadays in LANs for high bit rate data transmission (up to 10 Gbit/s) and distances of a few hundred meters. In this paper, the influence of the launching conditions on the MM fiber attenuation and bandwidth are investigated both th[...]
9
67%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Przedmiotem artykułu jest zastosowanie MES do modelowania procesu prostowania dźwigarów szerokostopowych w prostownicach rolkowych o poziomym usytuowaniu osi rolek. Istotą modelu jest opisanie ruchu pasma przechodzącego przez kolejne zespoły rolek oraz rzeczywistych odkształceń konstrukcji prostowni[...]
EN The subject of the article is the application of FEM for modelling of straightening process of H profles in roller levellers. The essence of the model is describing of strip's movement going through rolls sets and the real leveller displacement. The proposed model also gives consideration to kinemat[...]
10
67%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 5 (94) 26--29
PL Funkcje rozkładu skrętu dla przędzy samoskrętnej badano w zależności od punktu łączenia. Funkcje rozkładu zostały przedstawione dla trzech różnych wariantów łączenia. W badaniach analizowano zarówno powstanie przesunięć fazowych jak i okresowych wzrostów wartości skrętu. Na podstawie funkcji rozkład[...]
EN Twist distribution functions of self-twist yarn are examined by calculating the twist distribution functions of two strands from the nip of self-twist rollers to the convergence point in three different convergence modes. Twist distribution curves of three different convergence modes on the half cyc[...]
11
67%
Transport Problems
2015 T. 10, z. 3 53--59
EN In the work we performed a review of studies of foreign scholars on changing the reaction time of the driver depending on various road conditions, namely the change in the response time when using the traffic light regulation. Earlier by the authors of this article have already been carried out rese[...]
RU В работе выполнен обзор исследований зарубежных ученых по изменению времени реакции водителя в зависимости от различных дорожных условий, а именно изменение времени реакции при использовании светофорного регулирования. Ранее авторами данной статьи уже были проведены исследования в области пропускной[...]
12
67%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
1999 nr 12 810-816
PL Rozmówny kanał telefoniczny jest najbardziej rozpowszechnionym na świecie medium komunikacyjnym. Złożone metody kodowania kratowego oraz kwadraturowej modulacji amplitudowej pozwalają na zwiększenie wykorzystania dostępnego pasma niemal do poziomu granicy Shannona: 10 [bit/s/Hz]. Osiągane w ten spos[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last