Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 601
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osad ściekowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 4 (61) 50-54
PL W artykule przedstawiono przegląd istniejących instalacji zgazowania osadów ściekowych w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Dokonano porównania z sytuacją w Polsce. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych w reaktorze górnociągowym ze złożem stałym. Wyniki badań pokazały, jak rodzaj osadu ścieko[...]
EN Paper presents analysis of existing sewage sludge gasification installation in Europe, Asia and North America. Comparison of the Polish situation and situation in the rest of the world has been done. Experimental results of sewage sludge gasification process has been presented. This paper presents t[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 2 89-93
PL Osady z biologicznego oczyszczania bytowo - gospodarczych (miejskich i wiejskich) i przemysłowych (zwłaszcza przetwórstwa rolno-spożywczego) ścieków obfitują w glebotwórczą (próchniczotwórcza) substancję organiczną i mineralne składniki pokarmowe roślin.
3
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 6 40-42
PL W Polsce w ostatnich latach obserwuje się znaczący przyrost liczby oczyszczalni ścieków. Jednocześnie nadal trwa budowa bądź modernizacja tego typu obiektów. W konsekwencji powoduje to ciągle zwiększanie globalnej ilości osadów ściekowych, które muszą być przecież zagospodarowywane.
4
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 2 93-94
PL Wieloletnie badania IOŚ dotyczące właściwości oraz gospodarki krajowych osadów ściekowych dowiodły, że nie prowadzi się ewidencji wykorzystania i unieszkodliwiania osadów w miejskich oczyszczalniach ścieków, a dotychczasowe sposoby wprowadzania osadów do gleb nie podlegają kontroli sanitarnej [5].
5
100%
Przegląd Komunalny
2003 nr 1 35-38
PL Aspekt właściwego, zgodnego ze standardami prawa wspólnotowego, zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych nabiera w naszym kraju coraz bardziej istotnego znaczenia. Powszechna staje się świadomość, że współcześnie rozumiany proces oczyszczania ścieków powinien być zintegrowany z rozwiązaniem pr[...]
6
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2006 Nr 3 30-32
EN Diagram of greenhouse effect in a solar drying room. Factors influencing the speed of sludge drying in solar drying rooms analysis of climatic conditions in Poland. Presentation of technological solutions applied in a solar drying room designed by ITC PW. Solar drying rooms efficiency in Polish cond[...]
7
80%
Chemical and Process Engineering
EN The motivation of this work was to define the reburning potential of sewage sludge gasification gas (syngas). Numerical simulation of co-combustion process of syngas in hard coal-fired boiler has been done. All the calculations were performed using the Chemkin program. Plug-Flow Reactor model was us[...]
8
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2013 nr 12 38--40
9
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2013 nr 5 76, 78--80
10
80%
Forum Eksploatatora
2009 Nr 3 (42) 70-73
PL Omówiono wpływ czasu trwania procesu alkalizacji osadów wodorotlenkiem wapnia na zmiany wartości pH i ich podatność na odwadnianie grawitacyjne. Wykazano, iż dodatek suspensji wodorotlenku wapnia i zachodzące wskutek tego procesy chemiczne powodują wzrost wartości pH i zmiany składu fizykochemiczneg[...]
11
80%
Forum Eksploatatora
2009 Nr 6 (45) 78-81
PL W niniejszej pracy zwrócono uwagę na osady ściekowe pochodzące z przemysłu garbarskiego. W osadach tych znajduje się podwyższona koncentracja związków chromu. Jednocześnie zawierają one znaczne ilości substancji humusowych, w tym składników nawozowych. Z obawy zanieczyszczenia środowiska wodno-grunt[...]
EN The way to receive compost out of peat, manure and sewage sediments from tannery industry containing heightened concentration of chromium compounds is given in this paper. Received product was characterised by beneficial fertilising parameters, which predestine it to fertiilise soil poor in organic [...]
12
80%
Forum Eksploatatora
2009 Nr 5 (44) 64-67
PL Technologia przeróbki oraz zagospodarowania osadów ściekowych powinna być skoncentrowana na maksymalnym wykorzystaniu walorów osadów, które są bogatym źródłem pierwiastków nawozowych jak również źródłem energii. W przypadku oczyszczalni obsługujących duże aglomeracje takich jak Centralna Oczyszczaln[...]
13
80%
Forum Eksploatatora
2009 Nr 6 (45) 82-89
PL Z uwagi na wysokie uwodnienie osadu ściekowego, istotnym elementem jego dalszego wykorzystania są procesy usuwania wody z osadów, w tym proces suszenia. Proces suszenia osadów ściekowych znacznie poszerza krąg możliwości ich dalszego wykorzystania. Tradycyjne metody suszenia, oparte na zjawisku paro[...]
EN The raw sewage sludge is highly hydrated therefore its further utilization in most cases is possible only after sludge dewatering and drying. Thermal drying of sludge enhances the number of possibilities of its further usage. The traditional methods of sludge drying arę based on the process of evapo[...]
14
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2012 nr 6 40-41
15
80%
Przegląd Komunalny
2012 nr 10 22-23
PL Komunalne osady ściekowe są odpadami nietypowymi. Wiele osób często wiąże je raczej z gospodarką wodno-ściekową niż odpadową. Ponadto ich nazwa jest myląca. Sugeruje, że mamy do czynienia z odpadami komunalnymi - a w rzeczywistości jest to odpad inny niż komunalny (de facto przemysłowy). Na tym tle [...]
16
80%
Forum Eksploatatora
2008 Nr 2 (35) 25-27
PL Wysokie koszty eksploatacyjne związane ze zużyciem energii w Średnich i dużych oczyszczalniach ścieków zmuszają do poszukiwania z jednej strony możliwości oszczędności w zużyciu energii w procesach oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów, z drugiej do pozyskiwania odpadów biodegradowalnych, które[...]
17
80%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 4 (55) 36-38
PL Osady ściekowe są nieodłącznym elementem procesu oczyszczania ścieków. Powstają w procesie mechanicznego oczyszczania ścieków (odseparowany piasek, skratki), podczas biologicznego oczyszczania (osad nadmierny, błona biologiczna) oraz chemicznego strącania fosforu [1].
18
80%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 2 (53) 30-33
PL W roku 2008 wytworzono w Polsce 567,3 tyś. ton s.m. komunalnych osadów ściekowych 11]. Co więcej, szacuje się, iż ilość ta w roku 2018 wyniesie aż 706,6 tyś. ton s.m., zaś w roku 2020 już niemal milion ton s.m. [2]. Polskie oczyszczalnie ścieków obsługują w Polsce 63% społeczeństwa. Wskaźnik ten w k[...]
19
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 135
PL Przeprowadzone badania miały na celu ocenę wpływu osadu ściekowego i słomy rzepakowej na aktywność oddechową oraz na liczebność bakterii i grzybów w glebie brunatnej.
20
80%
Forum Eksploatatora
2005 Nr 4 (21) 20-21
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last