Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  otwór
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 3 129-130
PL Omówiono wybrane kierunki działań modernizacyjnych oraz zasady wykonywania nowych otworów w ścianach konstrukcyjnych i nadbudowy budynków.
EN Some selected trends in modernization of large panel buildings e.g. execution of new large openings in structural walls or rising additional stories have been described.
2
100%
Konstrukcje Stalowe
2006 nr 5 37-39
3
86%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono rozwiązanie zagadnienia rozciąganej płaszczyzny osłabionej otworem o ksztacie owalnym z wierzchołkami o dowolnej krzywiźnie. Wykorzystano metodę jednolitego podejścia do rozwiązywania zagadnień koncentracji naprężeń wokół karbów ostrych i zaokrąglonych. Dla parametrów, charakte[...]
EN In the paper the application of the unified approach method to solve problems of stress concentration around sharp and rounded oval hole in elastic plane was presented. The stress field distribution was obtained for various vertex angles and curvature radii using singular integral equation method. T[...]
4
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2008 z. 73 [253] 145-150
EN Because of the mistakes tit the technological system, in the hole cutting by the mobile two-skiving block is given a fluctuation in the depth of cutting, respectively in the action forces. In the present work are established the dependence between forcese, operating over the mobile block through cut[...]
5
86%
Rudy i Metale Nieżelazne
1999 R. 44, nr 11 591-594
PL Omówiono wpływ kształtu stempla i rodzaju materiału na: współczynnik wywijania, siłę nacisku, grubość ścianki i wysokość obrzeża, w procesie wywijania obrzeży otworów. Na podstawie uzyskanych wyników doświadczalnych poddano weryfikacji zależności z literatury, służące do obliczeń parametrów technolo[...]
EN The influence of punch shape and grade of material on collar drawing ratio, pressure force, wall thickness and hight of collar have been discussed. The experimental results have been used to verify analitycal solutions proposed in literature to calculate parameters of collar drawing process.
6
86%
Konstrukcje Stalowe
2000 nr 6 45-47
7
86%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2001 nr 1 30-32
8
86%
Dozór Techniczny
2012 z. 1 9--12
9
72%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule wyprowadzono równania opisujęce stan odkształcenia i naprężenia w mimiśrodowo ściskanym pierścieniowym przekroju komina żelbetowego, osłabionym jednym otworem. W równaniach równowagi pominięto wpływ naprężeń rozciągających w betonie oraz założono ciągłość i warstwowość stali w przekroju k[...]
EN In the paper the equilibrium equations are derived describing the strains and the normal stresses in the annular cross-section of a reinforced concrete chimney weakened by one opening. The normal tensile stresses in concrete are neglected, and the reinforcing steel is continuously spaced at one laye[...]
10
72%
Mechanik
2011 R. 84, nr 2 143-143
PL Przedstawiono możliwości wykorzystania programów CAx do opracowania projektu wirtualnego stanowiska badawczego, dzięki któremu możliwe będzie optymalizowanie konstrukcji modelu fizycznego urządzenia, a także wykonanie analizy statycznej przekładni bezstopniowej ciernej oraz poszczególnych elementów [...]
EN This article presents the possibility of using the programs CAx to prepare a draft virtual position research, through which it will be possible optimize design physical device model. And also perform static analysis gear continuously variable friction and individual elements cooperating so as to pro[...]
11
72%
Materiały Budowlane
2015 nr 9 88--89
PL W artykule przedstawiono możliwość zastosowania materiałów kompozytowych, na bazie włókien kompozytowych, do wzmacniania stref wokół otworów w ścianach żelbetowych. Rozważania przeprowadzono na podstawie własnych doświadczeń inżynierskich z tego typu wzmocnieniami, a także własnych badań doświadczal[...]
EN This paper presents possibilities of the application of composite materials, based on composite fibers for strengthening the areas near by openings in reinforced concrete walls. The analysis was conducted on the basis of the own engineering experiences concerning such type strengthening and on the b[...]
12
72%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2012 nr 8-9 12--15
13
72%
Archives of Mining Sciences
EN Determination of the vertical distribution of geochemical elemental concentrations is of fundamental importance in mineral exploration. In this paper, eight mineralized boreholes from the Nowchun Cu-Mo porphyry deposit, SE Iran, were used to identify of the vertical distribution directional properti[...]
14
72%
Przegląd Budowlany
PL Zaprezentowano wybrane zagadnienia wykonania otworów w sklepieniach ceglanych dla przewodów inżynierii sanitarnej. Sklepienie zostało przebadane za pomocą symulacji MES w celu określenia jego stanu naprężeń. Został określony optymalny, czyli najmniej inwazyjny sposób kreowania otworów w sklepieniu. [...]
EN The article presents selected hole drilling concepts in case of barrel vaults for sanitary engineering. The vault was tested using the finite element method (FEM simulation) to determine its stress state. We determined optimal, the least invasive way of creating holes in the vault. The opening shoul[...]
15
72%
Przegląd Spawalnictwa
2015 R. 87, nr 8 26--33
PL W artykule przedstawiono problematykę projektowania zbiorników ciśnieniowych osłabionych otworami w świetle przepisów WUDT/UC/2003. Scharakteryzowano współczynnik osłabienia otworami w zależności od sposobu rozmieszczenia łączników na płaszczu lub dennicy zbiornika. Obliczono współczynniki osłabieni[...]
EN In this paper issues of designing of pressure vessels weakened by openings in light of WUDT/UC/2003 regulations are presented. Openings weakening coefficient depending on nozzle spacing on vessel shell or head is characterized. Weakening coefficients for longitudinal, circumferential and oblique pat[...]
16
72%
Vibrations in Physical Systems
EN In the paper, the authors present an ongoing research on the absorption and measurement uncertainty of perforated panels made at different scales. Knowing the similarity criteria describing the relation between a full-size perforated panel and its scaled equivalent, it is possible to conduct the mea[...]
17
72%
Mechanik
2019 R. 92, nr 12 781--783
PL Przedstawiono metodę oceny dokładności dopasowania pary otwór–czop krzywoliniowy. Zaprezentowano kolejne etapy procesu obejmujące: obróbkę elementów, współrzędnościowe pomiary kontrolne i analizę wyników pomiarów. Zaproponowano metodę poprawy stopnia dopasowania pary otwór–czop.
EN The method of evaluating the accuracy of fitting a curvilinear hole-stub pair is presented. The next stages of the process were presented, including: machining of elements, coordinate measurements of machined parts, analysis of measurement results. A method to improve the degree of fitting of the ho[...]
18
72%
Journal of Machine Construction and Maintenance - Problemy Eksploatacji
2017 no. 4 45--51
PL Podczas spawania pojawiają się niekorzystne efekty spawania (np. temperatura, strefa wpływu ciepła, naprężenia i deformacje), których występowanie w odpowiedzialnych miejscach może spowodować awarię. Aby określić strefy niebezpieczne, sprawdzano wpływ okrągłego otworu leżącego blisko wykonywanej spo[...]
EN The location of a hole during the welding of aluminium has an influence on the residual stresses. 2D FEM model of the welded plate, lying on the surface of welded sheets, was used. The calculations were done with ANSYS in two phases, thermal and mechanical calculations of deformations and stresses, [...]
19
58%
Archives of Civil Engineering
2013 Vol. 59, nr 3 401--420
EN This investigation is carried out to evaluate the repair and strengthening the techniques of elliptical paraboloid reinforced concrete shells with openings. An experimental program of several different techniques in repair and strengthening is executed. The materials, which are considered for streng[...]
20
58%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
2002 R. 31, nr 4 93-110
PL W pracy przedstawiono zasady pomiaru naprężeń i odkształceń murów za pomocą poduszek ciśnieniowych. Opisano aparaturę, podano sposób i wyniki jej zastosowania w warunkach laboratoryjnych.
EN This paper deals with test methods for determining stress and strains in masonry structure with flatjacks. Description of testing equipment used and results of their usage in laboratory tests is described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last