Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 333
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pękanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2003 Z. 25 65-79
PL W pracy przedstawiono wyniki doświadczalnej analizy pękania ściskanych elementów z karbami. Badania przeprowadzono na próbkach wykonanych z polimetakrylanu metylu. Ściskaniu poddano próbki z karbami trójkątnymi i półokrągłymi. Zadawano różne prędkości obciążania. W badaniach eksperymentalnych obserw[...]
EN In this paper an experimental analysis conducted for compression PMMA specimens with notches were presented. The experiment was carried out with different crosshead speed values. It provides that after plastic deformation two types of cracks were initiated near notch tip.
2
80%
Acta Mechanica et Automatica
PL Zaproponowano metodę wyznaczania krytycznego współczynnika intensywności naprężeń materiału na ściskanych próbkach o przekroju kołowym z centralnie umieszczonym otworem w postaci rombu. Proces zniszczenia próbki postępuje od wierzchołku karbu typu V. Znając wartość obciążenia niszczącego oraz stand[...]
EN The method of determination of critical SIF of brittle and quasi-brittle material is presented. For the splitting cylindrical specimen with central diamond-shaped hole the stress intensity factors were calculated for arbitral vertex angle. The values of critical SIF was obtained considering the [...]
3
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W opracowaniu badano przyczyny pękania schładzacza wtryskowego pary. Analizowany element jest regulatorem temperatury pary zasilającej turbinę, a jego poprawne działanie ma znaczący wpływ na funkcjonowanie układu energetycznego "kocioł -turbina". Uszkodzenie schładzacza może wpływać na trwałość sąsi[...]
EN The study is focused on the cause of cracking of an injection desuperheater. The analysed component is a temperature controller of the steam fed to a turbine. Its correct operation is crucial for the functioning of the "boiler-turbine" system. Any damage to the desuperheater may affect the neighbour[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.24 75-82
PL Zaproponowana metoda obliczenia stanu granicznego płyt transwersalno-isotropowych z powierzchniowymi i wewnętrznymi szczelinami. Metoda jest oparta na prostym przybliżonym wzorze dla współczynnika intensywności naprężeń, uściślionej analizie stanu naprężeń i odkształceń w płytach transwersalno-isotr[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka
2002 Z. 53 50-60
PL W referacie zostały przedstawione metody obliczania szerokości rozwarcia rys i ich rozstawu według kilku norm. Dokonano porównania tych metod wg CEB-FIP 1990, ACJ 318-89, EC-2 i PN-B-03264. Analizie poddano badania własne oraz przedstawiono przykłady obliczeń dla belek badanych na zginanie. Przedst[...]
EN The paper presents the methods of crack width and crack spacing calculation according to few codes. The comparison is made between the methods by CEB-FIP 1990, ACJ 318-89, EC-2 and PN-B-032664. The analysis, based on own investigation is given with the calculation examples for the beam tested in be[...]
6
80%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 19-20 22-26
PL Omówiono wyniki badań wstępnych rozwoju peknięć zmęczeniowych i prędkości pękania w próbkach z karbem ze stopu na bazie fazy intermetalicznej Ni3Al z dodatkami stopowymi Cr, Zn i B, poddanych trójpunktowemu zginaniu, badania te poprzedzono badaniami struktury i mikrotwardości, poddano analizie przeb[...]
EN Results of preliminary examinations of the development of fatigue cracks and the rate of cracking in notch test pieces of an alloy based on the intermetallic phase Ni Al with alloy additions Cr, Zr and B subjected to three-point squeezing. These examinations were preceded by examinations of structur[...]
7
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawiono wpływ mikrostruktury odlewów z żarowytrzymałego stopu kobaltu, na przebieg ich wysokotemperaturowego pełzania. Analizowano makrostruktury, mikrostruktury oraz przełomy pełzanych próbek. Próby wysokotemperaturowego pełzania przeprowadzono w temperaturze 975°C przy naprężeniu [...]
EN The article presents the effect of microstructure on the high - temperature creep of cobalt castings alloy. The macrostructure, microstructures and fracture of specimens after high-temperature creep were examined. High-temperature creep tests have been performed in 9750C temperature under 100 MPa st[...]
8
80%
Eksploatacja i Niezawodność
2004 nr 4 22-25
PL W artykule przedstawiono wpływ konstrukcji łącznika gwintowego na jego wytrzymałość w przypadku obciążeń statycznych i zmiennych. Określono miejsca pękania łącznika w zależności od jego podstawowych parametrów tj. średnicy i skoku gwintu oraz średnicy części nienagwintowanej.
EN This paper presents influence of connector s screwed construction on resistance in case of static and dynamic load. There are determined cracking pi aces of connector depend on primary parameters included diameter and lead of thread.
9
80%
Inżynieria Powierzchni
2001 Nr 3 29-37
PL Obecnie dominujące podejście w opisie procesów niszczenia tworzyw metalowych jest oparte na zjawiskach odkształceń wywołanych bodźcami siłowymi lub energetycznymi. Większość kryteriów stosowanych do oceny procesu niszczenia wiąże się z opisem ekstremalnych stanów poszczególnych materiałów przy zadan[...]
EN Actual dominating approach to the destruction processes of metallic materials is based on the deformation phenomena produced by force or by energetic stimulus. Majority of criteria used for the assessment of destruction process is connected with a description of extreme conditions of materials at th[...]
10
80%
Eksploatacja i Niezawodność
2001 nr 5 47-49
PL W pracy analizowany jest wpływ kilku typów warunków zniszczenia na kierunek i kształt szczeliny powstałej w materiale sprężysto-kruchym w wyniku działania obciążenia ścinającego i rozciągającego. Zastosowano Metodę Elementów Skończonych w analizie naprężeń, oraz metodę traconych elementów do modelow[...]
EN Influence of three different types of the failure conditions on the shape and direction of the crack propagation in the elastic-brittle material is presented. Finite Elements Method and death element procedure is used to modeling and analysis of the crack propagation. Huber-Mises, Drucker-Prager and[...]
11
80%
Eksploatacja i Niezawodność
2001 nr 5 6-8
PL W pracy przedstawiono weryfikację doświadczalną czterech kryteriów pękania przystosowanych do analizy kruchego pękania elementów z karbami trójkątnymi w dwuosiowym stanie obciążenia (mode l + II).
EN In this paper an experimental verification of four fracture criteria adapted for brittle fracture analysis of elements with V-shaped notches under biaxial loading (mode 1 and II) was presented.
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.24 353-358
PL W pracy przedstawiono analizę numeryczną propagacji szczeliny w czasie procesu skrawania skał. Analizowano wpływ kąta natarcia ostrza, tarcia wewnętrznego w materiale oraz tarcia między ostrzem a skałą.
EN Numerical analysis of the crack propagation during rock cutting process is presented. Influence of the tool rake angle, internal friction angle and the value of friction coefficient between tool and rock is analyzed.
13
80%
Inżynieria Powierzchni
2003 Nr 4 3-18
PL Treścią niniejszego artykułu jest badanie wpływu struktury i warunków obróbki cieplnej stali WNL na przebieg pękania w procesie zmęczenia cieplnego. Zmęczenie cieplne realizowano metodą wirującej próbki zanurzonej częściowo w wodzie i grzanej indukcyjnie na powierzchni cylindrycznej do temepratur 60[...]
EN This paper deals with the effect of structure and heat treatment conditions of WNL steel on the course of cracking caused by thermal fatigue. Thermal fatigue was realized by the method of rotating specimen immersed partly in water and induction heated on cylindrical surface up to temperature of 600 [...]
14
80%
Cement Wapno Beton
PL Podjęto próbę określenia związków ilościowych pomiędzy wielkościami charakteryzującymi strukturę betonów ciężkich a ich wytrzymałością oraz próbę identyfikacji przy użyciu sieci neuronowych relacji łączących dane, otrzymywane przy zastosowaniu mechaniki pękania, charakteryzujące morfologię przełamu,[...]
EN An attempt has been undertaken to determine the quantitative relations between heavy concretes structural characteristics and their strengths and to identify, using artificial neural networks, of relations joining the data obtained in cracking mechanics, characterizing the morphology of the fracture[...]
15
80%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL Omówiono kryterium kruchego pękania stopów metali oparte na zasadach mechaniki pękania oraz kryterium plastycznego pękania na podstawie klasycznej wytrzymałości materiałów. Przeprowadzono weryfikację doświadczalną obu kryteriów rozciągając stalowe płyty z pęknięciami w różnej temperaturze. Pod[...]
EN The criterion of brittle fracture of metals alloys based on the principles of fracture mechanics and the criterion of plastic fracture based on the traditional theory of mechanics were discussed. Both these criteria were verified experimentally subjecting steel plates with cracks to a tensile test a[...]
16
80%
Archives of Civil Engineering
PL Przeprowadzono badania odporności na pękanie według II modelu pękania (ścinanie) dla dwóch rodzajów betonów ciężkich o zmiennej wielkości W/C od 0,6 do 0,9. Ustalono zależności współczynnika intensywności naprężeń K IIc i pracy jednostkowej zniszczenia J IIc od stosunku wodnocementowego W/C. Przepro[...]
EN The paper concerns the investigation on fracture toughness (according to II-nd model of fracture — shear) of two kinds of dense concrete with water-cement ratio varying from 0.6 to 0.9. Relationship between the stress intensity factor K IIc as well as work of fracture J IIc and water-cement ratio W/[...]
17
80%
Archives of Mining Sciences
2017 Vol. 62, no. 2 423--430
PL W pracy opisano badania rozprężanych wodą kotw górniczych, które uległy pękaniu podczas prób ciśnieniowych (przy ciśnieniu wody wewnątrz kotwy 330 bar). Głównym celem badań było określenie mechanizmu zarodkowania i propagacji pęknięć. Stwierdzono, że propagacji pęknięć sprzyjała obecność wtrąceń nie[...]
EN This paper describe the investigation of a water-expanded rock bolts failed during pressure test (inner water pressure of 330 bar). A main objective of this work was to determine the cracks nucleation and propagation mechanism. It was found that the rock bolts failure was promoted by presence of non[...]
18
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono charakterystyczne dla stopów żelaza postacie przełomów uzyskiwane w próbach udarności. Badaniom poddano wybrane stale nisko- i wysokostopowe, staliwo konstrukcyjne oraz 3 odmiany żeliwa. Analizowano wpływ czynników strukturalnych na występowanie mikroszczelin w strukturze oraz [...]
EN The paper presents characteristic forms of iron alloy's fractures obtained during impact tests. Chosen Iow- and high-alloy steels, constructional cast steel and three types of cast irons have been investigated. Influence of the structural factors on cracking development and fracture morphology was a[...]
19
80%
Przegląd Spawalnictwa
PL Napawanie metodą TIG płyt ze stopu magnezu odlewanym pałeczkami 1M. Wyniki badań skłonności do pękania gorącego materiałów dodatkowych o różnym składzie chemicznym. Porównanie otrzymanych wyników za pomocą próby Tekken, Fisco oraz płyty klinowej.
EN Pad welding by the TIG method of plates of magnezium alloy cast with 1 M filler rods. Results of examinations of hot cracking susceptibility of the additional materials of a diversified chemical composition. Comparison of the results obtained using the tests Tekken, Fisco and wedge-shaped plate.
20
80%
Przegląd Spawalnictwa
PL Wyniki badań wytrzymałościowych i metalograficznych złączy spawanych rurociągu gazu syntezowego. Analiza powstałych pęknięć wywołanych korozją wodorową. Wnioski sugerujące opracowanie skali wzorców uszkodzeń wodorowych.
EN Results of strength and metallographic tests of the welded joints on a synthetic gas pipeline. Analysis of the arisen cracks caused by hydrogen corrosion. Suggestions as to preparation of a scale of standards relating to the hydrogen damages.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last