Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametry kinetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 69-70
PL Poznanie wpływu temperatury na aktywność enzymu jest bardzo ważne przy optymalnym projektowaniu bioreaktora. W pracy przedstawiono nową metodę wyznaczania parametrów termicznej dezaktywacji enzymów. Algorytm zastosowano do obliczenia energii aktywacji oraz optymalnej temperatury na podstawie użytych[...]
EN Knowledge of the effect of temperature on enzyme activity is very important for optimal design of a bioreactor. In this work, a novel method is proposed to determine parameters of thermal deactivation of enzymes. The algorithm applied for the calculation of activation energies and optimal temperatur[...]
2
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Thermogravimetry and differential thermal analysis were used in the study of the kinetics of non-isothermal sodium acetate's thermal decomposition under an air atmosphere. The diagrams were recorded on a sample mass of 20 mg at temperatures ranging from 20 to 600°C. Five different heating rates were[...]
3
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2014 Vol. 19, no. 4 783--793
EN The study is focused on determining the errors in output kinematic parameters (position, velocity, acceleration, jerk) of entire links or their selected points in complex planar mechanisms. The number of DOFs of the kinematic system is assumed to be equal to the number of drives and the rigid links [...]
4
100%
Chemical and Process Engineering
2017 Vol. 38, nr 1 135--145
EN Experimental investigations and numerical simulations have been conducted in this study to derive and test the values of kinetic parameters describing oxidation and gasification reactions between char carbon and O2 and CO2 occurring at standard air and oxy-fuel combustion conditions. Experiments wer[...]
5
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Przedstawiono wyniki badań procesu sieciowania dwóch komercyjnych jednoskładnikowych żywic epoksydowych oferowanych przez firmę „New Era Materials" o różnej reaktywności. Zmiany zachodzące podczas tego procesu obserwowano śledząc zmiany ciepła właściwego za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej[...]
EN The results of curing process of two commercial one-component epoxy resin exhibiting various reactivity (product by "New Era Materials", Poland), has been presented. Using differential scanning calorimetry and stress rheometry ARES (viscosity changes) allowed to determine kinetic parameters of curin[...]
6
84%
Chemical and Process Engineering
2013 Vol. 34, nr 1 121--137
EN The demand for a net reduction of carbon dioxide and restrictions on energy efficiency make thermal conversion of biomass a very attractive alternative for energy production. However, sulphur dioxide emissions are of major environmental concern and may lead to an increased corrosion rate of boilers [...]
7
84%
Archiwum Motoryzacji
2007 Nr 3 227-246
PL W artykule opisano prace koncepcyjne i badawczo-rozwojowe, których celem było opracowanie nowych rodzajów mechanizmów różnicowych o charakterystykach działania sterowanych stosunkiem lub różnicą prędkości kątowych ich członów napędowych. Głównym założeniem nowych rozwiązań było zastosowanie mechanic[...]
EN In the article the conceptual and research and development work on differentials is described. The aim of this work is to elaborate new kinds of differentials with the operation characteristics controlled by ratio or difference of angle speeds of their drive elements. Main assumption of new solution[...]
8
84%
Rynek Energii
2012 Nr 6 113--118
PL Kinetyczny opis spalania pyłu węglowego z powietrzem jest skomplikowanym procesem. Dokładny opis matematyczny owego procesu wymaga szczegółowych analiz. Obecny stan wiedzy na ten temat pozwala nam precyzyjnie opisać kinetykę prostych reakcji chemicznych, na przykład jednorodnego spalania mieszaniny [...]
EN Thermokinetic description of coal combustion is a very complex process and its detailed description is very difficult due to composition of coal and different process conditions. The Drop Tube Test Facility enables observation of thermokinetics of heterogeneous oxidation of pulverized coal and subse[...]
9
84%
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
2002 Vol. 22 53-73
PL W pracy opisano termicznie stymulowane przewodnictwo (TSC) i luminescencję (TSL) za pomocą ogólnie przyjętego modelu pułapkowania i rekombinacji w izolatorze stosując przybliżenie kwazi-równowagi. Opierając się na tych założeniach zaproponowano metodę wyznaczania gęstości głębokich pułapek elektrono[...]
EN Thermally stimulated conductivity (TSC) and luminescence (TSL) are described assuming conventional model of trapping and recombination in an insulator and the quasi-equilibrium approximation. Using these assumptions the method for determination of the relative density of inactive deep traps from the[...]
10
84%
Journal of Sustainable Mining
EN Purpose The aim of the research presented in this paper was to determine the values of the kinetic parameters of coal pyrolysis from two areas of the planned experiment, UCG, i.e. the Barbara Experimental Mine of the Central Mining Institute and the Wieczorek Mine. Methods The thermal decomposition [...]
11
84%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 1 800--814
PL Końcowym produktem procesu biostabizacji jest stabilizat, czyli odpad stały, który po biologicznym przetworzeniu, spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012, poz. 1052). Aby określić stopień stabil[...]
EN Final product of waste biostabilization process is stabilized organic fraction. It is a solid waste, after biological process, which perform requirements of actual law regulation (Dz.U. z 2012, poz. 1052). To determine stabilization of waste degree (in practice decomposition of organic matter degree[...]
12
84%
Environment Protection Engineering
2017 Vol. 43, nr 4 243--252
EN The sorption kinetics of Cd(II) ions on the biosorbent which is waste in wine production has been investigated. The sorption process took place relatively quickly, enabling one to achieve equilibrium within a period of 15–20 min only, depending on initial concentration of the sorbate. Kinetic models[...]
13
84%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3E 1321--1326
PL Przeprowadzono badania termograwimetryczne osadów ściekowych w celu określenia ilości uwalnianych produktów gazowych w zakresie temperatur 30-1000 °C i wyznaczenia parametrów kinetycznych reakcji zachodzących podczas rozkładu termicznego. Badania wykonano w atmosferze argonu symulującej warunki panu[...]
EN Thermogravimetric investigations of sewage sludge were carried out to determine the amount of released gas products in the temperature range from 30 to 1000 °C and to specify the parameters of kinetic reactions that took place during thermal degradation. The investigations were performed in the atmo[...]
14
67%
Ochrona Środowiska
PL Jednym z akceptowanych rozwiązań technologicznych mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych jest wielkościowa waloryzacja ustabilizowanej frakcji podsitowej o kodzie 190599, przez jej przesianie na sicie w celu wydzielenia dwóch frakcji – o uziarnieniu 20÷80 mm (o kodzie 190599) or[...]
EN One of the accepted technological solutions used in mechanical-biological waste treatment is screening of stabilized undersize fraction (code 190599) through a sieve to separate two fractions with the grain size of 20–80 mm (code 190599) and < 20 mm (code 190503 – compost that fails to comply with r[...]
15
67%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 7 1445-1448
16
67%
Environment Protection Engineering
EN The feasibility of aluminum powder (with particle size of 75–150 μm) for nitrate removal from aqueous solutions has been investigated. Adsorption was examined in function of initial nitrate concentration, contact time, pH and influence of other interfering anions. Maximum nitrate removal occurred at[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last