Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paliwo LPG
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
PL W zakładzie Silników Spalinowych i Pojazdów Politechniki Radomskiej wykonano badania trwałościowe dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego LPG. Wynik badań elementów układu tłokowo -korbowego porównano z przypadkiem zasilania standardowego olejem napędowym. Stwierdzono większe wartośc[...]
EN Durability tests dual fuel Diesel engine fuelled with LPG have been performed in Radom University of Technology. Test results were compared to engine fuelled with standard fuel. During tests the piston was damaged. Damage reason was explained as well fast wears of some engine parts. Also there were [...]
2
86%
Logistyka
2014 nr 6 6895--6906
PL Niniejszy artykuł przedstawia przegląd rozwiązań konstrukcyjnych instalacji gazowych LPG montowanych w pojazdach. Zwrócono szczególną uwagę na proces ewolucji tych systemów pod względem technicznym poszczególnych jej elementów składowych. W pracy przedstawiono techniczno prawne aspekty normujące zas[...]
EN This article presents an overview of design solutions LPG gas installations mounted in vehicles. Special attention is put on the technically evolution process of these systems and its individual components. In this paper were introduced legislation and construction requirements that are required dur[...]
3
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 679-687
PL Paliwo w postaci gazu LPG jest obecnie główny alternatywnym paliwem wykorzystywanym powszechnie do zasilania pojazdów. W Polsce powstanie ogólnodostępnego rynku gazu LPG przypada na lata 90' XX w. Koniec XX w. i początek XXI w. to dynamiczny rozwój rynku LPG. Od roku 2005 obserwowana jest stabilizac[...]
EN LPG fuel currently is the main alternative fuel used to supply of vehicles. The LPG market was come into being in the 90's twentieth century in Poland. The end of the twentieth century and the beginning of the twenty-first century was characterized by dynamic development of the LPG market. LPG marke[...]
4
86%
Logistyka
2014 nr 6 5192-5200
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zmodyfikowanego silnika o ZS do zasilania LPG z zastosowaniem zapłonu iskrowego. W ramach badań przeanalizowano wpływ stopnia sprężania na osiąganą sprawność ogólną silnika oraz jego moment maksymalny. Przeanalizowano także wpływ regulacji kąta wyprzedzenia zapł[...]
EN In the paper the investigation results of modified compression ignitron engine to LPG fuelling with spark ignitron are shown. During the investigation the influence of compression ratio on overall efficiency and maximum torque has been analyzed. The influence of advance angle regulation on basic com[...]
5
86%
Technical Transactions
PL W artykule przedstawiono rezultaty eksperymentu termicznej utylizacji odpadów gumowo-kompozytowych w pęcherzowym złożu fluidalnym zasilanym paliwem gazowym LPG. Podczas procesu dokonywano pomiaru temperatury złoża oraz analizy składu spalin jak CO, VOC, SO2, NOx oraz HCl. Proces współspalania materi[...]
EN This paper presents experimental results relevant to the thermal utilisation of rubber wastes. The investigation employed a laboratory-scale bubbling fluidised bed combustor, (BFBC) running on liquefied petroleum gas with quartz sand as the inert bed material. When rubber samples (tyre fragments) we[...]
6
72%
Journal of KONES
PL Zużycie paliwa jest jednym z podstawowych czynników branych pod uwagę w eksploatacji pojazdów. Ważne jest zarówno zużycie aktualnie występujące w eksploatacji jak i prognozowane w dłuższej perspektywie czasowej. Istotne jest bowiem pytanie jak długo eksploatowany powinien być pojazd by miało to uzas[...]
EN Fuel consumption is one of the base variables to take into account in car's exploitation. Important are current and future fuel consumption. Fundamental ąuestion is how time of car 's exploitation is economically grounded. In case of exploitation of the cars' fleet not fewer important is fleet's cos[...]
7
72%
Logistyka
2015 nr 4 1877--1884, CD2
PL Analiza składu spalin silników spalinowych o zapłonie iskrowym (ZI), jako jedno z wielu narzędzi wykorzystywanych w diagnostyce silników, wraz z rozwojem ich konstrukcji, zmieniła zakres możliwego wykorzystania. Według niektórych opinii, po wprowadzeniu systemów diagnostyki pokładowej standardu OBD [...]
EN Analysis of the composition of the exhaust gases of internal combustion engines with spark ignition (ZI), as one of many tools used in the diagnosis of engine, with the development of their design, changed the range of possible uses. According to some opinion, after the introduction of the standard [...]
8
72%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 872--878
PL W artykule porównano dwie instalacje włoskiej firmy BRC przystosowujące silniki z bezpośrednim wtryskiem benzyny do zasilania gazem płynnym LPG (gaz skroplony). Pierwsza to instalacja wtrysku pośredniego lotnej fazy gazu do kolektora dolotowego, która obecna jest na rynku od kilku lat. Druga instala[...]
EN The article compares two installation of Italian BRC manufacturer adopting engines with direct fuel injection to supply liquid LPG (Liquified Petrolum Gas). The first is an installation of indirect injection volatile gas phase to the intake manifold, which has been presented on the market since seve[...]
9
72%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 711--715, CD
PL W artykule przedstawione są wyniki badań dwupaliwowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym w zakresie wpływu położenia wtryskiwacza paliwa LPG w kolektorze dolotowym na sprawność, zawartość składników w spalinach oraz podstawowe parametry procesu spalania. W trakcie badań przyjęto trzy różne [...]
EN The paper presents results of investigation on a dual-fuel compression ignition engine concerning the effect of LPG injector position in the manifold on efficiency, exhaust emissions and basic combustion pa-rameters. In the course of investigation, three various injector positions were studied. The [...]
10
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 1/82 85--100
PL W artykule opisano wyniki analiz procesu spalania w silnikach zasilanych dwupaliwowo, które miały na celu określenie zjawisk mogących doprowadzić do zmniejszenia trwałości silnika lub jego uszkodzenia. Przyczyną tych niepożądanych zjawisk, do których można zaliczyć: stuk oraz twardą pracę silnika, j[...]
EN The paper presents results of analysing of the combustion process in a dual-fuel compression ignition engines in order to determine phenomena that may contribute to engine failure or lower durability. Such undesirable phenomena as engine knock and “hard” work result from the increase of combustion r[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last