Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2150
first rewind previous Strona / 108 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optymalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Dokonano optymalizacji parametrów konstrukcyjnych przenośnika taśmowego pracującego w kopali odkrywkowej na piętrze węglowo-nadkładowym. Przyjęto dwa kryteria optymalizacji: minimalizacja naprężeń w taśmie i jednostkowego poboru mocy. Obliczenia wykonano dla danych eksploatacyjnych z KWB 'BEŁCHATÓW'[...]
EN The optimisation of design parameters of a belt conveyor for a coal-overburden bench in an open-cast lignite mine been done. Two criteria of optimisation have been chosen: minimization of belt tension and unitary power. The calculations have been performed for the data from the opencast mine Bełchat[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Wraz z obserwowanym ostatnio szybkim rozwojem budownictwa mieszkaniowego wzrasta liczba dostępnych na rynku rozwiązań systemowych przeznaczonych do budowy domów. Producenci wyrobów budowlanych powiększają asortyment produkcji, oferując coraz bardziej kompleksowe zaspokajanie potrzeb inwestorów. Nowe[...]
EN Partial use of several construction technology systems in one construction projects can give an economic effect. But, using only selected elements of each system and not the entire systems should be done in such a way, that effective technology solution is still coherent. Using the optimization tech[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 39 219-224
PL Artykuł zawiera przegląd prowadzonych w Katedrze Budowy Maszyn prac prowadzących do zaprojektowania miniaturowej niskociśnieniowej pompy śrubowej, w wyniku których zaproponowano nowe rozwiązanie konstrukcyjne. Przedstawiono przebieg optymalizacji wymiarowej śrub czynnej oraz biernych. Nowa pompa cha[...]
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Dowiedziono, że w przypadku polioptymalizacji kratownic o stałej geometrii i topologii objętość materiału konstrukcji i przemieszczanie któregokolwiek z jej węzłów są lokalnie konfliktowe. Na przykładzie prostej kratownicy pokazano, że objętość materiału i przemieszczenie węzła mogą osiągnąć swe min[...]
EN It is proved that in case of polyoptimization of geometric and topological stable trusses the material volume of construction and displacements of its joints are localy conflictable. On an example of simple truss there is shown that even in that time when area of permissible solutions has more than [...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy autorka podjęła problem symulacji zmian strukturalnych w modelach SD, w aspekcie procesu uczenia się (w) organizacji. Tematyka dynamiki struktur modeli symulacyjnych oraz ich optymalizacja (np. upraszczanie) była do tej pory rzadko podejmowana przez symulogów, w szczególności w obszarze anal[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 176 11-30
PL Przedstawiono w ujęciu historycznym zarys rozwoju metod projektowania maszyn elektrycznych. Zaproponowano periodyzację trwających ponad 150 lat działań w tej dziedzinie. Zwrócono uwagę na sekwencyjne oraz iteracyjno-rekursywne metody oraz na intuicyjną oraz obiektywną optymalizację w projektowaniu. [...]
EN An outline of development of the design of electrical machines is described as a historical process. The state of the art in this field is presented. It is proposed to divide this more than 150 years old process into relevant periods. An attention is paid to the sequential and the iterative-recursiv[...]
7
100%
Drogi i Mosty
2004 nr 3 37-52
PL W artykule przedstawiono optymalizację podziału sygnału zielonego pomiędzy różnych użytkowników drogi (pieszych i pojazdy) na przejściu przez jezdnię. Zaproponowano dwie funkcje celu ujmujące sumę i różnicę średnich strat czasu użytkowników. Określono zmienne decyzyjne oraz warunki ograniczające. Wy[...]
EN In this paper the optimisation of green light time split between defferent roads users (pedestrians and vehicles) at pedestrian crossing is presented. Two objective functions, that include sum and difference of average dalays of users are proposed. Decision variables and constraints are presented. T[...]
8
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Pakowanie pionowe i poziome w formowany rękaw, jego napełnianie i sklejanie stanowi obecnie jedno z największych wyzwań stawianych przed konstruktorami i producentami nowoczesnych maszyn pakujących. W postaci systemu automatyki VISUALMOTION firma Bosch Rexroth oferuje optymalną koncepcję sterowania [...]
9
100%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 10 562-566
PL Naświetlono zasady upraszczania problemów optymalizacyjnych złożonych konstrukcji prętowych. Rozważania zilustrowano przykładem optymalizacji hali o wymiarach w planie 36 x 36 m, przekrytej płaską dwuwarstwową kratownicą ortogonalną.
EN Principles of simplification of the optimization problem of complex bar structures are presented. An example of optimization concerned spatial ortogonal roof trusses above a building with dimmensions 36 x 36 m is presented.
10
100%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono zastosowanie metody planowania eksperymentu do poszukiwania modelu matematycznego elektroenergetycznej sieci przemysłowej dwunapięciowej. Przedstawiono charakterystykę sieci modelowej oraz metodę i wyniki poszukiwania optymalnej pod względem kosztów struktury sieci. Przepro[...]
11
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 79 205--213
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących obliczania kształtu zwierciadlanego odbłyśnika, który zapewnia uzyskania jak największej wartości średniego natężenia oświetlenia oraz równomierności oświetlenia. Obliczenia optymalizacyjne przeprowadzono z zastosowaniem dwóch, różnych postaci funkcj[...]
EN There are presented research results that concern of calculation of mirror reflector profile that is using for obtaining the highest value of average illumination and uniformity ratio on the illuminated surface. The evolutiony algorithm with different forms of objective function was used.
12
100%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia przegląd zagadnień związanych z opracowywaniem optymalnych strategii sterowania w miejskich systemach sterowania ruchem (UTC systems). Zwraca się uwagę na złożoność zadania optymalizacji i metody jego uproszczenia. Cechy obecnie stosowanych, w wielu sieciach transportowych, adapt[...]
EN The paper presents a review of problems which are encountered in developing optimal control strategies for UTC systems. The complexity of optimising traffic control is emphasised and ways of reducing it are presented. Features of currently applied, in many transport networks, adaptive control strate[...]
13
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 84 87-89
EN This paper deals with thermal optimization of electric machines. There are described the connections of finite element methods with optimizations algorithms. This connection is used for modifications of brushless motor construction. Solution of physical field model is realized by FEMM program which [...]
14
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1999 Nr 58 47-48
15
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 10 887-891
PL W artykule przedstawiono oryginalną metodę formułowania zadań optymalizacji wielogałęziowych ustrojów prętowych, polegającą na dekompozycji ustroju na pojedyncze pręty, sformułowaniu warunków współpracy oraz normalizacji ich długości. Wykazano, że zaprezentowana metoda umożliwia, w odniesieniu do us[...]
EN The paper presents an original method for formulating problems of optimization of multi-branch bar arrangements which consists in decomposing them into single bars, formulating their cooperation conditions, and normalizing their lengths. In Section 2 there is defined the concept of multi-branch arr[...]
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wyniki optymalizacji konstrukcji silnika synchronicznego magnetoelektrycznego (SSM). Pracę wykonano w ramach współpracy Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Politechniki Gdańskiej z Laboratoire d'Electrotechnique de Grenoble (LEG, Grenoble, Francja). Do optymalizacji silnik[...]
EN Some design optimisation results of a permanent magnet synchronous motor (PMSM) are presented in this paper. The experimental software environment PASCOSMA (Programme d'Analyse de Synthese deConception et d'Optimisation de Systemes Modélisables Analytiquement) [3], developed at the Laboratoire d'Ele[...]
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono model optymalizacyjny przedsięwzięcia, które jest realizowane w systemie pracy potokowej i polega na wykonaniu wielu obiektów budowlanych. Wykonawca przedsięwzięcia może korzystać z zasobów własnych lub zewnętrznych. Dodatkowymi parametrami rozważanymi w modelu są koszty pracy [...]
EN The paper presents model of multiobject civil engineering project, which is carried out in torrent system of work. Contractor of the project can use its own brigades or subcontractors. Cost of work is considered as additional parameter in model. The solution is based on simulated annealing algorithm[...]
18
80%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 349--354
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono nową metodę optymalnej syntezy mechanizmów dźwigniowych, wykorzystującą algorytmy ewolucyjne. W porównaniu z dotychczas stosowanymi metodami, zarówno proces rozwiązywania jak też uzyskiwane wyniki wykazują nowe, interesujące cechy. Opisano koncepcję i realizację programu komputerowego.[...]
EN The paper deals with the efficiency of an evolutionary algorithm in parametric optimisation of four-bar linkages. Example of the algorithm application for a mechanism with given five linkage positions has been presented. It has been proved that Evolutionary Algorithm as well as the special software [...]
20
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Jednym z ważniejszych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ruchu samochodu jest sterowanie momentami hamującymi w trudnych sytuacjach na drogach. W niniejszej pracy zostanie przedstawiony sposób obliczania optymalnych momentów hamujących przyłożonych do kół samochodu w trakcie wymuszonego skrętu kół[...]
EN The paper presents calculations of optimal braking torque in order to keep the deviation from rectilinear vehicle motion, caused by bumps and ruts, minimal. The problem is defined as a dynamic optimisation task in which the equations of motion have to be solved in each step of optimisation. Two diff[...]
first rewind previous Strona / 108 next fast forward last