Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametry techniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono zadania i wymagania, jakim odpowiadać powinien przenośnik taśmowy przeznaczony do wysokowydajnych przodków węglowych kopalń podziemnych. Cele te zrealizowano poprzez zaprojektowanie nowoczesnego i wysokowydajnego przenośnika taśmowego, którego parametry techniczne i konstruk[...]
EN Tasks and requirements to be satisfied by a belt conveyor applicable for highly productive coal faces in underground mines have been presented in the paper. The development of a modern heavy-duty belt conveyor characterised by technical parameters and design as described in the paper has provided th[...]
2
100%
Świat Szkła
2003 nr 1 [60] 20-22
PL Winda (dźwig) w budynku ma do spełnienia kilka funkcji. Zainstalowanie jej powinno przede wszystkim ułatwić przemieszczanie się ludzi pomiędzy kondygnacjami. Dobór takich parametrów technicznych, jak: powierzchnia użytkowa kabiny, typ drzwi kabinowych i przystankowych, prędkość jazdy należy dostosow[...]
3
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2007 nr 2(17) 30-33
PL Jakość połączeń zgrzewanych w dużym stopniu zależy od zastosowanej technologii zgrzewania oraz nie w mniejszym od urządzeń, na których zgrzewanie jest wykonywane. Parametry techniczne urządzeń zgrzewalniczych decydują, na ile zalecane technologie zgrzewania, opracowane dla danych elementów i materia[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Kopalnia Węgla Brunatnego 'Bełchatów' jest przedsiębiorstwem wydobywającym węgiel brunatny głównie na potrzeby elektrowni. Przedmiotem eksploatacji jest złoże 'Bełchatów' o łącznych zasobach ca 2 mld Mg. Aktualnie wydobywany węgiel w środkowej części złoża, która ma zasoby bilansowe ca 1,0 mld Mg. W[...]
EN The Bełchatów Lignite Mine is an undertaking where lignite is won mostly to meet the requirements of the mine-mouth power plant. The Bełchatów Lignite Deposit with the total reserves of approximate 2 milliard Mg is exploited. Presently, the central portion of the lignite deposit with about 1.0. mill[...]
5
100%
Izolacje
2019 R. 24, nr 9 98, 100, 102--103
PL Przedmiotem artykułu są hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające. Zostały w nim omówione zasady doboru materiałów wodochronnych. Scharakteryzowano bezspoinowe materiały hydroizolacyjne, materiały mineralne oraz materiaty hybrydowe. Podsumowaniem artykutu jest omówienie najważniejszych parametrów te[...]
EN The article discusses hybrid (reactive) sealing masses. It describes the rules of selection of water insulation materials. It characterises joint-free water insulation materials, mineral materials and hybrid materials. The summary of the article describes the most important technical parameters of i[...]
6
100%
Rynek Instalacyjny
2019 Nr 6 64--66
PL Instalacje hybrydowe to układy wykorzystujące kilka różnych źródeł ciepła. Zazwyczaj łączy się w nich nowoczesne technologie wytwarzania energii z metodami konwencjonalnymi. Odpowiednie połączenie wielu źródeł ciepła zapewniają m.in. zestawy hydrauliczne, które mogą zastąpić bardziej skomplikowane u[...]
7
88%
Świat Szkła
2007 nr 10 [111] 50--55
PL Niniejszy artykuł jest pierwszym z serii, w której Autor postara się usystematyzować wiadomości na temat parametrów stosowanych obecnie przegród szklanych w budownictwie i rozwiązaniach technicznych prowadzących do osiągnięcia tych parametrów. W pierwszej części przedstawione będą podstawowe wiadomo[...]
8
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2006 nr 3 54-57
9
88%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Zasilanie układów przekształtnikowych odbywa się najczęściej za pośrednictwem transformatorów, których parametry są dostosowane do wymagań przekształtników. Firma ELHAND TRANSFORMATORY od kilkunastu lat produkuje transformatory przekształtnikowe typu ET1SB oraz ET3SB. Jest to bardzo obszerna grupa m[...]
10
88%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono konstrukcje i zastosowanie przenośników zgrzebłowych-rurowych opracowanych z końcem lat siedemdziesiątych i produkowanych przez niemiecką firmę 'Schrage' Rohrkettensystem GmbH z Friedburga. Maksymalna długość przenośnika może wynosić 50 m, a wysokość podnoszenia transportowanego mate[...]
EN The design and application of drag-tube- conveyors developed in late seventies and manufactured by German company 'Schrage' Rohrkettensystem GmbH, Friedburg, are presented. The maximum length of the conveyor can reach 50 m, and the elevation height of transported material - 30 m. Circular shape scr[...]
11
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2015 nr 2 62--65
12
88%
Rynek Instalacyjny
2019 Nr 6 62--63
PL Instalacja wody użytkowej to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia technicznego budynków. Ciężko nam sobie wyobrazić funkcjonowanie bez możliwości korzystania z wody. Komfort to jednak nie wszystko. Równie ważnym zagadnieniem, a może nawet istotniejszym, jest nasze bezpieczeństwo - w aspekci[...]
13
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono charakterystykę sztucznych sieci neuronowych opracowanych do prognozowania parametrów nowoczesnych ciągników rolniczych. Przedstawiono dokładność działania modeli, oraz architekturę sztucznych sieci neuronowych. Wśród opracowanych 21 modeli neuronowych znalazło się 16 trzy- i c[...]
EN The paper presents a characteristic of artificial neural networks developed specifically for forecasting parameters of state-of-the-art farm tractors. Accuracy of model performance, and architecture of artificial neural networks were presented. Among 21 developed neural models there were 16 three- a[...]
14
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2010 Nr 2 41-50
PL W niniejszym artykule zdefiniowano podział gaśnic przenośnych ze względu na możliwość wykorzystania do określonych grup pożarów, zastosowany środek gaśniczy, sposób umieszczenia czynnika roboczego, wielkość napełnienia. Ponadto wyjaśniono sposób ich oznakowania stosowany przez producentów oraz przed[...]
EN In the herein article the division of portable fire-extinguishers was defined as regards: the usage for particular types of fires, fire-extinguishing measures made use of, the way of placing a working factor, the size of repletion. Moreover the way of their marking used by producers was explained an[...]
15
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Wykonano analizę porównawczą parametrów dynamicznych pulsatorów podczas doju symulowanego w laboratorium. Badaniami objęto pulsatory do doju przemiennego i jednoczesnego. Do pomiarów wykorzystano zostało urządzenie Pulsotest 4. Otrzymane wyniki w formie wydruków posłużyły do określenia czasu trwania[...]
EN The paper presents a comparative analysis for dynamic parameters of pulsators during milking simulated in a laboratory. The scope of the research covered pulsators for alternate and simultaneous milking. The Pulsotest 4 apparatus was used for measurements. Obtained results in printed out form were u[...]
16
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zaproponowano wskaźniki pozwalające wstępnie ocenić przydatność różnego typu ciągników do pracy w górach. Przeanalizowano wartości parametrów technicznych dla klasycznych ciągników rolniczych, ciągników sadowniczych oraz specjalistycznych ciągników górskich. Wyniki przeprowadzonych analiz ws[...]
EN The paper proposes indexes allowing to carry out preliminary assessment of suitability of various tractor types for operation in the mountains. The research involved an analysis of the values of technical parameters for conventional farm tractors, tractors for fruit farms and specialist mountain tra[...]
17
75%
Wiadomości Górnicze
2012 R. 63, nr 12 737--744
PL W artykule przeprowadzono ocenę wpływu wybranych parametrów technicznych, eksploatacyjnych i cenowych na wskaźniki opłacalności budowy gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy. Analizy dokonano na przykładzie układu CHP z gazowym silnikiem tłokowym lub turbiną gazową zasilanych gazem ziemnym syst[...]
EN The article conducts an assessment of the impact of selected technical, operational and pricing parameters on profitability indicators of construction of gas cogeneration systems of low installed power. The analysis was done on the example of the CHP system with gas engine or turbine fueled with nat[...]
18
75%
Świat Szkła
2014 R. 19, nr 3 50--54
19
75%
Energetyka
2009 nr 11 724-731
PL Przedstawiono referencje RAFAKO S.A. w zakresie instalacji odsiarczania spalin z zestawieniem głównych parametrów technicznych zrealizowanych obiektów. Opisano specyficzne rozwiązania zastosowane przez RAFAKO S.A. na instalacjach odsiarczania spalin
EN Presented are RAFAKO S.A. references in the scope of manufacturing flue gas desulfurizing installations, together with a statement of main technical parameters of the realized objects. Described are specific solutions applied by RAFAKO S.A. in flue gas desulfurizing installations.
20
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2009 nr 3 14-18
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last