Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  overhead power line
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Energetica
2011 nr 1 41-48
PL Pogłębiona analiza zasad koordynacji izolacji wskazuje na istniejącą możliwość modyfikacji jej procedury. Podjęcie działań w tym kierunku może doprowadzić do uzyskania wymiernych efektów ekonomicznych, które w świetle obecnych potrzeb inwestycyjnych w zakresie elektroenergetycznej przesyłowej i dyst[...]
2
100%
Energetyka
1999 nr 9 407-409
3
100%
Energetyka
1999 nr 9 420-424
PL Omówiono niektóre problemy związane z zagrożeniem przepięciowym elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia z przewodami w izolacji polimerowej. Oceniono skuteczność działania wybranych środków ochrony takich linii przed przepięciami piorunowymi.
EN Discussed are some problems of the over-voltage menace of LV and MV electric power lines with polymeric insulated conductors. An effectiveness of chosen protection means against lightning over-voltages for such lines is assessed.
4
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2013 Vol. 11 46--63
EN The study presents in a tutorial manner methods of the calculation of magnetic fields in vicinity of overhead electric power lines without and with mitigation loops. Exact and simplified methods of the determination of the magnetic field of a straight overhead conductor based on the Fourier transfor[...]
5
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 77 85--92
EN The study presents methods of the calculation of electromotive force (emf) induced in a mitigation loop located under an overhead power line conductor. The loop can be treated as a rectangular loop (two-conductor closed mitigation loop) located near the power line horizontal to the earth surface. Ex[...]
6
88%
Measurement Automation Monitoring
2017 Vol. 63, No. 3 107--110
EN The thermal behavior of overhead power lines depends upon physical parameters, such as surface emissivity and line dimensions, as well as weather conditions. In this paper, the results of the convection and radiation cooling of a conductor that simulate a power line are presented. Laboratory experim[...]
7
88%
Computer Applications in Electrical Engineering
2014 Vol. 12 45--56
EN The study presents methods of the calculation of electric field induced in vicinity of an overhead current carrying conductor. Exact method of the determination of the induced electric field bases on the Fourier transform technique, whereas a simplified method uses the concept of complex ground retu[...]
8
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2020 R. 96, nr 1 230--233
PL Jednym z ubocznych skutków towarzyszących pracy napowietrznych linii elektroenergetycznych jest emisja wokół przewodów roboczych pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości, które składa się z dwóch składowych: elektrycznej oraz magnetycznej. W związku z potencjalnym oddziaływaniem pola elekt[...]
EN One of the side effects of overhead power lines is the emission of a low-frequency electromagnetic field around working wires, which consists of two components: electrical and magnetic. In connection with the potential impact of electromagnetic field on the environment, and in particular on living o[...]
9
75%
Acta Energetica
2009 nr 1 101-109
PL Historia wykonywania prac PPN na liniach napowietrznych wysokich i najwyższych napięć w ENERGA - OPERATOR S. A. Oddział w Toruniu sięga ubiegłego wieku, bo w 1933 roku, kiedy to po raz pierwszy wykonano prace w technologii PPN w Pomorskiej Elektrowni Krajowej Gródek (poprzedniczki ENERGA - OPERATOR [...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2002 z. 182 7-14
PL Dla obwodów ziemnopowrotnych napowietrznej linii dwuprzewodowej wprowadzono wektorowy potencjał magnetyczny. Po przekształceniu wyraz po wyrazie w równaniach różniczkowych dla potencjału magnetycznego i przekształceniu warunków brzegowych za pomocą transformacji Fouriera otrzymuje się potencjał magn[...]
EN For a circuit with ground return consisting of a long rectilinear overhead conductor the vector magnetic potential is introduced. Transformation of differential equations describing the magnetic potential by means of Fourrier transformation yields the vector potential in the form of analytical formu[...]
11
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2016 nr 2 18--24
PL Napowietrzne linie elektroenergetyczne stanowią częsty element w naszym krajobrazie. Nierzadko zdarza się także, że przebiegają one na terenach, na których udokumentowane są złoża kopalin, przeznaczone do eksploatacji metodą odkrywkową. Stanowi to z reguły element utrudniający wydobycie.
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 2 41--44
PL Przedstawiono wyniki symulacji przepięć indukowanych w linii napowietrznej od pobliskich wyładowań atmosferycznych. Obliczenia wykonano przy użyciu modułu LIOV zaimplementowanego w programie EMTP-RV. Zbadano wpływ odległości kanału pioruna od linii oraz wpływ kształtu prądu piorunowego na kształt i [...]
EN The results of simulations of overvoltages induced in the overhead transmission line, caused by nearby lightning stroke are presented. Calculations were made using the LIOV module implemented in the EMTP-RV program. The influence of the distance of the lightning channel from the line to the overvolt[...]
13
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2006 Nr 2 (65) 18--30
PL W artykule omówiono rodzaje i własności przewodowych stopów aluminium stosowanych na przewody do napowietrznych linii elektroenergetycznych. Przedstawiono uzasadnienie wprowadzania nowych generacji przewodów wykorzystujących nowe rozwiązania materiałowe umożliwiające zwiększanie obciążalności prądow[...]
EN The article presents various types and properties of aluminum alloyed conductors used as a material for overhead power lines. It also presents the reason for implementing new generation of conductors, taking advantage of new solutions and enabling raising line current capacity. The analysis was carr[...]
14
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2014 Nr 5 (116) 22--23
PL W artykule przedstawiono zastosowanie słupów kompozytowych w budowie linii napowietrznych elektroenergetycznych. Przedstawiono cechy charakteryzujące słupy kompozytowe, które pomogą rozwiązać problemy w dotychczasowych rozwiązaniach i poprawią bezpieczeństwo i wygląd napowietrznych linii elektroener[...]
EN The aim of the paper is to present the area of system protection structures with their decision algorithms which makes possible to univocal identify the transition for island operation power systems with distributed generation sources. The main feature of this automation system is the high reliabili[...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule opisano analityczną metodę obliczania emisji pola magnetycznego przez napowietrzną linię elektroenergetyczną. Wyniki porównano z pomiarami przeprowadzonymi na linii napowietrznej dwutorowej 400kV z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Proponowana metoda pozwala na dużą oszczędność[...]
EN In the paper an analytical method for calculation of magnetic field emissions, caused by overhead power line, is dealt with. The obtained results are verified with measurements performed on a 400 kV double-system overhead power line and with numerical calculations using finite elements method. The r[...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Obecnie daje się zauważyć wzrost świadomości społecznej istnienia linii elektroenergetycznych napowietrznych i emitowania przez nie pola elektromagnetycznego. Artykuł prezentuje metodę obliczeń natężenia pola elektrycznego i strumienia magnetycznego od linii elektroenergetycznej na poziomie ziemi.[...]
EN Nowadays people became aware of the overhead lines and their emissions of electromagnetic fields. This work presents a method for calculation of the electric field strength and magnetic field density caused by the overhead power lines at the ground le vel. The method considers the conductor sagging[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przeanalizowano zastosowanie synchronicznych pomiarów rozproszonych do lokalizacji zwarć w liniach napowietrznych. Rozpatrzono użycie kompletnych pomiarów napięć i prądów trójfazowych na obu końcach linii. Dla tej opcji przedstawiono możliwości lokalizacji zwarć w połączeniu z estymacją p[...]
EN This paper presents an analysis of application of synchronised distributed measurements to location of faults on power overhead lines. Use of complete two-end measurements has been considered. For this option a possibility of fault location combined with estimation of the line parameters has been pr[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2002 z. 182 47-54
PL Całkowite natężenie pola elektrycznego w przewodzie dwuwarstwowym napowietrznej dwuprzewodowej linii przesyłowej przedstawiono w postaci sumy indukowanego i statycznego pola elektrycznego. Obliczając transformatę Laplace'a z funkcji opisującej wektorowy potencjał magnetyczny, indukowane pole elektry[...]
EN The total electric field strength in the two-layer conductor of an overhead double wire transmission line is presented as a sum of induced and static electric fields. Calculating the Laplace transform from the function describing the vector magnetic potential we can represent the induced electric fi[...]
19
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 6 42--43
PL W artykule podano ogólną charakterystykę żelbetowych słupów trakcji kolejowej w Polsce. Przedstawiono krajowe strunobetonowe słupy z betonu wirowanego typu ETG i ETGw przeznaczone do budowy konstrukcji wsporczych trakcji kolejowej na żelbetowych fundamentach palowych.
EN In the paper general description of reinforced concrete columns of railway overhead lines in Poland was given. Domestic pre-tensioned prestressed spun concrete columns of ETG and ETGw type for supporting structures of railway overhead line on reinforced concrete pile foundations were presented.
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W napowietrznych liniach energetycznych występują zjawiska, takie jak zwarcia na skutek warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie tych urządzeń.. Przedstawiono dwa przypadki zastosowania algorytmu multiphysics opracowanego przez autorów, który jest w stanie wykonać elektro-termiczn[...]
EN Overhead Power Lines are the prevailing facilities to carry electric energy across big distances. They have experimented a great development during the last century due the economic expansion, and they have become essential assets for the countries. Although during this time they have reached an out[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last