Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametric optimization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Electrical Engineering
EN A numerical method is developed for estimation of temperature distributions inside tissues heated by external RF hyperthermia with external circular coil. The computational method relies on a solution of electromagnetic field problem in sinusoidal steadyt state. The heat transfer problem is treated [...]
2
100%
Journal of Mathematics and Applications
2006 Vol. 28 161-184
EN In this work we study the parametric family of the minimization problems f (b, x) → min, x ∈ X on a complete metric space X with a parameter b which belongs to a Hausdorff compact space Β. Here f(•,•) belongs to a space of functions on Β x X, say Μ, endowed with an appropriate metric. We study the s[...]
3
100%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2003 T. 22, z. 3 245-245
EN The method of synthesis of passive vibroinsulation linear systems, understood as a parametric optimization process of the „minimax" type, of the n-mass set of particles connected with each other by the system of elastic elements, is presented in the paper. Requirements concerning: mass of a vibroins[...]
4
100%
Archives of Control Sciences
EN In the paper the problem of parametric optimization of a linear neutral system with two delays accomplished with respect to the integral quadratic performance index is formulated and solved. A method of computing the value of performance index relies on determining such a Lyapunov functional defined[...]
5
100%
Archives of Control Sciences
2013 Vol. 23, no. 2 131--143
EN In this paper a parametric optimization problem for a linear neutral system with two delays with an integral quadratic performance index is formulated and solved. The method of computing of a performance index value bases on determining of a Lyapunov functional defined on a state space such that its[...]
6
75%
Archives of Electrical Engineering
EN This paper presents a method of selection of regulator parameters in a control system using evolutionary algorithm. The control system has one PI controller and one hysteresis controller. The value of the proportional band and the value of the Integral time were defined by evolutionary algorithms. T[...]
7
75%
Studia Informatica
2013 Vol. 34, nr 2A 263--274
PL Artykuł opisuje koncepcję operacji na rynkach kapitałowych, w szczególności instrumentów pochodnych, opartą na parametryzowanej rodzinie reguł decyzyjnych. Dobór parametrów reguł odbywa się na drodze wielopoziomowej optymalizacji, co prowadzi do systemów o strukturze hierarchicznej. Przedstawiono em[...]
EN The paper describes concept of operations on capital markets based on the parameterized family of decision rules. Selection of rules is carried out by multilevel optimization, which leads to a system with hierarchical structure. An empirical evaluation of proposed method is presented, together with [...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 9 142-152
PL Przedstawiono zagadnienie pomiaru sygnałów okresowych, w systemie pomiarowym, w którym warunki pomiaru determinują dynamikę czujników. Czujniki mają zmienne w czasie i okresowe właściwości. Badany system pomiarowy ma strukturę równoległą. Dwa równolegle pracujące tory pomiarowe posiadają, każdy, wła[...]
EN The question of the measurements of periodical signals is presented, in the measurement system in which the conditions of the measurement environment determine the dynamics of sensors. The sensors become time-varying and periodical objects. The studied measurement system has the parallel structure. [...]
9
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2013 R. 110, z. 1-M 237--244
PL W artykule przedstawiono zastosowanie metody elementów skończonych w optymalnym projektowaniu nakrętki z rowkiem w powierzchni czołowej. Opisano zagadnienia rozkładu obciążenia na gwincie w połączeniu śrubowym oraz modelowania MES połączeń gwintowych. Sformułowano zadanie optymalizacyjne, którego ce[...]
EN The paper presents an application of finite element method in the optimal design of the nut with a groove in the end-face. There were described issues of the load distribution and FEM modeling of threaded connections. The optimization problem was formulated with the aim of obtaining the uniform load[...]
10
75%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2006 T. 10, z. 2 119-131
PL Rozważane jest zagadnienie projektowania obserwatora pełnego rzędu dla systemu o kilku obserwowalnych wyjściach. Proponowane jest połączenie metody ustawiania konkretnych wartości własnych z optymalizacją przyjętego wskaźnika jakości. Prezentowane są dwa wskaźniki jakości (16) i (25) wraz z uzasadni[...]
EN Problem of full rank observer design for multi output systems is considered. Joining of pole placement and optimization of chosen performance index are proposed. Two performance indexes (16) and (25) are presented along with reasoning for their application. Results are illustrated on the example of [...]
11
75%
Elektrotechnika i Elektronika
PL Artykuł przedstawia metodykę rozwiązania problemu cyfrowego pośredniego sterowania połowo zorientowane (IFOC) silnikiem indukcyjnym i utworzenia praktycznego układu realizacji tego sterowania. W optymalizacji parametrycznej regulatora prędkości wykorzystano znormalizowane wielomiany Bessela. Omówion[...]
EN The article presents the methodology of the solution of digital indirect field oriented control (IFOC) problem of the induction motor and design of the practical realization of this control. Normalized Bessel polynomials were used in the parametric optimization of the velocity controller. The struct[...]
12
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy dokonano identyfikacji ciosu mae-geri i przedstawiono optymalne charakterystyki sterujące modelu biomechanicznego uzyskane za pomocą optymalizacji parametrycznej. Parametryzacji zostały poddane prędkości uogólnione modelu. Ich wartości początkowe obliczono na podstawie analizy kinematycznej [...]
EN Identification and an inverse dynamic parametric optimization method for solving optimal control problems involving planar biomechanical linkages is presented. The method is applied to minimize the performance time of a mae-geri kick. Parameterized generalized velocities as design variables and sequ[...]
13
63%
Studia Informatica
PL Artykuł przedstawia propozycję projektowania strategii działania na rynkach kapitałowych, w szczególności na rynkach terminowych. Metoda polega na dwupoziomowej optymalizacji parametrycznej. Na drugim poziomie stosowana jest metoda ważonego uśredniania, gdzie dobór wag odbywa się na podstawie minima[...]
EN This paper presents the design of strategy proposed for the capital markets, especially futures markets. The method is based on two-level parametric optimization. On the second level is used the weighted averaging method, where the choice of weights is based on the minimization of functional. The ef[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 z. 14 101-104
PL Wagon cysterna do transportu materiałów sypkich składa się z dwóch powłok stożkowych jako zbiornika, poziomej ramy i płyt mocujących. Obciążenie stanowią ciężar pojazdu i ładunku oraz siły poziome rozciągające lub ściskające. Analiza wytrzymałości i stateczności bazuje na metodzie elementów skończon[...]
EN The cistern-wagon for granular substances transportation consists generally of two coupled conical shell as a tank, a horizontal frame and supporting plates. The loading state includes weight of the structure and weight of medium, and also horizontal tension or compression forces. The strength and s[...]
15
63%
Studia Informatica
PL W artykule przedstawiono system rozproszonej realizacji zadania optymalizacji parametrycznej pracujący w architekturze nadzorca-wykonawcy. Zastosowanie technologii DCOM firmy Microsoft w omawianym systemie pozwoliło na komunikację programu nadzorcy i komponentów-wykonawców, uruchomionych w różnych w[...]
EN This article presents distributed system of execution a parametric optimization task, based on master-workers architecture. The Microsoft DCOM technology was used for communication between these elements of the system which all should be run on different nodes of LAN. The efficient advantages of the[...]
16
63%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2006 nr 1 17-22
17
63%
Archives of Control Sciences
2013 Vol. 23, no. 2 213--228
EN The controller synthesis problem of the motor torque is presented. The tuning of the II2 controller parameters of the electromagnetic motor torque is introduced. The results are obtained by applying the weighted sensitivity method (nominal performance) which is the optimization in H∞ space. The wate[...]
18
63%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W artykule przedstawiono tworzenie nieregularnych struktur kratownicowych. Prowadzono proces optymalizacji z użyciem modelu CAD na przykładzie przyjętego elementu. Ustalono możliwość realizacji zadania za pomocą jednego niezmodyfikowanego narzędzia projektowego. Opracowano metodę tworzenia nieregula[...]
EN This paper discusses generation of lattice structures with non-uniform shape and their optimization in a computer aided design (CAD) model of an exemplary part. Feasibility of encapsulating the whole process within one off-the-shelf CAD suite is analyzed. A method of design of lattice structures of [...]
19
63%
Elektrotechnika i Elektronika
2001 T. 20, z. 1 22--29
PL W artykule przedstawiono przegląd metod obliczania całki z kwadratu błędu dla układów dynamicznych skończenie wymiarowych. W szczególności omówiono metody: Lapunowa, Krasowskiego, operatorową (James, Nichols, Philips) oraz wyznaczenie tejże całki jako funkcji wyznaczników Hurwitza.
EN In thepaper a review of the analytical methods of calculation of the integral square error is presented. In the first part the methods deal with finite-dimensional dynamic systems. In the second part the methods concern the infinite-dimensional dynamic systems such as systems with time-delays or sys[...]
20
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The relation between extremal values of the error and the coefficients of its differential equations is one of the central problems of control systems in chemical industry, becouse extremal values of the error sometimes cause serious damages to the environment or to the system itself. Analytical for[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last