Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organic solvents
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 8 1064-1069
2
100%
Przemysł Chemiczny
3
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Artykuł opisuje badania przeprowadzone w celu wyznaczenia współczynników wnikania ciepła czynników z grupy substancji palnych i wykowych buchowych mogących współpracować ze strumienicowym obiegiem chłodniczym. Do badań wykorzystano cztery substancje palne. Otrzymane wyniki porównane zostały ze wzora[...]
EN The article describes research conducted to determine the nucleate boiling heat transfer coefficient of flammable refrigerants from the group of organic solvents, which may work with ejector cooling systems. Tests have been performed on four substances. The results were compared with several theoret[...]
4
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Przedstawiono wyniki badań anodowego roztwarzania srebra w alkoholowych roztworach soli oraz możliwość wykorzystania tego procesu do syntezy nanoczastek metalicznego srebra. Elektroda srebrna roztwarza się w alkoholowych roztworach LiClO4 przy potencjałach anodowych wyższych od 0.6 V. Srebro przecho[...]
EN The results of study of anodic dissolution process of silver in alcoholic solutions of salts applied to the synthesis of nanoparticles of silver are presented. Silver electrode in alcoholic solutions of LiClO4 dissolves at anodic potentials, higher than 0.6 V. Silver passes to the solution in the fo[...]
5
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 10 1-5
6
75%
Polimery
PL Grafen cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze względu na swoje szczególne właściwości oraz szeroki zakres potencjalnych zastosowań. Znane sposoby otrzymywania grafenu są obarczone pewnymi wadami, co powoduje, że wciąż podejmuje się próby opracowania nowej, skutecznej metody produkcji tego materiału[...]
EN Graphene due to its extraordinary properties and a wide range of potential applications, has aroused a great interest. Although there are many ways to obtain graphene, the existing methods still possess certain disadvantages. Numerous attempts are made to scale up a new and efficient production meth[...]
7
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2003 Nr 1 (40) 37--40
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad zmniejszeniem zażółcenia włókien wełnianych, spowodowanego naświetlaniem i obróbką w gorącej wodzie. Stwierdzono dodatnie oddziaływanie nadchloroetylenu na tkaniny wełniane surowe, otrzymane z krosna. Stwierdzono korelacje pomiędzy odbiciem światła i współcz[...]
EN We present the results of an investigation which shows that the yellowing of wool fibre which occurs during light exposure and treatment with boiling water is reduced by pre-treatment of loom state wool fabric with perchloroethylene. The changes in light reflectance and the yellowing index of the tr[...]
8
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 1 121-122
PL Głównym problemem enzymatycznego utleniania związków fenolowych jest tworzenie wolnych rodników, które są traktowano jako główna przyczyna in-aktywacji samobójczej ryrozynazy. Do badań wykorzystano 4 rozpuszczalniki organiczne mieszające się z wodą i na podstawie analizy kinetyki inaktywacji enzymu [...]
EN Four water miscible organic solvents of different concentrations were tested as potential co-solvents for phenolic compounds conversion with tyrosinase. A main problem in biotransformations with tyrosinase is its suicide inac- tivation that can be caused by free radicals formed by the enzyme during [...]
9
63%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 8 751-755
10
63%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 11 551-553
PL Przeprowadzono badania wpływu rodzaju alkoholu, stężenia elektrolitu oraz zawartości wody (5%) na proces anodowego roztwarzania cynku i charakter tworzących się produktów roztwarzania w obszarze wysokich potencjałów. Do identyfikacji produktów anodowego roztwarzania wykorzystano spektroskopowe techn[...]
EN Studies of the effect of the kind of alcohol, electrolyte concentration and water (5%) on the anodic dissolution of zinc and the nature of dissolution products were performed. The dissolution products were analyzed by spectroscopic methods (SEM, TEM/EDS, XPS).
11
63%
Karbo
2001 Nr 7-8 241-248
PL Badania sorpcji par i pęcznienia objętościowego węgli kamiennych od płomiennego do antracytu i wydzielonych z nich litotypów: witrynów klarynów, durynów i fuzynów wskazują na różnice w makromolekularnej strukturze węgli i litotypów o różnym stopniu uwęglenia, a także między litotypami tego samego wę[...]
EN Investiigations of vaporous sorption and volumetric swelling of hard coals starting from flames ones to anthracite and separated lithotypes: vitrenes, clarenes, durenes and fusenes indicate to differences in macromolecular structure of coals and lithotypes of various degree of carbonisation and a[...]
12
63%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 7 1101-1105
PL Zbadano kinetykę i adsorpcję równowagową 2,4,6-trichlorofenolu na węglu aktywnym z wody oraz mieszanin woda-rozpuszczalnik organiczny. Do badań wybrano metanol, etanol i acetonitryl. Badania kinetyczne pokazały, że 2,4,6-trichlorofenol adsorbował się szybciej z rozpuszczalników organicznych niż z wo[...]
EN 2,4,6-Cl₃C₆H₂OH (I) was adsorbed on activated C from H₂O as well as from MeOH, EtOH, MeCN and their aq. solns. (2–25% by vol.) to det. kinetics and equils. of the process. I was faster adsorbed from org. solvents than from H₂O. The kinetics was fitted well to the pseudo-second order reaction model. [...]
13
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Przeprowadzono badania wpływu rodzaju alkoholu, stężenia elektrolitu oraz zawartości wody na proces anodowego roztwarzania cynku i charakter tworzących się produktów roztwarzania w obszarze wysokich potencjałów. Do identyfikacji produktów anodowego roztwarzania wykorzystano spektroskopowe techniki b[...]
EN Studies of the effect of the kind of alcohol, electrolyte concentration and water on the anodic dissolution of zinc and the nature of dissolution products were performed. The dissolution products were analyzed by spectroscopic methods (SEM/EDS, XPS and UV-vis) and X-ray diffraction. These studies ha[...]
14
63%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 3 67-69
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości wody (od 1 do 25% H2O) na anodowe roztwarzanie cynku w metanolowych roztworach LiCl oraz na charakter tworzących się produktów anodowego roztwarzania Zn, w obszarze wysokich potencjałów. Do identyfikacji produktów anodowego roztwarzania wykorzysta[...]
EN Studies of the effect of water addition (1% - 25% obj. H2O) on the anodic dissolution of zinc and the nature of dissolution products, at high potential values, were performed. The dissolution products were analyzed by spectroscopic UV-vis methods, scanning microscopy (SEM/EDS) and X- ray diffraction[...]
15
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2013 T. 16, nr 3 313--321
PL W pracy zbadano adsorpcję 2,4,6-trichlorofenolu na węglu aktywnym Norit R3-ex z wody, metanolu oraz roztworów woda/metanol o różnym składzie procentowym. Rozpatrywano zarówno kinetykę procesu, jak i adsorpcję w stanie równowagi. Badania kinetyczne pokazały, że 2,4,6-trichlorofenol adsorbował się szy[...]
EN Adsorption of chlorophenols on activated carbon is one of the most popular methods for their removal from water. The adsorption process is affected by the adsorbate and adsorbent properties, temperature, and solution properties (e.g. ionic strength, pH). The influence of these parameters on the adso[...]
16
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2002 Vol. 8, No. 1 121--129
EN The cytotoxic effects of volatile and water-insoluble organic solvents (ethylbenzene, tetrachloroethylene, n-hexane) were tested on isolated hepatocytes in monolayer culture by using the 3-(4,5 dimethylthiazol-2-yl)-2,5 diphenyltetrazolium bromide (MTT) reduction assay. All of the tested compounds i[...]
17
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN The aim of this research is the application of the Method of Organizational Congruencies before and after the substitution of organic solvents with vegetable agents for the cleaning of an offset printing machine in order to assess the organizational changes. A solvent-free process is the goal of the[...]
18
63%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 5 964-969
19
63%
Elastomery
2017 T. 21, nr 4 252--265
PL W artykule skupiono się na problemie zależności pęcznienia wulkanizatów EPDM od czasu, w trzech różnych rozpuszczalnikach: o-ksylenie, cyklooktanie i dodekanie lub ich mieszaninach, w temperaturach 22 °C, 40 °C lub 60 °C, naśladując warunki panujące w szybach wiertniczych. Wyniki badań sorpcji rozpu[...]
EN The paper focusses on time and temperature dependencies of swelling of crosslinked EPDM in three various solvents: o-xylene, cyclooctane and dodecane and their blends at 22 °C, 40 °C or 60 °C, mimicking the conditions in oil-wells. Sorption experiments of solvents in elastomers provide valuable info[...]
20
63%
Biotechnology and Food Science
EN (±)-N-Benzoyl-α-methylserine ethyl ester and (±)-4- hydroxymethyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one were synthesized and used as substrates for enzyme catalyzed kinetic resolution in organic solvents. Several lipases active for O-acetylation of both compounds were found. The most active enzymes[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last