Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 100
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  otwory wiertnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
1998 R. 54, nr 6 254-257
PL Zasadniczym warunkiem bezpiecznego prowadzenia prac strzałowych w otworach wiertniczych jest całkowita eliminacja niezamierzonego zainicjowania środków strzelniczych. Z takim zagrożeniem mamy do czynienia w górnictwie naftowym głównie w chwili podłączania uzbrojonego urządzenia wgłębnego (np. perfor[...]
EN The basic condition to perform shooting jobs in a borehole safety is full elimination of any risk of unintended incitement of explosives. The danger may occur when an armed borehole tool (perforator), being at the outlet of the borehole, is connected to a shooting line (logging cable), and the circu[...]
2
100%
Nafta-Gaz
2002 R. 58, nr 11 617-645
PL Odwiertowe profilowania elektromagnetyczne są metodą szczególnie predestynowaną do wykrywania i badania kolektorów produktywnych. Tradycyjne badania elektromagnetyczne w otworach wiertniczych umożliwiają uzyskiwanie ogólnie uśrednionej informacji z całej strefy wokół odwiertu. W tej pracy, będącej k[...]
EN The electromagnetic logging is a method specially recommended for detection and investigation of productive collectors. Traditional electromagnetic investigation in borehole help to obtain generally mean information for the total zone around the borehole. In the paper, being a continuation of the ea[...]
3
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2006 R. 23/1 131-138
PL Zaobserwowano problem wpływu poziomych części otworu na grupę otworów wierconych z jednego punktu. Przeprowadzono badania nad wpływem otworu poziomego polegające na zastąpieniu części poziomych rzędami otworów pionowych. Obliczono optymalną długość kolumny rur oraz promień wejścia do warstw
EN There has been observed the problem of well's horizontal parts interference in the well cluster. There has been investigated the interference of horizontal well based on replacement of horizontal parts with linear rows of vertical wells. The optimal length of well's liner part and optimal radius of [...]
4
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2004 R. 21/1 69-76
PL W pracy przedstawiony jest przepływ mieszanki gazowo-wodnej w odwiercie w warunkach barbotowania. Opisana ponadto została metoda obliczania ilości wody zmagazynowanej w odwiercie gazowym na podstawie danych dotyczących wydatku gazu. Realizacja metody została przeprowadzona z pomocą programu komputer[...]
EN The flow of gas-water mixture in a well in barbotage conditions is presented in the paper. A method for calculating the quantity of water stored in a gas well is described on the basis of gas yield data. This method was realized with the use of a computer program for automated production regime cond[...]
5
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2003 R. 20/1 265-272
PL Głównym celem określającym zadania i kierunki rozwoju techniki i technologii wiercenia głębokich otworów jest dążenie do uzyskania otworu wiertniczego o dobrym stanie technicznym przy kryterium minimalnego kosztu jego wykonania. Do ważniejszych przedsięwzięć techniczno-ekonomicznych zaliczyć należy [...]
EN The main objective determining the tasks and directions for the development of techniques and technology of deep well drilling is to obtain a well in a good technical condition at minimum cost of its performance. Among the most important technical-economic undertakings is the optimisation of casing.[...]
6
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
1998 R. 15 159-169
PL Zagadnienia analizy czasu eksploatacji urządzenia wiertniczego i czasu trwania poszczególnych operacji procesu wiercenia są zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia kosztu eksploatacji urządzenia i jego technicznego wykorzystania. Zagadnienia te wiążą się bezpośrednio z całkowitym kosztem wykonania[...]
EN The analysis of operation time of the rig and the duration of every drilling operation is crucial in view of the cost and technical aspect of rig exploitation. These aspects are closely connected with the total cost of well drilling. A reliable analysis of time necessary for making a well is a basis[...]
7
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
1999 R. 16 31-41
PL Artykuł dotyczy analizy zmian momentu obrotowego i sił osiowych, działających na przewód wiertniczy, znacznie ograniczających możliwości wiercenia poziomego odcinka otworu kierunkowego. Na podstawie literatury zagranicznej przedstawiono w sposób graficzny zmiany prognozowanych i rzeczywistych wartoś[...]
EN The paper deals with the analysis of changes of torque and axial forces acting on the string, which considerable limit the possibility of drilling horizontal sections in directional wells. Based on foreign literature, a graphical representation of change of prognosed and actual values of the above m[...]
8
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2000 R. 17 143-151
PL Aby sprostać wymogom wynikającym z wiercenia długich otworów poziomych oraz technik dowiercania w skałach słabozwięzłych, konieczne jest zastosowanie bezpiecznych i ekonomicznych metod izolacji w obrębie poszczególnych stref odprowadzeniowych. W przypadku otworów o skrzywieniu większym niż 55 stopni[...]
EN To meet the completion challenges resulting from advances in extended reach drilling and drill-in fluid technologies for unconsolidated sandstone reservoirs, low risk, economical methods of zonal isolation within a single horizontal drain are required. For wells exceeding 55 degree deviation, open h[...]
9
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2011 nr 3 5-11
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów testowanej, nowej metody pomiarowej monitorującej proces deformacji masywu skalnego. Zrealizowane badania polegały na rejestracji parametrów termodynamicznych fazy gazowej górotworu stanowiących podstawę do wnioskowania o przebiegu procesu deformacji. Zgodnie[...]
EN The article presents the results of tested, new measurement method monitoring the process of rock mass deformation. The accomplished investigations consisted in recording of thermodynamic parameters of the gaseous state of the rock mass constituting a basis for concluding of the course of deformatio[...]
10
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 158 301-326
11
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 867-871
EN The results of field data processing with the application of state-of-the-art processing and interpretation methods are considered by the example of multiple hydrodynamic (flow) tests carried out in the well that has exposed carbonate reservoir with abnormally high pressures.
12
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 733-738
PL Przedstawiono wyniki oceny ciśnień porowych na podstawie laboratoryjnych pomiarów prędkości propagacji fali podłużnej w zwiercinach pobranych z jednego z otworów odwierconych w Polsce. W pierwszej kolejności ciśnienia porowe w profilu otworu oszacowano na podstawie wykonanych pomiarów, używając meto[...]
EN The paper provides results of pore pressure evaluation using the P-wave velocities for one of the wells drilled in Poland. First, the laboratory measurements were conducted on cuttings obtained from this well. The P-wave velocities were measured using Temco/R CWT-200 equipment which enable measureme[...]
13
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2002 R. 19/1 131-140
PL Jedną z obiecujących metod, która znajduje współcześnie coraz większe zastosowanie na świecie, jest technologia otworów chłonnych, polegająca na zatłaczaniu odpadów ciekłych do górotworu. W wyniku zatłaczania solanki kopalnianej do górotworu może wystąpić zjawisko kolmatacji, a w konsekwencji - zmni[...]
EN One of the perspective and promising world's methods is injection wells, through which liquid waste can be pumped into the rock mass. In the course of mine's brine injection to the rock mass, colmatation may take place, and consequently, permeability of the porous medium can be lowered. Colmatation [...]
14
80%
Nafta-Gaz
PL W pracy przeanalizowano możliwość skrócenia czasu oczekiwania otworu wiertniczego, niezbędnego dla odpowiedniego związania kamienia cementowego, umożliwiającego wykonanie prawidłowego profilowania cementomierzem akustycznym dla oceny skuteczności zacementowania rur okładzinowych. Przedstawiono wynik[...]
EN The paper considers a possibility to cut down the waiting time necessary for suitable cement setting in a borehole. This is required for obtaining correct cement bond logs when logging with an acoustic tool to evaluate efficienty of casing string cementing. Results of laboratory and field studies ar[...]
15
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2004 R. 21/1 187-195
PL Aktualne tendencje przy wykonywaniu otworów eksploatacyjnych zmierzają do korzystania z dwóch urządzeń wiertniczych. Z urządzenia podstawowego wierci się otwór, natomiast fazę prób przeprowadza się z urządzenia zastępczego. Nasuwa się pytanie, czy bardziej opłacalne staje się wiercenie i wykonywanie[...]
EN At present, production wells are usually drilled with the use of two rigs. The basic rig used for drilling the well, whereas the completion is made form the substitute one. Hence a question whether or not it is more profitable to use one basic rig for drilling and completion or to employ the substit[...]
16
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2004 R. 21/1 441-453
PL Zaciąganie przewodu wiertniczego lub rur okładzinowych jest zjawiskiem powstającym w trakcie przemieszczania rur w otworze kierunkowym. W celu określenia wartości siły tarcia niezbędna jest znajomość siły bocznej działającej na przewód wiertniczy lub rury okładzinowe oraz wartości współczynnika tarc[...]
EN Tightening of string and casing occurs when tubulars are moved in a directional bore hole. To determine the friction force, one should know the side force acting on the string or casing, and friction coefficient value. Owing to the multitude of factors that cannot be quantitatively assumed in the fr[...]
17
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2005 nr 3 10-13
PL Problem zapobiegania i likwidacji gazu ziemnego przez wiążący zaczyn uszczelniający jest przedmiotem studiów i badań wielu laboratoriów na świecie i w kraju, zarówno co do przyczyn tego zjawiska, jego prognozowania jak również zagadnienia wiązania: zaczynu cementowego-skała i zaczynu-rury okładzinow[...]
EN The problem of prevention and elimination of natural gas migration through the binding sealing mix applied is the subject of study and research work conducted by many laboratories worldwide and home, both as regards the causes of the phenomena, its prognostication, and the methods of its combating. [...]
18
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
1999 R. 16 43-52
PL Na podstawie literatury zagranicznej przedstawiono podstawy teoretyczne wybranych metod prognozowania anomalnie wysokiego ciśnienia złożowego stosowanych w kraju podczas wiercenia otworów naftowych. Omówiono procedury określania najczęściej używanych wskaźników tego prognozowania takich jak wykładni[...]
EN The theoretical bases of selected methods for prognosing anomalously high values of reservoir pressure used in Poland in the course of well drilling, have been presented based on the world literature. The procedures for determining the most common prognosis indexes, e.g. power indexes d-exp, correct[...]
19
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
1998 R. 15 33-40
PL W publikacji przedstawiono procedurę analizy i interpretacji wyników opróbowań warstw wodonośnych rurowymi próbnikami złoża, opracowaną w postaci schematu blokowego. Uwzględniono w nim wyniki testu przypływu wody złożowej do otworu wiertniczego oraz wyniki testu odbudowy ciśnienia dennego. Na podsta[...]
EN The paper deals with the problem of taking decisions concerning the designation of an aquifer recognised with DST. A suitable decision procedure has been elaborated in the form of a block diagram. The scheme takes into account the problem of obtaining a representative volume of formation water as we[...]
20
80%
Nafta-Gaz
PL Odwiertowe profilowania elektromagnetyczne są metodą szczególnie predestynowaną do wykrywania i badania kolektorów produktywnych. Tradycyjne badania elektromagnetyczne w otworach wiertniczych umożliwiają uzyskiwanie ogólnie uśrednionej informacji z całej strefy wokół odwiertu. W tej pracy, będącej k[...]
EN The electromagnetic logging is a method specially recommended for detection and investigation of productive collectors. Traditional electromagnetic investigation in borehole help to obtain generally mean information for the total zone around the borehole. In the paper, being a continuation of the ea[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last