Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametry reologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 2 33--35
PL W pracy przedstawiono analizę reologiczną osadu z oczyszczalni z okolic Krakowa. Badane osady należą do płynów nienewtonowskich, lepkoplastycznych, niebinghamowskich, posiadających granicę płynięcia. Wielkość granicy płynięcia osadów rośnie wraz ze wzrostem zawartości związków organicznych. Do opisu[...]
EN The paper deals with rheological analysis of sludge from the waste water treatment plant situated near Cracow. Sewage sludge belongs to non-Newtonian, viscoplastic, non-Bingham fluid. The yield point value increases with the concentration of organic compounds in the sludge (expressed as organic dry [...]
2
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 2 1645--1657
EN Deposits of water and wastewater treatment are dispersed systems of a very complex structure. The properties of this structure are mainly dependent of the phenomena occurring in the processes of the formation of deposits, under the influence of several factors. The use of rheology in water and waste[...]
3
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 2 61--64
PL Przepompowanie osadów ściekowych w ciągu technologicznym oczyszczalni wymaga znajomości parametrów technicznych, jak również dynamicznych w tym parametrów Teologicznych. Podstawowym celem przeprowadzonych badań było określenie własności reologicznych osadów ściekowych pochodzących z dolnośląskich oc[...]
EN Pumping of sewage sludge during wastewater treatment technology requires knowledge of the technical parameters as well as dynamic parameters (rheological parameters). The primary objective of the study was to determine the rheological properties of sewage sludge from sewage treatment plants located [...]
4
75%
Autex Research Journal
2015 Vol. 15, no. 2 123--126
EN The aim of the study was to determine the rheological properties of solutions of two types of sodium alginate in water. Rheological studies were carried out to determine the rheological properties of the spinning solutions. Polymer solutions of different concentrations were obtained. Based on the pr[...]
5
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL Praca opisuje praktyczny sposób wyznaczenia współczynników reologicznych strefy styku warstw nadawy sypkiej modelu wielowarstwowego nadawy [1,2,3] opartego na teorii zderzenia lepko-sprężystego Hertza-Sztajermana. Podaje oryginalny sposób rozdzielenia wartości współczynników tarcia materiałowego dla[...]
EN The paper describes in practical way the method of estimation reological coefficients of contact zone of granular feed layers occurring in a multiplayer model [1, 2, 3] based on the Hertz-Szajerman theory of viscoelastic collision. The research concerns the problem of estimating those coefficients b[...]
6
75%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 5 674--676
PL Przedstawiono wyniki badań parametrów reologicznych cieczy, które posiadają właściwości cieczy newtonowskich a ich lepkość zawiera się w przedziale 2-15 Pa·s. Z wyznaczonego eksperymentalnie masowego natężenia przepływu obliczono szybkości ścinania, jakie mogą wystąpić na stanowisku badawczym. Ponad[...]
EN Com. glucose syrups with a high content of crystd. sugars as well as its equiv. with a low content of crystd. ones and their dild. aq. solns. were tested by using a rotational rheometer (18-50°C, shear rate 1-30 s-1) to identify the Newtonian liqs. with a viscosity 2–15 Pa·s. At 20-24°C, only syrup [...]
7
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Wymagania stawiane materiałom konstrukcyjnym wykorzystywanym w budownictwie sprawiają, że stosowanie klejów w połączeniach powoduje konieczność określenia parametrów reologicznych oraz wpływu czynników zewnętrznych na ich właściwości, jak np. temperatura. W pracy przedstawiono wyniki dynamiczno-mech[...]
EN Requirements for construction materials used in civil engineering make that the use of adhesives in connections results in the necessity to determine rheological parameters and the influence of external factors on their properties, such as temperature. The paper presents the results of dynamic-mecha[...]
8
63%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 9 692--696
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych roztworów soli na hydratację niektórych polimerów stosowanych do sporządzania cieczy wiertniczych. Zaproponowano również metodykę dyspergowania polimerów w solankach o dużej gęstości. Opisano wyniki badań wpływu koncentracji poszczególnych soli [...]
EN Article presents investigation on relationship between brine concentration and hydration polymers used in drilling fluids. A relationship was observed between viscosity of fluid and concentration of brine.
9
63%
Nafta-Gaz
2008 R. 64, nr 9 573-577
PL W praktyce przemysłowej znanych jest wiele środków do usuwania jonów wielowartościowych oraz środków do regulowania parametrów reologicznych i zawartości fazy stałej. Jednak często dochodzi do znacznego wzrostu stężenia jonów wielowartościowych w płuczce, np. powyżej 1000 mg Ca2+/dm3 i wzrostu zawar[...]
EN Article presents investigations on optimization of drilling mud’s compositions to eliminate excessive increase of rheological parameters. Test results show that methods of regulating of drilling muds parameters could be determined experimentally for every mud.
10
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 2 6-9
PL Przedstawiono zależności umożliwiające obliczenie rzeczywistych szybkości ścinania występujących podczas wyznaczania krzywych płynięcia cieczy, których charakterystyki płynięcia można przedstawić równaniami - potęgowym i Binghama. Wykazano, że wprowadzenie proponowanych korekt prowadzi do niższych w[...]
EN The relationships enabling one to calculate real shear rate values occurred during determination of liquid flow curves characterized by the power and Bingham equations are presented in the paper. It was proved that the introduced corrections led to lower values of the consistency index and yield str[...]
11
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
PL Przedstawiono część wyników badań wpływu kondycjonowania na granicę płynięcia, jak również na jej związek z parametrami określającymi stopień odwadniania osadów ściekowych. Granica płynięcia, lepkość, naprężenia styczne są parametrami Teologicznymi przydatnymi w praktyce do kontroli pompowania osadó[...]
EN The article presents the part of the research project on the influence of conditioning on rheological parameters as well as their correlation with the parameters determining the degree of sewage sludge dewatering. The yield point, viscosity, shearing stress are rheological parameters applied for the[...]
12
63%
Drogownictwo
2013 nr 11 344--348
PL Metoda wyznaczania parametrów reologicznych lepkosprężystego modelu Burgersa dla mieszanek mineralno-asfaltowych wykorzystująca wyniki badania pełzania pod obciążeniem statycznym bywa często kłopotliwa. Autorzy artykułu przedstawiają, stosowaną przez nich, metodę wyznaczania tych parametrów na podst[...]
EN The method of determining the rheological parameters of viscoelastic Burgers model for asphalt mixtures, based on the results of creep tests under static load, is often problematic. The authors present the method of determination of these parameters on the basis of dynamic creep test results and usi[...]
13
63%
Agricultural Engineering
2016 Vol. 20, No. 2 133--140
PL W artykule przedstawiono modelowanie matematyczne wyznaczania mocy użytecznej podczas walcowania surowców w szczelinie rolek obrotowych z uwzględnieniem parametrów reologicznych produktu końcowego. Wyznaczenie tych parametrów pozwoli na zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie wydajności oraz zmnie[...]
EN The paper presents mathematical modelling of determining the power output over the rolling materials in the gap rotating rollers taking into account the rheological parameters of the final product. Determination of these parameters will reduce energy consumption, increase efficiency and reduce loss [...]
14
63%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 3 169--176
PL W artykule zaprezentowano możliwość zwiększenia efektywności uszczelniania kolumn rur okładzinowych wskutek obniżenia parametrów reologicznych zaczynów cementowych. Zamierzony efekt został osiągnięty za pomocą obecnie stosowanych dodatków upłynniających oraz innowacyjnych superplastyfikatorów. Bazow[...]
EN This publication presents the possibility of increasing the effectiveness of sealing casings as a result of reducing the rheological parameters of cement slurries. The intended effect is achieved with the currently used plastificators and innovative superplastificators. The samples of cement slurry [...]
15
63%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 8 583--590
PL W artykule zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia specjalistycznych badań laboratoryjnych nad nowymi środkami przeznaczonymi do zaczynów cementowych. Podczas realizacji prac badawczych użyto nowego rodzaju domieszek, których zadaniem było zminimalizowanie wartości filtracji zaczynu cementowego. G[...]
EN This paper discusses the necessity of conducting specialized laboratory tests for new means/agents designed for cement slurries. During the execution of the research, new types of additives were used, in order to minimize the fluid loss of cement slurry. The main purpose of the research presented in[...]
16
63%
Proceedings of ECOpole
2016 Vol. 10, No. 2 775--784
PL Celem prowadzonych badań było wyznaczenie zależności naprężeń stycznych od gradientu prędkości (krzywych płynięcia) osadów ściekowych wstępnie kondycjonowanych polem ultradźwiękowym, a następnie poddanych fermentacji. W procesie sonifikacji zastosowano cztery natężenia fali ultradźwiękowej: 2,2; 2,7[...]
EN Yield point, viscosity, shear stress are technological parameters useful in practice to control the pumping of sludge, flow and other processes related to their processing. Increasing the efficiency of dewatering causes a decrease in their ability to flow through an increase in the limits of flow an[...]
17
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2016 T. 19, nr 4 447--453
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu procesu fermentacji na wartości naprężeń stycznych wstępnie kondycjonowanych polem ultradźwiękowym osadów ściekowych. W procesie kondycjonowania wykorzystano trzy wartości natężenia fali pola ultradźwiękowego: 2,7; 3,2; 3,8 W/cm2. Wstępnie przygotowane próbki osadów[...]
EN The paper presents the effect of the fermentation process on the values of shear stress in the sewage sludge pre-conditioned with ultrasonic field. The sludge samples were fermented in the glass flasks that represented the models of digester chamber. The values of shear stress and rheological models[...]
18
63%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL Zasadniczym celem pracy jest opracowanie metody doboru punktu startowego dla procedur optymalizacyjnych w rozwiązaniu odwrotnym (inverse) dla prób spęczania. Analiza inverse jest skutecznym sposobem interpretacji wyników prób plastometrycznych i znalazła szerokie zastosowanie do wyznaczania parametr[...]
EN Development of the method of generation of the starting point for the inverse analysis of compression tests is the main objective of the work. Inverse analysis is an efficient method of interpretation of results of plastometric tests. It has been widely applied to evaluation of parameters in rheo-lo[...]
19
63%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2010 T. 27, z. 4 721-739
PL Prawidłowe zacementowanie kolumn rur okładzinowych w otworze wiertniczym uwarunkowane jest między innymi optymalnym zaprojektowaniem hydrauliki przepływu zaczynu uszczelniającego w systemie cyrkulacyjnym. W tym celu konieczne jest określenie parametrów reologicznych zaczynu oraz dopasowanie modelu r[...]
EN Right and optimality design hydraulic of flow cement slurry has influence on good grouting drill casing in wellbore. For this purpose is necessary definite rheological parameter cement slurry and checking in rheological fluid model, which best represented characteristic this composition. Type of use[...]
20
51%
Polimery
PL Przedstawiono badania sedymentacyjne, wiskozymetryczne i reologiczne dyspersji wodnych plastizoli PVC z trzema różnymi plastyfikatorami stabilizowane oksyetylenowanym nasyconym alkoholem tłuszczowym ("Rokanol Ł 18"), do których wprowadzono określone ilości rozcieńczalników organicznych. Jako plastyf[...]
EN Sedimentation, viscometric and rheological investigations of aqueous dispersions of PVC plastisols were presented. These plastisols contained three various plasticizers and were stabilized with ethoxylated saturated fatty acid ("Rokanol Ł 18"). Some amounts of organic diluents and solvent were intro[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last