Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 96
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parking
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 9-M 269--281
PL W artykule został zaproponowany podział systemów parkingowych. Opisano różne typy parkingów, a charakterystykę każdego z nich przedstawiono na rzeczywistych przykładach.
EN In this paper parking system division has been proposed. Different types of parking lots have been fully described and each of them was presented with an illustrated example.
2
100%
Komunikacja Publiczna
2011 nr 4 44--51
PL W czasie, gdy samochody zamiast do jazdy służą najczęściej do stania w korkach, gdy znacząco wydłuża się czas dojazdów do szkół i zakładów pracy, a także lawinowo rosną ich koszty, coraz więcej osób zadaje sobie pytanie „Jak oszczędzić czas, paliwo i pieniądze?”. Odpowiedzią na to pytanie jest warsz[...]
3
88%
Izolacje
2005 R. 10, nr 4 33--35
PL Wraz z intensywnym rozwojem cywilizacyjnym rośnie deficyt wolnych powierzchni pod inwestycje. Przybywa pojazdów, lecz ubywa miejsc do ich parkowania. Wymusza to na współczesnych projektantach i urbanistach poszukiwanie alternatywnych rozwiązań. W budynkach wielkokubaturowych na parkingi przystosowuj[...]
4
75%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 5 27-32
PL Przesłanki dla realizacji parkingów podziemnych. Planowane lokalizacje parkingów podziemnych w Krakowie. Charakterystyka 13 lokalizacji parkingów podziemnych.
EN Premisses of realization for underground parking places. Planned localizations of underground parking places in Krakow. Characteristics of thirteen localizations of underground parking places.
5
75%
Architektura Krajobrazu
2003 nr 3-4 56-59
6
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2016 nr 3 100--107
PL W drugiej części tej publikacji omówione zostały systemy wentylacji stosowane w garażach i parkingach podziemnych. Na początek autor wskazuje cele wentylacji odniesione do tego typu obiektów, a następnie omawia stosowane w tym zakresie rozwiązania techniczne. Zwraca uwagę na konieczność przeprowadze[...]
EN The second part of the paper deals with ventilating systems for underground car parks. Their purposes are discussed and then technical solutions are described. Profits from computer CFD simulations for the worst fire scenario are pointed. An example of such simulation results is given. The importanc[...]
7
75%
Logistyka
2014 nr 3 5976--5982
PL Systemy teleinformatyczne związane z obsługa parkingów coraz częściej mają możliwość przekazywania informacji o zajętości tych parkingów. Umożliwia to wyświetlanie za pomocą tablic o zmiennej treści informacji kierowcom na którym parkingu można spodziewać się wolnych miejsc parkingowych. Jednak zbie[...]
EN Communication systems related to the operation of parking lots more often have the opportunity to provide information on those busy parking lots. This allows you to display using arrays with a variable content of the information to drivers where the parking lot you can expect free parking spaces. Ho[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 58 313-320
PL W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów dotyczących wykorzystania parkingu. Analizowanym obiektem był zespół pól parkingowych leżących wewnątrz obszaru zamkniętego należącego do Politechniki Krakowskiej. Zaobserwowano, że wykorzystanie miejsc postojowych, w zależności od pory dnia oraz specyficzny[...]
EN In the article the measures' results concerning parking use were presented. The knowledge of parking use indicators in particular seasons can contribute to the change of its organization and access rules. It is particularly relevant from parking owner's point of view (possibility of gaining addition[...]
9
75%
Geodesy and Cartography
EN Activities related to parking of transport, today have become widespread. While parking taxes for vehicles are one of the most important sources of local budgets in countries with established traditions of local government. The tax for parking spaces for vehicles is a relatively new collection in th[...]
10
71%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 10 7-9
PL Wyniki badań wpływu płatnego parkowania na dostępność parkowania przed obiektami użyteczności publicznej we Wrocławiu. Analiza czterech parametrów: akumulacji pojazdów na parkingu, wskaźnika zapełnienia parkingu, wskaźnika rotacji pojazdów i udział pojazdów parkujących niezgodnie z przepisami.
EN The results of research on the impact of paid parking for parking accessibility in front of objects public utility in Wrocław. The analysis of four parameters: cars accumulation on parking lot, parking lot capacity coefficient, cars rotation coefficient and percentage of cars parking contrary to reg[...]
11
71%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 11 16-19
PL Regały parkingowe zostały zaprojektowane przez braci Sanders w 1950 r. Dzisiaj automatyczne systemy Multi Car System pozwalają wielokrotnie obniżyć koszty wykonania garażu w stosunku do rozwiązań tradycyjnych.
EN Parking racks have been designed by the Sanders brothers in 1950. Nowadays, the Automatic Multi Car Systems reduce substantially the costs of the garage production in comparison with traditionally used solutions.
12
71%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego związane z parkowaniem występują nie tylko na parkingach, ale również w innych miejscach układu drogowego miasta. Zagrożenia te są efektem określonych, negatywnych zachowań uczestników ruchu, głównie kierujących pojazdami. Do takich zachowań należy nieprawidło[...]
EN Problems of road traffic safety related to parking appear not only at car parks but at any other places of city network. These dangers result because of definite, negative behavior of traffic participants, mainly divers. One of them is improper reverse. The essential dangers are the cases of running[...]
13
71%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule zaproponowano procedurę wykonywania oceny warunków parkowania w mieście. Wykorzystano przykład Kielc, w którym przeprowadzone zostały szczegółowe pomiary i analizy parkowania w centrum. Zaproponowana procedura wykorzystuje do ocen parkowania wskaźniki rotacji, chłonności, pojemności parki[...]
EN In the paper it is presented procedure of assessment of parking conditions in the city centre. As an example the case of Kielce was used (Kielce is middle sized town, situated in central Poland) where the detailed parking survey was conducted. The proposed methodology takes into consideration factor[...]
14
71%
Przegląd Komunalny
2012 nr 9 80-80
PL Czy zarząd dróg miejskich (ZDM), dochodząc roszczeń z tytułu opłaty za parkowanie na drodze publicznej, może żądać od pracodawcy danych osobowych użytkownika pojazdu służbowego?
15
71%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1999 Vol. 6, nr 8 759-768
PL Przedstawiono założenia przyświecające stosowaniu stref ograniczonego postoju pojazdów samochodowych w aglomeracjach miejskich. Omówiono wyniki badań jednej z takich stref w Szczecinie i przedstawiono krytyczne uwagi co do celowości stosowania tego rozwiązania na drodze administracyjnej, bez uprzedn[...]
EN The paper presents guidelines of setting up the limited parking zone for automative vehicles in urban areas. Authors also discussed results of research made in one of such zones in the city of Szczecin and gave some critical opinions concerning the advisability of solving this problem through the ad[...]
16
71%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 8 399-401
PL Konstrukcję parkingu zaprojektowano niezależnie od konstrukcji hali. Jako główne elementy nośne zastosowano stalowe dźwigary kratowe o rozpiętości 25 m z obustronnymi wspornikami o wysięgu 2,5 m oraz słupy stalowe utwierdzone w fundamentach. Na dźwigarach oparto płytę ortotropową z blachy żeberkowe[...]
EN The elevated structure of car park is designed separately from building structure of the service station. The car park construction consists of bearing truss girders 25 m span with 2,5 m cantilevers on both sides and supported on steel stanchions which are fixed in foundation blocks. The orthothropi[...]
17
71%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 77 217--226
PL Bodźcem do podjęcia tematu automatycznego parkingu jest wciąż zbyt mała liczba miejsc parkingowych w miastach, a także ciągłe problemy powstające na tradycyjnych parkingach (problem z zaparkowaniem, uszkodzenia samochodów, czy nawet kolizje), a w konsekwencji rosnąca frustracja oraz zdenerwowanie ki[...]
EN The incentive to raise the subject of automated car park is still too small number of parking spaces in the cities, as well as continuing problems arising from traditional car parks (the problem with parking, cars damages, or even collisions) and, consequently, increasing frustration and nervousness[...]
18
71%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 11-12 45--49
PL Postęp cywilizacyjny od zawsze bardzo silnie powiązany był z rozwojem transportu, czyli przewozu zarówno ludzi, jak i różnego rodzaju towarów. Z roku na rok wciąż wzrasta natężenie ruchu na polskich drogach. Obecnie większość rodzin posiada dwa samochody, gdy jeszcze kilkanaście lat temu takie zjawi[...]
19
71%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 1 8-10
PL Spodziewając się, że 10 wolnych dni od opłat parkingowych spowodują zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy, w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej przeprowadzono badania w celu zaobserwowania tych zmian. W ostatnim tygodniu listopada (opłaty jeszcze obowiązywały) i w pier[...]
EN Expecting that 10 days free of charge parking will cause the change transport mobility of Warsaw inhabitants, the special investigations of this change has been carried by Institute of Roads and Bridges Warsaw University of Technology. The before-after surveys carried out during the last week of Nov[...]
20
71%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 10 60--62
PL Szczegółowy wybór konkretnego miejsca, czyli mikrolokalizacja, na danym odcinku autostrady i zaprojektowanie układu konkretnego typu MOP-u to zadanie urbanistyczno-architektoniczne.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last