Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 207
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osady denne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2007 Tom 9 293-302
EN The border Polish-Czech sector of Upper Odra river is located between Chałupki Bohumin towns and the Olza river mouth (km 20,0-km 28,0). The unique meanders appear here, where the intensive dynamic erosion-sedimentation processes take place. Except for natural factors influencing the river-bed chang[...]
2
80%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Artykuł przedstawia wyniki analiz wybranych wskaźników chemicznych osadów dennych wód Raszynki, jej dopływów oraz Stawów Raszyńskich. Odczyn osadów w większości przypadków jest obojętny lub lekko kwaśny, optymalny dla rozwoju fauny i flory środowiska wodnego. Przeważają osady mineralne lub z domiesz[...]
EN The article presents results of analyses of selected chemical indicators of the bottom depo sit taken from the Raszynka River, its tributaries and several ponds located in the catchment. Reaction (pH) of the sediments was mostly neutral or slightly acidic – optimum for the growth of aquatic flora an[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 248 107-113
PL Płytkie zbiorniki wodne należące do rezerwatu "Łężczok" zajmują powierzchnię około 270 ha. Przeprowadzone badania wykazały, że ich wody nie są nadmiernie zanieczyszczone, lecz charakteryzują się sezonowymi zmianami chemizmu. Osady denne zbiorników cechuje podwyższona ponad 100 ppm zawartość niklu. W[...]
EN Shallow ponds of the "Łężczok" nature reserve cover the area about 270 hectares. Their waters are not excessively polluted, and they are characterized by seasonal changes of chemical composition. Elevated concentrations of nickel, over 100 ppm, are typical for the bottom sediments of the ponds. Mine[...]
4
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 162-163
5
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2016 nr 3 123--129
PL Badania oparte na hipotetycznym porównania składu chemicznego osadów pobranych w różnym czasie i/lub miejscu. Wyznaczenie dokładności i precyzji metod analitycznych wykorzystywanych do określenia podstawowych właściwości osadów dennych. Zastosowanie różnych metod statystycznych: Wyniki odchyleń stan[...]
EN The studies based on hypothetical comparisons of the chemical composition of sediment samples collected in different time and/or from different place. Determination of the accuracy and the precision of the analytical methods used to estimate the basic properties of bottom sediments. The results asse[...]
6
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 190-191
7
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 33-34
8
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 68-69
9
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 85-86
10
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2008 Vol. 42 nr 6 167-174
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy osadów dennych rzeki Kłodnicy. Analiza fizykochemiczna dotyczyła następujących parametrów: zawartości suchej masy, substancji organicznej, fosforu, metali ciężkich oraz wartości pH. Badania prowadzone były w aspekcie oceny stanu ekologicznego tej rzeki i jej e[...]
EN The results of the Kłodnica River bottom sediments analysis are presented. The physicochemical analysis concerned the following parameters: pH, the contents of dry matter, organic matter, phosphorus and heavy metals. The investigations were carried out to assess the overall ecological status of the [...]
11
80%
Geologos
2007 Vol. 11 193--200
PL W pracy przedstawiono wyniki badań ściśliwości osadów Jeziora Turawskiego, ich skład granulometryczny, zawartość substancji organicznej i charakterystykę innych właściwości fizycznych. Badania były prowadzone w aspekcie oceny stanu ekologicznego tego zbiornika i jego ewentualnej rewitalizacji. Uzysk[...]
EN The paper presents the results of compression tests performed on the contemporary lake-bottom sediments from Turawskie Lake. The investigations were carried out in the frame of the wide-range project undertaken for purification of this lake. The results of the engineering geological investigations a[...]
12
70%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 285 17-30
PL Badania osadów dennych Sanu i jego dopływów wykonywane są w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska. W zlewni Sanu monitorowanych jest 14 punktów obserwacyjnych: 6 punktów znajduje się na Sanie - w Sanoku, Przemyślu, Nielepkowicach, Krzeszowie, Brandwicach i Wrzawach, a osiem punktów na d[...]
EN Studies of the bottom sediments of the San river and its tributaries (Poprad and Biała) are conducted within the project of the State Monitoring of the Environment. In the area of the San river and its tributaries, 14 observation points are localized. Six of them are on San in Sanok, Przemyśl, Niele[...]
13
70%
Environment Protection Engineering
PL Analizowano przestrzenne i pionowe zmiany składu profundalowych osadów dennych Jeziora Góreckiego, ze szczególnym uwzględnieniem frakcji fosforu, różniących się mobilnością i biodostępnością. Misa tego rynnowego jeziora jest naturalnie podzielona na dwa odmienne baseny. Osad pobierano czerpaczem z s[...]
EN The spatial and vertical changes in the composition of the profundal bottom sediments of Lake Góreckie, in particular the changes in the fraction of phosphorus of different mobility and bioavailability, have been studied. The basin of this channel lake is naturally divided into two parts. The bottom[...]
14
70%
Rocznik Ochrona Środowiska
2007 Tom 9 167-182
PL Odra jest jedną z najważniejszych rzek Polski, jej dolina jest ważnym korytarzem ekologicznym, niezwykle cennym przyrodniczo. Rzeka jest odbiornikiem ścieków zarówno oczyszczonych, jak i nieoczyszczonych, pochodzących często ze źródeł niekontrolowanych. Zanieczyszczenie wód i osadów dennych rzeki un[...]
EN The estimation of pollution degree of Odra River bottom sediments (middle and lower section) by selected heavy metals has been carried out on the basis of monitoring data recorded in the years 1991÷2005. Classification of sediments proposed by Polish Geological Institute (PIG) was applied. Also tren[...]
15
70%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 214-215
16
61%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1327-1337
PL Wyniki przeprowadzonych badań metali ciężkich pozwalają zakwalifikować trzy spośród pięciu badanych osadów dennych jako możliwe do przyrodniczego wykorzystania na glebach użytkowanych rolniczo lub glebach terenów przemysłowych. Osady z Kanału Wińskiego (OS I) oraz ze zbiornika śródpolnego (OS II) mo[...]
EN This paper attempts to assess the quality of sediments derived from surface water, in order to assess their suitability for use as fertilizers or as material for ground reclamation procedures. Bottom sediments contain high amounts of organic matter and this base could be a potential source of easily[...]
17
61%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 2 135--143
PL Charakterystyka geotechniczna osadów dennych zdeponowanych w rejonie cofki Zbiornika Czorsztyńskiego. Badania geotechniczne osadów uśrednionych powstałych ze zmieszania wszystkich próbek osadów. Analiza parametrów geotechnicznych osadów zmieszanych i ocena ich przydatności do budowy nasypów drogowyc[...]
EN Geotechnical characteristic of bottom sediments deposited in the backwater of Czorsztyn Reservoir. Geotechnical tests of averaged material created by mixing all sediments’ samples. Analysis of sediments’ geotechnical parameters and evaluation of sediments’ usability for earthwork purposes like const[...]
18
61%
Gospodarka Wodna
2010 Nr 4 163-170
PL Z analizy diagramów korelacyjnych wynika, że: stężenia Cu, Co i Cd w wodzie powierzchniowej możemy kontrolować poprzez analizę koncentracji tych metali w tkankach miękkich Viviparus viviparus, zaś nie jesteśmy w stanie kontrolować w wodzie powierzchniowej stężeń Zn, Pb i Hg ani przez analizę tkanek [...]
EN The analysis of correlation diagrams shows that: concentrations of Cu, Co and Cd in surface waters may be controlled through analysis of concentrations of those metals in soft tissues of Viviparus viviparus, and we are not able to control concentrations of Zn, Pb and Hg in surface waters neither thr[...]
19
61%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2012 Nr 8 351-353
PL Celem tej pracy jest charakterystyka, na podstawie zawartości wybranych metali ciężkich (Cd, Cu, Cr, Pb, Zn, Ni), osadów dennych zbiornika wodnego Domaniów na rzece Radomce oraz określenie możliwości ich wykorzystania. Próby osadów dennych pobierano próbnikiem Beeker'a w 2004 i 2009 roku w ośmiu pun[...]
EN The aim of the paper is a characterisation of bottom sediments from the Domaniów reservoir on the Radomka river on the basis of selected heavy metals (Cd, Cu, Cr, Pb, Zn and Ni), content and determining their potential use. Bottom sediments were sampled by Beeker's sampler in 2004 and 2009 in eight [...]
20
61%
Environment Protection Engineering
EN The transport pattern of the organochlorine pollutants along the river-bed is an important issue due to their accumulation in reservoir bottom sediments and bioaccumulation in the food chain. In this study, seventeen most toxic 2,3,7,8-substituted dibenzo-para-dioxins (PCDDs) and dibenzofurans (PCDF[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last