Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  płynięcie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
1998 Vol. 5, nr 2 173-183
EN In this paper we discuss sparse matrix computational methods, and their parallel implementations, for evaluating matrix-vector products in iterative solution of coupled, nonlinear equations encountered in finite element flow simulations. Based on sparse computation schemes, we introduce globally-def[...]
2
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
1998 Vol. 5, nr 4 389-398
EN The axisymmetric flow of a viscous fluid and heat transfer in a pipe filled with porous media driven by suction at the pipe wall is examined. For low suction Reynolds number flow, asymptotic solutions are developed. Using MAPLE, the solution series is extended and a bifurcation study is performed. O[...]
3
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 5 11-13
PL Przedstawiono metody wyznaczania granicy płynięcia i lepkości emulsji kosmetycznych przy wykorzystaniu reowiskozymetru Haake RS 75. Wykazano, że wartości granicy płynięcia kosmetyków mogą być stosowane jako kryterium jakości tych produktów.
EN Methods for the determination of viscosity and flow limit of cosmetic emulsions using the rheoviscomiter Haake RS 75 are presented. It was proved that values of fiow limit can be employed as a criterion for the estimation of quality of these products.
4
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Celem pracy była symulacja płynięcia cząstek grafitu podczas wypełniania wnęki formy odlewniczej suspensją kompozytową na osnowie stopu AlMg10. Modelowano płynięcie suspensji odlewanej do formy wykonanej przy użyciu masy formierskiej ze spoiwem olejowym. W sposób graficzny przedstawiono rozmieszczen[...]
EN The purpose of the work has been simulation of graphite particles movement during the filling of the mould cavity with composite suspension basedonAlMg10 alloy matrix. The suspension flow in the oil sand mould has been considered. A series of figures presents the arrangement of the graphite particle[...]
5
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Celem pracy była ocena płynięcia i krzepnięcia stopu AlMg10 podczas wypełniania wnęki formy odlewniczej w spiralnej próbie lejności. Ocenę tę przeprowadzono na podstawie symulacji komputerowej wypełniania wnęki formy i krzepnięcia odlewu, wykonanej przy użyciu programu Nova Flow and Solid. Modelowan[...]
EN The purpose of the work has been the evaluation of flow and solidifying of AlMg10 alloy during the mould cavity filling in the spiral castability test. This evaluation has been performed on the basis of computer simulation of the mould cavity filling and the solidifying of the casting held by means [...]
6
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Celem pracy była ocena krzepnięcia stopu AlMg10 podczas płynięcia w kanale formy odlewniczej. Na podstawie pomiaru temperatury metalu podczas płynięcia i krzepnięcia w spiralnej wnęce formy piaskowej obliczono pole prędkości i temperatury. Wykonano symulację krzepnięcia badanego stopu dla warunku ca[...]
EN Estimation of the AlMg10 alloy solidifcation process occurring during its fow in the casting mould channel were the aim of the work. On the basis of metal temperature measurement during fow and solidifcation in a spiral cavity of the sand mould the velocity and temperature felds were calculated. The[...]
7
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono analizę płynięcia cząstki grafitu podczas wypełniania wnęki formy ciekłą suspensją kompozytową. Celem analizy było przede wszystkim określenie zasiągu cząstki podczas płynięcia w ciekłym stopie AlMglO. Problem jest istotny, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo opadania lub wy[...]
EN The work presents an analysis of the graphite particle drifting during the process of filling the mold cavity with liquid composite suspension. The performed analysis has been aimed to determining the range of the particle drifting in liquid AlMglO alloy. The problem is essential because of the dang[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2002 Nr 54 75-82
PL W artykule przedstawiono analizę rozkładu naprężeń w procesie uplastyczniania cienkiej warstwy drewna. Zagadnienie rozwiązano w oparciu o hipotezę granicznej energii odkształcenia postaciowego Hubera-Misesa-Hencky'ego. Cel osiągnięto rozwiązując układ równań plastyczności dla warstwy porowatej i ort[...]
EN The article presents the analysis of stress distribution in the process of plasticization of a thin layer of wood. The solution of the formulated problem was found on the basis of the Huber-Mises-Hencky hypothesis of ultimate energy of non-dilatational strain. The aim was reached by solving a set of[...]
9
63%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 22 272-277
PL W pracy przedstawiono kinetykę krzepnięcia stopu AIMg10 podczas płynięcia w kanale formy z uwzględnieniem przechłodzenia. Oceniono wpływ przechłodzenia metalu na krytyczny udział fazy stałej, przy którym ustaje płynięcie. Porównano krzepnięcie stopu przy rzeczywistej szybkości stygnięcia i dla warun[...]
EN Solidification kinetics of the AIMg10 alloy during flowing in mould channel taking supecooling into accout was presented in this paper. Effect of metal supercooling on critical fraction of solid phase which flowing stop was estimated. Solidification of examined alloy et real cooling rate and equilib[...]
10
63%
Archives of Metallurgy
PL Podstawowy problem zawarty w artykule dotyczacy analizy plastycznego płyniecia blachy łączonej w procesach tłoczenia. Jak wykazano w badaniach, istota zagadnienia dotyczy opracowania metody analizy płynięcia niejednorodnego materiału blachy łączonej w procesach tłoczenia charakteryzujących się zmien[...]
EN The main subject of the paper is the analysis of plastic flow of tailored blanks in deep drawing processes. it has been shown in the present study that the key issue of the discussed problem is the development of a method which would allow to analyse nonuniform flow of blanks characterized by large [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last