Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 134
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osuwisko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 11 406-409
PL Opisano stan przed awarią i przebieg osuwiska sztucznie ukształtowanego zbocza doliny powyżej elektrowni wodnej w Dychowie na rzece Bóbr.
EN The state before the accident and the course of the failure of the by artificial means developed slope of the valley above the water power plant in Dychów on the river Bóbr have been described in the paper.
2
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 5 130-134
PL Glacitektonika to efekt mechanicznych (statycznych i dynamicznych) oddziaływań lądolodów na podłoże gruntowe. Na obszar dzisiejszej Europy lądolody wkraczały kilkakrotnie w okresie plejstocenu (1,97-0,01 mln lat temu), zajmując znaczną cześć kontynentu.
EN The process of the construction of engineering objects situated within glacitectonically disturbed structures, including miscellaneous morphological forms of postglacial landscape, makes the connection of engineering operation with the knowledge of geological process necessary. The example of such a[...]
3
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Jednym ze sposobów zabezpieczenia osuwisk jest właściwe odwodnienie i osuszenie skarpy osuwiska za pomocą przewiertów drenażowych. Polega to na wykonaniu przewiertu z rury stalowej perforowanej w górnej części, wypełnionej materiałem o wysokim współczynniku wodoprzepuszczalności. W opracowaniu tym z[...]
EN One of the ways for landslide protection is proper dehydration and landslide slope drying by drainage rebores. The case of active landslide liquidation on national road S-7 in the town Chabówka has been presented in the paper. The landslide protection was executed by the method of drainage rebore in[...]
4
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The locality of Doubrava Oplíží is one of the landslides within an extensive slope front situated between the municipalities of Doubrava and Dětmarovice in the Moravian-Silesian Region and at the same time, in the allotment of Karviná Mine, ČSA Plant. The slope deformation stability was assessed in [...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 165-174
PL Prognozowanie stateczności osuwisk wymaga znajomości parametrów wytrzymałościowych gruntów ze strefy poślizgu. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań parametrów wytrzymałościowych glin oraz pyłów lessopodobnych przeprowadzonych w aparacie bezpośredniego ścinania.
EN The prognose of landslide safety factor requires the knowledge of soils strength parameters from surrounding sliding surface. In this paper the results of clayay wastes and loesslike silts strength parameters using direct shear box method researches are presented. Researches of typical soils from s[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
1998 z. 119(31) 105-120
PL Autorzy artykułu uczestniczyli w 1997 r. w opracowaniu dotyczącym przyczyn powstania osuwiska w Dychowie w dniu 23.04.1997 r. Na bazie materiałów archiwalnych (niemieckich i polskich) oraz własnej interpretacji zaprezentowano część wyników dotyczących budowy geologicznej terenu związanego bezpośred[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
1998 z. 119(31) 122-132
PL W pracy przedstawiono analizę stopnia zagęszczenia gruntów nasypowych, które występują przy lewym przyczółku zamku wodnego elektrowni wodnej w Dychowie, tj. bezpośrednim sąsiedztwie powstałego w dniu 23 kwietnia 1997 r. osuwiska. Grunty analizowane pod względem stopnia zagęszczenia nie znalazły się [...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
1998 z. 119(31) 133-146
PL W pracy przedstawiono fragment wyników badań i analizy osuwiska powstałego w dniu 23.04.1987 r. na terenie elektrowni wodnej w Dychowie. Osuwisko powstało przy lewym przyczółku tzw. zamka wodnego, odsłaniając fragment konstrukcji żelbetowej zamka. Z badań wynika, że koluwia rozdzieliły się w trzech [...]
9
80%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 5 293-295
PL Podano charakterystykę skarpy oraz przyczyny powstawania osuwiska, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wód opadowych. Zaproponowano sposób wzmocnienia skarpy w celu zapewnienia jej stateczności.
EN Geotechnical characteristic of the slope and reasons of landslide happening with particular attention to the influence of rain water is given. Some proposals on strengthening methods and assuring stability of the sloope are presented as well.
10
80%
Przegląd Geologiczny
2005 Vol. 53, nr 2 123--126
11
80%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 6 62
PL Pierwsza na świecie bariera przeciwodłamkowa wytrzymująca energię kinetyczną uderzenia do 8000 kJ otrzymała Europejską Aprobatę Techniczną (ETA).
12
80%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 11-12 38--42
PL W poniższym artykule została przedstawiona konieczność właściwego i interdyscyplinarnego podejścia do kwestii związanych ze stabilizacją skarp i osuwisk. Ten, często bagatelizowany, problem przyczynia się nie tylko do powstawania strat finansowych inwestora, ale również ma swoje przełożenie na bezpi[...]
13
70%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2008 nr 1 17-21
PL W artykule opisano problemy podczas budowy centrum handlowego na skarpie wynikające z warunków geologicznych i błędów przy projektowaniu i wykonywaniu inwestycji. Nastąpiło naruszenie stateczności skarpy. Zasięg osuwiska stopniowo powiększał się, aż doszło do naruszenia stateczności miejscowej drogi[...]
EN The article describes problems associated with construction of trading complex on slope resulting from geological conditions and mistakes during designing and accomplishment of the investment. The infringement of the stability of slope occurred. The range of landslide grew gradually, until it came t[...]
14
70%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 6 308-310
PL Opisano awarie geotechniczną spowodowaną obsunięciem się gruntu podczas wykonywania wykopu pod budowę domu jednorodzinnego. Przedstawiono historię awarii, omówiono przyczyny powstania osuwiska oraz zastosowane zabezpieczenie, uznane za najbardziej korzystne z punktu widzenia kosztów i oczekiwań inwe[...]
EN The landslide has been carried out by the execution of excavation under single family house. The reason of emerging slope failure and applied safegards favorable for investor are described.
15
70%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 10 570-572
PL Opisane osuwisko było obserwowane i badane przez 4 lata. Za istotne przyjęto zmiany w czasie fizykomechanicznych parametrów gruntów, jak wilgotność i kohezja. Oceniono, że uzyskane w laboratorium wartości kohezji należy zmniejszyć w obliczeniach stateczności skarp. W analizowanym przypadku uzyskano [...]
EN The described landslide was observed and investigated during four years. The change of some essential soil parameters such as moisture and cohesion was stated. As the result it was stated that the cohesion values from laboratory tests obtained have to be diminishing in stability analysis of slopes. [...]
16
61%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2013 nr 84 117--130
PL W artykule opisano problemy osuwiskowe na drodze relacji Kraków—Zakopane na obejściu Mogilan. Omówiono zagrożenie osuwiskami w Polsce i zniszczenia na trasach drogowych spowodowanych tym zagrożeniem. Zaproponowano wykorzystanie nowoczesnej technologii naziemnego skanera laserowego w badaniach powier[...]
EN This paper describes the landslide problems associated with the Cracow-Zakopane road at the Mogilany bypass. It addresses the danger of landslides in Poland and the risk of route destruction caused by landslides . The use of modern technology (terrestrial laser scanning) in the study of surface defo[...]
17
61%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 5 44-46
18
61%
Przegląd Geologiczny
2013 Vol. 61, nr 4 248--256
EN The paper presents the principles of the inclinometric method in the measurements of underground displacements of slopes are described and some example results. The advantages of the method and the practical examples are shown: results of the measurements on the slopes in the flysch Carpathians and [...]
19
61%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2012 nr 3 26-29
EN Each case requires individual analysis preceded by thorough identifi cation of geological structure including determination of physical and mechanical soil parameters and precise definition of water conditions. Economic reasons should not be the determinant for applying temporary safeguards. It is a[...]
20
61%
Polish Geological Institute Special Papers
2004 Vol. 15 39-42
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów poziomu wody podziemnej oraz przemieszczeń, wykonywanych na zboczu osuwiskowym "Kawiory" w Szymbarku (Beskid Niski). Z uwagi na brak logicznych zależności między powyższymi wielkościami, wyznaczono nową zmienną, związaną z warunkami wodnymi w zboczu. Następni[...]
EN The paper presents the results obtained in the measurements of groundwater level and displacements during systematic investigations of the landslide slope "Kawiory" in Szymbark in Beskid Niski Mts. As the relations between water depth in the slope and displacement increments are not clear, new varia[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last