Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organic wastes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The authors investigated sorption of Pb(II) and Cd(II) ions from aqueous solutions on selected natural wastes: sunflower hulls, walnut shells and plum stones. The chemical and physical structure of the surface of these sorbents was determined using infrared spectrometry and scanning electron microsc[...]
2
86%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 261-375
PL Podnoszenie standardów życia oraz rozwój gospodarczy powodują powstawanie dużej ilości odpadów wywołujących często negatywne skutki w naturalnym środowisku człowieka. Zarówno polityka międzynarodowa jak i działania podejmowane przez państwa na własnym terytorium coraz szerzej ukierunkowane są na opr[...]
EN The following research examines susceptibility to leaching of soluble components from ash-sludge pellets obtained from municipal sewage sludge and fly-ash from brown coal. Pellets are often used as fertilizer, therefore they were enriched with potassium using potassium chloride and sulphate in the a[...]
3
86%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 164 165-169
PL W celu oceny wpływu zastosowanych do rekultywacji odpadów organicznych na rewitalizację gruntów zdewastowanych przez intensywne zakwaszenie zbadano aktywność wybranych enzymów glebowych (dehydrogenaz, fosfataz, ureazy i proteazy) na terenie poeksploatacyjnym Kopalni Siarki "Jeziorko". Na poletka doś[...]
EN The activity of the chosen soil enzymes (dehydrogenases, phosphatases, urease, and protease) was studied in the post-exploitation area of the sulphur mine "Jeziorko" in order to assess the influence of organic waste used in the reclamation on the revitalization of lands destroyed by intensive acidif[...]
4
86%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Doświadczenia wyniesione z własnych eksperymentów prowadzonych w Poltegor-Instytucie nad utylizacją odpadów poubojowych III kategorii i gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi stwarzają uzasadnioną podstawę postawienie tezy, że możliwa jest degradacja składników ropy naftowej przy pomo[...]
EN Experience resulting from Poltegor-Institute tests on utilization of after-slaughter wastes and grounds contaminated by hydrocarbons indicate that there is a possibility of degradation of crude oils components by using microorganisms living on animal tissue. In this article an experiment example has[...]
5
86%
Ekonomia i Środowisko
2011 nr 2 139--157
PL Celem opracowania było wskazanie możliwości produkcji biogazu z różnych źródeł oraz metod oceny zasobów substratów do produkcji biogazu. Proponowana metodyka została zastosowana do oszacowania potencjału produkcji biogazu na terenie jednej z gmin na Lubelszczyźnie.
EN Biogas can be produced from purposeful raw material like arable crops silages (e.g. corn, rye, grasses), sewage treatment plants sediments, organic wastes from waste dumps and also from wastes from agriculture and food industry. In the specific case of Łaszczów commune the biggest potential of bioga[...]
6
86%
Ochrona Środowiska
PL Przedstawiono wyniki projektu badawczego, którego celem była analiza przydatności biologicznie rozkładalnych odpadów z placów targowych oraz z punktów gastronomii, jako substratu do wytwarzania kwasu mlekowego w procesie fermentacji mlekowej. Kwas mlekowy jest stosowany głównie do produkcji biopolim[...]
EN The aim of the project was to analyze the potential application of biodegradable wastes from markets and restaurants as the feedstock for lactic acid production by lactic fermentation. Lactic acid is widely used for the production of medical biopolymers, packaging, synthetic fibers and clothing. Ano[...]
7
86%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 1 337--351
PL W artykule przedstawiono uwarunkowania funkcjonalne wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Został przedstawiony obecny sposób zagospodarowania wytwarzanych bioodpadów, który nastawiony jest na przekazanie odpadów zewnętrznym podmiotom, lub też zagospodarowanie części bioodpadów na miejscu, w najprostsz[...]
EN The article presents the functional conditions of Wrocław Zoological Garden. The current way of biowaste utilisation, which is focused on transferring the waste towards outside parties or also managing them in the most simplest way possible (uncontrollable composting in prisms), has been shown. The [...]
8
86%
Archives of Mining Sciences
2013 Vol. 58, no. 4 1241--1250
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, które dotyczyły usuwania jonów Pb2+ z modelowych roztworów wodnych za pomocą odpadów organicznych, takich jak: łuski słonecznika, łupiny orzecha włoskiego i pestki śliwek. Dla badanego zakresu stężeń od 6,0-110 mg/dm3 i warunków procesu największą wydajność sor[...]
EN This article presents the results of the research on the Pb2+ ions sorption from model aqueous solutions on walnut shells, plum stones and sunflower hulls. The effect of various factors, such as the concentration of natural sorbent, the pH, and the temperature was studied. The process of Pb2+ ions s[...]
9
86%
Archives of Mining Sciences
2015 Vol. 60, no. 3 677--686
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, które dotyczyły usuwania jonów Cd2+ z modelowych roztworów wodnych za pomocą odpadów organicznych, takich jak: łuski słonecznika, łupiny orzecha włoskiego i pestki śliwek. Wykazano, iż badane materiały mogą być skutecznie wykorzystywane do usuwania jonów Cd2+ z[...]
EN This article presents the results of research on the Cd2+ ions sorption from model aqueous solutions on sunflower hulls, walnut shells and plum stones. The effect of various factors, such as mass of the natural sorbent, the pH, the time and the temperature was studied. The process of Cd2+ ions sorpt[...]
10
86%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W ośrodkach naukowych w kraju i za granicą coraz większy nacisk kładziony jest na opracowywanie technologii waloryzacji płynnych nawozów organicznych oraz odpadów komunalnych i przemysłowych. Jednakże wymaga to prowadzenia badań procesów rozkładu tak, aby opracowywane technologie nie miały negatywne[...]
EN In the scientific centers in the country and abroad more and more superior pressure is given to the elaboration of technology and valorization of liquid organic manures and communal and industrial waste material. However it demands conducting the research of decomposition processes so that elaborate[...]
11
86%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy przedstawiono uwarunkowania prawne dotyczące zagospodarowania odpadów pochodzących z produkcji rolniczej i rolno-przemysłowej, oraz zaproponowano metody ich waloryzacji, które są zgodne z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi. Stwierdzono, że proces waloryzacji odpadów organicznych w wyni[...]
EN The study presents the legal conditions concerning the management of waste from agricultural and agri-industrial production. The authors propose waste valorization methods consistent with currently valid legislatwe acts. It is affirmed that organic waste's valorization process as a result of waste c[...]
12
72%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Kompostowanie komunalnych osadów ściekowych wymaga dodatku odpadów organicznych ubogich w azot, jak i mających właściwości strukturotwórcze. W doświadczeniu, przeprowadzonym w warunkach kompostowni otwartej badano zmiany zachodzące podczas kompostowania osadów ściekowych z udziałem trocin, zrębków d[...]
EN Composting of communal sewage sludge requires supplementation with some addition of organic wastes poor in nitrogen and characterised by structure-forming properties. In an experiment carried out in conditions of an open compost plant, investigations were carried out aiming at examining changes taki[...]
13
72%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Odpady organiczne na wsiach powstają w wyniku produkcji zwierzęcej, roślinnej i bezpośrednio w gospodarstwach domowych. W większości przypadków ich zagospodarowanie stanowi prywatny problem rolników, którzy je magazynują, kompostują lub wywożą w zależności od ilości i rodzaju. Natomiast przetwarzani[...]
EN Solid and liquid organic wastes on the rural areas arise in livestock and crop production, as well as directly in the farmers' households. On the most of farms waste management is a private problem of farmers; wastes are stored, composted or transported away depending on their quantity and quality. [...]
14
72%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 3 163--166
PL W artykule przedstawiono dwa sposoby wykorzystania produktów pirolizy odpadów oleju popirolitycznego jako odczynnika zbierającego do procesu flotacji węgla kamiennego oraz produktu stałego jako składnika paliwa alternatywnego.
EN This paper presents two methods of waste pyrolysis product utilization of green oil. The first method describes the flotation reagent in the process of hard coal flotation. The second method considers a solid product as the constituent of alternative fuel.
15
72%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Środkowe Nadodrze to jeden z rejonów Polski, które będąc w znacznym stopniu zalesionymi, nadal posiadają dużą powierzchnię ugorów i odłogów, także na glebach dobrych klas. Te z kolei są częściowo wadliwe z punktu widzenia chemizmu (zanieczyszczenie, głównie metalami ciężkimi i rzadziej pochodnymi ro[...]
EN Middle Odra Land this one of Polish regions, which being in considerable degree afforesed, they possess still the large surface of fallows and the fallow lands, also on soils the good classes. These in turn are partly defective with point of sight of chemism (the dirt, mainly with heavy metals and [...]
16
72%
Chemik
PL Odpady powstają w różnej formie i w różnym stopniu uziarnienia. Często ich wykorzystanie jest możliwe dopiero po procesie uprzydatniania. Jedną z form uprzydatniania jest grudkowanie (peletyzacja). Można prowadzić go metodą ciśnieniową lub bezciśnieniową. W artykule omówiono obie metody i wskazano s[...]
EN Wastes appear in various forms and on different levels of granulation. Quite often it is only possible to utilise waste after a special process of adjustment. One of the most popular forms of adjusting waste is pelletizing, which is performed in two ways: pressure method or pressureless method. The [...]
17
72%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
PL Podjęto próbę oceny możliwości kompostowania osadów ściekowych pochodzących z Grupowej Oczyszczalni Ścieków dla Łodzi wraz z odpadami zielonymi oraz odpadami organicznymi pochodzącymi z selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej w niektórych dzielnicach miasta. Program badań przewidywał prowadzenie pro[...]
EN The possibility of the mixing compositing of sewage sludge with organic wastes was investigated and analysed. The process of compositing was carried out in the HORSTMANN bioreactor for 2 ÷ 3 weeks and then in a compost pile for 6 to 12 weeks. Seven experiments were performed with different ratios of[...]
18
72%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 5s 47-48
EN Results of composting experiments with the use of microbiological additives are presented. Two additives were examined in the tests: EM (Effective Microorganizms) and Tigger. Additionally, a control test was performed without additives. The changes of temperature, humidity and COD of compost samples[...]
19
72%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Kompostowanie jest jedną z metod utylizacji komunalnych osadów ściekowych, zapewniającą otrzymanie produktu o wysokiej wartości nawozowej, bez ryzyka skażenia gleby. Jednym z warunków spełniającym takie wymogi jest prawidłowy skład chemiczny samych osadów, szczególnie pod kątem zawartości metali cię[...]
EN Composting is one of the methods of household sewage sludge management which ensures obtaining a product of high fertiliser quality, without the risk of soil contamination. Among preconditions is the appropriate chemical composition of the sewage sludge, especially with regard to the content of heav[...]
20
72%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 5 824-828
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last