Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametry pracy silnika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Folia Societatis Scientiarum Lublinensis
2000 vol. 9 55-62
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zależności pomiędzy temperaturą i ciśnieniem oleju smarującego a prędkością obrotową wału korbowego silnika w warunkach eksploatacyjnych na przykładzie samochodu ciężarowego STAR 1142. Opracowano wnioski dotyczące zmiennych parametrów pracy silnika po jego uruch[...]
EN The paper presents results of investigation of dependencies between temperature and pressure of engine lubricating oil and crankshaft rotational speed in terms of transport operation on the basis of Star 1142 truck equipped with 359M diesel engine. Some conclusions concerning variable conditions of [...]
2
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1998 z. 56 23-32
PL W opracowaniu przdstawiono wyniki badań zakresu i charaktreu zmienności wybranyvch parametrów pracy silnika samochodu poruszającego się w ruchu miejskim. Ze względu na cykliczny charakter pracy silnika zaproponowano wprowadzenie nowych wskaźników przedstawiajacych zakres zmian wybranej wielkości prz[...]
EN The paper contains the results of tests on the range and type of variation of some chosen operating parameters of the engine working in the city traffic. Because of cyclic work of the engine, the authors propose new factors expressing the variation range of a given parameter for one cycle of the en[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2012 nr 141 41-60
PL W artykule przedstawiono analizę czynników wpływających na moc tłokowego silnika spalinowego. Wyprowadzono zależność pozwalającą wyrazić moc jednostkową silnika jako funkcję kilku zmiennych (parametrów), które poddano szczegółowej analizie w kolejnych podrozdziałach. Stwierdzono, iż wymierny wzrost [...]
EN The paper presents an analysis of parameters impacting the power of an IC engine. A relationship expressing the engine unit power as a function of some variables (parameters) had been found and those parameters had been thoroughly examined in successive subsections. It was found that - for a fixed [...]
4
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2014 Vol. 16, no. 3 407--414
PL Doskonalenie parametrów pracy silnika spalinowego poprzez odpowiednie sterowanie cyklem roboczym wymaga stosowania zarówno prac o charakterze doświadczalnym jak i obliczeniowym. W tym drugim przypadku podstawą wnioskowania są wyniki uzyskiwane z modeli matematycznych. Artykuł przedstawia efektywny o[...]
EN Optimising the performance of an internal combustion engine requires both empirical and theoretical work. The latter involves reasoning based on results yielded by mathematical models. This paper presents a computationally efficient model of the working cycle for a compression ignition engine. The m[...]
5
75%
Logistyka
2014 nr 3 671--679
PL W artykule przedstawiono kierunki zmian silników spalinowych w aspekcie downsizingu. Zdefiniowano i rozróżniono pojęcia downsizingu statycznego oraz dynamicznego. Zaprezentowano sposoby realizowania downsizingu dynamicznego. Zestawiono silniki spalinowe produkowane na początku XXI wieku z silnikami,[...]
EN This paper presents the trends of internal combustion engines in the aspect of downsizing. The concepts of static and dynamic downsizing are defined and distinguished. The ways to implement dynamic downsizing are presented. Set-combustion engines produced at the beginning of the twenty-first century[...]
6
75%
Logistyka
2014 nr 3 61--67
PL W artykule przedstawiono ocenę porównawczą charakterystyk obciążeniowych sporządzonych przy n=1400 obr/min i n=2000obr/min oraz stężeń szkodliwych składników spalin silnika AD3.152UR zasilanego pięcioma paliwami: ON, FAME, B10, B20 i B30. Badania przeprowadzono na hamownianym stanowisku silnikowym w[...]
EN The paper presents comparative assessment of load characteristics taken at n = 1400 rpm and n = 2000 rpm and of the concentrations of harmful components of the exhaust gas from AD3.152UR engine powered by five fuels: diesel oil,, FAME, B10, B20 and B30. The investigations were conducted on the engin[...]
7
63%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 858--867
PL Silnik z zapłonem samoczynnym, wyposażony w dwupaliwowy system zasilania, jest postrzegany jako odpowiedź na wymagające oczekiwania rynku motoryzacyjnego. Jako alternatywne paliwo użyto sprężonego gazu ziemnego (CNG), z racji na jego cechy i konkurencyjną cenę w porównaniu do innych paliw. Punktem w[...]
EN The compressed ignition engine with a dual fuel system is presented as an answer to the changing and demanding market conditions. Compressed natural gas (CNG) was used as an alternative fuel, due to its features and its competitive price compared to the other types of fossil and alternative fuels. T[...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 4 95--101
PL W referacie przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych uszkodzeń okrętowych silników tłokowych na parametry pracy silnika oraz skład spalin. Silników okrętowych nie można zaliczyć do obiektów technicznych o zadawalającej niezawodności. Omówiono w referacie dane statystyczne dotyczące ich awaryjnośc[...]
EN The paper presents the results of research on the impact of selected marine diesel engine damage to the operating parameters of the engine and the exhaust gas. Marine engines can hardly be called technical objects of satisfactory reliability. Statistical information’s on their failure were discussed[...]
9
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wstępnych, które prowadzono na typowym stanowisku dynamometrycznym w hamowni silnikowej. Obiektem pomiarów była jednostka wysokoprężna Fiat 1.3 JTD 16V MULTIJET. Zasadniczym celem eksperymentu było określenie wpływu ozonu na parametry robocze silnika oraz toksyc[...]
EN In this paper are presented the results of preliminary tests which were conducted on a typical dy-namometer of engine test bench. The object of measurements was Fiat 1.3 JTD 16V MULTIJET compression-ignition unit. The primary objective of this experiment was to determine the effect of ozone on engin[...]
10
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 562--567, CD
PL Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu zasilania dwupaliwowego olejem napędowym i gazem ziemnym na wskaźniki indykowane silnika o zapłonie samoczynnym Perkins 1104D-E44TA. Analizie poddano rzeczywiste wykresy indykatorowe sporządzone przy pracy silnika wg zewnętrznej charakterystyki prędkościowe[...]
EN The aim of the article is to analyze and evaluate the effect of dual-fuel feed on diesel and natural gas on Indicated Engine Ignition Indicators Perkins 1104D-E44TA. The actual indicator diagrams prepared during engine operation according to the external speed characteristic in the engine crankshaft[...]
11
63%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 1089--1097
PL W artykule przedstawiono analizę niektórych parametrów konstrukcyjnych i operacyjnych wybranych silników spalinowych i określenie jej znaczenia w kontekście założeń downsizingu silników. Głównym celem analizy było porównanie wytypowanych parametrów, zarówno pod względem aspektów użytkowych, jak i ko[...]
EN This paper presents an analysis of some of the design and operating parameters of selected engines. The main aim of the analysis was the comparison of selected engine parameters, in terms of both the performance and design, that have direct impact on their durability and operation. The calculation p[...]
12
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1339--1345
PL W artykule przedstawiono uzyskane wartości wybranych parametrów procesu spalania zachodzącego w silniku o zapłonie samoczynnym przy zasilaniu paliwami standardowymi i uszlachetnionymi - pochodzącymi od różnych producentów (Orlen, BP, Shell). Badania prowadzono w warunkach statycznej pracy silnika: n[...]
EN The article presents the obtained values of selected parameters of the combustion process in a diesel engine with standard and enriched fuel - from different manufacturers (Orlen, BP, Shell). The study was conducted in conditions of a static engine running (at idle gear) and under the conditions of [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last