Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  partition wall
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 1-B 129--136
PL Projektowane ściany działowe w budownictwie szpitalnym muszą spełniać wymagania dla pomieszczeń, w których wykonywane są świadczenia lecznicze zapisane we właściwych rozporządzeniach i aktach prawnych. Na rynku budowlanym oferowanych jest szereg materiałów spełniających takie wymagania. Podczas etap[...]
EN The planned hospital partition walls need to meet the requirements for spaces used to provide medical services specified in the relevant regulations and laws. A wide range of materials which meet these requirements are available in the construction market. During the design stage it is worth making [...]
2
84%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
2008 R. 1, nr 2 173-183
PL Artykuł dotyczy właściwości i wymagań stawianych nowoczesnym materiałom stosowanym w technologii suchej zabudowy wnętrz w miejsce tradycyjnych mokrych technologii z zastosowaniem zapraw tynkarskich, gładzi i gipsów szpachlowych. Chcemy zwrócić uwagę czytelnika na opracowaną w ostatnich latach zharmo[...]
EN The article describes the characteristics and requirements of modern materials in the dry interior building technology, instead of the traditional wet technology of gypsum plaster application. We want to draw the readers' attention to the new harmonized standard according to the Directive 106/89/EWG[...]
3
84%
Warstwy, Dachy i Ściany
2002 nr 1 44-46
4
84%
Materiały Budowlane
2008 nr 5 54-55
5
84%
Przegląd Budowlany
PL Artykuł zajmuje się izolacyjnością akustyczną ściennych paneli kompozytowych od dźwięków powietrznych. Wykonano badania doświadczalne i symulacje numeryczne MES . Zaproponowano sposoby zwiększenia izolacyjności akustycznej paneli.
EN This article concerns the acoustic insulation properties of composite structural insulated panels in terms of blocking airborne sounds. Experimental tests were carried out, as well as MES numerical simulations. Methods are proposed for increasing the acoustic insulation provided by the panels.
6
84%
Materiały Budowlane
2015 nr 11 101--103
PL Dużym problemem we wznoszonych budynkach jest pojawianie się rys i spękań na powierzchni ścian działowych w krótkim czasie po oddaniu obiektu do użytkowania lub jeszcze przed zakończeniem budowy. Uszkodzenia tego typu występują na wszystkich rodzajach ścian, od gipsowych, przez murowane z betonu kom[...]
EN Cracking damage in non-loadbearing internal partition walls is a serious problem that frequently occurs in new buildings within the short termafter putting theminto service or even before completion of construction. This type of damages appears on all kinds of partitions, starting with gypsum ones, [...]
7
84%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 4 187--189
PL Przedstawiono przykłady pękania ścian nienośnych i związane z tym wymagania w odniesieniu do dopuszczalnych ugięć stropów. Podano wskazówki dotyczące projektowania i wykonywania ścian działowych, które byłyby odporne na pękanie.
EN The examples of non-load bearing partitions cracking and related demands of allowed ceiling deflections has been shown. The proposals related to design and execution of partitions resistant to cracking have been given.
8
84%
Materiały Budowlane
2018 nr 4 20--22
PL W artykule przedstawiono wybrane z praktyki inżynierskiej przykłady uszkodzeń murowanych ścian działowych z określeniem ich potencjalnych przyczyn. Do postawienia diagnozy posłużyły: obliczenia statyczno-wytrzymałościowe stropów, wyniki pomiarów ich deformacji oraz badania in situ przeprowadzone w t[...]
EN The article presents examples of damages to non-bearing masonry walls selected from the engineering practice and description of their potential reasons. The basis for the diagnosis were: calculations of static-endurance slabs, results of measurements of their deformation and examinations conducted i[...]
9
84%
Izolacje
1999 R. 4, nr 10 44-46, 48-49
PL Do elementów budowli pełniących funkcje oddzieleń pożarowych, od których wymagane jest spełnienie kryterium izolacyjności ogniowej zaliczamy: ściany nośne i nienośne ciężkie, stropy, ściany działowe i osłonowe lekkie, stropy ciężkie, stropy lekkie, kanały instalacyjne i kablowe, przepusty instalacyj[...]
10
84%
Ceramika Budowlana
2018 nr 1-2 4--6
11
67%
Materiały Budowlane
2015 nr 7 26--28
PL W artykule omówiono główne aspekty związane z odpornością ogniową wielkogabarytowych pionowych elementów przeszklonych – wymagania stawiane tego typu elementom zgodnie z przepisami polskiego prawa, metodykę badań oraz sposób klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej. Przedstawiono też wnioski płyn[...]
EN This paper discusses main problems related to the fire resistance of large vertical glazed elements – requirements in accordance with the provisions of Polish law, test methodology and way of classifications. The article also presents the conclusions from the tests of fire resistance of such element[...]
12
67%
Materiały Budowlane
2015 nr 8 15--16
13
67%
Materiały Budowlane
2013 nr 4 26--27
14
67%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono wymagania stawiane ścianom działowym. Omówiono zagadnienia obciążeń i odporności, a także wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej i akustycznej. Zwrócono także uwagę na wymagania sztywności. Zasygnalizowano możliwe problemy tego typu konstrukcji występujące podczas użytko[...]
EN The article presents the requirements applicable to partitions. The issues discussed include loads, resistance, thermal insulation and soundproofing. Account has also been taken of rigidity requirements. Certain possible problems were indicated for these types of structures that tend to occur during[...]
15
67%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono różne technologie wykonywania ścian działowych. Omówiono ściany działowe murowane łączone na zaprawy murarskie i sklejane za pomocą kleju poliuretanowego, ściany działowe z paneli, płyt gipsowych, ściany wykonywane w suchej zabudowie szkieletowej oraz inne technologie.
EN The article discusses the various technologies for execution of partition walls. The discussion covers masonry with mortar partitions, glued with PU adhesive, as well as partitions made of panels, gypsum board, drywall framework partitions, and other technologies.
16
67%
Materiały Budowlane
2018 nr 4 24--26
17
67%
Budownictwo i Architektura
PL Na izolacyjność akustyczną w budynkach wpływa wiele czynników związanych z drogami przenikania dźwięku między pomieszczeniami. Należą do nich tzw. droga bezpośrednia zależna od izolacyjności akustycznej przegród rozdzielających dane pomieszczenia, materiałowe drogi przenoszenia bocznego oraz powietr[...]
EN The sound insulation in buildings is affected by many factors related to various sound transmission paths between rooms. Among them the following paths can be distinguished: the so called direct path dependent on the sound insulation of the partition between rooms, the structural flanking transmissi[...]
18
59%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL Coraz większe wykorzystanie szkła we współczesnym budownictwie ma swoje uzasadnienie. Jest to materiał pozwalający na kształtowanie powierzchni użytkowych z maksymalnym wykorzystaniem światła dziennego, a współczesne technologie umożliwiają eliminację niekorzystnych wpływów atmosferycznych, zapewnia[...]
EN The increasing use of glass in modern construction has its justification. It is a material that allows usable surfaces to maximize the use of daylight, and modern technologies allow for the elimination of adverse atmospheric influences while providing the necessary comfort and intimacy. In addition,[...]
19
51%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono rodzaje wzmocnień połączeń płyt gipsowo-kartonowych, tj. siatka szklana, flizelina, taśma papierowa i taśma tuff-tape. Przeanalizowano wyniki badania na zginanie połączeń wypełnionych masą szpachlową oraz z zastosowaniem taśm wzmacniających. Połączenie płyt wypełniono dysper[...]
EN The article presents the various types of reinforcement applied on plasterboard joints: glass fiber net, interfacing, paper tape, and Tuff tape. Bending strength values are examined for joints filled with compound and finished with reinforcement tape. Joints are in each case filled with dispersive c[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last