Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 120
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osiadanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Oceniono nośność i osiadania stóp fundamentowych posadowionych bezpośrednio na podłożu piaszczystym. Stwierdzono, że według obliczeń zgodnych z PN-81/B-03020 otrzymuje się zaniżone wartości nośności przy normowych wartościach kąta tarcia wewnętrznego.
EN It was stated that in accordance with examined PN-81/B-03020 the results of calculation standard values of the angles of internal friction are lower than examined.
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 5 291-293
PL Przedstawiono analizę rozkładu naprężeń w podłożu uwarstwionym wg metody Frőhlicha. Rozpatrzono wpływ grubości warstwy pod nasypem.
EN The paper presents an analysis of stress distribution in layered ground. To include different properties of each layer the Frőhlich equation was applied for calculation of vertical component of stress. Depending of Frőhlich coefficient different stress distribution has been obtained. As a consequenc[...]
3
100%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 1 14-16
PL Przedstawiono wyniki analizy nad określeniem wartości granicznych i ostrzegawczych osiadań i filtracji dla jazu i zapory ziemnej stopnia Dębe.
EN The paper presents the results of works on determination of limit- and warning values of settlement and filtration for the weir and the earth dam of the stage of fall in Dębe.
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 12 729-733
PL Przedstawiono metodę prognozowania krzywej osiadania pala pojedynczego, umożliwiającą wiarygodny opis pracy pala w dowolnie uwarstwionym podłożu gruntowym. Metoda uwzględnia zmianę modułu odkształcania warstw gruntowych w funkcji mobilizowanego oporu gruntu na pobocznicy i pod podstawą pala. Uzyskiw[...]
EN The method for prediction of load settlement curve of a single pile has been presented. This method enables to reliable description of single pile behaviour in freely layered soil profile. The propose method takes into account the non-linear change of soil deformation modules with soil resistance mo[...]
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 12 725-728
PL Przedstawiono zasady obliczania fundamentów płytowo-palowych według założeń metody dyskretnego modelu dwuparametrowego, rozszerzonego o możliwość uwzględnienia sztywności pali wciskanych. Wyniki obliczeń proponowaną metodą porównano z pomierzonymi osiadaniami fundamentu płytowo-palowego, posadowione[...]
EN The outlines of structural analysis of raft/pile foundation assuming a discrete model of two-parametric subsoil with possible consideration of drive-in piles rigidity is presented. Results of analysis with measured settlements of raft/pile foundation located in complicated soil conditions have been [...]
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 4 190-192
PL Omówiono rozwiązanie konstrukcji budynku i technologię jej wykonania. Podano wyniki pomiarów osiadań wznoszonego budynku i obiektów zabudowy sąsiadującej.
EN Constructions of the building and its realization technology is described. Problems proceeding from up to 18 m deep foundation of the building and its influences and adjacent premises are discussed.
7
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 6 286-289
PL Przedstawiono wyniki obliczeń (wg PN-83/B-02482) osiadań pali, formowanych metodą wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej "jet grouting". Porównano je z wartościami rzeczywistych osiadań, uzykanymi podczas próbnych obciążeń terenowych.
EN For "Jet Grouting" (high preassure stream injection) piles, the settlement calculation acc. to Polish Standard PN-83/B-02482 has been caried out and results have been compared with the real settlements resulted from field load tests.
8
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2017 Nr 24 39--58
PL Wiadukty drogowe w ciągu Trasy Siekierkowskiej nad ul. Wał Miedzeszyński są elementem warszawskiej infrastruktury drogowej wybudowanej w latach 2000÷2002. Są obiektami trójprzęsłowymi, żelbetowymi z podporami skrajnymi w postaci przyczółków pośrednich z gruntu zbrojonego. W lipcu 2016r. na podporze [...]
EN The road viaducts which span over Wał Miedzeszyński Street and are part of Siekierkowska Route form an element of Warsaw’s road infrastructure which was constructed in the years 2000÷2002. They are triple-bay, reinforced concrete facilities whose end sections are supported on embankments made of rei[...]
9
88%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 11 631-632
PL Na przykładzie uszkodzeń budynku szkoły wykazano, że awaria spowodowana zjawiskami ekspansywnymi w podłożu gruntowym może wystąpić przy posadowieniu na gruncie piaszczystym.
EN Based on the type of destruction that was observed on the school building, it was determined that the main cause was the expansive phenomena that took place on sandy soils.
10
88%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 8 413-418
PL Przedstawiono analizę posadowienia dwóch dużych budynków z podziemnymi kondygnacjami garażowymi. W wyniku wykonanych analiz oba budynki posadowiono na płycie zamiast na proponowanych we wcześniejszych projektach fundamentach palowych.
EN Foundation analysis of two large buildings with basement garage levels is presented. On the basis of analyses performed both buildings were founded on slabs instead of pile foundation.
11
88%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 11 629-632
PL Przedstawiono wyniki badań nośności i osiadań oraz ciągłości pali zastosowanych pod przyczółkami modernizowanego mostu drogowego.
EN The modernization of the bridge on national road included an enlargening of bridge width and length and also increase of allowable load. Results of investigation of bearing capacity and settlements of piles are presented as well as results of continuity tests of foundation piles in bridge abutment[...]
12
88%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 5 305-307
PL Przedstawiono metodę numeryczną umożliwiającą obliczanie osiadań stóp fundamentowych o dużych wymiarach. Wykorzystano założenia teoretyczne Boussinesqa. Otrzymane wyniki porównano z uzyskanymi z obliczeń wg PN-81/B-03020.
EN Numerical method which enables estimation of settlement of large size footings is presented. Theoretical assumptions of Boussineq have been used. Results obtained are compared with calculation made acc. to PN-81/B-03020.
13
88%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 6 328-331
PL Omówiono metodę obliczania nośności i osiadania pali Vibro z uwzględnieniem bezpośredniego wykorzystania wyników badań sondą statyczną CPT. Przedstawiono analizę wykorzystując wyniki próbnych obciążeń statycznych pali. Zaproponowane korelacje zostały zweryfikowane przy wykorzystaniu procedury weryfi[...]
EN The estimation of bearing capacity and settlement of Vibro piles on the basis of direct use of GPT test results is presented. The field investigation covered loading test and CPT testing made in the area of piling is described. The correlations obtained were next verified using verification procedur[...]
14
75%
Annual of Navigation
2008 No. 13 59-66
EN The paper presents the result of researches aimed to determine squat of ferry Jan Śniadecki in Świnoujście Port with use of CFD methods in compare with real measurements carried out by GPS-RTK methods. The results of validation were presented together with some practical conclusions.
15
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2009 T. 25, z. 3 239-246
PL Satelitarna interferometria radarowa staje się coraz bardziej popularną techniką wykorzystywaną w różnych dziedzinach: od tworzenia numerycznych modeli powierzchni terenu (DEM) poprzez monitorowanie osuwisk, lodowców, osiadania terenu aż po badanie zjawisk przyrodniczych i wegetacji roślin. Niniejsz[...]
EN In recent years, the usage of Synthetic Aperture Radar Interferometry technique became more and more popular and it is used in many scientific field: for creating digital elevation models (DEMs), monitoring of deformation, glacier and ice motion etc. The paper presents preliminary analysis of satell[...]
16
75%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2002 T. 2, z. 2 129--137
PL Badania przeprowadzono w latach 1958–2000 na dwóch stanowiskach badawczych położonych na intensywnie zmeliorowanym torfowisku Kuwasy (użytkowanie zmienne – kośnopastwiskowe). Dotyczyły one ubytku gleby organicznej w warstwie o początkowej miąższości 100 i 110 cm (1958 r.), określonego na podstawie o[...]
EN Studies were carried out from 1958–2000 in two sites situated on the intensively reclaimed peatland Kuwasy (cut-pasture utilization). They concerned the losses and shallowing of organic soils initially (1958) of 100 and 110 cm thick determined by measurements of the peat bulk density at this depth. [...]
17
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Niniejszy artykuł jest streszczeniem rozwoju teorii oraz technologii kontroli szkód związanych z osiadaniem wyrobisk górniczych. Poprzez analizę zasad oraz szczegółów dotyczących tego typu zagrożeń w przypadku zagłębia węglowego Shaanbei-Jurassic, artykuł przedstawia teorię, według której można wyko[...]
EN The development of theories and control technologies on mining subsidence damage is summarized in the article. By analyzing laws and particularities of mining subsidence damage about Shaanbei - Jurassic Coalfield, the article advances that we can apply geology, mine, landform and regional environmen[...]
18
75%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono charakterystyki odkształceń stabonośnego podłoża organicznego obciążonego nasypem ziemnym, uzyskane na podstawie badań in situ na poligonie badawczym. Całkowite odkształcenie podłoża podzielono na odkształcenia natychmiastowe, konsolidacyjne i wtórne.
EN Construction of embankments on soft organic soils causes special problems. The most obvious ones are large horizontal deformations that may occur during and after the construction period. The settlements often appear quickly but may also continue for very long time periods due to secondary compressi[...]
19
75%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 6 331-333
PL Omówiono metodę obliczania nośności i osiadania pali wierconych wielkośrednicowych z uwzglednieniem bezpośredniego wykorzystania wyników badań sondą statyczną CPT. Przedstawiono analizę wykorzystując wyniki próbnych obciążeń statycznych pali. Zaproponowane korelacje zostały zweryfikowane za pomocą p[...]
EN The method of calculation bearing capacity and settlements of large diameter bored piles on the basis of direct use of CPT test results is presented. The filed investigations covered loading tests and CPT testing made in the area of piling. The correlations obtained were next verified using verifica[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 258 389-402
PL Zależność pomiędzy przemieszczeniami poziomymi a pochodną z osiadań znana jest w literaturze jako związek Awierszyna. Związek ten został zastosowany do zdefiniowania przemieszczeń poziomych w niektórych teoriach całkowych. Ze wstępnych badań wynika, że związek ten nie potwierdza się w praktyce. W ar[...]
EN Connection between horizontal displacement and derivative from subsidence is known as Aviershin relation in bibliography. This relation is applied for horizontal displacement description in few integral mining deformation theories. It is resulted from preliminary research that relation isn't confirm[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last