Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 147
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pH
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL W praktyce laboratoryjnej bardzo często zachodzi konieczność zapewnienia stałej wartości pH w badanym układzie. Środkami, które umożliwiają utrzymanie stabilnego pH są roztwory buforowe. W artykule omówiono podstawowe, klasyczne układy buforujące, a także trendy we współczesnej ,,chemii buforów".
2
89%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 8 24-27
3
89%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 127-128
4
75%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 32 85--94
PL Przedstawiono podsumowanie wyników wieloletnich badań stopnia zakwaszenia wód opadowych prowadzonych w siedmiu punktach zlokalizowanych wokół Bielska-Białej. Na każdym ze stanowisk czas badań wynosił około jednego roku. Badania prowadzono w latach 2002-2010. Zakres pH wód opadowych wahał się w grani[...]
EN In the paper results of long-term studies on acidification of water precipitation conducted in seven research points located near Bielsko-Biała were introduced. In each point period of study lasted ca. 1 year. The research was performed in the years 2002-2010. The range of pH of precipitation varied[...]
5
75%
Inżynieria Ekologiczna
2010 Nr 22 25-33
PL Przeanalizowano zmiany w zakwaszeniu gleby długotrwałego (41 lat) doświadczenia nawozowego w Czarnym Potoku koło Krynicy. Wartości pH gleby serii bez wapnowania były modyfikowane przez rodzaj i poziom nawożenia mineralnego. Największe zmiany pH gleby miały miejsce w pierwszych kilku latach trwania d[...]
EN Changes in the soil pH were analysed in the period of three liming rotations in the long-term (41 years) fertilizing experiment in Czarny Potok near Krynica. The value of the soil pH in the series without liming depended on the kind and level of fertilization. The biggest changes in the soil pH were[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2007 nr 135 (15) 122-132
PL W publikacji przedstawiono ocenę zakwaszenia wód zbiorników pojezierza "antropogenicznego" w oparciu o wartości pH i potencjału redoks oraz potencjału neutralizacji. Wskazano na fakt, że zmiany wartości pH w przydennych warstwach wód zbiorników "pozostałych" i acidotroficznych nie odpowiadają rzeczy[...]
EN The acidification of waters of "antrophogenic" lake district reservoirs using pH- value, redox potential and neutralization potential is described. The changes of pH value in bottom layers of waters are opposite to the changes of NP. The most accidified reservoirs in the group "others" and the most [...]
7
75%
Analityka : nauka i praktyka
2008 nr 1 6-10
8
75%
Inżynieria Rolnicza
2004 R. 8, nr 5 23--29
PL W pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu scharakteryzowanie zmian impedancji i pH mięsa wołowego poddanego elektrostymulacji oraz określenie zależności między tymi wielkościami, w czasie przechowywania chłodniczego, w zależności od płci zwierząt. Materiał doświadczalny stanowiło mięso jał[...]
EN This paper presents the results of the research the aim of which was to characterise the changes of impedance and ph of stimulated beef and relate these quantities during the cold storage in dependence of animal sex. The experimental material was meat derived from heifers and young bulls (longissimu[...]
9
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 3 2725--2737
EN The main objective of this paper was to compare efficiency of electrocoagulation and metal dissolution methods in orthophosphate removal from synthetic wastewater at 7.0 and 8.0 pH. The research was conducted with usage of steel electrodes with 1414 cm2 contact surface, which were corrodi[...]
10
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Przeprowadzono elektrochemiczne badania zachowania się telluru w roztworach kwasu azotowego(V) o pH 2,0 i 2,5. Produktami utleniania telluru przy potencjałach powyżej 200 mV (wzgl. NEK) są słabo rozpuszczalne związki TeO2 i H2TeO3. TeO2 i H2TeO3 ulegają wtórnemu rozpuszczaniu w roztworze kwaśnym z u[...]
EN Electrochemistry of tellurium stationary electrode was studied in nitric acid solutions of pH 2.0 and 2.5. Two sparingly soluble products were formed at potentials above 200 mV (SCE): TeO2 and H2TeO3. H2TeO3 and TeO2 could dissolve to HTeO+2 under acidic electrolyte, but this process was hindered at[...]
11
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 1-2 24-26
PL Autorzy przedstawili uzysk najcenniejszych elementów mięsa strusiego, grubość mięśni i zmierzone wartości pH po 36 godzinach po uboju. Ze względów kulinarnych za najcenniejsze uznali mięśnie o nazwie (w kolejności): wachlarz, zrazówka wewnętrzna, muszla, polędwiczka oraz polędwica. Autorzy stwierdzi[...]
EN The authors presented the yield of the most important element of ostrich meats, thicknes of muscles and pH measured values after 36 hours after the slaughter. From gastronomical aspects the muscles acknowledged as the most important are as follows: fan, inside strip, oyster, back tenderloin and top [...]
12
71%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN Monitoring data on water pH are presented for the period between 1972 and 2009 from the sampling stations Längden and Storgadden, at the entrance to the Gulf of Finland, Baltic Sea. The overall pH in the area ranged from 9.2 to 7.4, on average 8.1, and showed a significant decreasing trend during th[...]
13
71%
Polish Journal of Ecology
EN Ciliate communities of 16 midforest humic lakes (Masurian Lakeland, Poland) were examined in relation to abiotic (pH, calcium, conductivity) and trophic (chlorophyll a, total phosphorus) parameters. Studies were carried out in pelagial and littoral zones twice a year: in spring and summer 1997. In m[...]
14
71%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2015 Vol. 48 32--36
EN The dissociation constants of some derivatives of quinoline have been determined by Calvin Bjerrum pH titration method in DMF–water (60:40 v/v) mixture at 308.15 K. It is observed that dissociation constant depends on the substituents present in the compound.
15
71%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Stability of silver nanoparticles strongly influences the potential of their application. The literature shows wide possibilities of nanoparticles preparation, which has significantly impact on their properties. Therefore, the improvement of AgNPs preparation plays a key role in the case of their pr[...]
16
71%
Materials Science Poland
2014 Vol. 32, No. 1 107--111
EN Silver colloidal nanoparticles were prepared according to the chemical reduction method in which the ascorbic acid was used as a reducing agent and sodium citrate as a stabilizing agent. The absorption spectra of all prepared samples obtained using the UV-Vis spectrophotometer showed a surface plasm[...]
17
63%
Journal of Water and Land Development
2009 no. 13a 53-69
PL Przedstawiono wyniki badań chemicznych opadów atmosferycznych, opartych na wieloletnich obserwacjach (1992-2007), prowadzonych w Wielkopolskim Parku Narodowym (WPN) i porównano z rezultatami badań monitoringowych stacji, będących w europejskiej sieci EMEP. Stwierdzono, że w tym czasie pH opadów uleg[...]
EN The results are presented of chemical studies on precipitation based on multi-year observations (1992-2007) carried out in the Wielkopolski National Park (WNP). They are compared with the monitoring data obtained by stations grouped in the European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP) network.[...]
18
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Stale zwiększające się zanieczyszczenie atmosfery powoduje coraz większe zainteresowanie gospodarki i nauki ilością substancji znajdujących się w atmosferze oraz doprowadzanych z powrotem na powierzchnię ziemi. Spośród tych ostatnich duże znaczenie mają substancje zawarte w wodzie opadowej, gdyż w p[...]
EN Constantly rising pollution of the atmosphere causes an increasing interest of economists and scientists in the amount of substances present in the atmosphere and that delivered to the ground. Among the latter there are substances dissolved in rainwater and hence easily transported to surface waters[...]
19
63%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2010 Vol. 44 115-126
PL Pomiary pH i potencjału redox (za pomocą elektrody platynowej) podczas nieutleniającego ługowania kwasem siarkowym pozwalają równocześnie określić kinetykę oraz zmiany parametrów elektrochemicznych zachodzących w roztworze podczas prowadzonego procesu. W czasie rozkładu węglanów za pomocą kwasu siar[...]
EN Simultaneous measurements of pH and redox potential using a platinum electrode as well as poten-tial of copper sulphide electrodes during non-oxidative leaching of Lubin shale middlings with sulfuric acid have been applied to determine leaching kinetics and to evaluate its electrochemical parameters[...]
20
63%
Nafta-Gaz
2008 R. 64, nr 12 877-881
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zmian kwasowości kondensatu wodnego w warunkach otworopodobnych dla zróżnicowanych wartości ciśnienia cząstkowego CO2 oraz różnych wartości temperatury. Badania prowadzono na czystym CO2 oraz na rzeczywistych gazach o różnych zawartościach CO2 pobranych z odwier[...]
EN The findings of changes in acidity water condensation in simulation to well hole conditions for miscellaneus values of CO2 partial pressure and various values of temperature were submitted in this article. Laboratory tests were made in pure CO2 and real gases with different contents of CO2 which wer[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last