Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 64
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osoby niepełnosprawne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Studia Informatica
PL Artykuł omawia techniki dostosowania środowisk programowych, a także programistycznych dla osób niepełnosprawnych. Przedstawia mechanizmy ułatwień dostępu zawarte w konkretnych systemach operacyjnych, takich jak Windows, Mac OS.
EN This article describes techniques of adapting operating systems and programming environments (eg. Java) for people with disabilities. It introduces accessibility option included in Windows OS and Mac OS.
2
80%
Zieleń Miejska
2012 Nr 5 42-45
PL Przestrzeń publiczna powinna być miejscem dostępnym dla wszystkich mieszkańców. Sposób jej zagospodarowania wpływa nie tylko na relacje międzyludzkie - integrację i rozwój więzi społecznych, ale również na poprawę sprawności fizycznej. Niestety, mankamenty projektowe w postaci barier architektoniczn[...]
3
80%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2003 R. 3, nr 5 115-138
PL We współczesny model interakcji człowieka z komputerem w różnych zastosowaniach wpisany jest szeroko rozpowszechniony graficzny interfejs użytkownika. Interfejs ten powstawał w ścisłym związku z możliwościami oferowanymi przez konkretne komponenty techniki komputerowej, tworzone i rozwijane w wyniku[...]
4
80%
Studia Informatica
PL Artykuł przedstawia zasady tworzenia stron WWW dostępnych dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. Tak opracowane strony umożliwią osobom niewidomym, używającym specjalizowanego oprogramowania wspomagającego i popularnych przeglądarek WWW dostęp do prezentowanych informacji. W pracy omówiono metody test[...]
EN Article presents rules of development WWW pages accessible for visually impaired people. Such pages can be read by blind people using special assistive software and popular web browsers. We discuss how to evaluate accessibility of WWW pages for blind people. Software that automatically verifies WWW [...]
5
80%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2005 Vol. 9 247--252
EN We describe a remote alerting system for disabled people. The purpose of the system is to enable a monitored person to easily request medical assistance by pressing a single button on a wearable transmitter device. It should be noted that the handicapped person does not need to take any other action[...]
6
61%
Eksploatacja i Niezawodność
2008 nr 4 16-18
PL W artykule stwierdzono, że zdolność poruszania się ludzi jest nieodzowną część naszego życia. Właściwe planowanie oraz zintegrowany system transportu są bardzo ważne dla zapewnienia ludzkiej potrzeby poruszania się. Celem transportu jest więc zapewnienie wysokiej jakości usług dla wszystkich ludzi, [...]
EN This article deals with mobility as the necessary part of our life. The transport integration and planning are very important for providing sustainable mobility. In view of this aim the high-quality services have to be offered to passengers also for the disabled peoples. It includes also bus stops, [...]
7
61%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2013 Nr 5 (17) 62-63
8
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
1999 z. 32 119-126
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia problemu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz związane z tym szanse i zagrożenia zarówno dla zatrudnionych inwalidów, jak i pracodawców organizujących dla nich miejsca pracy. Zwraca się również uwagę na konieczność integracji tej grupy ze społeczeństw[...]
EN The article present of the selected employment problems of the disable as well as related to those problems threats and opportunities for bath handicapped, employees and their employmers. The article also pays attention to the necessity of the integration of the handicapped persons with the rest of [...]
9
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2014 z. 83 99--108
PL Problem starzejącego się społeczeństwa i konieczność zapewnienia mu większej mobilności w celu funkcjonowania w życiu społecznym stały się wyzwaniem dla konstruktorów środków transportu. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące projektowania dwóch nowych konstrukcji transportu miejskie[...]
EN Nowadays, the challenge for transport designers is to ensure more mobility and participation in social life of elderly and disabled people, because of the systematic increase of this group. The selected issues regarding designing of the two new public means of transport construction, completely adju[...]
10
61%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2006 Vol. 10 35--46
EN This paper is an extended version of the MIT'06 conference contribution. During the conference, many inquiries about the used techniques were performed. Hence, in the paper some parts of investigations were explained and discussed, with greater accuracy. It is shown that the computer applications ca[...]
11
61%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2015 z. 9 117--122
PL Propozycja platformy treningowej jest próbą wyjścia naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych. Niestety dostęp do sprzętu treningowego dla osób niesprawnych fizycznie jest w znacznej mierze wciąż ograniczony. Konstrukcja i prostota wykonania ma zapewnić bezpieczny trening każdej osobie jeżdżącej[...]
EN Proposed training platform is an attempt to meet the expectations of people with disabilities. Unfortunately, access to them is largely still limited. Platform simplicity of its design and execution to ensure a safe workout every person driving around in a wheelchair, which would have a device at ho[...]
12
61%
Logistyka
PL W artykule omówiono przegląd podstawowych, z punktu widzenia homologacji typu, grup samochodów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, zwracając uwagę na potrzebę zróżnicowanego podejścia do tego zagadnienia. Przedstawiono zarys historii oceny jakości rozwiązań technicznych w Polsce oraz obecne w[...]
EN The paper describes basic groups of vehicles designed for handicapped persons from the point of view of type approval and certification requirements underlining the need to take into account different individual needs of such persons. History of Polish approach to this technical subject was briefly [...]
13
61%
Logistyka
PL W artykule omówiono założenia i pierwsze wyniki realizacji koordynowanego przez Instytut Transportu Samochodowego projektu na rzecz mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo. Realizowany w konsorcjum czterech podmiotów projekt AMC_2 obejmuje wykonanie dziesięciu adaptacji pojazdów dedykowanych wybra[...]
EN The article presents the assumptions and the first results of the project entitled “Mobility of persons with physical disabilities (AMC-2)” that has been co-coordinated by the Motor Transport Institute since 2013 within the consortium of four partners (both academic and industrial). Although, there [...]
14
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2015 nr 2 18-22
PL Niepełnosprawni pracownicy mają wiele do zaoferowania potencjalnym pracodawcom. Ambicją i aktywną postawą rekompensują ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Nie brak im również wykształcenia i umiejętności. Przyjmowanie do pracy osób niepełnosprawnych przynosi pożytek nie tylko przedsiębiors[...]
15
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 786--790
PL W artykule przedstawiono problematykę przystosowania jachtów żaglowych i żaglowo-motorowych dla potrzeb żeglowania osób o ograniczonych ruchach oraz osób niepełnosprawnych. W ostatnim czasie zarówno w Unii Europejskiej jak i w USA powstają regulacje prawne nakłaniające firmy produkujące rekreacyjne [...]
EN The problem of sailing and motor yacht construction adjustment for disabilities has been presented in the paper. In last time in European Union and USA are arranged new regulations urged makers of tourist yachts to take in consideration specific requirements of disability service. In the paper neces[...]
16
61%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2015 T. 20, nr 4 259-263
PL W artykule przedstawiono problem barier architektonicznych utrudniających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz sposoby ich pokonywania. Jednym z takich rozwiązań jest opracowana przez autorów rampa nastawna służąca do pokonywania różnego rodzaju przeszkód poprzecznych, zwłaszcza przez osoby ni[...]
EN The article presents the problem of architectural barriers that hinder the functioning of people with disabilities and methods to overcome them. One of such solutions is developed by the authors an ad­justable ramp used to overcome all sorts of transverse obstacles, especially for disable people usi[...]
17
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 348--353
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z ograniczeniami i możliwościami przy transporcie osób w ramach systemów logistycznych. Szczególną grupą przemieszczającą się są niepełnosprawni z ograniczeniami ruchu. Omówiono konieczność dostosowania środków transportu w celu zaspokajania ich potrzeb, międ[...]
EN The article presents selected issues related to the limitations and capabilities of transportation of persons within the logistics systems. Physically disabled persons constitute a group with special requirements with regards to the transportation. Article examines necessary adaptation requirements [...]
18
61%
Logistyka
2015 nr 4 3545--3550, CD2
PL W prezentowanym artykule przeanalizowano zmiany zachodzące w wyposażeniu gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenach wiejskich województwa lubelskiego oraz wpływ tych zmian na jakość spędzania czasu wolnego, zaawansowania w zastosowaniu technik informacyjnych, rosnącej akty[...]
EN The usefulness of information technology and new communication solutions in society, especially the Internet, is inevitable. New technologies reach all sectors of the economy as well as households. This enables correlation of new technologies with the problems of disabled people in rural areas. Such[...]
19
61%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2016 Nr 21 125--132
PL Przystosowanie istniejących przejść podziemnych w dużych ośrodkach miejskich do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo ma bardzo istotne znaczenie. Niekiedy całe ciągi komunikacyjne stanowią barierę porównywalną z rzeką, dzieląc miasto na dwie praktycznie odcięte wzajemnie części. W celu przystosowa[...]
EN Conversion of existing underground walkways in large cities for the disabled has a crucial meaning. Sometimes whole communication routes become a barrier comparable with a river, dividing a city into two practically separate parts. In order to adapt an underground walkway for the disabled following [...]
20
61%
Logistyka
2015 nr 4 8157--8166, CD 2
PL Stopniowo zwiększająca się liczba wypadków związanych z urazami rdzenia kręgowego jest wynikiem rozwoju technologii, motoryzacji i sportów ekstremalnych. Z drugiej strony, postęp medycyny umożliwia lepszą opiekę nad tymi pacjentami, poprawę jakości ich życia, a w wielu przypadkach powrót do pełnieni[...]
EN A progressively rising number of incidents related to the spinal cord injury are a result of the development of technology, automotive and extreme sports. On the other hand, the progress of medicine enables better care of these patients, improving their quality of life and in many cases allows to re[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last