Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pętla histerezy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2002 nr 14 13-27
PL Przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych i trwałości niskocyklowej próbek ze stali 18G2A oraz St3SY i opisano je równaniem Mansona-Coffina. Badania wykonano na próbkach klepsydrowych przy sterowaniu odkształceniem Delta epsilon=const. Oceniono zmiany pól powierzchni pętli histerezy uzyskanych w[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2018 Nr 59 149--152
PL W artykule opisano system pomiarowy REMACOMP® C-200 służący do wyznaczania dynamicznych pętli histerezy dla materiałów magnetycznie miękkich oraz zaproponowano metodę wyznaczania dokładności takich pomiarów. Oszacowano niepewność względną wyznaczania natężenia pola magnetycznego H i indukcji magnety[...]
EN In this paper an estimation of the uncertainty is presented for the Magnet-Physik REMACOMP® C-200 BH-loop tracer. Two configurations were treated for electrical steel in the form of strips: the Epstein frame and the so called MJC yoke. It was revealed that the dominating contribution to the uncertai[...]
3
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 98 65-66
EN The paper presents courses of the hysteresis loop for S355N - the material applied for the base - a sub-assembly of the power roof support. The Ramberg- Osgood model was applied for determination of the hysteresis loop.
4
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Elektryka
2000 Nr 86(583) 135-141
PL W programie EMTP przeznaczonym do obliczania stanów przejściowych w układach elektromagnetycznych, występuje model indukcyjności z histerezą magnetyczną. Trajektorie wewnętrznych pętli histerezy są w nim kształtowane na podstawie przebiegu głównej pętli histerezy modelowanej za pomocą funkcji odcink[...]
5
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Elektryka
PL W programie ATP, przeznaczonym do obliczania stanów przejściowych w układachelektroenergetycznych, wystepuje model indukcyjności z histerezą magnetycznąTrajektorie wewnętrznych pętli histerezy są w nim kształtowane na podstawieprzebiegu głównej pętli modelowanej za pomocą funkcji odcinków liniow[...]
6
75%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Na podstawie wcześniejszych prac autora przytoczono wzory na moc czynna (straty) i bierną w blokach magnetycznych. W celu uzyskania zależności analitycznych przyjęto eliptyczne pętle magnesowania materiału magnetycznego blach. W szczególności, moce te odniesiono do częstotliwości magnesowania. Wprow[...]
EN On the grounds the author's early works the analytical formulae for unit active power (losses) and reactive power in magnetic lamination were presented. For analytical solution the elliptical hysteresis approach of magnetic loops of magnetic materials was assumed. In particular, these powers have be[...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 4 269-271
PL W artykule przedstawiono nową metodę modelowania transformatora z uwzględnieniem pętli histerezy Jules’a-Athertona. Program Micro-Cap pozwala na modelowanie cewek sprzężonych magnetycznie poprzez opis parametrów obwodu magnetycznego łączącego cewki oraz kształt histerezy ferromagnetyka. Przedstawion[...]
EN The paper presents a new method for modeling transformer with a hysteresis loop of Jules-Atherton. The Micro-Cap program allows the modeling of magnetically coupled coils by using description of the parameters of the magnetic circuit connecting the coil and the shape of ferromagnetic hysteresis. The[...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 6 125-127
PL W artykule przedstawiono metodę próbkowania całkowego pozwalającą wyznaczyć nie tylko charakterystyki magnesowania ale również stratności w obszarze nasycenia magnetycznego. Przedyskutowano właściwości metody, otrzymane przykładowe przebiegi pętli histerezy oraz wyniki obliczonych wartości stratnośc[...]
EN The paper presents an integral sampling method which enables one to determine not only magnetization characteristics, but also loss at deep saturation magnetization. The peculiarities of the method, the obtained typical hysteresis loops and the calculated loss values are discussed.
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 4a 253-256
PL Zaprezentowano metodę modelowania pętli histerezy z uwzględnieniem wpływu temperatury. Do tego celu wykorzystano model Jiles- Atherton włączając do modelu parametry zależne od temperatury. Model sprawdzono na materiałach ferrytowych.
EN The present paper deals with a temperature dependent modelling approach for the generation of hysteresis loops of ferromagnetic materials. The physical model is developed to study the effect of temperature on the magnetic hysteresis loop using JA model. The thermal effects were incorporated through [...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 12 237-240
PL W pracy przedstawiono wyniki badań energii dyssypacji dla kompozytów na osnowie poliacetalu i polipropylenu z napełniaczem włóknistym i mineralnym. Właściwości mechaniczne kompozytów są powiązane z wartością energii dyssypacji oraz charakterystykami pętli histerezy. Poznanie tych zależności pozwoli [...]
EN There is a relationship beetwen the value of energy dissipation and characteristics of hyster loop during the first loading cycles and mechanical properties of composites. The ability to mr stand these relationships let us evaluate mechanical features of composites during exploitation can be helpful[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 109 163-170
PL Filtr Kalmana, jako metoda uczenia Sztucznych Sieci Neuronowych, została wykorzystana w celu modelowania prób zniszczenia niskocyklowego typu rozciąganie-rozciąganie" oraz predykcji zachowania się materiału pod wpływem zadanego obciążenia.
EN Kalman filtering is used as a learning method for the training of Feedforward Layered Neural Networks (FLNN). These networks were applied to the simulation of hysteresis loops obtained by the experiment of cyclic loading of concrete specimens. Prediction of material behavior under given loading is a[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 73 409-415
PL Zastosowanie podejścia energetycznego do budowy kinetycznych wykresów pękania zmęczeniowego umożliwia wprowadzenie nowej metody tworzenia takich wykresów. Podstawą tej metody jest doświadczalne wyznaczenie pola pętli histerezy energii dla pełnego cyklu obciążenia - odciążenie próbki z uwzględnieniem[...]
EN The application of an energy method to the construction of kinetic fatigue fracture diagrams makes possible the introduction of a new kind of diagram. This approach is based on the experi,ental determination of the hysteresis loop area of energy for a full loading cycle with taking into account th[...]
13
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 2 31--32
PL Opisano procedurę badania tiksotropii osadów ściekowych polegającą na wyznaczeniu wartości pola powierzchni histerezy (między górną i dolną krzywą płynięcia), która jest miarą wielkości tiksotropii osadów o różnej zawartości suchej masy. Przedstawiono przykładową analizę reologiczną osadów biologicz[...]
EN A procedure for testing biological sludge thixotropy based on the determination of hysteresis area (the upper and lower flow curve), which is a measure of thixotropy of sludge with varying dry matter content is described. The rheological analysis of biological sludge samples taken from wastewater tr[...]
14
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Naprężenia własne istniejące w drutach po procesie ciągnienia mają wpływ na ich właściwości magnetyczne. W pracy przedstawiono koncepcję oszacowania poziomu naprężeń własnych drutów na podstawie pomiarów pętli histerezy. W celu jakościowego opisu zjawiska zaadaptowano model Jilesa-Athertona-Sablika.[...]
EN Residual stress present in wires after drawing process affects their magnetic properties. The paper presents a concept to estimate the level of residual stress on the basis of measurements of hysteresis loops. In order to describe the effect qualitatively the Jiles-Atherton-Sablik description is ada[...]
15
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Badano trwałość niskocyklową próbek klepsydrowych z przemysłowego stopu Al-Li-Cu-Zr przy sterowaniu odkształceniem poprzecznym ∆ε'ac = const. Analizowano zależności zmiany pętli histerezy w procesie niskocyklowego zmęczenia, istotne z punktu widzenia kryteriów energetycznych trwałości. Wy[...]
EN Low cycle fatigue lifeunder laterial deformation ∆ε'ac = const. condition of Al-Li-Cu-Zr commercial alloy hourglass specimens was investigated. Relations of hysteresis loops changes during fatigue process were analyzed as a significant from an energetic criteria view point. The fatigue st[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2014 Nr 38 65--67
PL W artykule przedstawiono metodę pomiaru przenikalności magnetycznej zaworu elektromagnetycznego. Opisano metodę podstawienia, wykorzystywaną w pomiarach. Przeprowadzono analizę dokładności zaproponowanej metody oraz wskazano na główne źródła błędów, wpływających na niepewność wyznaczenia przenikalno[...]
EN In this article a method for permeability measurement of electromagnetic valve was described. Two coefficients for investigation of magnetic path were proposed. A method of substitution used for calculation of these coefficient was described. Analysis of accuracy of proposed method was performed. It[...]
17
75%
Przegląd Mechaniczny
2014 nr 12 29--33
PL W pracy badano stabilność własności plastycznych stopu aluminium EN AW-5251 w warunkach proporcjonalnych i nieproporcjonalnych obciążeń cyklicznych. Badano próbki w warunkach zbliżonych do płaskiego stanu naprężenia. Wyniki badań przedstawiono w postaci wykresów.
EN The paper presents experimental works on EN AW-5251 aluminum alloy subjected to proportional and non-proportional cyclic loading. An influence of plane stress on plastic properties were analysed. The test results are presented in the graphs.
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 2 144-146
PL W technice pomiarowej często istnieje potrzeba dobierania rdzeni magnetycznych o identycznych charakterystykach, jak np. o identycznych zależnościach indukcji od pola magnetycznego. Zwiększenie precyzji selekcji identycznych rdzeni magnetycznych, oraz automatyzacja tej selekcji możliwa jest dzięki k[...]
EN In measurement techyniques often exist the need to have the magnetic specimens with identical characteristics, such as the magnetizing curve or the histeresis loop square. The improvement of the magnetic specimen classification and the automatization of the selection is possible. The method of calss[...]
19
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Przedstawiono wyniki badań charakterystyki odkształceniowo-naprężeniowej uzyskane w próbie cyklicznego rozciągania, przy założeniu stałego poziomu amplitudy naprężenia, wyprasek wtryskowych z PP, ABS oraz PA. Rejestrowano zależność pomiędzy naprężeniem rozciągającym i wydłużeniem próbki, uzyskując p[...]
EN The results of investigations of strain-stress characteristics obtained during the cyclic tensile test, constant level of stress amplitude were presented in this work. The injection molded parts form PP, ABS and PA were tested. The relationship between tensile stress and elongation of the sample was[...]
20
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Nanodruty stopu Co66-Fe34 uzyskano w procesie elektroosadzania w porach membrany tlenku glinu. Przy pomocy dyfrakcyjnej analizy rentgenowskiej określono strukturę drutów stopu kobalt -żelazo. Druty wykazują strukturę regularną przestrzennie centrowaną (RPC) (ang. BCC). Zbadano [...]
EN The nanowires of Co66-Fe34 alloy were obtained in the process of the electrodeposition in the pores of alumina membrane. With the use of the X-ray diffraction analysis the structure of cobalt-iron alloy wires was determined. The wires have the regular Body Centred Cubic structu[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last