Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametry technologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono, na przykładzie warstw naweglanych i azotowanych wyniki badań parametrów struktury i właściwości TWW. Dokonano przeglądu i dyskusji przydatności standardowych metod badań oraz technik opartych na wykorzystaniu aktualnych osiągnięć w zakresie aparatury badawczej.
EN The results of testing procedures of structure and properties of technological surface layers, on the example of nitrided and carburized case are presented in this paper. The review and discussion, on the suitability of standard measurement techniques and those based on novel achievements in the fie[...]
2
88%
Maszyny Górnicze
2013 R. 31, nr 3 34--40
PL Wydajność eksploatacji węgla kamiennego systemem ścianowym uzależniona jest m.in. od odpowiedniego doboru parametrów pracy poszczególnych maszyn, to jest przenośnika, kombajnu i obudowy zmechanizowanej. W artykule przedstawiono komputerową metodę doboru przenośnika ścianowego w zależności od planow[...]
EN Production rate of hard coal with use of longwall system depends, among others, on proper selection of operational parameters of each machine, i.e. conveyor, shearer and powered roof support. Computer method for selection of parameters longwall shearer, depending on planned output, based on basic as[...]
3
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Praca przedstawia serię korelacji między różnymi parametrami technologicznymi (temperatura stali w kadzi pośredniej, liniowa szybkość odlewania, itp.) i warunkami chłodzenia w krystalizatorze o wewnętrznym przekroju prostokątnym 240×270 mm i okrągłym 150 mm. Chłodzenie pierwotne stali w krystalizato[...]
EN The paper presents a series of correlation between the different technological parameters (the steel temperature inside the tundish, the casting speed, etc.) and the cooling conditions inside the mould for the section 240×270 mm and for the 150 mm round. The primary cooling – inside the mould – has [...]
4
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/2 495--500
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów rozkładu prawdopodobieństwa podstawowych parametrów technologicznych obiegowej masy formierskiej w odlewni żeliwa. Przeprowadzone badania pokazały, że proces przygotowania masy jest procesem stabilnym w zakresie badanych parametrów i że stabilność ta może być po[...]
EN In the paper the results of probability distribution measurements of basic technological parameters of circulating moulding sand in the cast iron foundry were presented. The performed investigations demonstrated that the sand preparation system is stable in the range of investigated parameters and t[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 13 134--141
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów procesu cięcia na kształt strefy przetopionej laserowo dla stali nierdzewnej ALF-AISI 304/1.4301/Z7CN18-09 oraz wpływ modyfikacji laserowej powłoki NiCrBSi natryskiwanej cieplnie na nierówność powierzchni po obróbce. Badania te służyły poz[...]
EN The experimental analysis of the influence of the rate of laser beam feed on the shape of the cutting front for stainless steel 304 is presented. The aim of the research was to determine the influence of the rate of laser beam feed on the process and to facilitate construction of engineering models.[...]
6
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W latach 2002-2005 w Zakładzie Doświadczalnym Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze, w miejscowości Sladkovićovo - Novy Dvor, około 30 km od Nitry (Słowacja) przeprowadzono doświadczenie polowe, którego celem było określenie wpływu różnych dawek nawożenia azotem i sposobu jego aplikacji na wartość wybran[...]
EN Over 2002-2005 at the Experiment Station of the Agricultural University in Nitra, at Sladkovicovo - Novy Dvor, about 30 km away from Nitra (Slovakia) a field experiment was carried out which aimed at defining the effect of different nitrogen fertilizer doses and its application method on the value o[...]
7
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2004 T. 9, nr 2 86--92
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury spiekania na właściwości tribologiczne materiału kompozytowego z osnową aluminiową, zbrojoną cząstkami Al2O3. Stwierdzono, że badany materiał kompozytowy wraz ze wzrostem ciśnienia i temperatury spiekania oraz zwiększaniem ilości fazy zbrojącej c[...]
EN In the work, the results of researches about influence sintering temperature on composite material tribology properties by aluminium reiforced with Al2O3 particles, has been presented. It was found that researched composite material due to rising pressure and sintering temperature together with incr[...]
8
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W artykule przedstawiono, w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych wykonanych w INiG – PIB, receptury nowych zmodyfikowanych zaczynów cementowych, zawierających zwiększone ilości lateksu (do 20% bwoc) i mikrocementu (do 50% bwoc = ilość dodatku w stosunku do masy suchego cementu). Dokonana analiza w[...]
EN The poster presents new, modified cement slurries which contain an increased amount of latex (up to 20%) and microcement (up to 50%) and analysis of their technological properties in the temperature range 25÷60°C. The primary task of cement slurries containing latex and microcement is to reduce the [...]
9
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W posterze przedstawiono, w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych, wpływ wytypowanych materiałów obciążających na zmiany parametrów technologicznych płuczek wiertniczych w warunkach podwyższonej temperatury oraz ciśnienia (HPHT). W badaniach uwzględniono wpływ materiałów obciążających o różnej gran[...]
EN This article presents the results of studies on the influence of selected weighting materials on the technological parameters of drilling muds in terms of high pressure and high temperature (HPHT). The studies examined the impact of weighting materials characterized by various granulation on filtrat[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
PL Zakres badań niniejszej pracy obejmuje wpływ parametrów technologicznych formowania kompozytu technikami wtrysku na własności wytrzymałościowe materiału polimerowego wzmocnionego włóknem szklanym. W zależności od czynników eksploatacyjnych zaprogramowano model zmian parametrów wytrzymałościowych ot[...]
EN The paper focuses on the influence of technology and atmosphere on the strength of fiber glass reinforced polymer-matrix composite materials. The strength was modeled for different service conditions and different fiber orientations using the Resin Infusion Molding and Resin Transfer Moulding techno[...]
11
75%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
PL W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania wyrobami walcowanymi, równocześnie z ilościowym wzrostem produkcji rosną wymagania odbiorców. Prawidłowo określone parametry technologiczne pozytywnie wpływają na komputerowy system sterowania procesem walcowania.
EN In recent years, an interest of rolled products is observed. As a result of increased production level, requirements of clients are becoming higher. Correctly determined technological parameters, have positive influence on process computer system.
12
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2012 nr 83 5-18
PL Przedmiotem badań przedstawionych w pracy były cztery gatunki surowców kaolinowych, otrzymywane w wyniku płukania piasków szklarskich, w tym dwa gatunki pochodzące z zakładów Grudzen Las i Syski firmy Grudzen Las Sp. z o.o., oraz dwa gatunki pochodzące z firmy KSM Surmin-Kaolin S.A. (KSP - surowy, K[...]
EN This paper presents the results of a study of four kaolin grades obtained in the process of glass sand washing, including two grades from the Grudzeń Las and Syski plants of the company Grudzeń Las Sp. z o.o., and two grades from the company KSM Surmin-Kaolin S.A. (KSP - raw, KOS - beneficiated) usi[...]
13
75%
Przegląd Papierniczy
2004 R. 60, nr 4 175-180
EN The aim of this work was to perform the tests of the ink transfer in a flexographic inking unit using the various methods for wiping the excess of ink front the screen rollers. An effect of the technological parameters is presented on the ink transfer in the inking system. The design and the paramet[...]
14
75%
Archives of Foundry Engineering
2019 iss. 2 9--14
EN The goal of this article is non-destructive ultrasonic testing of internal castings defects. Our task was to cast several samples with defects like porosity and cavities (where belongs mostly shrinkages) and then pass these samples under ultrasonic testing. The characteristics of ultrasonic control [...]
15
75%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2019 nr 1 76--81
PL Celem artykułu jest przedstawienie uzyskanych wyników badań dotyczących oceny parametrów technologicznych próbnej produkcji kabanosów tradycyjnych w zakładzie przetwórstwa mięsnego. Produkcja składała się z następujących etapów: przygotowanie surowców, peklowanie, rozdrabnianie, mieszczanie, nadziew[...]
EN The aim of the work was to assess the technological parameters of the trial production of traditional kabanosy in a meat processing plant. The production consisted of the following stages: preparation of raw materials, curing, crumbling, townspeople, stuffing, settling, smoking, baking, and maturing[...]
16
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3E 1441--1446
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu suchego odsiarczania spalin aktywowanymi sorbentami, przebiegającego w niskich temperaturach. Jako sorbent stosowano odpady (pyły) powstające w procesie suchego z nawilżaniem usuwania SO2 ze spalin. Określono wpływ podstawowych parametrów[...]
EN Results are presented of experimental investigation of the dry flue gas desulphurisation (FGD) process at low temperatures using activated sorbents. Solid wastes (ashes) from the dry (with humidification) FGD plant are used as a sorbent. The influence of basic operating parameters on the efficiency [...]
17
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 3 (68) 25--29
PL Na efekty formowania nitek fantazyjnych w jednym procesie produkcyjnym można wpływać poprzez dobór wybranych parametrów tego procesu takich jak prędkość produkcyjna przędzy fantazyjnej, prędkość dostarczania przędzy z efektami fantazyjnymi i prędkość wydrążonego wrzeciona. Obiektem badań była przędz[...]
EN The effects of fancy yarn formation in one process can be controlled by the choice of the main factors connected to this process, like the speed of fancy yarn production, the speed of supply of the effect component, and the speed of the hollow spindles. The object of this study was fancy yarn of com[...]
18
63%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 6 315-321
PL W pracy przedstawiona zostanie propozycja systemu sterowania, wykorzystującego układy sterowania adaptacyjnego oraz dwupołożeniowego do regulacji czynników wzrostu roślin w szklarni. Przedmiotem rozważań będzie budowa i funkcjonowanie warstwy sterowania bezpośredniego oraz warstwy sterowania adaptac[...]
EN The paper proposes a control setup using adaptive and two-position control systems for adjustment of factors determining growth of plants in a greenhouse. Considered issues will include design and functioning of direct control layer and adaptive control layer in adaptive control systems used in a gr[...]
19
63%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 4 275-281
PL W pracy dokonana zostanie krytyczna analiza funkcjonalna aktualnie stosowanych w pieczarkarniach układów sterowania i na tej podstawie określone zostaną mankamenty ich działania. Następnie przedstawione zostaną propozycje zmian, które można wprowadzić do systemu sterowania mikroklimatem w pieczarkar[...]
EN The work will consist of a critical functional analysis of control systems being used in mushroom-growing cellars and weak points of their operation will be determined on such basis. Then proposals of changes that can be entered into the microclimate control system in the mushroomgrowing cellar will[...]
20
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 2 (91) 34-39
PL Badano właściwości wytrzymałościowe dzianin rządkowych wykonanych z dwóch typów przędz - klasycznych: przędz akrylowych używanych do produkcji wyrobów odzieżowych oraz wysoko wytrzymałych przędz poliestrowych używanych do wyrobów technicznych. Próbki wykonano na podstawie opracowanej macierzy zawier[...]
EN The paper presents the results of an extensive investigation regarding the tensile behaviour of knitted fabrics with basic evolutions, made of two types of yarns: classic acrylic yarn (used for garments) and PES HT yarn (used for technical applications). Samples were produced according to an experim[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last