Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 77
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  partycypacja społeczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2012 Z. 26 43--48
PL W niniejszym artykule opisano międzynarodowy ruch społeczny, będący nietypową formą kreowania przestrzeni miejskiej przez jej mieszkańców, zwany „partyzantką ogrodniczą" (ang. guerrilla gardening). Działający w tym nurcie użytkownicy przestrzeni miejskiej bezpośrednio wpływają na jej kształt, dokonu[...]
EN The article presents an international social movement, which is an unique form of urban space creation by its inhabitants, called "guerrilla gardening". According to the presented trend urban space users affect directly to its shape, by making arbitrary planting of greenery in unusual, neglected, di[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2016 nr 6 71--72
PL Na planowanie przestrzenne teoretycznie powinna mieć wpływ największa liczba podmiotów określanych w nomenklaturze związanej z gospodarką przestrzenną jako użytkownicy przestrzeni. Nie można jednak doprowadzić do skrajności, w ramach której system planowania przestrzennego przypominałby dawne sejmik[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2016 nr 6 62--66
PL Działania rewitalizacyjne w mieście powinny przynosić wymierne korzyści możliwie szerokiej grupie mieszkańców i przedsiębiorców, mimo koncentracji działań tylko na wybranych obszarach.
4
100%
Challenges of Modern Technology
EN Different forms of planning and urban design works are used in the process of decision-making on the local level, starting with visions of development, through comprehensive or master plans, finishing with the implemented action plans. Also, various kinds of social participation can be used in the p[...]
5
75%
Architectus
2010 Nr 2(28) 219--222
PL Proces kształtowania przestrzeni odbywa się w wielowymiarowej sferze dynamicznych współzależności. Kształtowanie środowiska odwzorowuje wspólne dla lokalnej społeczności wzorce kulturowe, zachowania przestrzenne, struktury społeczne, styl życia i kondycję ekonomiczną. Architektura jest tych wartości[...]
EN Sustainable development, sustainable design, and sustainable space design - involve improvement of quality of life of present and future generations in harmonious coexistence of man with nature [5]. Traditionally, the environmental protection emphasizes the environmental aspect connected with natura[...]
6
75%
Przestrzeń i Forma
2010 nr 13 219-228
PL Tworzenie strategii rozwoju w polskich gminach powoli ewoluuje ku prawdziwemu modelowi partycypacyjnemu, ale i zaczyna uwzględniać elementy przestrzenne. Przykłady brytyjskie pokazują, że mimo iż jest to droga pełna wyzwań i kompromisów, nie ma z niej odwrotu. Potrzebne są: dobra wola, technika, sze[...]
EN The creation of core strategies in Polish boroughs slowly evolves not only towards a participation model, but also introduces spatial elements to it. British examples demonstrate that this is a way of fuli of challenges and compromises, but there is no alternative to it. Essential elements are: a go[...]
7
75%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 27 81-91
PL W pracy scharakteryzowano wybrane problemy gospodarki odpadami organicznymi. Dokonano także analizy świadomości wybranych grup społeczeństwa Rzeszowa, w zakresie rozumienia terminu "partycypacja społeczna" (posiłkowano się przy tym kwestionariuszem ankiety, weryfikując trzyhipotezy badawcze). Celem [...]
EN The study characterizes the organic waste problems management in the town and municipality of Rzeszow. The analysis of selected groups of the population of Rzeszow has also been conducted in the understanding of the term "public participation" (the questionnaire was used reviewing the three research[...]
8
75%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 2 71-81
EN The style and level of the public debate concerning generally spatial management, including heritage preservation in Poland, is least to say unsatisfactory as the phrase 'public quarrel' would be closer to the mark. The countless conflicts not only render well-balanced project management difficult, [...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2011 Z. 23 21-29
PL Tematem artykułu są nowe zadania stawiane przed współczesnym architektem--urbanistą. Wyzwania związane z planowaniem przestrzennym nie ograniczają się już tylko do badania i projektowania struktur przestrzennych, ale dotykają takich problemów, jak prognozowanie skutków społecznych i ekonomicznych pr[...]
EN The following paper focuses on the problems the contemporary architect-urban planner is to face to. The challenges in the aspect of urban planning touch not only the examination and design of spatial structures but also the forecast of social and economic outcomings of the chosen spatial solutions. [...]
10
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Wokół przedsięwzięć kształtowania i ochrony krajobrazu toczą się w Polsce liczne konflikty, w których ścierają się racje władz publicznych, projektantów, inwestorów, właścicieli nieruchomości, mieszkańców, użytkowników i organizacji pozarządowych. Konflikty te utrudniają realizację projektów, przycz[...]
EN There are numerous conflicts in Poland concerning projects of landscape shaping and protection. Arguments of public authorities, designers, investors, property owners, residents, users and non-government organizations clash in them. They impede the implementation of projects, contribute to financial[...]
11
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Rewitalizacja założeń obronnych, dotąd zaniedbanych, pozwoli małym miastom Pomorza, takim jak Dzierzgoń, zwiększyć atrakcyjność miasta dla turystów i mieszkańców. Wykorzystanie miejsca powiązanego z historią, mieszczącego się w samym centrum miejscowości, na organizację parku tematycznego, jest dobr[...]
EN The revitalisation of defence landscaping structures, so far squalid and forgotten, will enable the small towns of the Pomerania region to increase their attractiveness, both for tourists, and residents. The utilisation of a place connected with history and located in the very centre of the town, an[...]
12
75%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2015 no. 2 71--79
PL W artykule zaprezentowano definicję procesu rewitalizacji oraz początki zastosowania tego terminu w praktyce. Omówiono przykłady miast, dzielnic, terenów poprzemysłowych które dzięki procesom rewitalizacji, z pustostanów i nieużytków przekształciły się w obiekty o nowych, atrakcyjnych funkcjach. Wś[...]
EN In the paper a definition of revitalization and the term’ origins in practical use are presented. The examples of cities, districts, post-industrial areas are given, which, thanks to revitalization processes, have been changed from vacant places and wastelands into objects with new, attractive funct[...]
13
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Partycypacja społeczna stanowi niezbędny element w tworzeniu programów rewitalizacji dla problemowych i często zdegradowanych obszarów miast, ponieważ zmiany, jakie na nich zachodzą, dotykają bezpośrednio zamieszkałą na ich terenach społeczność. Bezpośrednie włączenie społeczności lokalnej w proces [...]
EN Social participation constitutes an inevitable element in developing revitalization programmes for problematic and often degraded urban areas, as the changes which take place in such areas directly influence the residing community. Direct engagement of the local community in the process of revitaliz[...]
14
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2016 nr 17 67--76
PL Artykuł jest próbą podsumowania udziału autorów w realizacji wybranych projektów zespołów rekreacyjnych tworzonych z aktywnym udziałem mieszkańców Łodzi. Przykłady inicjatyw grup obywatelskich przedstawione jako propozycje programowo-funkcjonalne projektowane i realizowane w ramach szerokiego progra[...]
EN This article is an attempt to summarize the author’s role in creating the chosen recreational complex designs with the active participation of the city inhabitants. The examples of civic group initiatives which are presented as program – function roles, designed and constructed as part of a large re[...]
15
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Transformację systemu polityczno-społecznego rozpoczętą w 1989 roku oparto na zasadach demokracji i decentralizacji władzy. W zakresie planowania przestrzennego uwzględniono udział społeczeństwa w procedurach planistycznych. Partycypacja staje się kluczowym elementem procesu kształtowania przestrzen[...]
EN The transformation of the sociopolitical system that started in 1989 was based on the principles of democracy and decentralization of power. When it comes to spatial planning, public participation was included in the planning procedures. Participation has become the key element in the process of sha[...]
16
75%
Roczniki Geomatyki
EN The problems of use of Information and Communication Technology (ICT) for the participatory spatial planning have been discussed in the paper. In the framework a project named .Participatory Spatial Planning in Europe, co-financed by the EU's INTERREG IIIC Programme, a number of institutions of Belg[...]
17
75%
Topiarius. Studia krajobrazowe
2016 T. 1 205--215
PL Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Artykuł dotyczący programu Odnowa Wsi w Polsce ma na celu przybliżenie jego historii, zasad oraz celu jego wdrażania i prognozy skuteczności w kraju.[...]
EN The paper that concerns Country Renovation programme in Poland is aimed at presenting its history, rules of implementation and efficiency prognoses in Poland. Working methods through its pioneering realization in Strzelce Wielkie (Szczurowa commune) were revealed. The programme was carried out by ex[...]
18
75%
Problemy Transportu i Logistyki
2016 nr 3 (35) 143--152
PL Dynamiczny rozwój miast i zmiany stylu życia mieszkańców sprawiają, że ich potrzeby transportowe nieustannie wzrastają. Sytuacja taka stawia przed prężnie rozwijającymi się miastami wyzwania wobec zrównoważonego podejścia w zakresie mobilności. Celem publikacji jest zaprezentowanie procesu kształtow[...]
EN The dynamic development of cities and the changing residents life style make their transport needs constantly increasing. This situation poses for dynamically developing cities lots of challenges for a sustainable approach to mobility. The aim of the publication is to present the shaping urban mobil[...]
19
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono problematykę zagospodarowania zasypanego zakola Warty w Poznaniu w kontekście procesu rewitalizacji wokół osi Traktu Królewsko-Cesarskiego. Przedstawiono zrealizowany projekt edukacji przestrzennej i architektonicznej powiązany z przywracaniem tożsamości miejsca. Projekt ski[...]
EN The paper introduced problems of site planning in centre of Poznań where Warta river in was cover up. Article is about context of process of revitalization round the axis of the Road of Majestically and Emperor's. Project represented way of the spatial and architectural education, connected with the[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2014 z. 54 101--110
PL Jak projektować przestrzenie, które będą sprzyjać rozwojowi społecznemu? Odpowiedź leży u podstaw naszego sposobu postrzegania świata i procesów twórczych. Projektant powinien sięgnąć do realnych potrzeb użytkowników przestrzeni, wciągnąć ich w proces kreacji, a tym samym podczas projektowania – bad[...]
EN How to design spaces that will promote social development? The answer lies at the heart of our way of perceiving the world and creative processes. The designer should go back to the real needs of users of space, make them participate in the process of creation. Thus, the design- to examine the socia[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last