Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ore
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The reduction of chromium (IV) in industrial pellets and ore lumps was investigated by the thermogravimetric analysis (TGA). The main goal of the study was to examine in different temperature zones the behaviour of a sample consisting of industrial pellets mixed with lumpy ore and coke. The experime[...]
2
88%
Archives of Acoustics
2019 Vol. 44, No. 1 161--167
EN The article describes the method of controlling the recovered grade based on measuring the intensity of volume ultrasonic oscillations and Lamb waves covering a fixed distance through the test medium and on a metal plate contacting the test medium at various time points of deliberate motion of groun[...]
3
75%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2008 nr 4 87-107
PL W pierwszej części artykułu, najpierw omówiono najważniejsze przyczyny zubożenia rudy w trakcie oceny i eksploatacji podziemnej a następnie przeanalizowano obecnie stosowanych definicji zubożenia. Definicje te różnią się u poszczególnych. Aktualnie istnieje dziesięć różnych analitycznych określeń dl[...]
EN In the first part of this paper, the principal sources of dilution during underground evaluation and mining are discussed, and then defmitions of ore dilution currently in use are analyzed. These definitions vary depending on the authors. Ten different analytical expressions of dilution percentage c[...]
4
75%
Wiadomości Górnicze
2015 R. 66, nr 2 85--96
PL W artykule dokonano analizy produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w 2013 roku. Analizie poddano wybrane surowce z grupy metali i kamieni szlachetnych, wybrane surowce z grupy metali kolorowych, podstawowe surowce z grupy metali lekkich lub ich rud, podstawowe surowce z gru[...]
EN The article analyzes the production of basic minerals in the World and in Poland in 2013. The analysis included the selected minerals from the group of metals and precious stones, selected minerals from the group of non-ferrous metals, basic raw minerals from the group of light metal or their ores, [...]
5
63%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2008 nr 4 11-34
PL Poprawa w kontrolowaniu granic przodków i ocean powstałych pustek przy użyciu urządzeń laserowych dało w ciągu minionych kilku lat możliwość mierzenia efektywności wydobycia. Chociaż osiągnięto znaczny postęp w kontrolowaniu przodków, jednak porównywalny postęp nie został utrzymany w dokładnej oceni[...]
EN Improvements in control of stope limits and subsequent stope voids assessment using laser devices provided measure of mining performance during the past few years. Although, substantial progress has been achieved in stope control, but comparable progress has not been maintained in exact assessment o[...]
6
63%
Inżynieria Mineralna
2015 R. 16, nr 1 97--102
PL Wody kopalniane są ilościowo jednym z najważaniejszych produktów działalności kopalni i ich negatywny wpływ na środowisko może być rozległy, nawet na długo po zamknięciu złoża. Najwięcej wody kopalnianej w Czechach produkuje się w firmach wydobywających węgiel brunatny (Czech Coal a.s., Severočeskéd[...]
EN Mine waters are quantitatively one of the most important products of mining activities and their negative impact on the environment may be extensive, even long after closing the deposit. The most important producers of mine waters in the Czech Republic are companies mining brown coal (Czech Coal a. [...]
7
63%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2016 nr 1 5--15
PL W artykule opisano warunki geologiczno-górnicze oraz system wybierania Południowo-Biełozirskiego złoża rudy żelaza na Ukrainie. Dokonano pomiarów i analizy osiadania górotworu wzdłuż stropu chodnika na głębokości 740 m. Przeprowadzono symulację z wykorzystaniem odpowiednich materiałów i przedstawion[...]
EN The mining and geological conditions and mining system of the Southern Belozerskoye iron ore deposit are described. Measurements and analysis of subsidence of the rock mass along the heading of the hanging wall at a depth of 740 m are carried out. Simulations with equivalent materials are conducted [...]
8
63%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2009 nr 1, 2 91-106
PL W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku KGHM Polska Miedź S.A. wszedł w posiadanie złoża utlenionej rudy miedziowo-kobaltowej w DR Congo, którą zdecydowano się przerabiać hydrometalurgicznie. Przedstawiono problemy związane z wyborem rozwiązań technologicznych poszczególnych węzłów procesu. Zwr[...]
EN In the 1990s KGHM Polska Miedź S.A. came into possession of a deposit of oxidized copper-cobalt ore in the Democratic Republic of Congo, which the company decided to process using the hydrometallurgical method. This paper discusses problems with the selection of technical solutions for individual st[...]
9
63%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2013 Nr 3 76--81
PL Młyny mieszadłowe stosuje się w przemysłach: ceramicznym, chemicznym, górniczym i metalurgicznym. Młyny te cechują się nieruchomą komorą - pionową lub poziomą oraz obrotowym wirnikiem poruszającym swobodne mielniki w komorze młyna. Występuje bardzo duża Ilość (kilkadziesiąt) rozwiązań konstrukcyjnyc[...]
EN Stirred mills are applied in ceramic, chemical, mining and metallurgical industries. The mills feature immovable chamber - vertical or horizontal one and a rotary rotor propelling free grinding media in the mill chamber. There are several constructional solutions of rotor of the mills. For very fine[...]
10
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było opracowanie założeń do zastąpienia części koksiku w procesie spiekania rud węglem (miałem węglowym) w warunkach krajowych spiekalni. Przeprowadzono laboratoryjne próby spiekania z częściowym zastąpieniem koksiku miałem węglowym. W wyniku tych prób stwierdzono, że istnieje możliwość [...]
EN The purpose of this paper was to develop principles for replacement of apart of quick coke with coal (fine coal) in ore sintering under domestic sintering plant conditions. Laboratory sintering tests with partial replacement of quick coke with fine coal were carried out. As a result of the tests it [...]
11
51%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2010 nr 439 (2) 303--320
PL Szczegółowe badania geochemiczno-mineralogiczne okruszcowanych skał ze złoża w Czarnowie wykazały obecność kilku różniących się składem i teksturą złotonośnych typów rud siarczkowo-polimetalicznych, występujących w żyle kwarcowej, jak również w skałach ją otaczających (łupki, amfibolity i skały węgl[...]
EN Detailed geochemical-mineralogical studies of ore samples from the Czarnów deposit revealed the presence of ores with different composition and texture of gold-bearing sulphide polymetallic ores. They are hosting by quartz vein and its country rocks (schists, amphibolites and calc-silicate rocks). A[...]
12
51%
Acta Geophysica
2016 Vol. 64, no. 5 1446--1461
EN The paper presents an experiment on acoustic excitation of electromagnetic radiation (EMR) signals in skarn, sandstone, and magnetite ore samples. For the skarn and sandstone samples, the EMR signal amplitude was observed to decrease with increasing ultimate strength. Supposedly, this effect can be [...]
13
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono problem wykorzystania szlamów żelazonośnych w spiekalni rud żelaza. Omówiono wynki badań spiekania mieszanek rud żelaza z 3, 9 i 15% udziałem szlamu oraz własności mechaniczne spieku. Otrzymane wyniki przedstawiono w postaci matematycznych zależności. Wykonano analizę struktura[...]
EN In this work the utilization of iron - bearing sludge in sinter plant is presented. The iron ores mixes sintering tests results with a 3,9 and 15% share of the sludge as regards the sinter mechanical properties are described. The results in mathematical relationship are presented. The structural and[...]
14
51%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Zbadano przydatność odpadowych tworzyw sztucznych jako części reduktora węglowego w procesie redukcji rud żelaza oraz odpadów żelazonośnych. Do badań wykorzystano tworzywo sztuczne z plastykowych butelek PET oraz z organicznych pozostałości pochodzących ze strzępienia złomu samochodowego, tzw. ASR. [...]
EN The usability of waste plastics as a part of carbon reducer in the reduction process of iron ores and iron-bearing waste was investigated. The plastic PET bottles and organic automotive shredder residues (ASR) were used for investigations. The waste characteristics as well as chemical, physical, pha[...]
15
51%
Geoturystyka
2010 nr 2 35-58
PL Jednym z najciekawszych obiektów projektowanego geoparku "Pieniny " będą sztolnie w Jarmucie i Potoku Pałkowskim. Ślady dziedzictwa górniczego szlachtowskiego rejonu eksploatacji kruszców cechują się wysokimi walorami naukowymi, historycznymi, edukacyjnymi i poznawczymi. Minerały kruszcowe eksploato[...]
EN One of the most interesting objects of the future Pieniny geopark would be the Jarmuta and Patkowski stream adits. Traces of the mining heritage of an exploitation area of Szlachtowa ore are characterized by high scientific, historical, educational and cognitive values. The extraction of ore mineral[...]
16
51%
Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering
EN Experimental and industrial research of the technological process during the year 2017, including planning, is presented in this paper. That research was conducted in the new Foundry of new Ferronickel in Drenas, which is in the village of Cikatove, Drenas, the Republic of Kosovo. According to initi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last