Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oxiranes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polimery
2011 T. 56, nr 6 452-460
PL W tej części pracy przedstawiono modyfikację metody otrzymywania polieteroli ze związków azacyklicznych i oksiranów polegającą na wstępnym hydroksyalkilowaniu tych związków formaldehydem. Otrzymane hydroksymetylowe pochodne azacykli, często lepiej rozpuszczalne od związków wyjściowych w rozpuszczaln[...]
EN In this part of the paper modification of the method to obtain polyetherols from azacyclic compounds and oxiranes involving an initial hydroxyalkylation of formaldehyde was presented. Hydroxymethyl derivatives of azacyclic compounds were obtained. Very often they were better soluble in organic solve[...]
2
100%
Polimery
PL Zbadano możliwość wykorzystania aktywującego wpływu SO2 na reaktywność pierścienia oksiranowego do katalizowania inicjowanej przez aminy kopolimeryzacji oksiranów z cyklicznymi bezwodnikami kwasó karboksylowych. Porównano przebieg anionowej kopolimeryzacji tlenku etylu z bezwodnikiem bursztynowym wo[...]
EN A study was made on the activiting effect of SO2 on the reactivity of the oxirane ring to catalyze the amine-initiated copolymerizations of olefin oxides with cyclic anhydrides of carboxylic acids. Ethylene oxide and succinic anhydride were copolymerized anionically in the presence of tri-n-propyl a[...]
3
84%
Polimery
PL Dotychczasowe sposoby syntezy oligoeteroli z pierścieniami azacyklicznymi polegają najczęściej na reakcjach melaminy (MEL) lub kwasu izocyjanurowego z oksiranami. Wadą tego sposobu syntezy jest brak dobrych rozpuszczalników melaminy i kwasu izocyjanurowego, w których można by prowadzić reakcje z oks[...]
EN A new method of preparation of oligoetherols containing azacyclic rings from isocyanuric acid (IA), uric acid (UA) or melamine (MEL) with an excess of glycidol (GL) and oxiranes without using solvent is presented. The method can be extended on synthesis of oligoetherols with other azacyclic compound[...]
4
84%
Chemik
PL W artykule przedstawiono metody otrzymywania oligoeteroli z pierścieniami azacyklicznymi nadającymi otrzymywanym z nich tworzywom takim jak poliuretany, poliestry i poliakrylany zwiększoną, odporność termiczną. Przedstawiono reakcje hydroksyalkilowania melaminy, kwasów izocyjanurowego, moczowego i b[...]
EN Methods of preparation of the oligoetherols containing azacyclic rings are presented. A procedure of hydoxyalkylation of melamine, isocyanuric, uric and barbituric acids with oxiranes, formaldehyde and alkylene carbonates are described. The heterocyclic rings provide the polymeric materials obtained[...]
5
84%
Polimery
2011 T. 56, nr 5 360-368
PL W pracy dokonano przeglądu metod otrzymywania wielohydroksyalkilowych pochodnych niektórych azacykli i polieteroli z pierścieniami zawierającymi atomy azotu, nadających się do otrzymywania tworzyw o zwiększonej odporności termicznej, m.in. takich jak poliuretany, poliestry i poliakrylany. Omówiono m[...]
EN The methods to synthesize polyhydroxyalkyl derivatives of azacycles and polyetherols with azacycles in reactions with oxiranes have been reviewed. These compounds are useful substrates for obtaining polymers of enhanced thermal stability like polyurethanes, polyesters or polyacrylates. The synthesis[...]
6
84%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2014 T. 2 211--222
PL Czy można na wyższej uczelni w Polsce narażać życie studentów? Okazuje się, że tak. Od co najmniej kilkunastu lat w Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego uczelni X prowadzone są reakcje z oksiranami, takimi jak tlenek etylenu, tlenek propylenu oraz epichlorohydryna, w sposób stanowiący[...]
EN Is it possible to risk student's life on an university in Poland? It comes out that, yes, it is possible. At one Chemistry Department of an University syntheses with oxiranes (like ethylene oxide, propylene oxide, epichlorohydrin) are carried out for several years, providing the risk of severe injur[...]
7
67%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia
PL Celem badań było opracowanie warunków otrzymywania nieopisanych dotychczas w literaturze polieteroli z pierścieniem purynowym w reakcjach hydroksymetylowych pochodnych kwasu moczowego z oksiranami, określenie przebiegu reakcji, struktury i właściwości produktów oraz możliwości ich zastosowania do ot[...]
EN The studies on the synthesis of polyetherols based on the reaction between hydroxymethyl--derivatives of uric acid and oxiranes has been performed. The insolubility of uric acid in organie solvents prompted to use the oligomeric hydroxymethyl-derivatives of uric acid, which allowed to overcome the p[...]
8
67%
Wiadomości Chemiczne
2008 [Z] 62, 9-10 849-873
EN This work describes the polymerization processes with electron-transfer reagents. Alkali metals, salts of aromatic hydrocarbons radical anions, and solutions of alkalides, i.e. salts containing alkali metal anions and complexed alkali metal cations, belong to such species [33-39]. The alkali metals [...]
9
59%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia
2004 z. 19 [216] 163-189
PL W pracy opisano badania nad otrzymaniem hydroksyalkilowych pochodnych kwasu parabanowego w reakcjach tego kwasu z formaldehydem i oksiranami, takimi jak tlenek etylenu, tlenek propylenu i epichlorohydryna gliceryny. Opracowano optymalne warunki syntezy nieopisanych dotychczas w literaturze wodoropar[...]
EN The results of investigation into the hydroxyalkylation of parabanic acid are presented. The hydroxyalkylated derivatives of parabanic acid were obtained in reactions of this acid with formaldehyde, ethylene oxide, propylene oxide and epichlorohydrin. Effective methods of synthesis of N-hydroxyaIkyl[...]
10
59%
Polimery
PL W artykule przeglądowym obejmującym 80 odnośników literaturowych omówiono stereokontrolowane [stereoselektywną (chirogeniczną, prowadzącą do powstania racematu) i stereoelektywną (asymetryczną), prowadzącą do zróżnicowania enancjomerycznego)] polimeryzacje z otwarciem pierścienia chiralnych: oksiran[...]
EN A review with 80 references deals with stereoselective (race-mate-forming chirogenic) and stereoelective (asymmetric enantiomer-differentiating) ring-opening polymerizations of chiral oxiranes, thiiranes, lactones, dilactides, and N-carboxyanhydrides of alpha-aminoacids. These enantiocontrolled poly[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last