Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pęcherze gazowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Mechanica et Automatica
EN The main aim of investigation was to analyze the influence of liquid movement inside the nozzle on the dynamics of bubble departure. Dynamics of such process decides about the periodic and aperiodic bubble departures. During the experiment it has been simultaneously recorded: changes of the depth of[...]
2
100%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych generowania pęcherzy powietrza z dyszy o wewnętrznej średnicy równej 1.1mm. Rejestrowano zmiany ciśnienia powietrza, czasy przejścia pęcherzy przez wiązkę światła laserowego oraz dynamikę zmiany kształtu pęcherza z zastosowaniem kamery do szybkic[...]
EN The result of experimental investigations of bubbles emission from brass nozzle with inner diameter equal to 1.1mm has been presented. The air pressure, time of passing bubbles through laser beam and dynamics of bubbles deformation have been simultaneously recorded. The bubbles detachment from [...]
3
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2000 T. 21, z. 2 359-369
PL Wykonano badania prędkości ruchu pęcherzy powietrza w płynach niutonowskich pod działaniem siły odśrodkowej w wirówce. Porównanie wyników eksperymentalnych z modelem zakładającym swobodną powierzchnię pęcherza wskazuje, że dla średnic bezwymiarowych mniejszych od 2 powierzchnia pęcherza twardnieje w[...]
EN The velocity of air bubbles in Newtonian liquids moving due to centrifugal forces in a centrifuge was investigated. The comparison of experimental results with a model in which free bubble surface was assumed, reveals that within the range of dimensionless diameters defined by Eq. (2) and smaller th[...]
4
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2003 T. 24, z. 3 533-543
PL Wykonano obserwacje kształtu pęcherzy gazowych przepływających w cieczach nienewtonowskich. Na podstawie własnych i opublikowanych w literaturze danych doświadczalnych zaproponowano próbę uogólnienia postaci mapy kształtów pęcherzy Grace'a na przepływ pęcherzy gazowych w cieczach nienewtonowskich.
EN The shape of gas bubbles rising in non-Newtonian liquids was investigated. On the basis of our own experimental data and those published in the literature, the first attempt to generalization of Grace's map of the bubbles shapes to bubbles rising in non-Newtonian liquids has been presented.
5
88%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 36-37
EN The main problem in designing the OBR or OBC-type oscillating reactors is to determine a frequency of oscillations and their amplitude necessary to obtain gas bubbles or liquid droplets of defined sizes, depending on physicochemical properties of phases such as: viscosity, interfacial tension and de[...]
6
88%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2016 Nr 21 113--124
PL Pęcherze pod izolacjami płyt pomostów obiektów mostowych powstawały zawsze. Powody zjawiska były znane - były to błędy wykonawcze, tak charakterystyczne, że zdiagnozowano je po przecięciu pęcherza i oględzinach izolacji. Pęcherze mogły być wypełnione: wodą lub parą wodną, powietrzem albo rozpuszczal[...]
EN Blisters under the insulation plate bridges were created forever. The reasons for the phenomena were known - were mistakes regulations, so characteristic that diagnosed them after cutting examination of the bladder and insulation. Blisters can be filled in: water or steam, air or solvents which are [...]
7
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN In the paper the paths of bubbles emitted from the bras nozzle with inner diameter equal to 1.1 mm have been analyzed. The mean frequency of bubble departure was in the range from 1 to 36 Hz. Bubble paths have been recorded using a high speed camera. The image analysis technique has been used to obt[...]
8
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 5 95-96
PL W pracy podano wyniki badań wpływu wirującego pola magnetycznego na kształt pęcherzy powietrza rozpraszanych w sztucznym ścieku. Ilościową! jakościową ocenę kształtu pęcherza opisano entropią informacji.
EN Results of experimental investigations of a rotating magnetic field influence on the bubble aspect ratio in artificial sewage are given in the paper. A qualitative and quantitative assessment of bubble shape by means of the differential entropy method is presented.
9
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 140-141
PL W prezentowanej pracy przedstawiono dokładność opisu danych doświadczalnych dotyczących prędkości przepływu pęcherzy gazowych w cieczach nienewtonowskich za pomocą modyfikacji metody Abou-El-Hassana.
EN An accuracy in describing the experimental data concerning a velocity of air bubbles' flow in non-Newtonian liquids by modification of the Abou-El-Hassan method is presented in the paper.
10
75%
Modelowanie Inżynierskie
2010 T. 9, nr 40 179-186
PL Zjawisko przepływu gazu przez ciecz występuje bardzo często w urządzeniach technicznych i dlatego podlega ustawicznym badaniom doświadczalnym i teoretycznym. W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oddziaływania kolumn pęcherzy powietrza wydostających się z dwu sąsiadujących cylindryczn[...]
EN Results of experimental investigation of interaction between bubble columns generated from two nozzles have been presented. The behavior of synchronization between departing bubbles has been observed for distance between nozzles equal to 5mm and bubble departure frequency equal to 28 Hz. The bubble [...]
11
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 64-65
PL Mierzono lokalne wartości średnicy Sautera pęcherzy gazowych rozpraszanych w cieczy przez dwa mieszadła turbinowe tarczowe. Rozpatrzono jej rozkłady wzdłuż promienia aparatu, na różnych jego wysokościach. Analizowano jak obecność drugiego mieszadła, jego położenie i wymiary wpływają na wartości tej [...]
EN The local values of Sauter diameter of bubbles produced during the gas-liquid mixing in a vessel with two Rushton turbines were measured. The distribution of this diameter along the vessel radius as well as at different height was examined. It was analysed how the existence of the second impeller, i[...]
12
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
13
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oddziaływania kolumn pęcherzy powietrza genero- wanych z dwóch sąsiadujących dysz. W przypadku odległości pomiędzy dyszami równej 4 mm i częstotliwości 30 Hz obserwowano synchronizację odrywania się pęcherzy. W celu analizy struktury przepływu cie[...]
EN Results of experimental investigation of interaction between bubble columns generated from two nozzles have been presented. The synchronization between departing bubbles has been observed for distance between nozzles equal to 5mm and bubble departure frequency equal to 30 Hz. The analysis of liquid [...]
14
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 4 336--337
PL Celem pracy była charakterystyka rozmiarów pęcherzy gazowych rozpraszanych w cieczy w układzie ciecz newtonowska o niskiej lepkości - powietrze w strefie wznoszenia aparatu typu airlift z zewnętrzną cyrkulacją płynu o 3, 6 lub 12 otworkach w dnie sitowym. Na podstawie wyników przeprowadzonych symula[...]
EN The aim of this study was to determine the characteristics of gas bubbles’ size for air - low viscosity Newtonian liquid system in the riser of an external-loop airlift column. Numerical computations were carried out for three different numbers of orifices in the plate, equal to 3, 6 or 12, respecti[...]
15
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 146-149
PL Dokonano analizy zachowania pęcherza gazowego w płynie plastycz-nolepkim podczas odwirowania w wirówce oraz warunków niezbędnych, aby pęcherz mógł się poruszać i mógł zostać usunięty z płynu. Przedstawiono metodę obliczenia parametrów procesu separacji - rozmiaru najmniejszych pęcherzy możliwych do [...]
EN The analysis of gas bubble behaviour in viscoplastic fluid during its centrifugation in the centrifuge and conditions necessary for a bubble to move inside and be removed from fluid was performed. A method for the calculation of separation process parameters, i.e. a minimal size of bubbles possible [...]
16
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 4-5 69-73
PL Przeanalizowano wstępne wyniki badań nad zjawiskiem kolizji pęcherzy w cieczach newtonowskich i nienewtonowskich. Zaadoptowano prosty model koalescencji w płynach newtonowskich de Neuersa i Wu do przypadku kolizji pęcherzy w płynach nienewtonowskich. Zdefiniowano i wyznaczono współczynnik poprawkowy[...]
EN Preliminary data on the collision of bubbles in Newtonian and non-Newtonian liquids were examined. The simple de Neuers and Wu's model of bubbles coalescence in Newtonian liquids was adapted for collision phenomena in non-Newtonian liquids. The correction factor k in de Neuers and Wu's model for a w[...]
17
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 122-123
EN On the basis of the equation describing wall effect during the motion of a solid sphere in non-Newtonian power—law fluids, an analogical equation was formulated for bubbles and adopted for the motion in a centrifuge taking into consideration bubble size changes during the motion. The experimental ve[...]
18
63%
Archives of Foundry Engineering
PL Niniejsza praca zawiera analizę przepływów dwufazowych (ciekły metal - gaz) w wybranym fragmencie układów wlewowych, stosowanych przy produkcji wielkogabarytowych odlewów ze stopów żelaza, w oparciu o symulacje komputerowe wykonane w programie FLOW-3D. W ramach publikacji dobrano układy modelowe ora[...]
EN Current work includes an analysis of the two-phase flows (liquid metal - gas) in a selected parts of the gating systems, used in large-size iron castings production. The studies were carried out with the use of FLOW-3D software. Within the paper a model system and the parameters of numerical simulat[...]
19
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 120-121
EN An equation was formulated for the calculation of gas bubble velocity under the centrifugal force in a viscoplastic body described by the Herschel - Bulkley equation. The experimental verification confirmed the validity of the equation but only in a great enough distance from the point where the bub[...]
20
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Investigate the hydrophobic, superhydrophobic and hydrophilic properties of Alumina (Al2O3) and Magnesium (Mg) nanoparticles. Design/methodology/approach: This research was conducted by SEM-EDX analysis of Magnesium and Alumina nanoparticles, observation of gas bubbles when droplets of wate[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last