Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  output
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Górnicza
2014 nr 4 58--60
PL Pojazd jest przeznaczony do odstawy urobku bezpośrednio z kombajnu chodnikowego do systemu odstawy zasadniczej. W takim systemie eksploatacji zazwyczaj jeden kombajn chodnikowy współpracuje z jednym bądź z dwoma wozami odstawczymi.
2
100%
Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering
2018 R. 56, nr 3 33--39
EN Downtimes caused by machine failures translate into a loss of effectiveness in the mining process. The main task of maintenance teams in hard coal mines is to ensure the uninterrupted work of the machines used. A measurable effect of these activities should be reducing machine maintenance and, as a [...]
3
100%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN Small-diameter poplars (Populus euramericana, or Populus deltoids, or Populus nigra) are an important raw material resource for the wood and paper industry. Both manufacturers and governments are increasingly interested in obtaining this raw material from poplar plantations. A small-diameter poplar [...]
4
88%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The research presents the method of predicting the output losses in the two-staged project of agricultural production which takes into consideration the volumes of production; technological requirements concerning directory temps of carrying out operations; properties of technical resources; interde[...]
5
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1835-1846
PL Przemysł węglowy jest odbierany przez zewnętrznych obserwatorów jak dojrzała część gospodarki, która może zaoferować jedynie niewielkie zwroty z inwestycji w przypadku wykorzystania wyników podstawowych badań i wprowadzenia nowych innowacyjnych technologii. Z tego też względu jedynie niewielka część[...]
EN The significance of control of spoil excavation, and it is an aspect which has been ignored for too long, is of particular importance to the increased costs of waste disposal and drastic cuts in mercury content, proposed for introduction in the near future by the EU institutions. The coal industry s[...]
6
75%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2012 nr 9 12-19
PL Podczas wiercenia otworów powstają tzw. odpady wiertnicze w postaci zużytej płuczki i wynoszonego przez nią urobku, charakteryzujące się zróżnicowaną szkodliwością zależną od rodzaju środków użytych do sporządzania płuczki i odzwierciedlające przewiercony profil litologiczny. Przepisy ustawy o odpad[...]
EN During drilling works, the so-called drilling-related waste is generated in the form of used drilling fluid and win-nings carried by this fluid. This waste is characterised by different levels of harmfulness, depending on the drilling fluid ingredients and reflecting the drilled lithological profile[...]
7
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2009 nr 1 36-40
PL Jednym z podstawowych celów działalności kopalni jako zakładu produkcyjnego jest uzyskanie dochodu. W przypadku górnictwa odkrywkowego na wielkość owego dochodu (rentowność kopalni) ma wpływ wiele czynników: od warunków geologiczno-górniczych oraz właściwej organizacji poczynając, po właściwe zarząd[...]
8
75%
Inżynieria Górnicza
2014 nr 3 13--17
PL Artykuł przedstawia nowatorskie rozwiązanie techniczne – urządzenie do magazynowania urobku pracujące w ciągu przenośników odstawy z prowadzonych robót przygotowawczych. Koncepcja urządzenia została wypracowana w ZG Sobieski, przy współpracy z Hajduk Group Sp. z o.o., która podjęła się jego produkcj[...]
9
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2017 nr 2-3 8--13
PL Dobór maszyn kopalnianych często opiera się osobistych preferencjach osoby decydującej lub zasadzie zastępowania dotychczas używanych modeli dokładne takimi samymi. Dlatego też chciałbym pokrótce przypomnieć podstawowe praktyczne zasady doboru układu: koparka/ładowarka –samochód, uwzględniając obecn[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 270 119-130
PL Zastosowanie techniki wiertniczej jako metody eksploatacji złóż węgli stosowane jest od lat 40. XX wieku. Metody takie wypełniają pewną niszę wśród obecnie stosowanych technologii wydobywania węgla. Rozwój systemów maszynowych do eksploatacji węgla odwiertami sprawia, że rozszerza się zakres jej zas[...]
EN Drilling methods as coal excavation technologies are known as auger mining. Auger mining was implemented in surface coal mining since fourties XX-c. Auger mining equipment and machines development is extending auger mining implementation possibilities. It is possible to use auger mining in Polish mi[...]
11
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2018 Nr 3 13--19
PL Koszt odstawy urobku ma znaczący udział w łącznych kosztach wydobycia. Redukcji tych kosztów służy wdrażanie rozwiązań energooszczędnych w transporcie, zarówno poprzez bardziej precyzyjny dobór [1] i nowoczesne projektowanie obiektów transportowych i ich elementów, jak i poprzez wprowadzanie nowej g[...]
EN The paper presents a novel solution for belt conveyors of top belt support with an automatic adjustment of idlers spacing according to the actual loading which is done by disconnecting of some idlers. In order to select the optimal variants of the proposed solution for the needs of division and main[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 111 39--53
PL W artykule podano przykłady wykorzystania wskaźnika natężenia strugi urobku dla różnych technologii urabiania kombajnem. Za zmienne przyjęto: wysokość ściany, długość ściany, głębokość zabioru oraz efektywny czas pracy w ścianie. Uzyskane wyniki mogą posłużyć do oceny postępu i efektywności pracy w [...]
EN In presented article the examples of using the intensity indicator of winning stream for various longwall shearer-based mining technologies have been shown. The following variables have been adopted: the longwall height, the longwall length, the shearer web and an effective working time. The obtaine[...]
13
75%
Central European Journal of Energetic Materials
EN Low velocity impacts are a source of explosive accidents. Several different mechanisms may be concurrently responsible for the initiation. Studying the effects of low velocity, comparatively long duration, impacts on energetic materials can assist in the development of explosive safety procedures an[...]
14
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 2 18-22
15
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2013 nr 33 (105) 51--56
EN The methods of synthesis of text models with information streams are researched. In the process of functioning of system of text models, which model systems of social objects the following are implemented: analysis of models of monitoring of information means, used by social objects, control of adeq[...]
16
63%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 5 131-138
PL Badaniami objęto bulwy kształtne i zdeformowane sześciu odmian ziemniaka. Zmierzono objętość rzeczywistą bulw, obliczono objętość wynikającą z parametrów bulw (pomiarową) oraz stosunek tych objętości. Bulwy pocięto na frytki i podzielono na odpowiednie frakcje. Za kryterium podziału przyjęto liczbę [...]
EN The tests covered well-formed and deformed tubers of six potato varieties. The research involved measuring of the actual volume of tubers, computing volume resulting from tuber parameters (measured), and the ratio of these volumes. Tubers were cut into chips and divided into appropriate fractions. T[...]
17
63%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 6 209-216
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu przyjętych parametrów roboczych brykieciarki ślimakowej na cechy geometryczne i gęstość brykietów wytworzonych ze słomy zbóż oraz siana łąkowego. Porównano podstawowe wymiary brykietów (średnicę zewnętrzną i wewnętrzną oraz długość), a także ich gę[...]
EN The paper presents research results concerning the impact of assumed working parameters of worm type briquetting machine on geometrical features and density of briquettes made of corn straw and meadow hay. The following parameters were compared: briquette basic dimensions (outside and inside diamete[...]
18
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy porównano wybrane technologie pozyskania drewna na przykładzie zespołu maszyn wielooperacyjnych typu harwester i forwarder z klembankiem oraz alternatywnej technologii dla pozyskiwania drewna dłużycowego na poziomie ręczno-maszynowym i zrywki z użyciem ciągnika rolniczego przystosowanego do [...]
EN The paper compares selected technologies used to acquire timber on the example of a set of multi-operational harvester and forwarder type machines with a skidder, and alternative technology used to acquire log wood at manual-mechanical level and skidding with a farm tractor adapted for tree skidding[...]
19
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 3 20-26
20
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2012 nr 12 18-27
PL W artykule przedstawiono wpływ warunków geologiczno-górniczych na fragmentację urobku. Podstawą oceny wielkości rozdrobnienia były obserwacje prowadzonych robót strzałowych w wybranych kopalniach wapienia. Pierw zgromadzono dokumentację fotograficzną urobku. Następnie zdjęcia poddano analizie składu[...]
EN The article presents the geological and mining conditions effect on output disintegration. The assessment of the degree of disintegration was based on the Observation of blasting works in several limestone mines. First, a Photographie documentation of the output was made. Then, the photographs were [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last