Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ownership
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geodezyjny
PL Cykl przedstawia zagadnienia orzecznictwa niezbędnego w codziennej praktyce geodezyjnej - tak wykonawczej jak i orzeczniczej. Prezentuje tezy powiązanych tematycznie orzeczeń SN, NSA, WSA itp. wraz z wybranymi fragmentami uzasadnień.
2
80%
Zieleń Miejska
2012 Nr 2 44-46
PL W przypadku usuwania drzew, będących we władaniu zarządu spółdzielni mieszkaniowych, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Jeśli jej nie ma, usunięcie drzew z terenów spółdzielni mieszkaniowych może być bardzo trudne i uniemożliwiać dalsze skuteczne prowadzenie postępowania administracyj[...]
3
61%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2015 nr 8 24--28
4
61%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2016 nr 1 16--18
5
61%
Geodesy and Cartography
2019 Vol. 68, no. 1 225--237
EN The objective of this research paper is to identify the surveying and legal problems occurring as part of the practical implementation of transforming the right of perpetual usufruct into ownership title in the context of the new regulations that have been in force since 1 January 2019. This is a co[...]
6
51%
Problemy Ekorozwoju
PL Reformacja spowodowała przełomowe zmiany w sposobie myślenia o Bogu i roli człowieka w świecie. Marcin Luter, nazywany dziś ojcem reformacji w myśl zasady sola scriptura – tylko Pismo całą swoją naukę opierał na Bożym słowie. Również proponowane przez niego rozumienie pojęcia własności było wiernym [...]
EN Protestant Reformation brought about some revolutionary changes in the ways that God and human role in the world were perceived. Martin Luther, known as the Father of the Reformation, adhered to the principle sola scriptura – only Scripture, and hence based all his teachings on the Word of God. The [...]
7
51%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2012 nr 1 135-153
PL Fala prywatyzacji przetoczyła się w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zarówno przez kraje rozwinięte, jak i państwa w niedostatecznej fazie rozwoju. Od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku wiele rządów przejęło prywatne firmy zarówno częściowo, jak i całkowicie, stąd też ponownie podjęt[...]
EN A wave of privatization enclosed the eighties and nineties both in developed and undeveloped countries alike. Since the financial crisis of 2008, many governments have taken over private firms, either in full or partially, hence reactivating the discussion of the effects of privatization. In Iceland[...]
8
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
PL Znaczny wzrost popytu na nowe lokale mieszkaniowe, jaki nastąpił po zmianach ustrojowych w Polsce, spowodował konieczność wprowadzenia rozwiązań prawnych, które z jednej strony wprowadzałyby nowe sposoby ustanawiania odrębnej własności lokali, a z drugiej umożliwiłyby rozwój przemysłu budowlanego. O[...]
EN A considerable increase in the demand for new private accommodation which followed the changes in the political system in Poland brought about the necessity of introducing legal solutions which would not only institute new ways of establishing individual ownership but would also enable the developme[...]
9
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2008 Nr 50 69-85
PL Celem artykułu jest przedstawienie zmian na rynku cen energii elektrycznej w Polsce po 2007 r. Przez długi okres transformacji nie dokonywano zasadniczych zmian na rynku energii. Na tej podstawie można przyjąć, że ten sektor gospodarki nawiązywał do zasad obowiązujących w minionym systemie. Dopiero [...]
EN The aim of this paper is to present the changes in Polish electric market after 2007. For the long time of transformation this sector remained without any substantial changes. Based on such situation this sector was nearly the same as in past time. The new regulation from 1st July 2007 introduced th[...]
10
51%
Engineering Management in Production and Services
EN The main purpose of this research was to examine whether systematic cross-national differences existed in risk preferences. As a part of the survey, it was also tested how the subjects decided on behalf of their friends. Considering the type of risk-taking and the role of endowment plus relevant cul[...]
11
51%
Budownictwo i Architektura
2018 Vol. 17, nr 3 171--180
PL Prawo własności jest najważniejszym prawem rzeczowym. Jest ono fundamentem prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa oraz zrównoważonej gospodarki. Obowiązujące przepisy w szczegółowy sposób opisują rolę właściciela w trakcie realizacji procesów geodezyjno-prawnych i postępowań administracyjnych zwią[...]
EN Ownership is the most important property law. It constitutes the foundation of rightly functioning society and sustainable economy. The role of owner in legal surveying processes and administrative proceedings related to real estate is specifi cally described in the law. The situation is more compli[...]
12
41%
Budownictwo i Prawo
2017 R. 20, nr 3 32--34
PL Analiza prawna możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości należącej do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego prowadzi do wniosku, że w obecnym stanie prawnym istnieją zasadniczo dwa tryby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w pr[...]
EN There are basically two modes of converting the right of perpetual usufruct into the property right: administrative and legal and civil law. The article shows in detail how the various modes operate and how the cost of acquiring the ownership of a real property that is the subject of perpetual usufr[...]
13
41%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2018 nr III/1 687--708
PL Celem przedstawionej pracy było zbadanie aktualnego stanu zagospodarowania i struktury funkcjonalnej wybranych obszarów, przynależnych wcześniej do Państwowych Gospodarstw Rolnych. Nadto wskazano niewykorzystany potencjał analizowanych terenów oraz określono ich przydatność pod nowe funkcje. Opracow[...]
EN The aim of this work was to examine the current development status and existing functional structure of selected areas, formerly owned by State Farms (PGR), and to indicate the unused potential of the analyzed areas and determine their suitability for new functions. The created characteristics allow[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last