Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ozonolysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2017 Nr 6 259--262
The aim of the study was to determine the effect of a static magnetic field (SMF) on efficiency of detergents (ROKAfenol N8 (R N8), ROKAfenol N40 (R N40) and ROKAfenol N8P14 (R N8P14) oxidation in aqueous solutions. Studies have determined to effect of ozone concentration, retention time in technolo[...]
PL Celem badań było określenie wpływu stałego pola magnetycznego (SPM) na sprawność procesu ozonolizy detergentów: ROKAfenol N8 (R N8), ROKAfenol N40 (R N40) oraz ROKAfenol N8P14 (R N8P14) w roztworach wodnych. Badania skoncentrowano na ustaleniu znaczenia stężenia ozonu w układzie technologicznym oraz[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 11 1934--1937
PL Zbadano reakcje utleniania alkilobenzenów ozonem w fazie ciekłej. Wykazano, że w kwasie octowym i jego bezwodniku przeważa ozonoliza pierścienia benzenowego a utlenianie przez łańcuch boczny jest procesem drugorzędnym. Wśród produktów utleniania przez grupę alkilową w kwasie octowym dominowały odpow[...]
EN PhMe, PhEt, xylenes, mesitilene, pseudocumene and 13 in-ring-substituted toluenes were oxidized with O3 in liq. phase (AcOH or Ac2O) in presence of H2SO4 catalyst to follow the reaction kinetics and effect of substituents on the oxidn. course. The ozonolysis of the PhH ring was dominant when compare[...]
3
84%
Proceedings of ECOpole
2018 Vol. 12, No. 1 131--138
PL Leki z grupy sulfonamidów są obecnie wykorzystywane głównie w weterynarii. Ich pozostałości trafiają do środowiska w formie niezmienionej lub jako nietrwałe chemicznie N-podstawione metabolity. Jedną z potencjalnych metod ich usuwania może być proces ozonowania. W trakcie tego procesu sulfonamidy mo[...]
EN At present, the sulfonamide class of drugs are used predominantly in veterinary medicine. They get into the environment unchanged or as chemically unstable N-substituted metabolites. One of the potential methods to remove the sulfonamides residues may be an ozonation. During this process the sulfona[...]
4
67%
Elastomery
PL Zbadano działanie ozonu na następujące kauczuki (w postaci roztworów w CCl^: 1,4-cis-polibutadien (SKD); Diene 35 NFA [o konfiguracjach merów butadienowych w makrocząsteczkach: 1,4-cis- (47%), 1,4-trans- (42%), 1,2- (11%)]; 1,4-cis-poliizopren (Carom IR 2200), 1,4-trans-polichloropren (Denka M40) i [...]
EN The reactions ofozone with l,4-cis-pofybutadiene (SKD); Diene 35NFA [having thefollowing linking of the butadiene units in the rubber macromolecules: 1,4-cis (47%), 1,4-trans (42%), 1,2- (11%)]; 1,4-cis-polyisoprene (Carom IR 2200), 1,4-trans-polychloroprene (Denka M 40), and l ,4-trans-polyiso-pren[...]
5
43%
Rocznik Ochrona Środowiska
PL W artykule przedstawiono szeroki zakres zagadnień dotyczących mikrozanieczyszczeń w środowisku naturalnym i antropogenicznym. Do omówionych zagadnień należą: źródła i występowanie mikrozanieczyszczeń w środowisku (w wodzie, glebie i powietrzu), ich los w środowisku, ekotoksyczność, sposoby ogranicza[...]
EN The article presents a broad range of issues concerning micropollutants in the natural and anthropogenic environment. The issues discussed are: the source and occurrence of micropollutants in the environment (water, soil and air), their environmental fate, ecotoxicity, measures to reduce the produce[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last